Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aç yüzün göster cemâlin ey perî
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar
Tahirbuselik
Hacı Fâik Bey
Şeyh Gâlip Dede
Beste
Zencir
Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne hâlet
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Affet canım ver bize yol
Tahirbuselik
Nûman Ağa
_
Şarkı
Düyek
Alem-i sâgarda artık neşe yok
Tahirbuselik
Sâdi Hoşses
Melek Hiç
Şarkı
Müsemmen
Aşk gönlüme keyfince girip kurdu karargâh
Tahirbuselik
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir
Tahirbuselik
Kâzım Uz (Muâllim)
H. Sîret Özsever
Şarkı
Sengin Semai
Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz
Tahirbuselik
Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Bahar gelir gonce açar
Tahirbuselik
Ali Gâlip Alnar
_
Şarkı
Semai
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi
Tahirbuselik
S. Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Şarkı
Düyek
Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz
Tahirbuselik
Râkım Elkutlu
Nedîm
Beste
Düyek
Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim
Tahirbuselik
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Çenber
Be-hey zâlim n'idersin sen
Tahirbuselik
N. Halil Poyraz
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Düyek
Ben bunca zaman aşkına hicrânına yandım
Tahirbuselik
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Sengin Semai
Ben güzellerden usandım dertle hasret verdiler
Tahirbuselik
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Bilmem ne zaman derdime dermân olacak yâr
Tahirbuselik
Emin Ongan
_
Şarkı
Curcuna
Bin cefâ görsem ey sanem senden
Tahirbuselik
Ahmet Irsoy
_
Beste
Berefşan
Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler
Tahirbuselik
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Semai
Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar
Tahirbuselik
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Bir civana mâil oldum
Tahirbuselik
Rif'at Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Bir sarp tepedir çıktığımız yer dönemem
Tahirbuselik
Erdinç Çelikkol
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Bir şiir yazdım senin sevginle
Tahirbuselik
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Müsemmen
Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel
Tahirbuselik
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Sofyan
Bülbül gibi dem-be-dem olmaz mıyım nağme-zen
Tahirbuselik
Zekâî Dede
Muhiddin Râif Bey
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde
Tahirbuselik
Refik Fersan
Mesih Bey
Şarkı
Sengin Semai
Ceylân bakışın bezmimizi kırdı geçirdi
Tahirbuselik
İbrâhim Tuğberk
_
Şarkı
Curcuna
Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor
Tahirbuselik
Râkım Elkutlu
Şekip Bey (Tokadîzâde)
Şarkı
Devr-i Hindi
Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor
Tahirbuselik
Niyâzi Şengül
Yavuz Özen
Şarkı
Müsemmen
Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın
Tahirbuselik
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Değildi arzun gömmek aşkımızı mâziye
Tahirbuselik
Akın Özkan
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Düyek
Derd ü gamdan olmadım âzâde hiç
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Derd-i aşkın işliyor artık ciğerde yâresi
Tahirbuselik
Kanûni Nubar Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi
Tahirbuselik
Küçük Mehmet Ağa
Enderûnî Vâsıf
Beste
Devr-i Kebir
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben
Tahirbuselik
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Hafif
Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre
Tahirbuselik
_
_
Şarkı
Sengin Semai
Dilimde şarkı sazımda telsin
Tahirbuselik
İsmâil Demirkıran
Mustafa Malkoç
Şarkı
Düyek
Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre
Tahirbuselik
Fehmi Tokay
Yılmaz Aras
Şarkı
Aksak
Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım
Tahirbuselik
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir
Tahirbuselik
Cinuçen Tanrıkorur
Abdullah Eşrefoğlu
Şarkı
Müsemmen
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni
Tahirbuselik
Cemâl Calan (Arap)
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Ağır Aksak
Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ
Tahirbuselik
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Geliyor benim edâlı yârim
Tahirbuselik
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Gezdim dağlar başında
Tahirbuselik
Erol Başara
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın
Tahirbuselik
İ. Baha Sürelsan
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Aksak Semai
Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan
Tahirbuselik
Kâzım Uz (Muâllim)
Yaşar Şâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gösterip çeşm-i siyahın ateşe yaktın beni
Tahirbuselik
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Müsemmen
Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh
Tahirbuselik
Tanbûri İzak Ef.
_
Beste
Zencir
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz
Tahirbuselik
Fehmi Tokay
Adnan Üryâni
Şarkı
Devr-i Hindi
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar
Tahirbuselik
Ethem Ulvi Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Güzel gel meclise tenhâ
Tahirbuselik
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Şarkı
Evfer
Güzelim gülşene gel şevk-i bahar âlemidir
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Her subh u mesâ inlese sînemde Kemânîm
Tahirbuselik
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Sengin Semai
Heves etti gönül aşk u hevâya
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Düyek
Hiç muhabbet mi olur yârim fedâkâr olmasa
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Hülyâm yine bir gölgeli esrâra bürünsün
Tahirbuselik
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Hüsn-i reftâra bakın şanlı civanım geliyor
Tahirbuselik
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak Semai
İlâhî kıl kerem lûtfun beni artık halâs eyle
Tahirbuselik
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Aksak
İlkbahar olmayınca bürünme ala gönül
Tahirbuselik
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur
Tahirbuselik
Lâtif Ağa
Halifezâde Tâhir Efendi
Şarkı
Devr-i Revan
Kaşların yay kirpiğin ok
Tahirbuselik
İsmet Danış
Fuat Uluç
Şarkı
Düyek
Kır kır kadehi bâdeyi dök raksa kıyam et
Tahirbuselik
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Müsemmen
Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
Tahirbuselik
Z. Arif Ataergin
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Kız göğsüne taktığın o kan kırmızı güller
Tahirbuselik
Selâhattin Pınar
M. Ömer Karakoyun
Şarkı
Aksak-Curcuna
Lutfedip bir kerre olsun gel efendim bir gece
Tahirbuselik
Suphi İdrisoğlu
Güler Turan
Şarkı
Müsemmen
Menekşe gülümser seni görünce
Tahirbuselik
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Meyl edip bir gül-izâre
Tahirbuselik
Hâfız Abdullah Ağa
_
Şarkı
Aksak
Nâr-ı aşkın yaktı cânım ey perî
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nazlım ne kadar güzel yüzün var
Tahirbuselik
Ahmet Irsoy
Hüseyin Fahrettin Dede
Şarkı
Curcuna
Neler oldu bu dehre yok güler yüz gül çehre
Tahirbuselik
O. Şevki Uludağ
O. Şevki Uludağ
Şarkı
Aksak
Nerdesin ey dil sarılmış yârin ağyâr boynuna
Tahirbuselik
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Curcuna
Niçin bitmez neden bilmem derd ü figânım
Tahirbuselik
_
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nigâr-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestânemiz kaldı
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nîm-nigâha kail olmam yok mudur bir harf atış
Tahirbuselik
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
_
Şarkı
Müsemmen
Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân eder
Tahirbuselik
Ahmet Irsoy
_
Şarkı
Aksak
O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün
Tahirbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Pek bozulmuş meh-cemâlin gül-tenin
Tahirbuselik
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sabretti bu dil bunca zaman hep seni sevdi
Tahirbuselik
İsmail Özses (Hâfız)
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Sarılmış tüllere gördüm hayâlin
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Seni candan severim aşkına kurban olurum
Tahirbuselik
Ahmet Irsoy
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Sevdi gönlüm saklamam bir dilber-i bâlâ-ter'i
Tahirbuselik
Kemânî Serkis Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sonbaharın zevki hoştur
Tahirbuselik
Bîmen Şen
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Türk Aksağı
Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin
Tahirbuselik
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Sûz-i dil arttı visâl-i yâri her dem gözlerim
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Va'dinde vefâ eyle güzel can senin olsun
Tahirbuselik
İsak Varon
_
Şarkı
Sengin Semai
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş
Tahirbuselik
Sâdettin Kaynak
Hacı Mehmet Emin Zihnî
Şarkı
Curcuna
Yandım sana ey gonce-ter
Tahirbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Yektâ güherim meclis-i rindan sedefimdir
Tahirbuselik
Hacı Fâik Bey
Nabî
Ağır Semai
Aksak Semai
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın
Tahirbuselik
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Nâzım Bey (Nâbizâde)
Şarkı
Devr-i Hindi
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Tahirbuselik
Kemani Nişan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahirbuselik
Kemani Rıza Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahirbuselik
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahirbuselik
Kemani Rıza Efendi
Muhammes
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Başıma Döndükçe Bezm-İ Meyde Minalar Benim
Tahirbuselik
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Çenber
Gül Ruhun Şevkiyle Çeşmim Ol Kadar
Tahirbuselik
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Zencir
Söylen O Yare Benim Çeşmimi Pür Ab Etmesin
Tahirbuselik
Dede Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Tahirbuselik
Kemani Rıza Efendi
Peşrev
Muhammes