Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma
Acem
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûrî Mustafa Çavuş
şarkı
Düyek
Ben bilmedim ki ben kimim
Acem
M. Hakan Alvan
Seyyid Nizamoğlu
İlahi
Sofyan
Beni candan usandirdi cafadan yar usanmaz mi
Acem
Ali Polattemir
Fuzûli
Sarki
Aksak Semai
Bihamdillah ki geldi mâh-ı Şâban
Acem
M. Hakan Alvan
İsmail Hakkı Bursavî
İlahi
Düyek
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı
Acem
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak
Acem
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni
Acem
Suphi Ezgi
A. Refik Altınay
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı
Acem
Zekâî Dede
_
Beste
Lenk Fahte
Boşan da dağlar boşan
Acem
_
_
Ağırlama
Aksak
Bu bir değil sekiz değil yüz değil
Acem
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred
Acem
Abdülkâdir-i Merâgi
Hâfız-ı Şîrâzî
Kar
Muhammes
Cemalin aşkına düşmüş
Acem
Ahmet Irsoy
Veliyyüddin Efendi
İlahi
Düyek
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur
Acem
Mehmet Ağa(Sepetcizade)
Gafûrî (Mahmud)
Durak
Durak Evferi
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Acem
Cüneyt Kosal
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Acem
Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir
Acem
Hacı Fâik Bey
Şeyh Gâlip Dede
Ağır Semai
Aksak Semai
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
Acem
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme
Acem
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Hakk'ın cemâlin gözleyen
Acem
Cüneyt Kosal
Abdullah Efendi(Hilmî)
İlahi
Sofyan
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür
Acem
_
_
Türkü
Sofyan
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere
Acem
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır
Acem
Hâfız Post
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Lâ fa ile illallah lâ ilâhe illallah
Acem
M. Hakan Alvan
Zâkir Asım Efendi
İlahi
Sofyan
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu
Acem
_
_
Şarkı
Aksak
Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl'ate
Acem
Ahi Efendi
_
Beste
Hafif
Nazzâre kıl gönül o büt-i mâh-tal'ate
Acem
Hasan Efendizâde
Molla Âhî
Beste
Hafif
Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi
Acem
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber
O yâr bana gör ne eyler
Acem
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Sofyan
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine
Acem
Kadri Efendi (âmâ)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sabah yeli hep yellerin şâhısın
Acem
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Sensin ey fahr-i âlem dü cihânın rehberi
Acem
Eyyubî Ali Rıza Bey
_
Tevşih
Düyek
Setresinin düğmeleri düz değil
Acem
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle
Acem
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Tende canım canda cânanımdır Allah hû diyen
Acem
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzi Mısrî
Durak
Durak Evferi
Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû
Acem
Zekâî Dede
Hz.Bilâl-i Habeşî
Şuğul
Düyek
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı
Acem
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Ahmet (Sarban)
İlahi
Evsat
Vatan arzuladım bundan giderim
Acem
_
Eşrefoğlu Rûmi
İlahi
Sofyan
Yine aşkın sırrı düştü serime
Acem
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yine dil natini söyler Muhammed
Acem
_
Niyâzi Mısrî
Naat
Durak Evferi
Zahidler eyler ta'nımız
Acem
_
Ali Nutki Dede
Nefes
Aksak
Aldanma dünya varına
Acem
Zekâî Dede
Sâbit
İlahi
Düyek
Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni
Acem
B. Sıtkı Sezgin
Reşat Özpirinçci
Karçe
Fahte
Çalab'ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde
Acem
Hacı Bayram Velî
Hacı Bayram Velî
İlahi
Nim Evsat
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl
Acem
Ali Şîrüganî (Dede)
İsâ Mahvî Efendi
İlahi
Düyek
Hak şer'leri hayr eyler
Acem
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Acem
Selâhattin Demirtaş
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Düyek
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var
Acem
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Muhammes
Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar
Acem
Enfî Hasan Ağa
Nedîm
Beste
Hafif
Şimşir pınar'ın üstüyüm
Acem
_
_
Şarkı
Aksak
Acem kızı çıkıvermiş oyuna
Hicaz
_
_
Köçekçe
Sofyan
Urum'da Acem'de görmediğin gördü
Hicaz
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Yine yol vermedi Acem Dağları
Karcığar
_
_
Köçekçe
Türk Aksağı
Bir acem bahçesi bir seccâde
Kürdilihicazkar
Avni Anıl
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Düyek-Semai
Reftîm u burdîm u dağ-ı tü
Mahur
Acem'lerin
_
Beste
Sofyan
Ferâcemi giyemedim (Feracemin al yakası)
Muhayyer
_
_
Şarkı
Aksak
Ah etmez idim sabra dili râm edebilsem
Nişaburek
Sâlih Ağa(Acem)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Müştâk-ı lebet şeker fürûşan
Pençgah
Acem'lerin
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ger tiğ-i bâred der kûy-i on mâh
Rast
Acem'lerin
_
Beste
Ağır Düyek
Hem kamer hem zühre vû hem müşterî der âsman
Rast
Acem'lerin
_
Beste
Devr-i Revan
Bâ tü yek dem baht-ı bed
Rastıcedid
Acem'lerin
_
Ağır Semai
Sengin Semai
İhâlığın hâreden de gülüm de
Segah
Acem'lerin
_
Şarkı
Curcuna
Rum'da acemde âşık olduğum
Suzinak
Hasan Efendi(Hâfız)
Yûnûs
İlahi
Düyek
Urum'da Acem'de görmediğin gördü
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Acembuselik ayin-i şerifi
Acembuselik
Abdulbâki Nâsır Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Acemaşiran Ayin-i Şerifi
Acemaşiran
Hüseyin Fahrettin Dede
-
Ayin
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Acem
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acem
Ahmet Hatipoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acem
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acem
Farabi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acem
Nuri Halil Poyraz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Acem
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Acem
Nuri Halil Poyraz
Fahte
Peşrev
_
Acem
Alâeddin Yavaşça
Hafif
Medhal
_
Acem
_
Berefşan
Peşrev
Murassa
Acem
Sultan Veled
Devr-i Kebir
Peşrev
Acem Devri
Acem
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
Bayati
Acemler'in
Çifte Düyek
Peşrev
_
Irak
Acem Salih Ağa
Fahte
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Kudûmun Rahmet-İ Zevk U Safâdır
Acem
Hâfız Post
A.Mahmud Hüdâî Hz.
Acem Devri
Acem
Sultan Veled
-
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Acem Ülkesinde Eyleştim Galdım
Erzurum
M.Akkuş/A.Sağ
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Başında Acem Şalı
Ankara/Çubuk/Karaköy
Burhan Gökalp
Burhan Gökalp
Altan Demirel
Elinde Ayağında Acem Kınası
Kerkük
Abdurrahman Kızılay
Nida Tüfekçi
Mehmet Özbek
Feracemi Al İsterim
Burdur
Hasan Büyükçoban
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Feracemin Ucu Sırma
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Hey Acem Kızı
Gaziantep
Beyzan Kaptan
Talip Özkan
Talip Özkan
Acem (gezinti)
Şanlı Urfa
Aziz Çekirge
Bakır Karadağlı
Bakır Karadağlı
Düğünümüz vardır bizim
Çankırı-Şabanözü
Selver Erdoğan
Hacem
Salih Turhan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ruhlerin Seyredelim
Acem
Kadri Efendi
Yürük Semai
Hayri Dinçaslan
Acem Bayram Niyazı
Acem
Cinuçen Tanrıkorur
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Özkan Polat
Bir gece Muhammed'e
Acem
Lâedri
Yunus Emre
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Cemalin aşkına
Acem
Hafız Ahmet Irsoy
Veliyyüddin Ef.
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Çalabım bir şar yaratmış
Acem
Şeyh Ahmet Efendi
Hacı Bayram Veli
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Acem Peşrevi
Acem
Sultan Veled
-
Peşrev
Sefer Karabük
Halay Havası
Acem
Rûhî Ayangil
Oyun Havası
Rûhî Ayangil
Acem Karabatak Semâî
Acem
Rûhî Ayangil
Saz Semâîsi
Rûhî Ayangil
Acem Karabatak Peşrevi
Acem
Rûhî Ayangil
Peşrev
Rûhî Ayangil
ACEMAŞİRAN PEŞREV
ACEMAŞİRAN
ERSİN ALİ ATLI
PEŞREV
ERSİN ALİ ATLI
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü