Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân
Besteısfahan
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Besteısfahan
Zekâî Dede
Yunus Emre
Tevşih
Sofyan
Ben hazân mevsimiyim sen yemyeşil bir ilkbahar
Besteısfahan
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var
Besteısfahan
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Besteısfahan
Ebû-Bekir Ağa
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin
Besteısfahan
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Aksak
Cânâne görünür bana cânâ neye baksam
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Dil ki şem'-i ruh-i cânâna ola pervâne
Besteısfahan
Enfî Hasan Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin
Besteısfahan
Hatipzâde Osman Efendi
_
Beste
Hafif
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Sinan Ümmî
İlahi
Aksak Semai
Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz
Besteısfahan
Sâdettin Heper
Sıtkı Göker
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler
Besteısfahan
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak Semai
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin
Besteısfahan
Cüneyt Kosal
Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı)
İlahi
Devr-i Revan
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ
Besteısfahan
İsmet Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân
Besteısfahan
Ahmet Irsoy
_
İlahi
Evsat
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi
Besteısfahan
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha
Besteısfahan
Dellalzâde İsmail Efendi
Kâzım Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Tuttum âteşler içinde meskeni
Besteısfahan
Asadur (Hânende)
_
Şarkı
Aksak
Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Şemseddîn Sivâsî
Durak
Durak Evferi
Hasret, hani çok sürmeyecek, tez dönecektin
Besteısfahan
Câvit Ersoy
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak Semai
Gönül derdiyle âh eyler
Besteısfahan
Cavit Ersoy
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Besteısfahan
Dividdar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Besteısfahan
İsmail Fenni Ertuğrul
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Besteısfahan
Kemani Çömlekçi Bedros
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Besteısfahan
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Besteısfahan
Nayi Râşid Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Besteısfahan
Yahya Çelebi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Besteısfahan
Kemani Çömlekçi Bedros
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Besteısfahan
Refik Fersan
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Besteısfahan
Dividdar
Düyek
Peşrev
_
Besteısfahan
Yahya Çelebi
Düyek
Peşrev
_
Besteısfahan
İsmail Fenni Ertuğrul
Muhammes
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü