Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşk bezirgânı sermâye canı
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mâyesi
Hicaz
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Âşıkın sermâyesi feryâd imiş
Hicazkar
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Düyek
Getir sâkî bâde mâye-i candır
Hicazkar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz
Hüseyni
Tab'î Mustafa Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ömrünün sermâyesin verme yele
Hüzzam
S.Eyyûbi Işıksal
Hulûsi Ateş
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Maye
Cüneyt Kosal
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Bir âh ile üftâdeliğim yâre duyurdum
Maye
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Çiçekler lâleler güller senin vech-i lâtifinden
Maye
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak Semai
Çöktü artık bir perîşanlık hayâlhâneme
Maye
Yorgo Bacanos
_
Şarkı
Ağır Aksak
Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim
Maye
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Curcuna
Dolsun dile nûrun aç nikabın
Maye
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sofyan
Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz
Maye
Dellalzâde
_
Şarkı
Türk Aksağı
Firkatin hâlim perîşân etti gel
Maye
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Hiç menendin yok senin bir tânesin
Maye
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedir
Maye
Halil Efendi
_
Beste
Remel (Ağır)
Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değil
Maye
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Püser adın Memiş imiş
Maye
Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Sanmirem men sen özgesin men özge
Maye
Alâeddin Yavaşca
Rıfkı Melûl Meriç
Şarkı
Yürük Semai
Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden
Maye
Dede Efendi
Akif Paşa
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Sünbüle karşı açıp perçemin ihsân eyle
Maye
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Mehmet Akif Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri
Maye
_
Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh)
İlahi
Sofyan
Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır
Maye
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Mehmet Akif Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Terketmedi nâz-ı seherî hâr eleminden
Maye
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Yakışmış câme-i zîbâ dokunmuş çeşm-i bülbülden
Maye
_
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yârin bu kadar cevri gelir miydi hayâle
Maye
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Sengin Semai
Yine bend oldu dil bir nev-civâne
Maye
Halil Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler
Rehavi
Hâfız Post
Sırrî (Şeyh)
Ağır Semai
Aksak Semai
Alev almış benim gönlüm
Maye
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Ağır Semai
Aksak Semai
Sana benden daha sadık
Maye
Engin Çır
Engin Çır
Şarkı
Ağır Aksak
Mâye Ayin-i Şerifi
Maye
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Maye
Tanburi İsak
Ağır Zencir
Peşrev
_
Maye
Musi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Maye
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Maye
Tanburi Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Maye
Musi
Çifte Düyek
Peşrev
_
Maye
Tanburi Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ömür Sermayesi
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Yine Bend Oldu Dil Bir Nev-Civane
Maye
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
Olmamak Zülfün Esiri Dilbera Mümkün Değil
Maye
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Mihr-İ Ruhunda Dane-İ Huy Nakd-İ Didedir
Maye
Müezzin Halil Efendi
Beste_Murabba
Remel
Sermest-İ Gamım Bade-İ Hun-İ Ciğerimden
Maye
Dede Efendi
Şarkı
Aksaksemai
Dile Maye-İ Safadır Hatt-I Ruyi Yar Derler
Rehavi
Hafız Post
Ağırsemai
Aksaksemai