Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller
Suzidil
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Osman Ebinç
Şarkı
Türk Aksağı
Akşam kuru bir gül gibi yâdımda silindi
Suzidil
Yücel Aşan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Yürük Semai
Aldattı o zâlim beni sessiz ve derinden
Suzidil
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Yürük Semai
Amâlin senin başkadır âlemde ey âfet
Suzidil
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Acep ey işveli yârim
Suzidil
Ali Rif'at Çağatay
_
Köçekçe
Aksak
Artık ne o dün var ne o rüyâdan eser
Suzidil
Alâeddin Yavaşca
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Sofyan
Asümân ağlar hem inler girye-bâr oldukça ben
Suzidil
Leylâ Saz
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim
Suzidil
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Sofyan
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir
Suzidil
Şemsettin Ziyâ Bey
H. Sîret Özsever
Şarkı
Sengin Semai
Ateş nezened der dil-i mâ illâ Hû
Suzidil
Selâhattin Demirtaş
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
İlahi
Düyek
Ateş-i firkatle bağrım dağlarım
Suzidil
Nihat Adlim
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olur
Suzidil
İsmâil Demirkıran
_
Beste
Devr-i Kebir
Az yaşa çok yaşa elde ne var hiç
Suzidil
Erdinç Çelikkol
Reşad Özpirinççi
Şarkı
Aksak
Bağlandı bizim yolumuz sanki seninle
Suzidil
Yaşar Bedük
Filiz Bedük
Kar
Yürük Semai-Devr-i Hindi
Bağrımda kopan fırtına dinsin güzelim
Suzidil
Özgen Gürbüz
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi
Suzidil
Râkım Elkutlu
Selim Aru
Şarkı
Düyek
Bakamam doya doya o füsunkâr çehrene
Suzidil
N. Cemil Sangan
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Curcuna
Bana sitem dolu gözle bakma güzel
Suzidil
Ramazan Yoğurtcu
Azmi Aytaç
Şarkı
Düyek
Bekliyorum kaç gecedir yolunu yörük kızı
Suzidil
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Aksak
Ben o âteş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan
Suzidil
İsak Varon
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben senin haşre kadar benden esîrin olayım
Suzidil
Sâdi Erden (Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Ağır Aksak
Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin
Suzidil
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız
Suzidil
Sâdun Aksüt
Nejat Tezcan
İlahi
Düyek
Bî-karar olsam da pek ben
Suzidil
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Ağır Aksak
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş
Suzidil
Tanbûri Ali Ef.
Nevres Bey
Beste
Devr-i Kebir
Bin türlü yalan söyle de bir gün beni kandır
Suzidil
Aydın Oran
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Bir başka gönül elçisi dünyaya gelişte
Suzidil
Yılmaz Karakoyunlu
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Bir daha hiç sevmesen de
Suzidil
Ercan Çulhaoğlu
Zerrin Çulhaoğlu
Şarkı
Semai
Bir lâhza göründü gözüme mihr-i cemâli
Suzidil
Kanûni Garbis Efendi
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ
Suzidil
Nikoğos Ağa
Mehmet Kâmil Çelebi
Şarkı
Ağır Aksak
Bir özlemdir içerimde o yerler
Suzidil
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim
Suzidil
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir tatlı bakış istiyorum kalbime dolsun
Suzidil
Güner Donat
Melâhat Sezener
Şarkı
Aksak
Birdenbire neş'en niye bilmem yine kaçtı
Suzidil
Bîmen Şen
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Yürük Semai
Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi
Suzidil
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Biz bu âlemde nice sîmîn-bedenler görmüşüz
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Fantezi
Sengin Semai
Biz bu ömrün vuslatından sanki hasret bekledik
Suzidil
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Müsemmen
Bu gönül sevmeyecek gayri dedim de kandım
Suzidil
Leylâ Saz
Avram Naum
Şarkı
Ağır Aksak
Bu meşreb ile sen beni mecnûn edeceksin
Suzidil
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Bulur revnâk yüzünden âşıkânın
Suzidil
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbül âhengini gül rengini hep senden alır
Suzidil
Sâdun Aksüt
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Bülbüller öter güller açar fasl-ı baharda
Suzidil
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum
Suzidil
Leon Hancıyan
_
Şarkı
Curcuna
Cânân aramızda bir adındı
Suzidil
Sâdun Aksüt
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sofyan
Cânım seni gâyet sever
Suzidil
Hâmid Bey
_
Şarkı
Aksak
Canımsın sen ruhumsun sen benimsin
Suzidil
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşça
Şarkı
Curcuna
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların
Suzidil
Fehmi Tokay
H. İbrahim Akçam
Şarkı
Devr-i Hindi
Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün
Suzidil
Tanbûri Ali Ef.
