Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin
Arazbar
Manok Ağa
Mahfî
Şarkı
Aksak
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir
Arazbar
Rızâ Efendi(Kemânî)
Fehmî
Şarkı
Ağır Aksak
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Arazbar
Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider
Arazbar
Sâdullah Efendi
Enderûnî Vâsıf
Beste
Muhammes
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre
Arazbar
_
_
Şarkı
Aksak
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Arazbar
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dönmem ahdımdan efendim söylerim
Arazbar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
El çekeli zülf-i yârdan
Arazbar
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Sofyan
Ezelîdir bu aşk bende
Arazbar
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Düyek
Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde
Arazbar
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Beste
Çenber (Ağır)
Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil
Arazbar
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Taleb eden bulur Hakk'ı
Arazbar
Kâzım Bey
_
İlahi
Düyek
Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm
Arazbar
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Arazbar
Sultan Selim 3.
Ağır Düyek
Peşrev
_
Arazbar
Sadık Ağa
Ağır Sakil
Peşrev
_
Arazbar
Corci
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbar
Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbar
Kara İsmail Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbar
Sultan Selim 3.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Arazbar
Nayi Râşid Efendi
Çenber
Peşrev
_
Arazbar
Nayi Şeyh Osman
Çifte Düyek
Peşrev
_
Arazbar
Corci
Muhammes
Peşrev
_
Arazbar
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Muhammes
Peşrev
_
Arazbar
Yalçın Tura
Yürük Semai
Saz Eseri
Dalgaların Oyunu
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim
Arazbar
Hacı Fâik Bey
_
El Çekeli Zülf-İ Yârdan
Arazbar
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Göreydim Meh Cemalin Olur Bana Dünya Malin
Arazbar
Manok AĞA
-
Gülşene Teşrîfini Ey Gül-İzâr Sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim
Arazbar
Hacı Faik Bey
-
Şarkı
Yıldırım AKTAŞ
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü