Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açıldı bahçede güller
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye
Dilkeşhaveran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aşkının tahtını gönlüme kurdum
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Düyek
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
Hasan Fehmi Mutel
Şarkı
Ağır Aksak
Başım dumanlı ve yorgun n'olur uzat kolunu
Dilkeşhaveran
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Be-hey bülbül nedir feryâd
Dilkeşhaveran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Beste
Şarkı Devr-i Revanı
Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi
Dilkeşhaveran
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Düyek
Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Aksak
Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm
Dilkeşhaveran
İsak Varon
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Şarkı
Düyek
Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında
Dilkeşhaveran
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Türk Aksağı
Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana
Dilkeşhaveran
Bîmen Şen
Mehmet Neş'et Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Bir yıl daha can verdi zamânın kucağında
Dilkeşhaveran
Cinuçen Tanrıkorur
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n'eyler
Dilkeşhaveran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden
Dilkeşhaveran
Nesim Silviya (Haham)
_
Şarkı
Aksak
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Demedim hicrânımı ellere yarar diye
Dilkeşhaveran
Lem'î Atlı
H.Derviş
Şarkı
Curcuna
Derd-i hicrânınla her an ağlarım
Dilkeşhaveran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir
Dilkeşhaveran
Ûdî Ekrem Bey
Şeref Hanım (Kemânî)
Şarkı
Aksak
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış
Dilkeşhaveran
Semahat Özdenses
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
Nef'î
Beste
Zencir
Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
_
Beste
Hafif
Gelin meydana girin devrana
Dilkeşhaveran
Selâhattin Demirtaş
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Gelin tanış olalım işi kolay kılalım
Dilkeşhaveran
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Oynak
Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Curcuna
Gönül bir dem karar etmez
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
Zeki Arif Ataergin
Beste
Lenk Fahte
Gönül sevdâ seline kapılma sakın
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
Zeki Arif Ataergin
Şarkı
Curcuna
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında
Dilkeşhaveran
Şerif İçli
_
Şarkı
Aksak
Güller yere düşmüş kederinden soluyorken
Dilkeşhaveran
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün
Dilkeşhaveran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Curcuna
Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece
Dilkeşhaveran
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem
Dilkeşhaveran
Küçük Mehmet Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hem aşkım hem ümîdim hem de neş'emsin
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Düyek
Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır
Dilkeşhaveran
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Curcuna
Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben
Dilkeşhaveran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Dilkeşhaveran
Sâdullah Efendi
İzzet
Şarkı
Ağır Aksak Semai
İşte ser-i zülf-i zerrin sarı güldür sevdiğim
Dilkeşhaveran
S. Suphi Soner
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Aksak
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
Mehmet Ali Haydar Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Karanlık ufuktan güneş doğmadı
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
Kerem eyle budur sana dileğim
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
A. Refik Altınay
Şarkı
Sengin Semai
Marifet saydın gidip te hasretinle yakmayı
Dilkeşhaveran
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Devr-i Hindi
Mir'at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ
Dilkeşhaveran
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur
Dilkeşhaveran
S. Suphi Soner
Taner Çağlayan
Şarkı
Aksak
Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş
Dilkeşhaveran
Tanburî İsak
Mustafa Hâmî
Beste
Çenber
Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Nereden bu geliş dedim
Dilkeşhaveran
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Sofyan
Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Şarkı
Curcuna
N'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm
Dilkeşhaveran
Akın Özkan
Hacı Bayram Velî
Şarkı
Semai
O çapkın büsbütün yaramaz oldu
Dilkeşhaveran
Bîmen Şen
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Aksak
Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın
Dilkeşhaveran
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
Şarkı
Curcuna
Rakı verme hürmetli
Dilkeşhaveran
Tanbûri Aziz Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
A. Refik Altınay
Şarkı
Aksak
Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah
Dilkeşhaveran
Hâkan Alvan
Belîğ
Tevşih
Düyek
Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sana dildâdedir canım efendim
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden
Dilkeşhaveran
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim
Dilkeşhaveran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Sevdâ diye kalbim hüsrânına yanmış
Dilkeşhaveran
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Curcuna
Sevgilim gel etme naz
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Curcuna
Söyleyince aşkımı cânânıma
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
Hasan Fehmi Mutel
Şarkı
Müsemmen
Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül
Dilkeşhaveran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
Enderûnî Vâsıf
Beste
Zencir
Toz pembe sular bak gecenin rengini aldı
Dilkeşhaveran
Erol Bingöl
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab
Dilkeşhaveran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan
Dilkeşhaveran
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Şarkı
Düyek
Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık
Dilkeşhaveran
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Yandıklarım şâm ü seher senden midir
Dilkeşhaveran
Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Yüzün aç meh-i nev-tal'at aman gün göreyim
Dilkeşhaveran
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir Efendi (18.yy)
Yürük Semai
Yürük Semai
Biz ney gibiyiz bizde ki sesler de senindir
Dilkeşhaveran
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
İlahi
Aksak
Girerek gönlüme eyler beni mecnûn gibi yâr
Dilkeşhaveran
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Dilkeşhaveran
_
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Arabzade
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Hasan Fehmi Mutel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Hasan Ferid Alnar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
İsmail Fenni Ertuğrul
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Kemani Ali Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Mürüvvet Demircan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
Zeki Arif Ataergin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Dilkeşhaveran
İsmail Fenni Ertuğrul
Çenber
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Arabzade
Çifte Düyek
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Hakan Alvan
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Hasan Fehmi Mutel
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Zeki Arif Ataergin
Fahte
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Tanburi Ahmet Bey
Muhammes
Peşrev
_
Dilkeşhaveran
Sedat Öztoprak
Yürük Semai
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
dilkeşhaveran saz semaisi
dilkeşhaveran
Şahin Türkeşsiz
saz semaisi
Mehmet Türkeşsiz
Efendim ne güzel zer nişan olur
dilkeşhaveran
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Şeydai
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Ey diriga düştü dil biganeden biganeye
dilkeşhaveran
Şahin Türkeşsiz
Kul Mehmet
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Kendim yanarım aşk ile gayra zararım yok
dilkeşhaveran
Şahin Türkeşsiz
Diyarbekirli Said paşa
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Hali sekrim zail olmaz tarümar olsam da ben
dilkeşhaveran
Şahin Türkeşsiz
Yaman Dede (M.Kadir Geceoğlu)
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Şah iken lahutta ey aşk
Dilkeşhaveran
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Yoldaşım gel Allah diyelim
Dilkeşhaveran
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Rasûlallah
Dilkeşhâverân
Hatip Zâkirî Hasan Efendi
?
Sal.S
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü