Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ateş gibi bir nehr akıyordu
Şehnazbuselik
Câvide Hayre Hanım
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Sengin Semai
Bak gecem gündüz oldu anlaşma sözsüz oldu
Şehnazbuselik
Hasan Özçivi
_
Şarkı
Düyek
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Şehnazbuselik
Abdülkâdir Töre
Sermet Efendi
Şarkı
Curcuna
Ben müptelâ oldum sana
Şehnazbuselik
Dede Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bir damla su olup da gelip gönlüme aksan
Şehnazbuselik
Akın Özkan
Akın Özkan
Şarkı
Semai
Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Şehnazbuselik
Nâlîzâde Ali Dede
Bağdat'lı Rûhî
Beste
Remel (Ağır)
Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir
Şehnazbuselik
Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir endâmı bir salımı nâzenin bir bakışı var
Şehnazbuselik
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Aksak
Bir gölge gibi peşimde biri beni bırakmıyor
Şehnazbuselik
Bilge Özgen
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak-Düyek
Bir nev-civândır âşûb-i candır
Şehnazbuselik
Zekâî Dede
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Yürük Semai
Bir zamanlar reng-i çeşmânında buldum cenneti
Şehnazbuselik
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Ağır Aksak
Bu hasret bu hicran sönmez
Şehnazbuselik
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Coşuyorken gönlüm yoruldu mu ne
Şehnazbuselik
Orhan Sevsar
Güler Meriçkan
Şarkı
Sofyan
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak
Şehnazbuselik
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Ey bülbülüm öt haydi şu cânânı uyandır
Şehnazbuselik
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Ey kadd-i bâlâ âlâdan âlâ
Şehnazbuselik
Dellalzâde
_
Şarkı
Sofyan
Ey nahl-i emel lûtf eyleyip gel
Şehnazbuselik
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Semai
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden
Şehnazbuselik
Zekâî Dede
_
Beste
Nim Sakil-Berefşan
Gel güzelim gel bana buldukça imkânını
Şehnazbuselik
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Düyek
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma
Şehnazbuselik
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gönlüm alamam yüzün göremem
Şehnazbuselik
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Semai
Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehhârın senin
Şehnazbuselik
Abdülkâdir Töre
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümün sultanısın ferman senin efendim
Şehnazbuselik
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek-Semai
Gönül âdâb-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
Şehnazbuselik
Zekâî Dede
_
Beste
Evsat
Gönül senindir artık
Şehnazbuselik
_
_
Şarkı
Sofyan
Görse edemez dil seni ârâma tahammül
Şehnazbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gözlerde o şehnâz bakışın bûsesi varmış
Şehnazbuselik
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Güller solarken geldin gül dalında kar vardı
Şehnazbuselik
Ömür Gençel
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Kara bahtımdan uzaklarda yağan kar gibisin
Şehnazbuselik
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur
Şehnazbuselik
Mehmet Ef.(Küçük-Müezzin)
Yahyâ Nazîm Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında
Şehnazbuselik
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Küçüksu'da gördüm seni
Şehnazbuselik
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda
Şehnazbuselik
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Mavi gözde al yanakta
Şehnazbuselik
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle
Şehnazbuselik
Dede Efendi
Fuzûlî
Beste
Lenk Fahte
Nâz etse n'ola cihâne ol gül
Şehnazbuselik
Zekâî Dede
Ahmet Fasîh Dede
Ağır Semai
Aksak Semai
Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten
Şehnazbuselik
Tab'î Mustafa Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ol şûh ile ünsiyyetim olsaydı benim de
Şehnazbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin
Şehnazbuselik
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Sen gül dalında gonca
Şehnazbuselik
Z. Arif Ataergin
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Sen yâsemen sen sünbül gül
Şehnazbuselik
Bilge Özgen
Yaşar Mîraç
Fantezi
Aksak
Seyr eder gönül seni
Şehnazbuselik
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Şâyestedir ey mehlika
Şehnazbuselik
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Şimdi ey şûh-i sitemkâr...
Şehnazbuselik
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Tâ ezelden sıfat-ı aşk ile mevsûfuz biz
Şehnazbuselik
Cinuçen Tanrıkorur
Sultan Divânî Hz.
Şarkı
Aksak
Yar yüreğim yar gör ki neler var
Şehnazbuselik
Nafiz Bey (Hacı)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yazıktır gamzene söyle
Şehnazbuselik
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Yolun bulamam yüzün göremem
Şehnazbuselik
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Şehnazbuselik
Kemani Ali Ağa
Ağır Düyek
Peşrev
_
Şehnazbuselik
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Atilla Gündüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Emin Ongan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Leon Hancıyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Şehnazbuselik
Nayi Emin Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Neyzen Tevfik Kolaylı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Şehnazbuselik
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Şehnazbuselik
Selâhattin Erköse
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Şeref Çakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Yahya Çelebi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Zeki Mehmet Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şehnazbuselik
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şehnazbuselik
Tanburi İsak
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şehnazbuselik
Refik Fersan
Fahte
Peşrev
_
Şehnazbuselik
Selâhattin Erköse
Hafif
Peşrev
_
Şehnazbuselik
Leon Hancıyan
Muhammes
Peşrev
_
Şehnazbuselik
Zeki Mehmet Ağa
Muhammes
Peşrev
_
Şehnazbuselik
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Şehnazbuselik
Bekir Sıdkı Sezgin
Sofyan
Medhal
_
Şehnazbuselik
Sedat Öztoprak
Sofyan
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Küçüksu'da Gördüm Seni
Şehnazbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
_
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-İ Cemâle
Şehnazbuselik
Dede Efendi
Fuzûlî
Sen Gül Dalında Gonca Ben Dağ Yolunda Yonca
Şehnazbuselik
Z. Arif Ataergin
O. Seyfi Orhon
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Cihânı Hiçe Satmaktır Adı Aşk
Şehnâzbûselik
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü