Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
Şevkefza
Sâdullah Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ahû bakışlar içten yakışlar
Şevkefza
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Türk Aksağı
Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk
Şevkefza
Alâeddin Yavaşca
Ali Rıdvan Umar
Şarkı
Aksak
Aman ey gonce-i zîbâ
Şevkefza
_
_
Şarkı
Aksak
Apansız bir felâketten karanlık bastı son demde
Şevkefza
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Aşk için sevdâ için
Şevkefza
Fâruk Şâhin
M. Sait Şimdi
Şarkı
Aksak
Bâd-ı sabâ âşıkın ahvâlini cânâna ilet
Şevkefza
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Baharda lâle-misâl bir kadeh al gel
Şevkefza
İ. Baha Sürelsan
Rüştü Şardağ(Ö. Hayyam'dan)
Şarkı
Curcuna
Belki ben bin dilbere ettim tesâdüf lâ-akal
Şevkefza
Ahmet Arifî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Şevkefza
Tanbûrî Hikmet Bey
İhsan Râif Hanım
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben şifa bekler iken gönlüme vurdun darbe
Şevkefza
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Düyek
Beni aşk ateşine yandıran ruhsâr-ı âlindir
Şevkefza
Şefik Gürmeriç
Süheylâ Gürmeriç
Şarkı
Aksak
Beni gurbetlere attı şebim rûzum bütün mâtem
Şevkefza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Beni mahveyledin böyle
Şevkefza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Beyhûdeye çekme emek
Şevkefza
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Düyek
Bil kadrimi hor bakma gel
Şevkefza
Kemânî İbrâhim Efendi
Nûri
Şarkı
Düyek
Bilir sâkî benim derdim nedendir
Şevkefza
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Bilmem ki hangimiz daha yorgunuz
Şevkefza
Zekâi Tunca
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir bakıştır ruhu sarsan aklı berbâd eyleyen
Şevkefza
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Bir güzelin tûtî-i hoş-gû'suna
Şevkefza
Râşit Efendi(Neyzen)
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir merhaleden güneşle deryâ görünür
Şevkefza
Mehmet Osman Erol Ünal
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Bir sevgi dağısın yüceden yüce
Şevkefza
Yücel Aşan
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Sengin Semai
Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz
Şevkefza
Hâşim Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Birgün sılaya geldiğimde
Şevkefza
Mehmet Onur
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Aksak
Biz bülbülân-ı Ahmed'iz
Şevkefza
Arif Hikmet Gökoğlu
A. Hikmet Gökoğlu
İlahi
Sofyan
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına
Şevkefza
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbül-i şeydâ-sı uçmuş bî-nevâ dünyâ bugün
Şevkefza
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbülüm derdimi hasretle ifadem güldür
Şevkefza
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Beste
Zencir
Cefâsı yok belâsı yok
Şevkefza
Mehmet Turan Yarar
Mehmet Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün
Şevkefza
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Çekme nermin elleri destimden ey ârâm-ı cân
Şevkefza
Rüştü Eriç
Mustafa Reşit
Şarkı
Devr-i Hindi
Çeşm-i mesti dâima mahmûr bakar
Şevkefza
Tophâne'li Sabri Bey(Ûdî)
_
Şarkı
Aksak
Çeşmiyle nigâhıyla ne vahşî ne füsunkâr
Şevkefza
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Beste
Sakil
Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim
Şevkefza
Cinuçen Tanrıkorur
M.H.Uluğ Kızılkeçili
Şarkı
Aksak
Dağ başında hiç kimsesiz
Şevkefza
Ahmet Özkök
Nevin Konuk
Şarkı
Sofyan
Dem-â-dem dîde giryân oldu sensiz
Şevkefza
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Derde saldın gösterirken bin deva
Şevkefza
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur
Şevkefza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Dîdeden bir dem hayâlin gitmiyor
Şevkefza
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Dil-besteye lûtf u keremin mâ-hâzar eyle
Şevkefza
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Doymadan sevgine doymadan sana
Şevkefza
Celâl Abacı
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyormuş
Şevkefza
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Sofyan
Durup da bir bakışın bütün bir cihan değer
Şevkefza
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek-Curcuna
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
Şevkefza
Lem'î Atlı
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Yürük Semai
Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi
Şevkefza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya
Şevkefza
Teoman Alpay
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına
Şevkefza
Dede Efendi
_
Beste
Çenber
Ey cefâcû gamze-i hun-hâreden
Şevkefza
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ey dilber-i şûh-i nevres
Şevkefza
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Ey gönül bu hasb-ı hâlim var bilen yârâna sor
Şevkefza
Emin Akan
Âşık Ömer
Şarkı
Müsemmen
Ey gül-i nev-bahar-ı ân
Şevkefza
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Ey güzellik burcunun mâhı gönül pîrâyesi
Şevkefza
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey mürüvvet mâdeni şâh-ı cihan
Şevkefza
_
_
Methiye
Ağır Düyek
Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân
Şevkefza
Abdülaziz Han(Sultan)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ
Şevkefza
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şarkı
Aksak
Eyledi aşkın eser ey sîm-ten
Şevkefza
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Eyledin ağyârı mahrem gonce-fem
Şevkefza
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Fedâ olsun sana bu ten
Şevkefza
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Düyek
Firkâtin bir çâresiz derd özledim
Şevkefza
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Gamzesinden kâkülünden bir âşık ilham alır
Şevkefza
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Devr-i Hindi
Geçelim bu hevâ ile hevesten
Şevkefza
H. Sadettin Arel
Himmet
Durak
Durak Evferi
Geçip de karşıma gözlerin süzme
Şevkefza
Ahmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Şevkefza
Zafer Oytun
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Gel dost umut kâsemi doldur kanayım
Şevkefza
Tekin Para
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Gelmemiş mislin cihâna ey şeh-i âlî-nijad
Şevkefza
Lâtif Efendi
_
Methiye
Ağır Düyek
Gidiyorum buralardan deme
Şevkefza
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Görüp hâl-i pür-melâlim...
Şevkefza
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı
Şevkefza
Nûri Şeydâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın
Şevkefza
Sâdun Aksüt
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Gül cemâlin bir gören
Şevkefza
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Devr-i Hindi
Güllerin karşımda her an solmadan
Şevkefza
Niyâzi Sayın
Necmettin Okyay
Şarkı
Ağır Aksak
Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri
Şevkefza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gülüşün ömrüme neş'e bakışın nur katıyor
Şevkefza
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Günahların varsa eğer yalvar af'fa dermân ola
Şevkefza
Erdinç Çelikkol
Turgut Yarkent
İlahi
Düyek
Günlerce onun lûtfuna ihsânına düştüm
Şevkefza
Şerif İçli
Bâdî Nedîm Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam
Şevkefza
Yüksel Kip
Melek Hiç
Şarkı
Aksak
Hazan sinmiş rûhuma yaz beni mahzûn eder
Şevkefza
Amir Ateş
Hamza Berkay
Şarkı
Düyek
Hem-demin olsun keremkâri safâlarla tarâb
Şevkefza
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hengâm-ı safâdır bu şeb ey mâh-ı cihan tâb
Şevkefza
Abdullah Ağa(Hâfız-Şeydâ)
Enderûni Vasıf
Ağır Semai
Aksak Semai (Ağır)
Her mısrada sen yoksan ya şiir yok ya da ben
Şevkefza
Aydın Oran
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Her ne desem vasfında az
Şevkefza
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Aksak
Her zevki tadıp herşeyi bilmek ne güzel
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz
Şevkefza
Cevdet Çağla
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Sengin Semai
Hicrânımı söyler bana hasret dolu bir ney
Şevkefza
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
Şarkı
Aksak
Hicrânlarınla dopdoluyum kalbim ağlıyor
Şevkefza
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Hiç çekilmezdi gönül bâr-i cihan
Şevkefza
Ahmet Arifî Bey
_
Şarkı
Düyek
Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm
Şevkefza
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Beste
Hafif (Ağır)
İçimde bir sıkıntı var sebebini bilmiyorum
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Kaderin emrine uyduk ne şikâyet edeyim
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel
Şevkefza
Osman Erinç
_
Şarkı
Curcuna
Kalbimi yaktın harab ettin bu şeb
Şevkefza
Hakkı Bey (Sermüezzin)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kalbimin aşk sesini n'olurdu dinleseydin
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Celâl Çetin
Şarkı
Aksak
Kapıldım aşkının girdabına ey zâlim imdâd et
Şevkefza
İsmet Doğru
Dürdâne Altan
Şarkı
Aksak
Katreyiz âlemde lâkin dilde deryâ olmuşuz
Şevkefza
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Şarkı
Devr-i Hindi
Kaygısız kuşlar uçar sürmeli ceylân kaçar
Şevkefza
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Semai-Düyek
Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni
Şevkefza
Şentürk Deveci
M. Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Korkma ey dil şâdümân ol derde ...
Şevkefza
Sâdettin Çevik
Yasin Hatipoğlu
Şarkı
Müsemmen
Lûtf eyle canım söyle nedir bu
Şevkefza
Şâkir Ağa
Sâkıp
Şarkı
Türk Aksağı
Mahvetti beni bir saçı zer âfet efendim
Şevkefza
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Müsemmen
Mavi değil geceler yokluğunda hep siyah
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Mecburki bahar gelmeye dünyamıza her yıl
Şevkefza
Amir Ateş
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Mecnun ile sahralara düşmüş gibiyim
Şevkefza
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Mest-i aşkız sabrımız yok sînemiz çâk eyleriz
Şevkefza
H. Sadettin Arel
Hocazâde Lûtfî
Durak
Durak Evferi
Nây'ım bir uzun çağrı ki gam çağlar içimde
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Curcuna
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini
Şevkefza
Akın Özkan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Ne karlı tepeler ne okyanuslar
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Giray Elmalı
Şarkı
Düyek
Ne olmuş ansızın Cem meclisinde
Şevkefza
B. Sıtkı Sezgin
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Düyek
Ne vefa var ne sefa var yine dargın bakışın
Şevkefza
Sâdettin Çevik
Sevinç Atan
Şarkı
Devr-i Turan
Neş'esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin
Şevkefza
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handânımız
Şevkefza
Ahmet Hatipoğlu
Aydî (1812-1905)
Şarkı
Aksak
Nev-nihâl-i gülsitân-ı saltanat
Şevkefza
Rif'at Bey
_
Methiye
Düyek
Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım
Şevkefza
Ömür Gençel
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin
Şevkefza
Orhan Doğanay
Turgut Çelik
Şarkı
Semai
Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş
Şevkefza
Rüştü Eriç
Sultan Selim-Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Pâdişahım olsun efzûn ömr ü şân ü şevketin
Şevkefza
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Ağır Düyek
Pîr-i sevdâ böyle yazmış ta müebbet aşkımı
Şevkefza
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Beste
Devr-i Kebir
Ricâ etsem beni dâim üzersin
Şevkefza
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Rûhuma fasl-ı sabâ nakşediyor gözlerin
Şevkefza
Burhan Durucu
Burhan Durucu
Şarkı
Düyek
Rûyini gördükte ey nevres-nihâl
Şevkefza
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Düyek
Sâkiyâ sun sun ki câmin câm-ı Cemdir bizlere
Şevkefza
Yılmaz Karakoyunlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Müsemmen
Sanırız boş yere bedbin sonumuz yaklaşıyor
Şevkefza
Ziyâ Taşkent
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Sanma çeşmân ağlıyor
Şevkefza
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Türk Aksağı
Sebeb sensin gönülde ihtilâle
Şevkefza
M. Nafiz Irmak
R. Aşir-M. Nâfiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ
Şevkefza
Hakkı Bey(Beylerbeyli)
Sâmi Paşa
Şarkı
Aksak
Sen merâmım sen beyânım sen ki pirâyem benim
Şevkefza
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Devr-i Hindi-Semai
Seni unutmayı kaç kez denedim
Şevkefza
İlgün Soysev
Hüseyin Balkancı
Şarkı
Aksak
Senin hükmün geçer yalnız
Şevkefza
Suat Yıldırım
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Senin için ey bî-vefâ çekeyim ben cevr ü cefâ
Şevkefza
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Aksak
Sensiz bir gün daha geçti ömürden
Şevkefza
Özgen Gürbüz
Hasan Kanbaş
Şarkı
Semai
Ser-i zülf-i anberînin yüzüne nikab edersin
Şevkefza
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sevda mı acep aşk mı ne derler adına
Şevkefza
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sevdâda edadan azı kârdan bolu yok
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Fahte
Sevdâların içinden seni seçmiş bu gönül
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Sevdâmı o kız hep biliyordu
Şevkefza
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Semai
Sevdiğim bir hûb-sadâdır
Şevkefza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sevgi denen yalanı gözlerinden öğrendim
Şevkefza
Ali Şenozan
Hüseyin Tansever
Şarkı
Sofyan
Sevilen bir yüzü toprakta hayâl etmesi zor
Şevkefza
Erol Sayan
Fuat Uluç
Şarkı
Aksak
Sımsıcak aşkınla bir ömür boyu
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Sîneni giryân eden nâlân eden bir nây gibi
Şevkefza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Fahte
Som altına benzer bir eserden geliriz
Şevkefza
Amir Ateş
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Söyle kim nazar etti kıskandı sevgimizi
Şevkefza
Suphi İdrisoğlu
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Şevkefza
Akın Özkan
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Sûr-i adlinle cihan oldu şehâ
Şevkefza
_(Dede Efendi-Öztuna'da)
_
Methiye
Ağır Aksak
Sûziş-i aşkın ile ey meh heman...
Şevkefza
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Sürmesin mi âşıkın her dem seninle bir sefâ
Şevkefza
İrfan Doğrusöz
_
Şarkı
Ağır Aksak
Şikâyet etme cânânım bu hicrâna sebep sensin
Şevkefza
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Aksak
Şimdi ay bir serv-i sîmîndir suda
Şevkefza
Hayri Yenigün
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Şu gafil gözlerim devrânı hep beyhûde gezmişler
Şevkefza
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Ağır Semai
Aksak Semai
Tahmin edemez vüs'at-i âlâmımı kimse
Şevkefza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Terkeyleme gel gel meleğim kalb-i nizârı
Şevkefza
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Müsemmen
Tıynet-i âlemde konmasa eğer sevdâ-yı aşk
Şevkefza
H. Sadettin Arel
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Toplandı güzeller yine peymâne-i dilde
Şevkefza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Tuttuğum dal kırılıyor sevdiklerim darılıyor
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Uşşakına eyler cefâ
Şevkefza
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Uyup ağyardan sen yana
Şevkefza
Zeki Mehmet Ağa
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Uzayan yolları gözüm kesmese
Şevkefza
Alâeddin Şensoy
Ahmet Karakaya
Şarkı
Düyek
Üzme Allah aşkına artık yeter
Şevkefza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Vâdîye seher vakti çöken sis dağılır
Şevkefza
Doğan Ergin
Nâil Memik
Şarkı
Aksak
Varsın örsün şu felek bize hasret ağını
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Sâmi Derintuna
Şarkı
Aksak
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım
Şevkefza
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Tek Vuruş
Yanma kalbim yanma artık
Şevkefza
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Devr-i Hindi
Yayılmış yâreler sînem benim dertler yatağıdır
Şevkefza
Şevkî Bey
Ahmet Rif'at Bey
Şarkı
Aksak
Yeter artık sana hasret ne zaman güldüreceksin
Şevkefza
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Yine bir bâd-ı hazan esti güzel bahçemize
Şevkefza
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Yine gönlüm üç dilbere yakıldı
Şevkefza
Cinuçen Tanrıkorur
Kul Mehmet
Şarkı
Nim Sofyan
Yitirir aklını bir dem o girîbanı gören
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Yoksun bu yokluğa dayanır mı can
Şevkefza
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Yol olup semtine vardım beni sev
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Beste
Devr-i Kebir
Yorgunluğa yor sen bunu geçmez bu seğirmen
Şevkefza
Burhan Durucu
Serdar Öncül
Şarkı
Aksak
Yüzü solmuş güneşin boyun bükmüş çiçekler
Şevkefza
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Düyek
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım
Şevkefza
_
_
Şarkı
Düyek
Zamansız yağma yağmur yâr söz verdi gelecek
Şevkefza
İsmâil Demirkıran
Cumâli Karataş
Şarkı
Aksak
Zormuş sana sensizliği anlatmayı bilmek
Şevkefza
Bilge Özgen
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Sofyan
Hiç mi özlemedin sevgilim beni
Şevkefza
Fârûk Şâhin
Buket Durmaz
Şarkı
Düyek
Süzülüp göklerden yere düşersin
Şevkefza
Faruk Şâhin
Sedat Yığmatepe
Şarkı
Aksak
Aşkına mahkum oldu bu kalbim
Şevkefza
Faruk Şahin
Sema Geyve
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Şevkefza
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Cavit Cenkoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Emin Akan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
İbrahim Vefa Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Kenan Yakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Muzaffer Birtan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Nayi İsmail Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Rüştü Eriç
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Said Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkefza
Donizetti Paşa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkefza
Erol Bingöl
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkefza
Fâruk Şâhin
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkefza
Nayi Râşid Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkefza
Rüştü Eriç
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkefza
Fethi Karamahmudoğlu
Firengifer
Peşrev
_
Şevkefza
Numan Ağa
Muhammes
Peşrev
_
Şevkefza
Alâeddin Yavaşça
Sofyan
Medhal
_
Şevkefza
Cavit Cenkoğlu
Sofyan
Medhal
_
Şevkefza
Ferit Sıdal
Sofyan
Peşrev
_
Şevkefza
Amir Ateş
Türk Aksağı
Medhal
_
Şevkefza
Münir Ergi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Uzaklara sesleniş
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Belki Ben Bin Dilbere Ettim Tesâdüf Lâ-Akal
Şevkefza
Ahmet Arifî Bey
_
Cihan Leyl Ü Nehâr Ağlar Benim'çün
Şevkefza
Lavtacı Hristo
_
Sebeb Sensin Gönülde İhtilâle
Şevkefza
M. Nâfiz Irmak
Râtip Aşir/M. N. Irmak
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Yüz bin cefa kılsan bana
Şevkefza
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Bülbül iken nale-vü efganımı aldın ey felek
Şevkefza
Şahin Türkeşsiz
Gedai
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Ağlamakla tayedersin menzili maksudunu
Şevkefza
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Şevkefzâ Longa
Şevkefzâ
Rûhî Ayangil
Longa
Rûhî Ayangil
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim
ŞEVKEFZÂ
Emin Ongan
Amir ATEŞ
Şarkı
.
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Şevkefza
Numan Ağa
Peşrev
Sakil
Ersin El O Şeyhin Şevket-İ Valalarına
Şevkefza
Dede Efendi
Beste_Murabba
Çenber
Hüsn-İ Zatın Gibi Bir Dilber-İ Simin Endam
Şevkefza
K.Hafız Efendi
Beste_Murabba
Hafif
Dil-Besteye Lütf U Keremin Ma Hazar Eyle
Şevkefza
K.Hafız Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Hem Demin Olsun Keremkare Safalarla Tarab
Şevkefza
Suyolcu Salih Efendi
Şarkı
Ağıraksak