Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol
Isfahan
Memduh İmre (Hâfız)
_
Şarkı
Sengin Semai
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Isfahan
Dede Efendi
Fuzûlî
Yürük Semai
Yürük Semai
Aldı gönlüm bir cefâkâr
Isfahan
İsak Efendi(Tanbûrî)
_
Şarkı
Evfer
Âşık olalı sen yâre gönül
Isfahan
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Isfahan
Fehmi Tokay
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır
Isfahan
Nevres Bey(Ûdî)
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi
Isfahan
S. Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Yürük Semai
Yürük Semai
Baki değiliz cihanda her şey geçici
Isfahan
Alâeddin Yavaşca
Fuad Bayramoğlu
Şarkı
Aksak
Bakmadın hiç kalbimin feryâdına
Isfahan
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Müsemmen
Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne
Isfahan
S. Ziyâ Özbekkan
Vecdi Bingöl
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı
Isfahan
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır
Isfahan
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden
Isfahan
Râkım Elkutlu
Kâmil Sesli
Şarkı
Türk Aksağı
Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin
Isfahan
Erdinç Çelikkol
Kâmil Yurdal
Şarkı
Aksak
Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ
Isfahan
Erdinç Çelikkol
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin
Isfahan
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Bir ay doğuyor ufkuma yâ Rabbî şükür
Isfahan
Bilge Özgen
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Aksak
Bir bakışla âhû gözlüm gönlümü ettin şikâr
Isfahan
Tanbûri İzak Ef.
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Bir bûsen çok mudur bana ey melek
Isfahan
Erol Sayan
Olcay Aytunca *
Şarkı
Aksak
Bir çift camı gözlük diye taktım
Isfahan
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir ilâhi devran olsun bu gece
Isfahan
_
Kaimî
İlahi
Sofyan
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma
Isfahan
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Bozdunuz ahd ü amânım
Isfahan
Hâfız Aynî Efendi
_
Şarkı
Aksak
Böyle rakkas ne demeli
Isfahan
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına
Isfahan
Semahat Özdenses
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Devr-i Hindi
Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Çağırır gönlümü bir vuslata kıvrak bakışın
Isfahan
İrfan Doğrusöz
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın
Isfahan
Alâeddin Yavaşca
Nedîm
Şarkı
Ağır Aksak
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Isfahan
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım
Isfahan
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Derdini hiç kimseye dil söylemez
Isfahan
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden
Isfahan
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere
Isfahan
Hâfız İsmail Özses
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor
Isfahan
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Isfahan
Osman Efendi
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Yürük Semai
Döner bir eski plak içli bir keman duyulur
Isfahan
Alâeddin Yavaşca
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Müsemmen
Düşme ey âşık hayâle yağma yok
Isfahan
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Müsemmen
Düştü gönlüm yandı nâre
Isfahan
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın
Isfahan
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Erişsin kaddi dildârın
Isfahan
_
_
Şarkı
Evsat
Eşk-i firkat dîdeden cârî iken hayli zaman
Isfahan
_
_
Şarkı
Ağır Aksak
Etme beyhûde figan vazgeç gönül
Isfahan
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Curcuna
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Isfahan
Tâhir Karagöz
Müctebâ
İlahi
Devr-i Hindi
Ey gâziler yol göründü yine garip serime
Isfahan
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey nesîm-i seherî canda yerin var senin
Isfahan
Tanbûri İzak Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Evsat
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni
Isfahan
Sâdettin Kaynak
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Düyek-D.Revan
Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam
Isfahan
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Aksak
Feryâdıma efganıma imdâd edecek var
Isfahan
Ahmet Râsim Bey
_
Şarkı
Curcuna
Fesleğen ektim gül bitti
Isfahan
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim
Isfahan
Tanbûri İzak Ef.
_
Beste
Çenber (Ağır)
Gel bu akşam kalbimin feryâdı neymiş gör biraz
Isfahan
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Müsemmen
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber
Isfahan
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Nâbî
Beste
Zencir
Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ
Isfahan
Hâşim Bey
Ahmet Rif'at Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gelirken meclise yârim gücendi
Isfahan
Nesim Silviya (Haham)
_
Şarkı
Düyek
Gönlüm seni sâdık sandı
Isfahan
Nûman Ağa
Hakkı Bey (Çarşı'lı)
Şarkı
Aksak
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül
Isfahan
Z. Arif Ataergin
Kirâmeddin Efendi (Şeyh)
Şarkı
Ağır Aksak
Gördüğüm dem vech-i hurşîdin efendim
Isfahan
Kirkor Çulhayan
_
Şarkı
Curcuna
Göz süzerek bezme geldin
Isfahan
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Isfahan
S. Ziyâ Özbekkan
Nâbî
Beste
Devr-i Kebir
Hak şer'leri hayr eyler
Isfahan
Yakup Gören
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Aksak
Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed'in
Isfahan
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak yoluna girelim...
Isfahan
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Hem-demiydi gülşeninde bülbülün
Isfahan
Lavtacı Hristo
Reşid Ş.Ahmet Paşa
Şarkı
Aksak
Her ne dem bir bûse etsem iltimas
Isfahan
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim
Isfahan
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Semai
Hicrinle zevksiz geçiyor faslı hayatım
Isfahan
Şekerci Udi Cemil Bey
Şekerci Udi Cemil Bey
Şarkı
Curcuna
Isfahan'dan gelmiş ammâ gülden âlâ çehresi
Isfahan
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Issız geceler göklere baktım seni andım
Isfahan
İsmâil Demirkıran
Sâmi Mortan
Şarkı
Yürük Semai
Kalmadı sabra karârım ey perî
Isfahan
Nevres Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Karar etmez gönül mürgü bu bağın değme şâhında
Isfahan
Zaharya
Bâkî
Ağır Semai
Aksak Semai
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam
Isfahan
İrfan Doğrusöz
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni
Isfahan
Medenî Aziz Ef.
_
Beste
Evsat
Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya
Isfahan
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi
Isfahan
Zaharya
_
Beste
Çenber (Ağır)
Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz
Isfahan
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Sofyan
Müptelâyım ben o yâre
Isfahan
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
Isfahan
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül
Isfahan
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak
Isfahan
S. Ziyâ Özbekkan
Fuzûlî
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Neş'eyâb-ı vuslat eyle âşık-ı nâkâmını
Isfahan
Hüseyin Fahri Tanık
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Şarkı
Ağır Aksak
O güzel gözlerine hayrân olayım
Isfahan
Dellalzâde
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır
Isfahan
S. Ziyâ Özbekkan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Pâdişahım çok yaşa ömrün mezîd olsun müdâm
Isfahan
Rif'at Bey
_
Methiye
Ağır Düyek
Rahatım yok bu dil-i şeydâdan
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Sakın dünyâya aldanma
Isfahan
Zekâî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Sanma açıp sînemi şerh edecek yâre yok
Isfahan
Zekâî Dede
Mahmut Râtib Bey
Şarkı
Yürük Semai
Sanma te'min eyledin cânâ beni
Isfahan
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın
Isfahan
Ûdî Hasan Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen gittin gideli dereler çaylar
Isfahan
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
Sen hep bize bahşetmede lûtfetmedesin
Isfahan
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım
Isfahan
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Seni sevdiğim için bunca çektiğim nedir
Isfahan
Metin Everes
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Senin hasretinle şûh-i melek-ten
Isfahan
Nûman Ağa
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Serîr-i şevketin şâhenşeh-i hâkanıdır zâtın
Isfahan
_
_
Methiye
Devr-i Hindi
Sevdiğim vaslını gayetle temennî ederim
Isfahan
_
_
Şarkı
Curcuna
Severim çâresiz ey mâh seni
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Sıdk ile âşık olursan yâr sana mefkud değil
Isfahan
H. Sadettin Arel
Abdullah Efendi (Himmetzâde)
Durak
Durak Evferi
Sırma saçları perîşân ...
