Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ah vefâsız ağlatan söz sendedir
Bestenigar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Semai
Aldattı yârı kâm aldı ağyar
Bestenigar
İ. Fenni Ertuğrul
_
Şarkı
Aksak
Aldın felek sen mihr-i cemâli
Bestenigar
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Aldın gözümün nûrunu ama gibiyim
Bestenigar
Sâdettin Çevik
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Alem gibi bigane mi kalalım bana bilmem
Bestenigar
Şekerci Udi Cemil Bey
Şekerci Udi Cemil Bey
Şarkı
Sengin Semai
Alemde ey serv-i semen
Bestenigar
Ahmet Arifî Bey
_
Şarkı
Aksak
Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok
Bestenigar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sengin Semai
Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Çenber
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves
Bestenigar
Garbis Efendi(Kânûnî)
_
Şarkı
Curcuna
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Bestenigar
Ahmet Özhan
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Bestenigar
Zeki Altun (Hâfız)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Bestenigar
S. Ziyâ Özbekkan
Nâbî
Beste
Çenber (Ağır)
Bağlamışken sevdiğime bahtımı
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Ben de çok seviyorum demek yetmez geliver
Bestenigar
Mümin Salman
Selçuk Öden
Şarkı
Düyek
Ben ömrümü yıllarca hayâlinle avuttum
Bestenigar
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
Bestenigar
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Curcuna
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler
Bestenigar
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine
Bestenigar
Yusuf Ziyâ Paşa
_
Bah.
Türk Aksağı
Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni
Bestenigar
Şâkir Bey(Çeşmibîmâr)
Sermet Efendi
Şarkı
Aksak
Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre
Bestenigar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde
Bestenigar
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn
Bestenigar
Hüseyin Tolan (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim
Bestenigar
İsmet Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde
Bestenigar
Cinuçen Tanrıkorur
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh
Bestenigar
M. Nûrettin Selçuk
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
Bestenigar
Timuçin Çevikoğlu
Nedîm
Şarkı
Türk Aksağı
Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden
Bestenigar
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi
Bestenigar
Yaşar Bedük
Ertuğrul Ottekin
Şarkı
Aksak
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Bestenigar
Emin Akan
Ramî Mehmet Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz
Bestenigar
H. Sadettin Arel
Ebu Hamid
Durak
Durak Evferi
Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân
Bestenigar
İbrâhim Efendi
_
Şarkı
Sengin Semai
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi
Bestenigar
Neyzen Ali Rızâ Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Bestenigar
Kanûni Ahmet Bey
_
Şarkı
Aksak
Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın
Bestenigar
O. Nûri Özpekel
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı
Cânân elinin güllerinin bağı göründü
Bestenigar
Kemâl Tezergil
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Candan âşık oldum vechin gülüne
Bestenigar
_
Hasan Kenzî Efendi
İlahi
Evsat
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Lenk Fahte
Cihan kâm almada devrinde dâim
Bestenigar
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Şarkı
Düyek
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Düyek
Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli
Bestenigar
Sâdun Aksüt
Hâfız Tevfik Çapacı
İlahi
Düyek
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar
Bestenigar
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Curcuna
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
Bestenigar
Hacı Arif Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Curcuna-S.Semâî
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Bestenigar
Hacı Şâkir Ef.
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma
Bestenigar
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Daha âlâ seni sevmek mi olur
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili
Bestenigar
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Darılıp da ne idi dünki gazap
Bestenigar
Tanbûri Aziz Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Deli divane edersin dediler her seveni
Bestenigar
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi
Bestenigar
Sâmi Demirelli
Sâmi Demirelli
Şarkı
Curcuna
Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Beste
Devr-i Kebir
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir
Bestenigar
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi
Bestenigar
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Müsemmen
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Bestenigar
Bîmen Şen
Süleyman Nazif
Şarkı
Ağır Aksak
Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlallah
Bestenigar
Galip Çolakoğlu
Hâfız Şeydâ
Tevşih
Düyek
Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned
Bestenigar
Abdülkâdir-i Merâgi
Fasîhî
Yürük Semai
Yürük Semai
Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek
Bestenigar
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Yürük Semai
Sengin Semai
Dilde eşkim çağlıyor dîdelerim ağlıyor
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Dilde neş'at var efendim çekerim cevrine hasret
Bestenigar
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Devr-i Hindi
Döktükce zülf-i perçemin
Bestenigar
Neyzen Şâkir Bey(Çeşm-i bîmar)
_
Şarkı
Düyek
Durman yanalım ateş-i aşka
Bestenigar
Selâhattin Demirtaş
Hayâlî
İlahi
Düyek
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Zencir
Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre
Bestenigar
H. Fehmi Mutel
İsmâil Safa Bey
Şarkı
Düyek
Düştüm aşkına Mevlâ'nın âvâresiyim sevdânın
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Düştüm yine ben âteş-i girdabe hüzünle
Bestenigar
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Curcuna
Edip sen hatırım âbâd
Bestenigar
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Elvermedi mi eylediğin bunca eziyyet
Bestenigar
Karnik Germiyan
_
Şarkı
Türk Aksağı
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara
Bestenigar
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim
Bestenigar
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Ey âfitâb-ı bezm-i nûr
Bestenigar
Esmâ Sultan
_
Şarkı
Aksak
Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım
Bestenigar
Nesim Silviya (Haham)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey cânıma cânânıma
Bestenigar
Hasan Şanlıtürk
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok
Bestenigar
Sâdettin Kaynak
H. Sîret Özsever
Şarkı
Düyek
Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ey kıble-i ikbâl-i cihan
Bestenigar
Dede Efendi
_
Beste
Düyek
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Bestenigar
Oğuz Şenler
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Ağır Aksak
Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ
Bestenigar
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib
Bestenigar
(Hind Eseri)
_
Beste
Çifte Düyek
Eyler tahammül âzâre gönlüm
Bestenigar
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Aksak
Gam zamanında gerektir âh ü zâr
Bestenigar
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest
Bestenigar
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Darb-ı Fetih
Garib dağlarda kaldım ben
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Ağır Semai
Aksak Semai
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim
Bestenigar
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Yahyâ Nazîm Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Geçerken dün gözüm gördü
Bestenigar
Markar Ağa
_
Şarkı
Aksak
Geçiyor ömr-i hazîn sâdece "cânâ"diyerek
Bestenigar
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû
Bestenigar
Neyzen Osman Bey
Osman Şemsî Efendi
İlahi
Sofyan
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör
Bestenigar
Fehmi Efendi (Hoca)
Yahyâ Efendi
İlahi
Evsat
Geri vermez bana yıllar yılı aldıklarını
Bestenigar
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gönlümü mahzûn eden hep o siyah dîdelerin
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı
Bestenigar
Abdülkâdir Töre
Rıza Bey (Kânûni)
Şarkı
Curcuna
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül sana çoktan bende ...
Bestenigar
İsak Varon
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönülden özlerim o gülizârı ben
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ
Bestenigar
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Devr-i Hindi
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb
Bestenigar
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Görmez oldum hayli demdir yârımı
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı
Bestenigar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Gözde halka halka mor hârelerim var
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın
Bestenigar
Abdülkâdir Töre
Osman Şems
İlahi
Evsat
Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr
Bestenigar
İ. Fenni Ertuğrul
İ. Fennî Ertuğrul
Şarkı
Sengin Semai
Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre
Bestenigar
İ. Baha Sürelsan
Halit Uzel
Şarkı
Aksak
Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım
Bestenigar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Gün doğarken ayrılık var hiç sabahlar olmasın
Bestenigar
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Gün doğdu kapın henüz kapalı
Bestenigar
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Güzelsin meşreb-i erbâb-ı aşka pek muvafıksın
Bestenigar
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın
Bestenigar
Ahmet Hatipoğlu
Selâmi Efendi (Şeyh)
İlahi
Yürük Semai
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
Bestenigar
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan-Y. Semai
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
Bestenigar
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
Hak yolunun garip kulu...
Bestenigar
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Hakk'a çevir özünü kıbleye tut yüzünü
Bestenigar
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Hâlimi arz eyleyim sultânıma
Bestenigar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım
Bestenigar
Ûdî Hasan Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hasretzede'nin âhına canlar dayanır mı
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Hayâlin var şu gönlümde ey peri
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile
Bestenigar
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır
Bestenigar
Ûdî Hasan Bey
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Sengin Semai
Her kimin kalbinde zikr'Ullah olur
Bestenigar
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser
Bestenigar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi
Bestenigar
Tekin Para
M. Turan Yarar
İlahi
Düyek
Hicrânımı söyler sana ud'umdaki teller
Bestenigar
Ali İçinger
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sengin Semai
İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah
Bestenigar
Ekrem Karadeniz
Ekrem Karadeniz
İlahi
Düyek
İçtiğim her kadehten bir teselli bekledim
Bestenigar
Bahadır Sevik
Sedat Ergintuğ
Şarkı
Düyek
İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İstedin de gönlümü verdim sana
Bestenigar
Şekerci Cemil Bey
_
Şarkı
Curcuna
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et
Bestenigar
Hâşim Bey
Ali Şefkâtî Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Kan ağlıyor gönülde sızlıyor için için
Bestenigar
N. Cemil Sangan
Şadiye Sangan
Şarkı
Sengin Semai
Kerem kıl bu dil-i zâre
Bestenigar
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
Kimsenin yok ömrü daim kalmaya
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh
Bestenigar
Şeyh Edhem Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Lâle nergis açmaz olmuş bülbül artık ötmüyor
Bestenigar
Özgen Gürbüz
Azmi Aytaç
Şarkı
Ağır Aksak
Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n'olur
Bestenigar
Şevki Sevgin (Neyzen)
Şevki Sevgin (Neyzen)
Şarkı
Devr-i Hindi
Mâdem hayır diledik hükme rıza edelim
Bestenigar
Akın Özkan
Tekin Para
Şarkı
Düyek
Mecbur oldum ben bir güle
Bestenigar
Hâşim Bey
Cemil
Şarkı
Aksak
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu
Bestenigar
Selâhattin Demirtaş
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Medhini oku yâre koymaya seni nâre
Bestenigar
Aslan Hepgür
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Men bende şüdem bende şüdem
Bestenigar
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir
Bestenigar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Muhammed bağının gülüdür Ali
Bestenigar
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Âşık Niyâzi
İlahi
Sofyan
Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına
Bestenigar
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Aksak
Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Müşkül o güzelin vaslına ermek
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
Bestenigar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Düyek
Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler
Bestenigar
S. Ziyâ Özbekkan
H. Sîret Özsever
Şarkı
Aksak Semai
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Bestenigar
Akın Özkan
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret
Bestenigar
Fethi Karamahmudoğlu
Ceyhun Savaşan
Şarkı
Semai
Neden bülbüllerim susmuş seherde
Bestenigar
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Devr-i Hindi
Neş'e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar
Bestenigar
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Curcuna
N'ettim sana ey gonce-fem'im cürmümü söyle
Bestenigar
Karnik Garmiryan
_
Şarkı
Müsemmen
Nevbaharı hüsnüne ermez hazân
Bestenigar
N. Cemil Sangan
Şekip Bey
Şarkı
Sengin Semai
Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
Neyzen Rızâ Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın
Bestenigar
Bahâ Bey (Sermüezzin)
_
Şarkı
Düyek
O dudaklar gece mehtap ile söyleşmiyecek
Bestenigar
Alâeddin Yavaşca
H. Sîret Özsever
Şarkı
Aksak
Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat
Bestenigar
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl
Bestenigar
Fehmi Efendi (Hoca)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Pek nâziktir ince belin
Bestenigar
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Muhammes
Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı
Bestenigar
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Rûhumda bahar açmaz oldu gönül
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Sana cennet diyorsun kahrım acım yok Tanrım
Bestenigar
S. Suphi Soner
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Curcuna
Sana dehrin gelse bile bütün âlâmı şâyet
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Sen münezzehsin mekândan söyle âşık n'eylesin
Bestenigar
Sabit Özenç
Süleyman Arif
Şarkı
Müsemmen
Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm
Bestenigar
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah
Bestenigar
Turgut Tokaç
Ahmet Efe
İlahi
Düyek
Sevdâyı terennüm edecek bestenigârım
Bestenigar
Kemâl Batanay
Tevfik Nevzat Çağdaş
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ey nazlı melek var mı günâhım
Bestenigar
İbrâhim Tuğberk
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre
Bestenigar
Pınar Köksal
Sâmi Derintuna
İlahi
Sofyan
Sevgim uzakta kaldı sevdam hep oralıdır
Bestenigar
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Sofyan
Seyreyleyip doysam sana ey gönlümün açan gülü
Bestenigar
Mustafa Fahlioğullar
Mustafa Fahlioğulları
Şarkı
Curcuna
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin
Bestenigar
B. Sıtkı Sezgin
İbrâhim Şinâsi Göktürk
Şarkı
Aksak
Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül
Bestenigar
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Söyle neden ey sabâ o yâr hâlâ yatmamış
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Söyle n'ettim ben sana zâlim felek
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada
Bestenigar
Bîmen Şen
Nedîm
Şarkı
Aksak
Söz verip beklettin cânâ sen beni
Bestenigar
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Curcuna
Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül
Bestenigar
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Beste
Berefşan
Sustu bütün âlem sustu bülbüller
Bestenigar
Fethi Karamahmudoğlu
Halide Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Sustukca semâ sanki o son anı fısıldar
Bestenigar
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Sübhâne'l Melikü'l Mevlâ
Bestenigar
_
_
Tesbih
Sofyan
Şâhısın efendim sen güzellerin
Bestenigar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Şem'-i ümîdim bu gece söndü âh
Bestenigar
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
Hamdi
Şarkı
Sengin Semai
Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Tahsîl-i meşk'im Kur'âne geldim
Bestenigar
_
Kemterî
Nefes
Türk Aksağı
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Bestenigar
Ahmet Özhan
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Sofyan
Teşrifin ile hânemi reşk-i İrem eyle
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde
Bestenigar
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Tuttu cihânı şöhretim
Bestenigar
Nûman Ağa
_
Şarkı
Düyek
Ümmetinden bir siyeh-rû asiyem geldim sana
Bestenigar
_
_
Durak
Durak Evferi
Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım
Bestenigar
Dede Efendi
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Çenber
Yâ Rab sana mahsus değil midir bu yalnızlık
Bestenigar
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yaktı cihanı âteşin
Bestenigar
İsmet Ağa
Senih
Şarkı
Düyek
Yaktın beni ey sevgili bak sîneme açtın yara
Bestenigar
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber
Bestenigar
Şâhin Uçar
Şâhin Uçar
İlahi
Düyek
Yeter beklettiğin ömür bitiyor
Bestenigar
Suphi İdrisoğlu
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Yine hasret çekiyor yâre gönül
Bestenigar
Orhan Doğanay
Reşat Özpirinççi
Şarkı
Aksak
Yoklukta şikâyet kaderin cilvesidir
Bestenigar
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Yorgun gönlümde ışık sen gelmezsen yanmıyor
Bestenigar
Erdinç Çelikkol
Ercan Akbay
Şarkı
Sofyan
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr
Ferahnak
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
_
Şarkı
Müsemmen
Derd-i hicrinle bütün âvâreler
Irak
Bestenigâr Ziyâ Bey
Hayrullah Yalım
Şarkı
Müsemmen
Beyhûde geçen demlerimiz mumla aransın
Mahur
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
_
Şarkı
Sengin Semai
Ey şûh-i gülşen sevdim seni ben
Mahur
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
_
Şarkı
Semai
Sarardı birer birer
Bestenigar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Bestenigâr Ayin-i Şerifi -1
Bestenigar
Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Bestenigâr Ayin-i Şerifi
Bestenigar
Bursalı Sadık Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Çaresiz bir derde duçar oldu dil feryad eder
Bestenigar
Şaziye Sabiha Hanım
-
Şarkı
Devri Hindi
İtimat et derd-i aşkındır sebep berbadıma
Bestenigar
Kirkor Çulhayan
-
Şarkı
Ağır Aksak
Lâyık mı gönül şam-ü seher nevhager olsun
Bestenigar
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Ağır Aksak
Sensiz bu şehirde ben
Bestenigar
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Aksak
Arz- ta'zim eylemez mi alem-i imkan sana
Bestenigar
Rakım Elkutlu
Ömer Naci Efendi
Şarkı
Devri Hindi
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Bestenigar
Alaaddin Pakyüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Ali Rıza Şengel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Arabzade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Dede Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Hakan Alvan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Halid Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Muhittin Erev
Aksak Semai
Saz Semaisi
Nevrûziye
Bestenigar
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Numan Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Saatçi Mustafa Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Tanburi Cemil Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
Ünal Narçın
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Bestenigar
_
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bestenigar
Dede Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
No:2
Bestenigar
Dedezâde
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Bestenigar
Numan Ağa
Devr-i Kebir
Peşrev
Mir'at-ı Dil
Bestenigar
Buhurcu
Düyek
Peşrev
_
Bestenigar
Tatyos Efendi
Fahte
Peşrev
_
Bestenigar
Meral İncilli
Remel
Peşrev
_
Bestenigar
Arabzade
Sâkil
Peşrev
_
Bestenigar
Münir Ergi
Aksak Semai
Saz Semaisi
Gecenin ışığı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Alemde Ey Serv-İ Semen
Bestenigar
Ahmet Arifî Bey
_
Ben Seni Sevdim Seveli Kaynayıp Coştum
Bestenigar
Dede Efendi
Dede Efendi
Bu Nevâ-Yı Dil-Hıraş Âh-I Dil Ü Cânım Mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Ef.
_
Cânım Beni Lûtfunla Rindâne Eden Sensin
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Çok Sürmedi Geçti Tarâb-I Şevk-İ Bahârım
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
A. Râsim Bey
Dağlarda Benim Şevk İle Âvâzelerim Var
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
_
Ey Gönül Bir Derde Düştün Derdinin Dermânı Yok
Bestenigar
Sâdettin Kaynak
H. Sîret Özsever
Gamzen Ki Ola Sâkî-İ Çeşm-İ Siyeh Mest
Bestenigar
Itrî.
_
Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevdiğim
Bestenigar
K. Mustafa İzzet Ef.
Y. Nazîm Efendi
Hayli Demdir Bağlanıp Kaldık Şitâda Zâr İle
Bestenigar
Dede Efendi
_
Hicrânımı Söyler Sana Ud'umdaki Teller
Bestenigar
Ali İçinger
M. Nâfiz Irmak
Men Bende Şüdem Bende Şüdem
Bestenigar
Dede Efendi
_
Söyle N'ettim Ben Sana Zâlim Felek
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Bu Sabah Seni Gördüm
Bestenigâr
Ahmet Dalkılıç
Mehmet Yırtıkgöz
Şarkı
Ahmet Dalkılıç
Sen mi görüp sevmişsin
Bestenigar
Cemil Altınbilek
Ken'an Büyükaksoy
Şarkı
Cemil Altınbilek
Ne sevda bu ne sevdadır
bestenigar
Şahin Türkeşsiz
Lamii çelebi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Ne methin ne ihsanın isterim
bestenigar
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Yılmaz
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Telli Telefon
Bestenigâr
Rûhî Ayangil
Oktay Rifat
Fantezi Şarkı
Rûhî Ayangil
Perîşân halin oldum sormadın hâl-i perîşânım
BESTENİGÂR
Emin Ongan
FUZÛLÎ
Şarkı
.
Derd-i aşka müptelâ bir nay,bir ben,bir gönül
BESTENİGÂR
Emin Ongan
Safvet Paşa
Şarkı
.
Bestenigar Saz Semai
Bestenigar
Prof.Dr. Hanefi Özbek
-
Saz Semaisi
Hanefi Özbek
Sen mi görüp sevmişsin-2
Bestenigar
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hakk'a Çevir Özünü, Kıbleye Tut Yüzünü
Bestenigâr
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
?
İlahi
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Gamzen Ki Ola Saki-İ Çeşm-İ Siyeh Mest
Bestenigar
Itri
Beste_Murabba
Darb-I Fetih
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Ey Taht-I Hezarı Ra Aman İlla Meya Sahib
Bestenigar
Beste_Nakış
Çifte Düyek
Derviş Reca-Yi Padişahi Nekened
Bestenigar
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
Peşrev
Bestenigar
Dede Efendi
Peşrev
Devr-İ Kebir
Saz Semaisi
Bestenigar
Arabzade
Saz Semaisi
Aksaksemai