Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşkınla düştüm ateşe
Sabazemzeme
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Bak geldi gece uykuya dalmış yine herkes
Sabazemzeme
İzzet Bey(Ûdî-Tanbûrî)
_
Şarkı
Aksak
Beni sev cennete sevginle girilsin yeniden
Sabazemzeme
Câvit Ersoy
M. Turan Yarar
Yürük Semai
Yürük Semai
Bin yıl sürecek vuslatı bir an gibi geldi
Sabazemzeme
Şentürk Deveci
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Bir görünce vecde geldim ettim îman aşkına
Sabazemzeme
Hattat Sâlim Efendi
_
Şarkı
Müsemmen
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime
Sabazemzeme
Ûdî Server Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir tânesin şu âlemde ey güzel
Sabazemzeme
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bu ettiğin düşmez sana
Sabazemzeme
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsun
Sabazemzeme
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Çeşm-i rûhum görmek ister yâ Muhammed rûyini
Sabazemzeme
Süleyman Erguner (Torun)
Mehmet Emin Efendi
İlahi
Düyek
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime
Sabazemzeme
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Müsemmen
Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün
Sabazemzeme
Selâhattin İçli
İlhâmi Karayalçın
Şarkı
Curcuna
Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş
Sabazemzeme
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Remel (Ağır)
Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâf
Sabazemzeme
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey beni aşk ateşiyle yandıran
Sabazemzeme
Sefer Dal (Muhibbî)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen âşikâr
Sabazemzeme
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Firâkın sînemi dağlar
Sabazemzeme
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Aksak
Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz de
Sabazemzeme
Hacı Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gittiğin günden beri buraların tadı yok
Sabazemzeme
Ali Şenozan
Engin Çır
Şarkı
Düyek-Sofyan
Gizli bir derdin esiri olmuşum ben neyleyim
Sabazemzeme
Yaşar Bedük
Fâruk Şâhin
Şarkı
Müsemmen
Gönül bilmez misin ol şîvesâzı
Sabazemzeme
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözlerin ey nûr-i dîdem hâb-ı nâza dalmasın
Sabazemzeme
Lavtacı Ahmet Bey
_
Şarkı
Devr-i Revan
Hayâl-i yâre değme girye dursun
Sabazemzeme
Rif'at Bey
Yusuf Kenan Bey
Şarkı
Curcuna
Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim
Sabazemzeme
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Karardı söndü ikbâlim ümîdim hâk-sâr oldu
Sabazemzeme
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Merhaba ey mâh-ı enver çok özledik biz seni
Sabazemzeme
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
İlahi
Devr-i Hindi
Merhabâ ey sevgili mâh-ı mübârek merhabâ
Sabazemzeme
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Evsat
Nasıl şeymiş bu sevda bilmedim hiçbir gün olsun
Sabazemzeme
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Aksak Semai
Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
Sabazemzeme
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Zencir
Nedir derdin senin bu mâtemin ne
Sabazemzeme
H. Sadettin Arel
Şâkir Efendi
Durak
Durak Evferi
Neş'e-mendim sunma lûtf et sâkıyâ peymâneyi
Sabazemzeme
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Nev-civansın ey sitemkâr
Sabazemzeme
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
Sabazemzeme
H. Sadettin Arel
İsmail Hakkı(Bursavî)
Durak
Durak Evferi
Sabâ yolun düşerse git o tıfl-ı dilsitâne sor
Sabazemzeme
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Yürük Semai
Sevdâlı nigâhınla bir şûh âfet-i cansın
Sabazemzeme
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâlı yüzün andırıyor subh-i rebîi
Sabazemzeme
Kanûni Said Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Tâb-ı ruhsârın mıdır bilmem ki reng-i gülsitan
Sabazemzeme
Sofu Hüseyin Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yâreledi yârim dil-i zârımı
Sabazemzeme
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım
Sabazemzeme
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir Efendi (18.yy)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Yine bir gün doğuyor içimde aşk ilinden
Sabazemzeme
Fehmi Tokay
Melâhat Akan
Şarkı
Sofyan
Böyle bir aşkın rüyâsından uyanmak istemez
Sabazemzeme
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Şarkı
Müsemmen
Yine sinemden uçurdum o melek yüzlü kuşu
Sabazemzeme
Câvit Ersoy
Mehmet Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Niye dönmez ki bilinmez ayrılanlar geriye
Sabazemzeme
Engin Çır
Engin Çır
Şarkı
Ağır Aksak
Sabazemzeme Ayin-i Şerifi
Sabazemzeme
Zekai Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Sabazemzeme
Şerif
Ağır Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Sabazemzeme
İsmet Ağa
Ağır Düyek
Peşrev
_
Sabazemzeme
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sabazemzeme
İsmet Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sabazemzeme
Nayi Emin Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sabazemzeme
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Sabazemzeme
Nayi Râşid Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Sabazemzeme
Tanburi Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Sabazemzeme
Tanburi İsak
Düyek
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Hak şerleri hayreyler
Sabazemzeme
Şahin Türkeşsiz
E.İbrahim Hakkı
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü