Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aceb hayran oldum aşka uyaldan
Dügah
_
Sinan Ümmî(Elmalı'lı)
İlahi
Devr-i Hindi
Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz
Dügah
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen
Dügah
Alâeddin Yavaşca
Mustafa Tahralı
Kar-ı Natık
Hafif
Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu
Dügah
_
_
Türkü
Evfer
Akşam treninde biri var en sona kaldı
Dügah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Sofyan
Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Amennâ söyledik ikrar eyledik
Dügah
Süleyman Ergüner (Dede)
Mir'âti
Nefes
Sofyan
Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını
Dügah
Cinuçen Tanrıkorur
Sâmih Rif'at Bey
Şarkı
Sofyan
Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar
Dügah
Bolâhenk Nûri Bey
Hakkı
İlahi
Evsat
Aşk sinem dağladı gül-i zar ağladı
Dügah
Şekerci Udi Cemil Bey
Şekerci Udi Cemil Bey
Şarkı
Düyek
Aşk yolunda can veren, bu masumlar eştiler
Dügah
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Mersiye
Düyek
Bak yine sana geldim
Dügah
Bilge Özgen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Beni mecnûn eden sensin
Dügah
Kaya Öztaş
Kaya Öztaş
Şarkı
Aksak
Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir
Dügah
Tab'î Mustafa Ef.
_
Beste
Devr-i Kebir
Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül
Dügah
Dellalzâde
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir dügâh ninniyi dinlerken
Dügah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller
Dügah
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden
Dügah
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde
Dügah
Alâeddin Yavaşca
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Can vatan canan vatan bûy-i vatan
Dügah
Sâdettin Kaynak
_
Mersiye
Devr-i Hindi
Cânâ kamer-tâl'atın heman dırahşan görünür
Dügah
Hâfız Post
_
Beste
Sakil
Çaldın diyemem gönlümü ben verdim elimle
Dügah
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Dalarım kaygıya inceden ince
Dügah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Der yemeni pîşi menî
Dügah
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül
Dügah
Ahmet Aksoy
Saffet Paşa
Şarkı
Müsemmen
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh
Dügah
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Dil derd ü mihnet çekmekte her an
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Dil mest olur hûş-yâr iken
Dügah
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
_
Şarkı
Aksak Semai
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime
Dügah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime
Dügah
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Düyek
Eğer hâlk etmeseydi zatını Hak yâ Resûlallah
Dügah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Tevşih
Evsat
Erişdi hicranın demi
Dügah
_
_
İlahi
Evsat
Figanın aksi doldurdu cihânı
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim
Dügah
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Çenber (Ağır)
Gâhigâh kendime gelirim
Dügah
Hüseyin Efendi
Eşrefoğlu Rûmî
Durak
Durak Evferi
Gedâmız bâyâ baş eğmez dil-i âgâhımız vardır
Dügah
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Hafif
Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim
Dügah
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel ey mihr-i vefâkârım
Dügah
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
Dügah
Osman Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gel son nefesten evvel hastana derman getir
Dügah
Sâdi Işılay
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Sofyan
Gittin artık gözlerim kan ağlasın
Dügah
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Müsemmen
Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden
Dügah
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Görmüş mü mislin âyâ zamâne
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Gurubun getirdiği şu körfez akşamları
Dügah
Amir Ateş
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah'ım
Dügah
Amir Ateş
Dikençoğlu
İlahi
Devr-i Hindi
Günde bin kez öldürürsün bin dikendir sözlerin
Dügah
Suphi İdrisoğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Devr-i Hindi
Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna
Dügah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Hasretinden her dem ağlar gözlerim vuslât diye
Dügah
Sâdettin Çevik
Sadettin Çevik
Şarkı
Devr-i Hindi
Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ
Dügah
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar
Dügah
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Sofyan
İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece
Dügah
Fehmi Tokay
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ
Dügah
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
İstemezdim böyle olsun
Dügah
İsmâil Demirkıran
Dündar Nalçacıoğlu
Şarkı
Düyek
İyilikler yücelikler dolu Tanrı'm
Dügah
Akın Özkan
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır
Dügah
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
_
Beste
Çenber (Ağır)
Kader gecemle gecem meskenimle sırdaştır
Dügah
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Kalmadı artık tahammül firkate
Dügah
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Curcuna
Karanlıklar koyu koyu çağırırlar gök uykuyu
Dügah
Erdinç Çelikkol
Mustafa Rûhi Şirin
Şarkı
Düyek
Kılmayın nâşımın üstünde namaz
Dügah
Cinuçen Tanrıkorur
Uluğ Kızılkeçili
İlahi
Devr-i Kebir
Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk
Dügah
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Hakkı
İlahi
Düyek
Menekşeler gibi soldun hazana döndü bahar
Dügah
Alâeddin Yavaşca
Şerâfettin Aydınlık
Şarkı
Düyek
Mir'at-ı baht-ı Kibriyâ Ahmed Muhammed Mustafa
Dügah
M. İsmail Hakkı Bey
Rızâ Efendi
Tevşih
Düyek
Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri
Dügah
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ne zaman bir güle baksam
Dügah
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sofyan
Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh
Dügah
Tab'î Mustafa Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi
Dügah
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ömür biter çilem dolar keder kalır hüzün kalır
Dügah
Ömür Gençel
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim
Dügah
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Kar
Hafif-Y.Semâî
Rûhum bahar umuduyla dolsun gel
Dügah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir
Dügah
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Sakil
Sayd eder bin dili bir dâm ile zülf-i siyâhın
Dügah
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Seni sordum aradım her yerde
Dügah
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim
Dügah
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sensiz gönlüm gamla dolsa
Dügah
Erdinç Çelikkol
Galip Uzunca
Şarkı
Semai
Sesini duydum o dost sesini kımıl kımıl sevgi dolu
Dügah
Fethi Karamahmudoğlu
Yaşar Gençoğlu
Şarkı
Oynak
Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Seyr edip dün gece ol meh-peykeri
Dügah
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız
Dügah
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Müsemmen
Sünbül-i zülfün döküp gerdânına
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şehâ dûr olalı senden işim âh ü figan oldu
Dügah
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Yâ İlâhi âsitânın hastaya dâr-ı şifâ
Dügah
Ahmet Irsoy
Mustafa Fenaî Dede
Tevşih
Evsat
Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle
Dügah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Yine o menekşe gözler aralı
Dügah
Kadri Şençalar
Vecdi Bingöl
Ninni
Düyek
Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler
Dügah
_
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Sofyan
Yüzünden binlerce ışık topladım
Dügah
Fethi Karamahmudoğlu
Samim Cebeci
Şarkı
Nim Sofyan
Zannetme müebbed bu fenâ-gâh olacaktır
Dügah
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Semai
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim
Dügah
Hâfız Hüsnü Efendi
A. Rıdvan
Şarkı
Sofyan
Bir şarkı var Segâh'tan bir türkü var Dügâh'tan
Segah
Amir Ateş
Amir Ateş
Şarkı
Sofyan
Dügâh Ayin-i Şerifi -1
Dügah
Celâl Dede Efendi
-
Ayin
Agır Düyek
Dügâh Ayin-i Şerifi -2
Dügah
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Allah yolu en doğru yol
Dügah
Tahir Karagöz
İ. Hakkı Yılanlıoğlu
İlahi
Dügah
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Dügah
_
_
Peşrev
Kara Dügah
Dügah
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dügah
İbrahim Vefa Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dügah
Nayi Şakir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dügah
Sultan Bayezid 2.
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dügah
Şerif Muhiddin Targan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dügah
Yusuf Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dügah
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Dügah
Dede Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Dügah
Santuri Ethem Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Dügah
Yusuf Paşa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Aksaray'dan Geçer İken Çevirdiler Yolumu
Dügah
_
_
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Evliyâdan Himmet Aldım
Dügâh
Hüseyin Tolan
?
İlahi
Ömer Ünal
Günâhım Hadden Efzundur, Bana Rahmeyle Allah'ım
Dügâh
Âmir Ateş
Dikençoğlu (?)
İlahi
Ömer Ünal
Candan Açılan Ellere Nûr Yağdırır Allah
Dügâh
Âmir Ateş
Yasin Hatiboğlu
İlâhi
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Pek Sevdim Efendim Seni
Dügah
Hacı Faik Bey
Kar
Hafif
İzarın Gül Gül Olmuş
Dügah
Şeyhülislam Es'ad Ef.
Beste_Murabba
Ağır Çenber
Berk-İ Gül Ey Gonca Fem
Dügah
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Devrikebir
Nedir O Cünbüş-İ Nadide
Dügah
Tab'i Mustafa Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Dügah
Neyzen Yusuf Paşa
Peşrev
Devrikebir