Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açılır nâz ile ol gonce-rûh'a gül deseler
Nevabuselik
Abdullah Ağa(Hâfız)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Âşık oldum bir melek-sîmâya ah
Nevabuselik
Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber
Nevabuselik
Abdullah Ağa(Hâfız)
_
Beste
Çenber (Ağır)
Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim
Nevabuselik
Hâfız Mehmet Efendi
Besim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr
Nevabuselik
Kâzım Uz (Muâllim)
Muhiddin Bey
İlahi
Düyek
Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî
Nevabuselik
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Düyek
Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağa
Nevabuselik
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Elbet gönüllerde sabah olacak
Nevabuselik
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikret
Nevabuselik
Cüneyt Kosal
Vefa Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet
Nevabuselik
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr
Nevabuselik
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Fâik Bey
Şarkı
Devr-i Revan
Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad
Nevabuselik
Dellalzâde
Mîrî
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket
Nevabuselik
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Düyek
Gel garip gönlüm benim
Nevabuselik
Suat Yıldırım
M. Turan Yarar
Şarkı
Devr-i Revan
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulgule
Nevabuselik
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gönül verdim bir dilbere
Nevabuselik
S. Ziyâ Özbekkan
S. Sâib Bey-S.Z.Özbekkan
Şarkı
Aksak
Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailiz
Nevabuselik
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Hafif
Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâze
Nevabuselik
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sana bir lâle kopardım gönlümde yetişmiş
Nevabuselik
Selâhattin İçli
Veliye Yâkut
Şarkı
Aksak
Sevdim seni pek mümkün mü geçmek
Nevabuselik
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol
Nevabuselik
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ
Nevabuselik
Ahmet Irsoy
_
Şarkı
Aksak
Tahammül kalmadı zerrece dilde
Nevabuselik
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü