Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşkınla havalandım bî-lâneliğim gel gör
Büzürg
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Beste
Hafif
Beni cevrin harâb etti
Büzürg
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir gece meclis-i uşşâka nihan
Büzürg
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bulanlar vaslın imkânın
Büzürg
Hâfız Mehmet Efendi
Fâik
Şarkı
Aksak
Dil sana ey meh bendedir
Büzürg
Sâlih Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Dün gezerken bir hâl ile
Büzürg
Nûman Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl
Büzürg
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey servi-kamet nâzik edâsın
Büzürg
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden
Büzürg
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Hûban seninle leyl ü nehâr istînâs eyler
Büzürg
Sâdık Ağa
_
Beste
Berefşan
Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim
Büzürg
Sâdık Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
İşte geldi nev-bahar erişti yaz
Büzürg
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Niçin ey meh seni uşşâkın arayıp taramaz
Büzürg
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç
Büzürg
Sâdık Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Büzürg
Dilhayat Kalfa
_
Peşrev
_
Büzürg
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Büzürg
İsmet Ağa Mıskaali
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Büzürg
Nayi Osman Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Büzürg
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Büzürg
İsmet Ağa Mıskaali
Çenber
Peşrev
_
Büzürg
Sultan Selim 3.
Çenber
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Bembeyaz Bir Güldün Kalbimde Benim
Büzürg
Kaya Ulaş
Köksal Gündoğdu
Şarkı
Mustafa Coşkun
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Huban Seninle Leyl Ü Nehar
Büzürg
Sadık Ağa
Beste_Murabba
Berefşan
Aşkınla Havalandım
Büzürg
Iıı.Selim
Beste_Murabba
Hafif
Hüsnüne Ser Ü Ser Alem Gerçi
Büzürg
Sadık Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Büzürg
Nayi Osman Dede
Peşrev
Muhammes