Isfahan
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız
Isfahan
Necmi Pişkin
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ
Isfahan
Ahmet Irsoy
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Tecellîde dolu âlem
Isfahan
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Vaz geçmez mi sîne âh ü zârdan
Isfahan
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemez
Isfahan
H. Sadettin Arel
İbrâhim Efendi (Kuşadalı)
Durak
Durak Evferi
Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden
Isfahan
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
Isfahan
Dede Efendi
Süleyman Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Yâre varsın peyk-i nâlem âh ü zârım söylesin
Isfahan
S. Ziyâ Özbekkan
Nâbî
Beste
Muhammes
Yine bezm-i çemene lâle-fürûzan geldi
Isfahan
M. Nûrettin Selçuk
Nedîm
Şarkı
Aksak
Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol
Isfahan
M. Nafiz Irmak
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Zannımca peşmâneye işvekâr olmaktasın
Isfahan
Amir Ateş
İ.Hakkı Aydın
Şarkı
Düyek
Kullarında yok sana lâyık meta
Isfahan
Hüseyin Tolan (Hâfız)
_
İlahi
Müsemmen
Sakî bu fena âleme sen fasl-ı emelsin
Isfahan
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Isfahan Ayin-i Şerifi
Isfahan
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Ne bakarsın a gönül hırs ile yârin yüzüne
Isfahan
Bimen Şen
-
Şarkı
Curcuna
İhtiraz etmez isen bu ahtan
Isfahan
Afet Mısırlıyan
-
Şarkı
Ağır Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Isfahan
_
Ağır Remel
Peşrev
_
Isfahan
Atilla Şahiner
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Fahri Kopuz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Farabi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Hızır Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Hüseyin Asri Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Hüseyin Fahri
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
M. Nuri Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Rebâbi Yusuf Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Isfahan
Rebâbi Yusuf Dede
Çifte Düyek
Peşrev
_
Isfahan
_
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Isfahan
Tanburi İsak
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Isfahan
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Isfahan
Tanburi Cemil Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Isfahan
Kanuni Said Bey
Fahte
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Âşık Oldur Kim Kılar Cânın Fedâ Cânânına
Isfahan
Fehmi Tokay
Fuzûlî
Etme Beyhûde Figan Vazgeç Gönül
Isfahan
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Fesleğen Ektim Gül Bitti
Isfahan
Tan. Mustafa Çavuş
_
Gönlümü Cânâna Verdim Oldu Cânânım Gönül
Isfahan
Z. Arif Ataergin
Kirâmeddin Efendi
Her Ne Dem Bir Bûse Etsem İltimas
Isfahan
İsmail Hakkı Bey
_
Nâr-I Aşkınla Kül Oldu Beden Ey Lebleri Mül
Isfahan
Lem'î Atlı
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Isfahan oyunu
Elazığ
M. Şerif Çaça
Sebahattin Sivrikaya
Sebahattin Sivrikaya
Isfahan'da han işlerim
Elazığ-harput
Banttan
-
Nurettin Demirbaş
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler
ISFAHAN
Emin Ongan
Şeyhülislâm Yahya Efendi
Şarkı
Aşk-ı Hudâ aşıkın etti dilinden niyaz
Isfahan
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Leyle-İ Zülfün Dil-İ Mecnun Olur Divanesi
Isfahan
Zaharya
Beste_Murabba
Çenber
Gel Ey Nesim-İ Saba Hatt-I Yardan Ne Haber
Isfahan
Itri
Beste_Murabba
Zencir
Karar Etmez Gönül Mürgi Bu Bağın
Isfahan
Mir Cemil
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
Ey Nesim-İ Seheri Canda Yerin Var Senin
Isfahan
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
Peşrev
Isfahan
Tanburi İsak
Peşrev
Darb-I Fetih