Nevres Bey
Yürük Semai
Yürük Semai
Çamlarda dolaşsak yine hülyâlara dalsak
Suzidil
Bîmen Şen
Rifat Ahmet Moralı
Şarkı
Sengin Semai
Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Çoktandır seninle ayrı olsak da
Suzidil
İlgün Soysev
İlkan San
Şarkı
Düyek
Dargın gezen yâr endamlı esmer
Suzidil
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Türk Aksağı
Değdi ince teline gönlümün hüzün
Suzidil
Bilge Özgen
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
Suzidil
Eyyûbî Mehmet Bey
Nef'î
Beste
Darb-ı Fetih
Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah
Suzidil
Doğan Ergin
Sezâî
İlahi
Raks Aksağı
Devr-i aşkınla felek bulsun nizam
Suzidil
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim
Suzidil
Zekâî Dede
_
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyor
Suzidil
Amir Ateş
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Durmadan aylar geçer yıllar geçer
Suzidil
Leylâ Saz
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Ağır Aksak
Dünyâm siyah akşam mıdır
Suzidil
Ömür Gençel
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Türk Aksağı
Elâ göz üstünde siyah kaşı var
Suzidil
Niyazi Şengül
Yavuz Özen
Şarkı
Aksak (Yürük)
Elden gidiyor haste-i hicrânın aman gel
Suzidil
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Aksak
En güzel hayâller bir kuş oldu
Suzidil
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Ey derde dermân dermânım Allah
Suzidil
Dede Efendi
_
İlahi
Düyek
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın
Suzidil
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Semai
Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını
Suzidil
Dede Efendi
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Nim Hafif
Ey mihr-i eflâk-ı atâ
Suzidil
Hâşim bey
Seyyîd Mehmet Efendi
Şarkı
Ağır Düyek
Ey nihâl-i gonce-i bağ-ı zekâ
Suzidil
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ
Suzidil
Selâhattin Demirtaş
İbrâhim Tennûrî (Âşık)
İlahi
Düyek
Ey padişâhım şâd ol efendim
Suzidil
Dede Efendi
_
Methiye
Aksak
Ey sâkî-i zîbâ-edâ...
Suzidil
Eyyûbî Bahaeddin bey
_
Şarkı
Aksak
Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin
Suzidil
Hâşim Bey
Leylâ Hanım
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak
Suzidil
Akın Özkan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir
Suzidil
B. Sıtkı Sezgin
Nedîm
Yürük Semai
Yürük Semai
Gece mehtap parıldıyor yıldızlar hep göz kırpıyor
Suzidil
İsmâil Demirkıran
Fahire Belen
Şarkı
Aksak
Gecenin tadı yok farkında mısın
Suzidil
Ömür Gençel
Nurettin Özdemir
Şarkı
Sofyan
Gel güzelim bir gece
Suzidil
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Devr-i Turan
Gel Harâb-I Hasretim Bilmez Misin Hicran Nedir
Suzidil
Rıdvan Lâle
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Müsemmen
Gelse âlem istemem ben
Suzidil
Niyazi Şengül
Niyazi Şengül
Şarkı
Ağır Aksak
Gerçekle gözgözeydi yanılmaz biriydi o
Suzidil
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek-Semai
Gönlümce senin aşkına dalsam
Suzidil
Emin Akan
Emin Akan
Şarkı
Aksak
Gönül bilmez gönül bilmez
Suzidil
Bahri Altıntaş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Curcuna
Gönül derdiyle ah eyler
Suzidil
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Curcuna
Gönül geçti hevâdan
Suzidil
B. Sıtkı Sezgin
Râşid
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül teli kopmaya görsün
Suzidil
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Aksak
Gördükte o rûy üstüne ol hâl-i siyahı
Suzidil
Hâşim Bey (Hacı)
Hasan Nazif Dede
İlahi
Yürük Semai
Görünce rûyini oldum esîrin
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Görür gibiyim uzun kirpikler arasından
Suzidil
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Gözlerin manzûrum olsun dâima
Suzidil
Hüseyin Avni Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Gurbet-ender-gurbet içre olmuşum cânâ garip
Suzidil
Kaya Bekat
Abdülbâki Gölpınarlı
Şarkı
Müsemmen
Gücenmiş ol gül-i gülzâr
Suzidil
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin
Suzidil
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Gül olsam sızsam imbiklerinden
Suzidil
Bîmen Şen
Aka Gündüz
Şarkı
Aksak
Güldükçe dudaktan nice güller derilir gül
Suzidil
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil
Suzidil
Şerif İçli
Besim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Hasretine sabrım sebat etmiyor
Suzidil
İsmâil Demirkıran
Ömer Kalafat
Şarkı
Semai
Hengâm-ı visâl âkıbet ağyâre de kalmaz
Suzidil
Ali Rif'at Çağatay
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Her bakışın şafaktan derlenen bir gül bana
Suzidil
Necdet Varol
İskender Cenap Ege
Şarkı
Semai
Her bir bakışında neş'e buldum
Suzidil
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Her gün yeniden gönlüme aşkınla doğarsın
Suzidil
Ayşenur Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Her ne kusur varsa geçen zamanda
Suzidil
Atıf Baştuğ
Abdurrahim Karakoç
Şarkı
Düyek
Her yerde senin kokun yüzümde nefesin var
Suzidil
Erdal Şahin
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Düyek
Hezâran âşıkın var
Suzidil
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Aksak
Hırâman ol çemenlerde gel
Suzidil
Abdülhalim Ağa
_
Beste
Darbeyn
Hülyalı gözleri bal menevişlim
Suzidil
Gültekin Aydoğdu
Muammer Kayahan
Şarkı
Aksak
Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat
Suzidil
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
İbrâm-ı vasla cür'et etsem o ân-ı ülfet
Suzidil
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var
Suzidil
B. Sıtkı Sezgin
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
İsterdim aşkım seni yıllar öncesi sarsın
Suzidil
Tâhir Sıral
Nevin Yavuz
Şarkı
Aksak
İsteyen yârin hâk ider varın
Suzidil
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Kadeh kadeh içer gönül bakışlarından işveyi
Suzidil
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Kalbimle güzel günleri andım da derinden
Suzidil
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Kani yâd-ı lebinle
Suzidil
Tanbûri Ali Ef.
Nevres Bey
Ağır Semai
Aksak Semai
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kesti yine tâkat ü tâb'ım felek
Suzidil
Eyyûbî Mehmet Bey
Ali Şefkâtî Efendi
Şarkı
Sengin Semai
Kırdığın hayallerimi çaldığın ümitlerimi
Suzidil
Ömür Gençel
A. Birgül Yılmaz
Şarkı
Düyek
Kiminle hasb-ı hâl eyler
Suzidil
Emin Ongan
H. Suat Yalçın
Şarkı
Aksak
Küçüksu'da senin ey yâr sarılmış boynuna yâr
Suzidil
Markar Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım
Suzidil
Leylâ Saz
Nigâr Osman Hanım
Şarkı
Curcuna
Mâzi denizinden gelen dalgalar
Suzidil
Suphi İdrisoğlu
Emin İnal
Şarkı
Düyek
Mehcûr olalı ol gül-i nâdîde edâdan
Suzidil
Emin Ongan
_
Şarkı
Sengin Semai
Mehcûr olalı tatlı dilin nazlı teninden
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Mehtaplı tertemiz bir yaz akşamı
Suzidil
M.Emirhan Durmuş
M. Emirhan Durmuş
Şarkı
Düyek
Mesken oldu bize dağlar
Suzidil
Hâşim Bey
_
Şarkı
Aksak
Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan
Suzidil
H. Sadettin Arel
Hayâlî (16.yy)
Durak
Durak Evferi
Müştâkına gül ey gül-i gülzâr-ı letâfet
Suzidil
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Nağme-i dilsûz ile yaktın beni mutrıb keman
Suzidil
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Beste
Çenber
Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür
Suzidil
Abdülhalim Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Suzidil
Veysel Dalsaldı
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Niçin üzüyorsun a yosmam beni
Suzidil
Hâşim Bey
_
Şarkı
Aksak
Nisan yağmuru mudur güzel gözlerinden akan
Suzidil
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Niye birden yüreğinden söküp attın beni sen
Suzidil
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
O bakışlardır eden ömrümü yıllarca heder
Suzidil
Âmir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
O bakışlarla dolar kalbe huzûr
Suzidil
Bilge Özgen
Ümit Gürelman
Şarkı
Yürük Semai
Oya olsam o ipekten tülüne
Suzidil
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Ömrümce bir güzelin yokluğuyla kıvrandım
Suzidil
Mustafa Fahlioğulları
Mustafa Fahlioğulları
Şarkı
Düyek
Özlemle filiz verdi o sevdâ bu gece
Suzidil
Alâeddin Yavaşca
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Peymânelere sûz-i dil'in zehri bulaştı
Suzidil
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Rahm et a güzel hâl-i perîşânımı gel gör
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi
Suzidil
Ali Rif'at Çağatay
Fuzûlî
Beste
Remel
Rüzgâr ne fısıldar ve
Suzidil
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Sâgâr ile sâkî sana sunmazsa sürûrun
Suzidil
Nurhan Hekimoğlu
Dürdâne Altan
Şarkı
Aksak
Sağ gözüm seğriyor
Suzidil
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Şarkı
Yürük Semai
Sâkıyâ sundu aceb peymânede
Suzidil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece
Suzidil
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim
Suzidil
Kanûni Garbis Efendi
_
Şarkı
Aksak-Curcuna
Sâye-i lûtfunda âlem şâd ola
Suzidil
Lâtif Efendi
_
Methiye
Ağır Aksak
Sen benim ilkbaharımsın
Suzidil
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Aksak
Sen şehenşâh-ı cihansın ey şeh-i âlî-tebâr
Suzidil
_
_
Methiye
Ağır Düyek
Seni görmeyeli hayli zamandır
Suzidil
Kemânî Rızâ Efendi
Kemânî Rızâ Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Seni yazmak istiyorum gönlüme
Suzidil
Celâl Abacı
Berran Yalçın
Şarkı
Aksak
Ser-beste oldum zülf-i nigâre
Suzidil
Kemânî Todoraki
_
Şarkı
Düyek
Sevda arayan gözleri bir aşka diyarmış
Suzidil
Özcan Sönmez
Vedat Fidanboy
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdâ elinin bülbülü susmuş gülü solgun
Suzidil
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdâ yolunda açan güllerin
Suzidil
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Aksak
Sevdaya adanılan yürekler var biliriz
Suzidil
Alâeddin Yavaşca
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Aksak
Sevdiğim bir dem bana yâr olmadı
Suzidil
İsak Varon
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevdim de inandım sana
Suzidil
İsmâil Demirkıran
Melâhat Altındal
Şarkı
Yürük Semai
Sevdim seni sevmek ne demek
Suzidil
Leylâ Saz
Yaşar Şâdi Bey
Şarkı
Aksak
Sevebilsem göz bîgâne gönül suskun olmadan
Suzidil
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Yürük Semai
Sevgi dünyalara sığmaz can içinde özde yaşar
Suzidil
Ömür Gençel
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Sevgin tüm benliğimi kapladı bir ağ gibi
Suzidil
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Sofyan
Sevilmeden sevmeye artık gücüm yetmiyor
Suzidil
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek
Sevmek için hayâtı kendimi sevmem lâzım
Suzidil
Muzaffer İlkar
M. Müeyyet Berkman
Şarkı
Yürük Semai
Sevmişim bir kadd-i mevzûn
Suzidil
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Sevmişti gönlüm bir nev-nihâli
Suzidil
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sorma hâlim nâfile ben söylemem şûh-i şenim
Suzidil
İsak Varon
_
Şarkı
Ağır Aksak
Söndürür İzmir'in kor gündüzünü
Suzidil
Yaşar Bedük
Şâhin Çandır
Şarkı
Düyek
Su gibi ak kalbime
Suzidil
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Sun sâgarı sâkî bize mestâne desinler
Suzidil
Erdinç Çelikkol
Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)
Şarkı
Aksak
Sûz-i dil bir şarkı yaptım
Suzidil
Fethi Karamahmudoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Ağır Aksak
Sûz-i dilimden yandı ciğerim
Suzidil
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Sengin Semai
Suzidil bir güzelin derdine dalmışsa gönül
Suzidil
Ali Polattemir
Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî
Şarkı
Düyek
Suzidil çağrınla açıldı yollar
Suzidil
Erol Başara
C. Kurt/E. Başara
Şarkı
Yürük Semai
Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben
Suzidil
Rasim Efendi
Zâtî
İlahi
Sofyan
Şem'a-î nûr-i Ahmed'e Cibriller pervane döner
Suzidil
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Düyek
Şimdi kiminlesin bilmem el ele
Suzidil
Mustafa Malay
İsmail Yanık
Şarkı
Sofyan
Târ u mâr olmada hep billûr köşkü gönlümün
Suzidil
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Aksak
Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr
Suzidil
Lem'î Atlı
Ethem Bey (Taşlızâde)
Şarkı
Semai
Tatlı şirin sözlerinle önce girdin sen kanıma
Suzidil
Sâmi Derintuna
Sami Derintuna
Şarkı
Semai
Tek hâtıra hâlâ o sıcak bûselerindir
Suzidil
Bahri Altıntaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Tende bir can canda cânan derde derman...
Suzidil
Şentürk Deveci
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Ağır Aksak
Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına
Suzidil
Fahri Kopuz
_
Şarkı
Ağır Aksak
Turra-i şeb-reng-i dilber hâb-gâhımdır benim
Suzidil
Suphi Ezgi
_
Beste
Hafif
Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm
Suzidil
B. Sıtkı Sezgin
Fuzûlî
Beste
Fahte
Unutamıyorum unutamıyorum gecem yok artık
Suzidil
Avni Anıl
Tekin Gönenç
Şarkı
Semai
Uşşak ile dolsun der isen kûy-i muhabbet
Suzidil
Hâfız Hamdi Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Uyan sevgilim uyan, benim sana yalvaran
Suzidil
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Ülfetin geçti efendim arası
Suzidil
İsmet Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Va'd eyle vaslın ey nahl-i dil-cû
Suzidil
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Var mı hiç zâlim rakîbi zâr ü giryân gördüğün
Suzidil
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Beste
Hafif
Ver bir daha kalbini
Suzidil
N. Kemal Aktan
Güngör Sarkın
Şarkı
Sofyan
Verdim âteş dillere sûz-i dil-i âvâreden
Suzidil
Ali Rif'at Çağatay
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Beste
Çenber
Yandıkca oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım
Suzidil
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Evfer
Yâremin örtüsü şimdi seni hasretle anış
Suzidil
Halûk Recâî
_
Şarkı
Curcuna
Yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm
Suzidil
Tanbûri Ali Ef.
Nevres Bey
Beste
Zencir
Yılların ardında kalmış bir emeldir yandığım
Suzidil
Özcan Sönmez
Veli Bostancı
Şarkı
Ağır Aksak
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal
Suzidil
Sâdun Aksüt
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Düyek
Yüce sultânım derde dermânım
Suzidil
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Hafif
Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam
Suzidil
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Zaman dursa derinden ...
Suzidil
Câvit Erden
Gülgûn Koçman
Şarkı
Düyek
Suzidil Ayin-i Şerifi
Suzidil
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Suzidilâra Ayin-i Şerifi
Suzidilara
Sultan III. Selim
-
Ayin
Devr-i Kebir
Eski bir şarkının son nağmesinde
Suzidil
Murat Demirhan
Rüştü Okyar
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Suzidil
Abdülhalim Ağa
Ağır Düyek
Peşrev
_
Suzidil
H.Aslan Hepgür
Aksak
Oyun Havası
_
Suzidil
H.Sadettin Arel
Aksak
Oyun Havası
Hoplantı
Suzidil
Abdülhalim Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Emin Ongan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Erol Özbayram
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
F.Topuz/S.Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Gevheri Osmanoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Gültekin Aydoğdu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
H.Hüsnü Üstün
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Kanuni Mehmed Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Leon Hancıyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Selâhattin Erköse
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Selâhattin Sağlam
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Subhi Ezgi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Tamer Alanyalı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Tarık Kip
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Suzidil
Timuçin Çevikoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
İçimden Geçenler
Suzidil
Nayi Râşid Efendi
Çenber
Peşrev
_
Suzidil
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Çifte Düyek
Peşrev
_
Suzidil
H.Aslan Hepgür
Devr-i Hindi
Oyun Havası
_
Suzidil
Mehmet Emin Yazıcı
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Suzidil
Orhan Kızılsavaş
Devr-i Kebir
Medhal
_
Suzidil
Rauf Yekta
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Suzidil
H.Aslan Hepgür
Devr-i Turan
Oyun Havası
_
Suzidil
Ahmed Ağa
Düyek
Peşrev
_
Suzidil
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Suzidil
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
_
Suzidil
H.Hüsnü Üstün
Nim Sofyan
Longa
_
Suzidil
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Suzidil
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Longa
_
Suzidil
Pınar Köksal
Semai
Saz Eseri
Özlem
Suzidil
Ali Rıfat Çağatay
Sofyan
Medhal
_
Suzidil
Reyhan Karataş
Sofyan
Medhal
_
Suzidil
Subhi Ezgi
Sofyan
Peşrev
_
Suzidil
Korkut Samancı
Aksak Semai
Saz Semaisi
-
Suzidil
Özdemir Hafızoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
Hoş Seda
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Unutamıyorum Gecem Yok Artık Gündüzüm Yok
Suzidil
Avni Anıl
Tekin Gönenç
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Sarmaya Geldim
Sûzidil
Ahmet Dalkılıç
Hıfzı Altümsek
Fantezi
Ahmet Dalkılıç
Sazın nice bir huzur verdi aleme
Suzidil
Cemil Altınbilek
Cemil Altınbilek
Şarkı
Cemil Altınbilek
Gül Olsam Sızsam İmbiklerinden
Suzidil
Bimen Şen
Aka Gündüz
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü