Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Sen benimsin tâli'imsin
Muhayyer Kürdi
Vefik Ataç
Mahmut Rehavî
Şarkı
Ağır Aksak
Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Şarkı
Aksak
Açılmaz gonce gönlüm gül gibi
Rehavi
Ali Rıza Bey(Neyzen)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Afet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî
Rehavi
Gulâm Şâdî
_
Kar
Hafif
Aldı aklım nâz ile bir dilberin nazzâresi
Rehavi
Ali Rızâ Bey(Neyzen)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı
Rehavi
İ. Hümâyi Elçioğlu
Mehmet Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân
Rehavi
Ali Dede(Nâ'lizâde)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
Rehavi
Ahmet Efendi(Kaptanzâde)
_
Beste
Firengifer
Aşk ateşine yanma gönül nâfile
Rehavi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir semâvî aşka benzer canda cânân nâlesi
Rehavi
Fâruk Şâhin
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-lika
Rehavi
İstavri Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Cân ü dilden ey melek sevdim seni
Rehavi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler
Rehavi
Hâfız Post
Sırrî (Şeyh)
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem
Rehavi
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ey padişâhım şevketin lûtf ile her dem şöhretin
Rehavi
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Düyek
Ger siyehi çünin büved çeşm-i tü ber helâk-i mâ
Rehavi
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur
Rehavi
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Kuddûsî
İlahi
Devr-i Hindi
Ne kadar dûr ise de ol meh-i behcet-zâdım
Rehavi
Kemânî Corci Efendi
_
Beste
Muhammes
Portakal ü turunç...
Rehavi
Tab'î Mustafa Ef.
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Sabreyle gönül derdine derman gelir elbet
Rehavi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh
Rehavi
Dellalzâde
Sultan Hüseyin Baykara
Beste
Muhammes
Tâc-ı hürriyetle doğmuş bir güneş şeklindesin
Rehavi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Marş
Sofyan
Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin
Rehavi
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Enverî (16.yy)
Beste
Berefşan
Zannetme benim gibi sana bende bulursun
Rehavi
Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
Beste
Remel
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Rehavi
Yahudizade
Aksak - Sem./Değ.
Saz Semaisi
_
Rehavi
Çilingiroğlu Artin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Farabi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Fenni Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Rehavi
Hızır Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Rehavi
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Selim Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
Tiryaki
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Rehavi
_
Çenber
Peşrev
_
Rehavi
Hızır Ağa
Çifte Düyek
Peşrev
No:2
Rehavi
Nayi Râşid Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Rehavi
Çilingiroğlu Artin
Düyek
Peşrev
_
Rehavi
Selim Dede
Düyek
Peşrev
_
Rehavi
_
Fahte
Peşrev
No:2
Rehavi
İsmet Ağa
Hafif
Peşrev
_
Rehavi
Fenni Dede
Muhammes
Peşrev
_
Rehavi
Tiryaki
Muhammes
Peşrev
_
Rehavi
Muallim İsmail Hakkı Bey
Nim Sofyan
Saz Eseri
Mevc-i Derya
Rehavi
Tanburi Emin Ağa
Sâkil
Peşrev
_
Rehavi
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Zencir
Peşrev
No:1
Rehavi
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Zencir
Peşrev
No:2
Rehavi
Tanburi İsak
Zencir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Sen Benimsin Tâli'imsin Başka Bir Yâr İstemem
Muhayyer Kürdi
Vefik Ataç
Mahmut Rehâvî
Beni bûyin ile gel mest-ü rehavi ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Beni bûyin ile gel mest-ü rehavi ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Şarkı
Sefer Karabük
Ey padişâhım şevketin lûtf ile her dem şöhretin
Rehâvi
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Uğur Taş
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Afeti Sad Düdimanü Ateşi Sad
Rehavi
Gulam Şadi
Hafif
Zannetme Benim Gibi
Rehavi
Remel
Arzetmediğim Yare
Rehavi
Kaptanzade Ahmed
Frengifer
Sünbüli Siyah
Rehavi
Dellalzade
Muhammes
Portakalla Turunç
Rehavi
Tab'i Mustafa Efendi
Senginsemai
Yine Ey Ruhi Musavver Kafesi Tende Misin
Rehavi
Itri
Beste_Murabba
Berefşan
Ne Kadar Dur İse De Ol Mehi Behcet Zadım
Rehavi
Tanburi Corci
Beste_Murabba
Muhammes
Dile Maye-İ Safadır Hatt-I Ruyi Yar Derler
Rehavi
Hafız Post
Ağırsemai
Aksaksemai
Ey Bülend Ahter Meh-İ Sahip Kerem
Rehavi
Dede Efendi
Şarkı
Düyek