Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi
Şevkutarab
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Hafif
Aşkın meyine ben kana geldim
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Muhammes
Ayrılıktan ufka düşmüş her sabahtır çektiğim
Şevkutarab
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Ağır Aksak
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Şevkutarab
Selâhattin Demirtaş
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
İlahi
Sofyan
Bil ki senden vazgeçtim ister ağla ister gül
Şevkutarab
İsmâil Demirkıran
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah
Şevkutarab
Zekâî Dede
Selami Mustafa Ef. (Nakşî)
İlahi
Evsat-Hafif
Bir vasl için ey meh beni ibrâma düşürdün
Şevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Câna te'sir eylemiştir yâreler
Şevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şeyh Gâlip Dede
Kar
Hafif
Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yâ Hû
Şevkutarab
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
İlahi
Sofyan
Envâr-ı cemâli tutalı kasr-ı hayâli
Şevkutarab
Nûri Şeydâ Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Es uyandır yârim ey bâd-ı sabâ
Şevkutarab
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gül-nihâl-i işve-zâ
Şevkutarab
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Eylesen de cevri yok ey meh hatâ
Şevkutarab
Osep Ağa (Ebeyan)
Hayri
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Geldi revnâk ey benim kaşı hilâlim meclise
Şevkutarab
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Girandır çeşm-i dilde hâb-ı gaflet yâ Resûlallah
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Nazîm
Naat
Durak Evferi
Gönlüm aldın âl ile ey bî-vefâ
Şevkutarab
Küçük Hoca
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gönlüm yine bir gonce-i nâzik-ten'e düştü
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gönül fikr-i hayâlinle sabahlar yâ Resûlâllah
Şevkutarab
İsmail Nısfet(Hâfız)
Selâhaddin Efendi(Şeyh)
İlahi
Düyek
Hiç kabul eyler mi âyâ kîl ü kâli gözlerin
Şevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Kapıldım ben bir civana
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şarkı
Türk Aksağı
Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Enderûnî Vâsıf
Ağır Semai
Aksak Semai
Lâ'l-i can-perver mi yâhud sâgâr-ı sahba mıdır
Şevkutarab
Abdülkâdir Töre
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Beste
Zencir
Sen döküp ruhsâra kâkül
Şevkutarab
Abdülkâdir Töre
Mihrî
Şarkı
Curcuna
Senden kalan karanlığı sevgiyle akladım
Şevkutarab
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Turra turra sanma ruhsârında kâkül düşürür
Şevkutarab
Abdülkâdir Töre
Mahmut Bey
Beste
Zencir
Ümidimsin sevincimsin nâzımsın nâzenînimsin
Şevkutarab
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Ağır Semai
Aksak Semai
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül "Hû" diyerek
Şevkutarab
Fehmi Tokay
Sebkatî (I.Mahmut)
Yürük Semai
Yürük Semai
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum
Şevkutarab
Rüştü Eriç
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Sen benim gönlümde her gün parlayan tek yıldızsın
Şevkutarab
Câvit Ersoy
Engin Çır
Şarkı
Devr-i Revan
Şevk-u Tarab Ayin-i Şerifi
Şevkutarab
Dede Efendi
-
Ayin
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Şevkutarab
Sadık Ağa
Ağır Hafif
Peşrev
_
Şevkutarab
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkutarab
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkutarab
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Şevkutarab
Abdülkadir Töre
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkutarab
Dede Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkutarab
Nayi Râşid Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Şevkutarab
Sultan Selim 3.
Devr-i Kebir
Peşrev
No:2
Şevkutarab
Sultan Selim 3.
Hafif
Peşrev
No:1
Şevkutarab
Rüştü Eriç
Nimsakil
Peşrev
_
Şevkutarab
Rüştü Eriç
Tekvuruş
Saz Semaisi
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü