Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
A benim gözüm nûru cilveli yârim
Yegah
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden
Yegah
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Yegah
Şevkî Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Ay büyürken sularda ürperir içlenirim
Yegah
Alâeddin Yavaşca
Özgen Bilgisel
Şarkı
Düyek
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
Yegah
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bâkî yine mey içmeğe and içti demişler
Yegah
Râkım Elkutlu
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Belâga'l ulâ bi kemâlihi
Yegah
B. Sıtkı Sezgin
_
Şuğul
Sofyan
Ben olurum sana bülbül efendim
Yegah
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Bendene eyle mürüvvet cânım efendim
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Devr-i Hindi
Benim âfet-i cihânım
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Şarkı
Aksak Semai
Bir bakışla aklım aldı el-aman
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Bir buseni verdin bana
Yegah
Servet Ali
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Hafif
Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın
Yegah
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Bir nur gibi gökten süzülüp kalbime insen
Yegah
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bugünlerde sana gâyet özendim
Yegah
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin
Yegah
Tab'î Mustafa Ef.
_
Beste
Hafif
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor
Yegah
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Yegah
Ş. Muhittin Targan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Yegah
Râkım Elkutlu
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Semai
Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
_
Kar
Sakil
Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir
Yegah
S. Ziyâ Özbekkan
Orhan Veli Kanık
Şarkı
Aksak
Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor
Yegah
Alâeddin Yavaşca
Memduh Cumhur
Şarkı
Curcuna
Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın
Yegah
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Deşt-i gama her lâhzada birkaç seferim var
Yegah
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Devam etmektesin nâz eylemekte
Yegah
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok
Yegah
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân
Yegah
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Curcuna
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Yegah
H. Sadettin Arel
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Aksak
Doldur ey sâkî bu Cem bezminde
Yegah
İ. Hakkı Nebiloğlu
Kesriye'li Sıdkı Bey
Şarkı
Düyek
Dudağında açilan gül mey olur
Yegah
Nihat Adlim
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Dü çeşmim hûn ile doldu
Yegah
Şevkî Bey
Reşad Paşa
Şarkı
Aksak
Edersen de cefâ eğer
Yegah
Şevkî Bey
Reşâd Paşa
Şarkı
Nim Sofyan
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim
Yegah
M.Sabri Akçagül
Câhit Öney
Şarkı
Aksak-Semai
Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Eyleme ağyardan hiç ihtirâz
Yegah
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Firâkın kesti tâb ile tüvânı
Yegah
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Gâh azm-i kûy-i yâri candan özlersin gönül
Yegah
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Zencir
Gör perişân hâlimi git yâre sor
Yegah
Bahri Altıntaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum
Yegah
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Gün doğmadı pencereme
Yegah
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Aksak
Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın
Yegah
Tab'î Mustafa Ef.
Yahyâ Nazîm Çelebi
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Hançer-i gam işledi şimdi dil-i virânıma
Yegah
Nesim Silviya (Haham)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Her dilberi sevdik neme lâzım demedik
Yegah
İ. Baha Sürelsan
Nâil Memik
Yürük Semai
Yürük Semai
İsterim bir gece ol mâh ile bâde süzüle
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
İşte erdik nev-bahâre
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim
Yegah
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Kâbe et kalbini sen büt-hâne sansınlar seni
Yegah
H. Sadettin Arel
Nasûhî
Durak
Durak Evferi
Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin
Yegah
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Devr-i Hindi
Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Lûtfuna lâyık görüp cânân beni
Yegah
Nigâr Gâlib Ulusoy
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Ağır Aksak
Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut
Yegah
Ali Rif'at Çağatay
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Düyek
Mest olduğum etmem aceb...
Yegah
H. Sadettin Arel
Himmet
Durak
Durak Evferi
Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel
Yegah
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok
Yegah
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Yegah
Bîmen Şen
Şerâfettin Özdemir
Şarkı
Ağır Aksak
Ne yapsam n'eylesem bu hâl-i zâre
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Nice bilgin nice zengin nice şöhretli
Yegah
Rüştü Eriç
Bedri Gürsoy
Şarkı
Aksak
Nice gizli ve âşikâr sevgileri paylaşan...
Yegah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
N'oldun ağlarsın gönül
Yegah
_
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
Durak
Durak Evferi
Nûş edelden câm-ı aşkı
Yegah
H. Sadettin Arel
Sûzî
Durak
Durak Evferi
Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim
Yegah
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Yürük Semai
Yürük Semai
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
Yegah
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Sandım ki o gözler bakıyor vâ'd ile boşmuş
Yegah
Erdinç Çelikkol
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Sanmam ki hayâtım...
Yegah
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
_
Sen ettin kendine efkende gönlüm
Yegah
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Sensin ey sultân-ı âlem milk-i dîne pâdişah
Yegah
Tevfik Bey(Hafız)
_
Tevşih
Düyek
Ser-beste oldum zülf-i nigâre
Yegah
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Sinemi suzan eden mihri cemalindir senin
Yegah
N. Cemil Sangan
Şekip Bey
Şarkı
Curcuna
Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül
Yegah
H. Sadettin Arel
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Durak
Durak Evferi
Şâd ol gönül ki artık erdin dem-i visâle
Yegah
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Va'din unutma ey peri
Yegah
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yâre aç ey dil derûnum yâresin
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yârin saçını çözdü elim muhterizâne
Yegah
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Yine dil nâtini söyler Muhammed
Yegah
Emin Ongan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan
Yegah
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Yegah
Hüsam Dede
Muhyî Efendi
İlahi
Sofyan
Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb
Yegah
Câhit Öney
Arif Hikmet Bey
İlahi
Düyek
Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Remel
Sultan-i Yegâh Ayin-i Şerifi
Sultanıyegah
Kâzım Uz Bey
-
Ayin
Devr-i Revan
Yegâh Ayin-i Şerifi
Yegah
Rauf Yekta Bey
-
Ayin
Düyek
Devretmede dünyayı bütün ah ü eninim
Yegah
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Curcuna
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Yegah
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Aziz Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Kemani Sebuh
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Tanburi Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Ziya Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Yegah
Rauf Yekta
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Yegah
Rüştü Eriç
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Yegah
Tanburi Osman Bey
Muhammes
Peşrev
_
Yegah
Aydın Oran
Nim Sofyan
Longa
_
Yegah
Behzat H. Bayer
Sofyan
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Benim ol aşk bahrisi
Yegah
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Ey Dost Seni Nice Bulam
Yegâh
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü