Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Bir tatlı nevaziş gibidir hasreti dilde
Bayati
N. Cemil Sangan
Haldun Menemencioğlu
Şarkı
Sengin Semai
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı
Bayati
Tanbûrî İsak
_
Şarkı
Düyek
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Tanburda yok târ-ı nevâ kûy-i tahammül
Dilfüruz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Devr-i Kebir
Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ
Eviç
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbül-i hoş-nevâ
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Şarkı
Semai
Erdi bahar ey dil-nevâz
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Raks Aksağı
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Hicazkar
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır
Hüzzam
Râkım Elkutlu
Selim Aru
Şarkı
Aksak
Hüzzamda bahar yazda segâh kışta nevâsın
Hüzzam
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Al yanına bir dil-nevâz
Mahur
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Neva
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler
Neva
Murat Özkan (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû
Neva
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Aşinâ-yı bezm olan anlar hitâb-ı Hayderi
Neva
Râkım Elkutlu
_
Beste
Devr-i Kebir
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek
Neva
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ateş-i aşkınla yandır
Neva
Zeki Altun (Hâfız)
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Düyek
Ben dost ile dost olmuşam
Neva
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben senin aşkınla cânâ bilmiyorsun n'eyledim
Neva
M. Nazmi Özalp
Mehmet Nazmi Özalp
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben yürürüm yâne yâne
Neva
Selâhattin Pınar
Yunus Emre
Şarkı
Düyek
Bildim kelâmın a canım
Neva
Nûman Ağa
İzzet
Şarkı
Düyek
Bilmek istersen seni
Neva
Şâhin Uçar
Hacı Bayram Velî
İlahi
Sofyan
Bilmez misin ey dil-rübâ
Neva
_
_
Şarkı
Sofyan
Bir deli gönlün var bir kırık sazın
Neva
Selâhattin Pınar
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Aksak
Bir gonca-gül'ün uğruna bülbül heder oldu
Neva
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Neva
_
Mûsâ Dede(Neyzen)
İlahi
Sofyan
Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan
Neva
Necdet Varol
Necdet Varol
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın
Neva
Hadi Bey
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz
Neva
Hatipzâde Osman Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım
Neva
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Yürük Semai
Yürük Semai
Can yine bülbül oldu
Neva
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut
Neva
Akın Özkan
M. Turan Yarar
İlahi
Yürük Semai
Çaldığın nâyın nevâsı perdesi tizi pesi
Neva
Fehmi Tokay
Yusuf Efendi (Şeyh)
Şarkı
Müsemmen
Dil verdim ol perîye nihân gördüğüm gün
Neva
Hâfız Post
_
Beste
Ağır Sakil
Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû
Neva
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Aksak
Edemem hâl-i dili şerh ü beyân
Neva
Muhiddin Ağa
_
Şarkı
Aksak
Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdi
Neva
Erol Başara
_
Şarkı
Aksak
Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya
Neva
Rauf Yektâ Bey
_
Beste
Lenk Fahte
Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle
Neva
Dede Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân
Neva
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva'yı
Neva
Selâhattin İçli
Mustafa Tahralı
Natık Karçe
Yürük Semai
Ey perî-i nağme erdir evc'e dek âvâzımı
Neva
Ziyâ Paşa
_
Şarkı
Aksak Semai
Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen
Neva
H. Sadettin Arel
Nedîm
Şarkı
Aksak
Eyâ nesîme's sabâ
Neva
_
_
Şuğul
Düyek
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh
Neva
_
Fahrî(Sünbülî)
İlahi
Düyek
Gel benim nazlı kuşum
Neva
Necmi Pişkin
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Genç yaşta hayal âlemimin gülleri soldu
Neva
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Değişmeli
Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğin
Neva
Selâhattin İçli
Tûran Oflazoğlu
Şarkı
Curcuna
Gonca açmaz gül olmaz
Neva
Selâhattin Pınar
O. Nihat Akın
Şarkı
Aksak
Gönlünde sonbahar olmaya görsün
Neva
Fethi Karamahmudoğlu
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Gönül denilen sır küpü
Neva
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Gül kokar yârim benim
Neva
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Müsemmen
Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû
Neva
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Hâfız-ı Şirâzî
Kar
Nim Sakil
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Neva
Dede Efendi
Nedîm
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur
Neva
Cüneyt Kosal
Azmi Dede
İlahi
Devr-i Hindi
Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin
Neva
Fehmi Tokay
Sâdık Atay
Şarkı
Devr-i Hindi
Hâlet ile bana bir hâl göründü
Neva
Eyyûbi Mehmet Efendi
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ
Neva
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Her yerde arayıp buluyor beni
Neva
Ali Şenozan
Nûrettin Baykal
Şarkı
Düyek-Sofyan
Hicrân gönül belâsı
Neva
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Kaldık sana hasret diye akşamda keder var
Neva
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Kimler konar kimler uçar
Neva
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Ko sînem âteşe yansın
Neva
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak
Lûtf et efendim sen heman
Neva
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Merhabâ ey zât-i pâkin pertevi nûr-i hûdâ
Neva
Câhit Gözkan
Sezaî
Tevşih
Evsat
Mevsim-i güldür gülistan vaktidir
Neva
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mey-i engûr ile doldur ne durursun kadehi
Neva
Fehmi Tokay
Arif Rüştü Bey
Şarkı
Yürük Semai
Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine
Neva
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Müşkil oldu sûzişim etmek nihan
Neva
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ne gecem var ne günüm var
Neva
Şeref Çakar
K. Şakir Yakar
Şarkı
Aksak
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Neva
_
Hacı Bayram Velî
İlahi
Sofyan
Ömrüm yollarında gelip geçse de
Neva
Alâeddin Yavaşca
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Sofyan
Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl'e ter getirir
Neva
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Ahmet Muhtar Efendi
Beste
Zencir
Rabbün Allah ül lezi lâ ma'bude illâ Hû
Neva
Zekâî Dede
_
Tesbih
Çenber
Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni
Neva
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Müsemmen
Safâ geldin efendim sen
Neva
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Sana göstermesin Allah bunu bir an çekemezsin
Neva
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Aksak
Sanma bu güzelliğin hep seninle kalacak
Neva
Metin Everes
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben
Neva
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Yürük Semai
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
Neva
Kadri Efendi (âmâ)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem
Neva
Nâlân Aksoy
Seyhan Girginer
Şarkı
Düyek
Seyr et ol reng-i izârı
Neva
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Şarkı
Semai
Sonbahar oldu deyip yaz'la kış'a...
Neva
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Neva
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Vakt-i seherde açıla perde
Neva
Hâfız Post
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Yâ Rab beni sen hâl-i perîşâna düşürme
Neva
Cinuçen Tanrıkorur
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Yâ Râb ne olur lûtfile cürmüm tükeneydi
Neva
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Aksak
Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan
Neva
Turan Yalçın
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Ağır Aksak
Yeşilada yavru vatan kardeşindir ana vatan
Neva
Abdülkadir Şendal
Abdülkadir Şendal
Şarkı
Sofyan
Yetti bunca intizârım
Neva
İstavri Efendi
_
Şarkı
Aksak
Yine bağlandı dil bir nev-nihâle
Neva
Zekâî Dede
_
Şarkı
Yürük Semai
Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu gece
Neva
Erol Sayan
Samim Arıksoy
Şarkı
Aksak
Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür
Neva
Dede Efendi
Ulvî
Beste
Muhammes
Cânâ yine ol nây-ı nevâ-gûyi işittim
Nevakürdi
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Devr-i Kebir
Tanbur inler nây-ı nevâ-gûyi görünce
Nevakürdi
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Hafif
Erdi bahar ey dil-nevâz
Nihavend
Hilmi Bey (Mızıkalı)
_
Şarkı
Sofyan
Dil-nevâzım senle durmak derdnâk eyler beni
Nişaburek
Asdik Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ Resûlallah
Pençgah
Ali Şîrüganî (Dede)
Süleyman Nahîfî Efendi
Tevşih
Evsat
Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz
Pençgah
Neyzen Rızâ Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Düyek
Ey nevâziş-perverim âlem beğenmiş hâlini
Rast
Selâhattin Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey andelib-i hoş-nevâ
Rastıcedid
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim
Suzinak
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş
Suzinak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Düyek
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır
Suzinak
İsmâil Demirkıran
Selim Aru
Şarkı
Düyek
Bülbül-i şeydâ-sı uçmuş bî-nevâ dünyâ bugün
Şevkefza
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Ney nevâ eyler keman inler döğer def sînesin
Uşşak
Mustafa Ef. (Çorbacızâde)
_
Beste
Hafif
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Zavil
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
_
Şarkı
Aksak
Nevâ Ayin-i Şerifi
Neva
Hammami Zade İsmail dede Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmet
Neva
-
Derviş Musa
İlahi
Sofyan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Hicaz
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
Neva Perdesinde
Hicaz
Haydar Tatlıyay
Nim Sofyan
Oyun Havası
Neva Perdesinde Çiftetelli
Hicaz
Kemani İlhami Bey
Nim Sofyan
_
Çiftetelli-Neva Perdesinde
Neva
_
_
Peşrev
_
Neva
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Atillâ Gündüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Behram Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Cahid Gözkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Kemal Altınkaya
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Mümin Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Nayi Emin Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Numan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Sultan Bayezid 2.
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Neva
Şeref Çakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
Yusuf Ziya Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neva
_
Berefşan
Peşrev
_
Neva
_
Çifte Düyek
Peşrev
Feryâd-ı Yusuf
Neva
Solakzade
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Neva
Ahmed Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Neva
Behram Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Neva
Nayi Ali Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
Şakrak
Neva
Tanburi Cemil Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Neva
Zeki Mehmet Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Neva
Sultan Bayezid 2.
Düyek
Peşrev
No:1
Neva
Kantemiroğlu
Fahte
Peşrev
No:2
Neva
Sultan Bayezid 2.
Fahte
Peşrev
No:2
Neva
Sultan Bayezid 2.
Fahte
Peşrev
No:3
Neva
Handan Ağa
Muhammes
Peşrev
_
Neva
Ziya Paşa
Muhammes
Peşrev
_
Neva
Güldeniz Ekmen
Raks Aksağı
Oyun Havası
Zeyneb'in Düğünü
Neva
Bekir Sıtkı Sezgin
Sofyan
Peşrev
_
Uşşak
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
Neva'da
Uşşak
Şükrü Tunar
Sofyan
Oyun Havası
Neva Perdesinde
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Bu Nevâ-Yı Dil-Hıraş Âh-I Dil Ü Cânım Mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Ef.
_
Ben Yürürüm Yâne Yâne Aşk Boyadı Beni Kâne
Neva
Selâhattin Pınar
Yûnûs Emre
Gülbün-İ Îyş Mîdemed Sâkî-İ Gül-İzâr Kû
Neva
Itrî
Hâfız-ı Şirâzî
Muntazırım Teşrifine Reftâr İle Revişine
Neva
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ben yürürüm yâne yâne
Neva
Selâhattin Pınar
Yunus Emre
Şarkı
Remzi Oktar
Gonca açmaz gül olmaz
Neva
Selâhattin Pınar
Osman Nihat Akın
Şarkı
Remzi Oktar
Varlığınla bütünüm
Neva
Cemil Altınbilek
Gazanfer Sanlıtop
Şarkı
Cemil Altınbilek
Hak bir gönül verdi bana
Neva
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Şerefyâb-ı Safâ-yı Aşkız
Nevâ
Rûhî Ayangil
Şeyh Ahmed Şerîf Efendi
İlâhî
Rûhî Ayangil
Aklım Başıma Gelmedi Aşk Şarabın Tatmayınca
Neva
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
Türkü
Abidin Özpek
Cân Ellerinden Gelmişem, Fânî Mekânı Neylerem
Nevâ
?
İbrahim Hakkı Erzurûmî
İlahi
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Ey Gülbün-İ İyş Mi Demed Saki-İ Gül-İzar Gu
Neva
Itri
Kar
Nim Sakil
Zeyn Eden Bağ-I Cihanı Gül Müdür Bülbül Müdür
Neva
Dede Efendi
Beste_Murabba
Muhammes
Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi
Neva
Kadri Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Neva
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Devr-İ Kebir
Ey Gonce-İ Bağ-I Cihan
Neva
Dede Efendi
Aksaksemai