Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 1200 ile 1300-Top:20772
Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder
Bayatiaraban
Mesut Caşka
Mesut Caşka
Şarkı
Düyek
Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden
Bayatiaraban
Adem Şâhin
Adem Şâhin
Şarkı
Aksak
Sevip sen mâh-ı ruhsârı
Bayatiaraban
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Soldu gönlüm beklemekten
Bayatiaraban
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Ağır Aksak
Soydum kabayı aşkın elinden
Bayatiaraban
S.Eyyûbi Işıksal
İsmâil Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde
Bayatiaraban
Akın Özkan
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı
Bayatiaraban
Halûk Recâî
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Şavkı söndü sevdamızın karardı
Bayatiaraban
Bilge Özgen
Hüseyin Balkancı
Fantezi
Düyek
Şimdi eyyâm-ı bahar oldu hele
Bayatiaraban
Hacı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şîvesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel
Bayatiaraban
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Aksak
Tâ gül-i ruhsârına müştâkım ey ebrû-keman
Bayatiaraban
Kemânî Sebuh
_
Şarkı
Aksak
Tâ yürekten kopuyormuş gibi hummâlı sesin
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Şarkı
Aksak
Tanışmak sevdânın en güzeliyle
Bayatiaraban
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Aksak
Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
İlahi
Evsat
Tîr-i müjgânın gönülde yâresi
Bayatiaraban
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Ağır Aksak
Tükenir mi Erciyes'in doruğunda kar güzelim
Bayatiaraban
Müfit Kuraner
Azmi Aytaç
Şarkı
Aksak
Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Ş. Nihâl Başar
Şarkı
Aksak
Yâr bağında gönül çeken bülbülün
Bayatiaraban
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Köçekçe
Raks Aksağı
Yârim beni her gece aldatıyor
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Yine bağrımda ufuklar boyu bir çöl yanıyor
Bayatiaraban
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yüreğini verse bana
Bayatiaraban
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû
Bayatiaraban
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan
Bayatiaraban
Yusuf Paşa
-
Şarkı
Devr-i Hindi
Karlar yağıyor rûhuma sensiz gecelerde
Bayatiaraban
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Şarkı
Aksak
Firakınla yanar sinem mürüvvet kıl bana cana
Bayatiaraban
Hasan fehmi Mutel
Hasan fehmi Mutel
Şarkı
Aksak
Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün
Bayatiarabanbuselik
Sâdettin Kaynak
Âşık Mustafa Gevherî
Şarkı
Curcuna-Düy.-Y.Sem.
Sustu bülbül sanki solmuş bir demet gül şarkımız
Bayatiarabanbuselik
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Hey bâz şîrî bâ-şeker âmîhtend
Bayatibuselik
Zekâî Dede
_
Beste
Devr-i Revan
Lâ'lin gören ey hûr-lika kevseri n'eyler
Bayatibuselik
Zekâî Dede
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Remel (Ağır)
Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince
Bayatibuselik
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Şeb-i âşıkan-ı bî-dil çi şeb-i dırâz bâşed
Bayatibuselik
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Tâ ki gönül çekersin endûh-i rûzigârı
Bayatibuselik
Ahmet Irsoy
_
Beste
Lenk Fahte
Bayatibuselik Ayin-i Şerifi
Bayatibuselik
Zekâi Zâde Ahmet Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân
Besteısfahan
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Besteısfahan
Zekâî Dede
Yunus Emre
Tevşih
Sofyan
Ben hazân mevsimiyim sen yemyeşil bir ilkbahar
Besteısfahan
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var
Besteısfahan
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Besteısfahan
Ebû-Bekir Ağa
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin
Besteısfahan
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Aksak
Cânâne görünür bana cânâ neye baksam
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Dil ki şem'-i ruh-i cânâna ola pervâne
Besteısfahan
Enfî Hasan Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin
Besteısfahan
Hatipzâde Osman Efendi
_
Beste
Hafif
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Sinan Ümmî
İlahi
Aksak Semai
Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz
Besteısfahan
Sâdettin Heper
Sıtkı Göker
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler
Besteısfahan
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak Semai
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin
Besteısfahan
Cüneyt Kosal
Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı)
İlahi
Devr-i Revan
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ
Besteısfahan
İsmet Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân
Besteısfahan
Ahmet Irsoy
_
İlahi
Evsat
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi
Besteısfahan
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha
Besteısfahan
Dellalzâde İsmail Efendi
Kâzım Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Tuttum âteşler içinde meskeni
Besteısfahan
Asadur (Hânende)
_
Şarkı
Aksak
Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Şemseddîn Sivâsî
Durak
Durak Evferi
Hasret, hani çok sürmeyecek, tez dönecektin
Besteısfahan
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak Semai
Gönül derdiyle âh eyler
Besteısfahan
Cavit Ersoy
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ah vefâsız ağlatan söz sendedir
Bestenigar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Semai
Aldattı yârı kâm aldı ağyar
Bestenigar
İ. Fenni Ertuğrul
_
Şarkı
Aksak
Aldın felek sen mihr-i cemâli
Bestenigar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Aldın gözümün nûrunu ama gibiyim
Bestenigar
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Alem gibi bigane mi kalalım bana bilmem
Bestenigar
Şekerci Udi Cemil Bey
Şekerci Udi Cemil Bey
Şarkı
Sengin Semai
Alemde ey serv-i semen
Bestenigar
Ahmet Arifî Bey
_
Şarkı
Aksak
Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok
Bestenigar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sengin Semai
Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Çenber
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves
Bestenigar
Garbis Efendi(Kânûnî)
_
Şarkı
Curcuna
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Bestenigar
Ahmet Özhan
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Bestenigar
Zeki Altun (Hâfız)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Bestenigar
S. Ziyâ Özbekkan
Nâbî
Beste
Çenber (Ağır)
Bağlamışken sevdiğime bahtımı
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Ben de çok seviyorum demek yetmez geliver
Bestenigar
Mümin Salman
Selçuk Öden
Şarkı
Düyek
Ben ömrümü yıllarca hayâlinle avuttum
Bestenigar
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
Bestenigar
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Curcuna
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler
Bestenigar
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine
Bestenigar
Yusuf Ziyâ Paşa
_
Bah.
Türk Aksağı
Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni
Bestenigar
Şâkir Bey(Çeşmibîmâr)
Sermet Efendi
Şarkı
Aksak
Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre
Bestenigar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde
Bestenigar
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn
Bestenigar
Hüseyin Tolan (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim
Bestenigar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde
Bestenigar
Cinuçen Tanrıkorur
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh
Bestenigar
M. Nûrettin Selçuk
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
Bestenigar
Timuçin Çevikoğlu
Nedîm
Şarkı
Türk Aksağı
Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden
Bestenigar
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi
Bestenigar
Yaşar Bedük
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Aksak
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Bestenigar
Emin Akan
Ramî Mehmet Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz
Bestenigar
H. Sadettin Arel
Ebu Hamid
Durak
Durak Evferi
Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân
Bestenigar
İbrâhim Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi
Bestenigar
Neyzen Ali Rızâ Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Bestenigar
Kanûni Ahmet Bey
_
Şarkı
Aksak
Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın
Bestenigar
O. Nûri Özpekel
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Cânân elinin güllerinin bağı göründü
Bestenigar
Kemâl Tezergil
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Candan âşık oldum vechin gülüne
Bestenigar
_
Hasan Kenzî Efendi
İlahi
Evsat
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Lenk Fahte
Cihan kâm almada devrinde dâim
Bestenigar
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Düyek
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Düyek
Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli
Bestenigar
Sâdun Aksüt
Hâfız Tevfik Çapacı
İlahi
Düyek
 
 
Kayıt 1200 ile 1300-Top:20772