Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Al gönlümü âyine-i mânâdır bu
Arazbarbuselik
Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Arz-ı hâl için sultâna geldim
Arazbarbuselik
Cüneyt Kosal
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için
Arazbarbuselik
Tanbûri Ali Ef.
_
Beste
Devr-i Kebir
Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler
Arazbarbuselik
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sengin Semai
Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Necmi(16.yy)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ey merdüm-i çeşm-i cihan
Arazbarbuselik
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem
Arazbarbuselik
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur
Arazbarbuselik
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gördükte seni ey dil-pesendim
Arazbarbuselik
Kemânî Ethem Ağa
Mihrî
Şarkı
Türk Aksağı
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Arazbarbuselik
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Lenk Fahte
Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil
Arazbarbuselik
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Şarkı
Aksak
Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyâm-ı bahar
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Şâkir (Enderûnî)
Kar
Hafif (Ağır)
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullâh Ağa
Halifezâde Tâhir Efendi
Beste
Darbeyn
Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân
Arazbarbuselik
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Düyek
Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım
Arazbarbuselik
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Beste
Çenber
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Arazbarbuselik
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
İsmet Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
Rauf Yekta
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbarbuselik
_
Berefşan
Peşrev
_
Arazbarbuselik
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Arazbarbuselik
_
Düyek
Peşrev
Kız Peşrevi
Arazbarbuselik
Nayi Râşid Efendi
Düyek
Peşrev
_
Arazbarbuselik
Zeki Mehmet Ağa
Düyek
Peşrev
_
Arazbarbuselik
Akın Özkan
Hafif
Peşrev
_
Arazbarbuselik
Seyyid Nuh
Muhammes
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ey Merdüm-İ Çeşm-İ Cihan
Arazbarbuselik
Dellalzâde
_
Gördükte Seni Ey Dil-Pesendim
Arazbarbuselik
Kemânî Ethem Ağa
Mihrî
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü