Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açıldı sîneme bir tâze yâre
Evcara
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Curcuna
Açıldı sîneme bir tâze yâre
Evcara
_
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan
Evcara
Hacı Fâik Bey
Sultan Murat (Beşinci)
Şarkı
Ağır Aksak
Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk
Evcara
H. Sadettin Arel
Kânûnî Sultan Süleyman
Durak
Durak Evferi
Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin
Evcara
Ali Şenozan
Râfet Kurşunlu
Şarkı
Aksak
Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm
Evcara
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bir bûsen çok mudur bana ey melek
Evcara
Raşit Ceylân
Olcay Aytuna *
Şarkı
Aksak
Bir dem bahârı kim istemez ki
Evcara
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Lenk Fahte
Bir derde düştü ki şu benim gönlüm
Evcara
Akın Özkan
B. Kemâl Çağlar
Şarkı
Düyek
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım
Evcara
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer
Evcara
Kemâl Batanay
Y. Kemal Beyatlı
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika
Evcara
Dede Efendi
Hızırağazâde Said Bey
Şarkı
Devr-i Revan
Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu
Evcara
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Ramî Mehmet Paşa
Şarkı
Aksak Semai
Bu mevsim de sensiz geçti
Evcara
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Sofyan
Çözülmüyor nedir ıssız bakışlarındaki sır
Evcara
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Dağ-dar ettin beni ey nev-civan
Evcara
Abdülkâdir Töre
_
Şarkı
Curcuna
Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun
Evcara
İ. Baha Sürelsan
Ziyâ Eper
Şarkı
Aksak
Dil hânesi pür nûr olur
Evcara
H. Sadettin Arel
Sultan I.Ahmet
Durak
Durak Evferi
Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Asım Efendi (Şeyhülislâm)
Beste
Devr-i Kebir
Dilde şimdi var hezârân müşkilim
Evcara
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi
Evcara
O. Nûri Özpekel
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Durulmaz gönlümün ummânı sensiz
Evcara
Alâeddin Şensoy
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Curcuna
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim
Evcara
Akın Özkan
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Efendim dilpesendim dil-firîbim
Evcara
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû
Evcara
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak Semai
Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb
Evcara
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ettiğinden utanmazsın
Evcara
Abdülaziz Han(Sultan)
_
Şarkı
Aksak
Ey dilber-i hoş-edâ
Evcara
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey şehenşâh-ı mekârım i'tiyâd
Evcara
Rif'at Bey (Yusuf Paşa?)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Râsih Bey
Beste
Zencir
Eyâ dilber cemâlin şem'ine pervâneler lâzım
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Behçet Akgüneş
Ağır Semai
Aksak Semai
Geçen hafta kayıkla ben geçerken
Evcara
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını
Evcara
Alâeddin Yavaşca
Ahmet Uzel
Ağır Semai
Aksak Semai
Gel ey güzeller serveri
Evcara
Dede Efendi
Nazif
Şarkı
Aksak
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu
Evcara
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Havi (Ağır)
Giden yılları saydık kalan ne bilmiyoruz
Evcara
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Curcuna
Gitmiyor bir lahza aklımdan hayalin cansuyum
Evcara
Suphi İdrisoğlu
Güler Turan
Şarkı
Müsemmen
Görüp hüsnü o dilberde
Evcara
Kemânî Ethem Ağa
Sâbit
Şarkı
Düyek
Gözlerin tâ doğduğun günden beri mahmurdur
Evcara
M. İsmail Hakkı Bey
Yusuf Ziyâ Ortaç
Şarkı
Müsemmen
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez
Evcara
Ferit Sıdal
R. Polat Akkoyunlu
Şarkı
Aksak
Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir
Evcara
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir
Evcara
Cinuçen Tanrıkorur
Feyzi Halıcı
Şarkı
Devr-i Hindi
Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el
Evcara
Alâeddin Yavaşca
Rahmi Duman
Şarkı
Curcuna
Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin
Evcara
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Türk Aksağı
Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım
Evcara
Yücel Aşan
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden
Evcara
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
İçimde her uyanış seni bir başka anış
Evcara
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Kaçar
Şarkı
Aksak
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim
Evcara
Cinuçen Tanrıkorur
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim
Evcara
Yüksel Kip
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine
Evcara
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Kamet-i mevzunu kim bir mısra'-ı bercestedir
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
Sünbülzâde Vehbi
Beste
Hafif
Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Mecnûn koşar Leyla diye
Evcara
Selâhattin Pınar
Hüseyin Mayadağ
Şarkı
Aksak
Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim
Evcara
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Beste
Muhammes
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde
Evcara
Erol Sayan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben
Evcara
Hüseyin Tolan (Hâfız)
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak-Curcuna
Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah
Evcara
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Sengin Semai
O ela gözlerinin şiirine daldım o gece
Evcara
Hasan Esen
Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Olalı ey yâr ben sana müptelâ
Evcara
Bogos Efendi(Hânende)
_
Şarkı
Sengin Semai
Olsa âlem büsbütün gül-zâr hep
Evcara
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre
Evcara
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım
Evcara
Erol Sayan
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi
Evcara
Hâşim Bey
Nevres
Şarkı
Ağır Aksak
Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden
Evcara
Ahmet Hatipoğlu
N.Nihal Atsız
Şarkı
Aksak
Sahra tutuşur sırrına fâş eylese
Evcara
Alâeddin Yavaşca
Mustafa Tahralı
Yürük Semai
Yürük Semai
Sâkî çekemem va'z-ı zarîfâneyi boş ko
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
Münif-i Antakî
Yürük Semai
Yürük Semai
Selâm olsun bizden güzel dünyâya
Evcara
Suphi İdrisoğlu
A. Hamdi Tanpınar
Şarkı
Düyek
Sen döküp ruhsâra kâkül
Evcara
Ali Ağa (Kemânî)
Mihrî
Şarkı
Ağır Düyek
Sen gönül bahçemde gülsün vermem aslâ ellere
Evcara
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Müsemmen
Sen hangi telin nağmesi sandın ki bu bağrım
Evcara
Özgen Gürbüz
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Aksak
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın
Evcara
Tekin Para
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Seni bizden daha çok seven biri mi vardı
Evcara
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerek
Evcara
M. Ali Çelikbaş
Mustafa Çelebi (Nâl-i Kadîm)
Şarkı
Aksak
Sevgilim kimbilir âh şimdi nasıl bir yerdesin
Evcara
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Ağır Aksak
Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri
Evcara
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin
Evcara
Alâeddin Yavaşca
Mustafa Tahralı
Beste
Zencir
Şehen-şâh-ı muazzam pâdişâh-ı kutb-ı devransın
Evcara
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor
Evcara
İrfan Özbakır
H. Şinasi Önol
Şarkı
Düyek
Şimdi zor "bekle "demek gönlüme "bir başka yılı"
Evcara
Cinuçen Tanrıkorur
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Aksak
Tâli'im bir dem bana yâr olmadı
Evcara
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yak sînemi âteşlere efgânıma bakma
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Mehmet Kadir Geçeoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Yalınca bir dağ başında ellerime kar yağıyor
Evcara
Yaşar Bedük
Feyzi Halıcı
Şarkı
Düyek
Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül
Evcara
Yılmaz Yüksel
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Aksak
Yar gitse hasretiyle gelen zâr uyutmuyor
Evcara
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim
Evcara
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Düyek-Curcuna
Yine feryâd ediyor çırpınıyor bir bülbül
Evcara
Bâki Duyarlar
Ali Nihat Tarlan
Şarkı
Aksak
Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor
Evcara
Oğuz Şenler
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın
Evcara
Alâeddin Şensoy
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan-Semai
Yorgun sularda ağrılı başlarda ben varım
Evcara
Tekin Para
M. Turan Yarar
Şarkı
Sofyan
Yüreğim daraldı sanki kafeste
Evcara
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Yüz sürerken pâyine ey dilsitan
Evcara
Mahmut Bilki
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çok cevrettin yeter artık çektiğim zira yazık
Evcara
Kemani Sarkis
-
Şarkı
Çifte Sofyan
Sessizce doğan günle beraber uyanırken
Evcara
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Şarkı
Aksak
Mâzide kalan hâtıralar, rûhumu sardı
Evcara
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Evcara
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Alâeddin Yavaşça
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Eseri
Bir Konser Parçası
Evcara
Dilhayat Kalfa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
H.Hüsnü Üstün
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Evcara
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Evcara
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:3
Evcara
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:4
Evcara
Hasan Esen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
İbrahim Selman Coşgun
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Musahib Abdi Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Onur Akdoğu
Aksak Semai
Saz Semaisi
Geçmişin Sesi
Evcara
Onur Akdoğu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Şeref Çakar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Timuçin Çevikoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
Vesvese
Evcara
Ünal Narçın
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Yılmaz Yüksel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Yümni Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Evcara
Yümni Dede
Çenber
Peşrev
_
Evcara
Dilhayat Kalfa
Çifte Düyek
Peşrev
_
Evcara
Muallim İsmail Hakkı Bey
Çifte Düyek
Peşrev
_
Evcara
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Evcara
H.Sadettin Arel
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Evcara
Vefik Ataç
Hafif
Peşrev
_
Evcara
Akın Özkan
Nim Çenber
Peşrev
_
Evcara
Güldeniz Ekmen
Sofyan
Sirto
_
Evcara
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
(2)
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Aldı Elden Gülşeni Bâd-I Hazan
Evcara
Hacı Fâik Bey
Sultan Murat V
Bir Letâfetli Havâ Kim Bu Şeb Ey Sen Mehlika
Evcara
Dede Efendi
Hızırağazâde Said Bey
Biz Ol Âşıklarız Kim Dağımız Merhem Kabûl Etmez
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Ramî Mehmet Paşa
Dil Mi Var Kim Anda Yoktur Dağ-I Sûzânın Senin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Asım Efendi
Ey Şûh Aceb Ki Derd-İ Nihânı Bilir Misin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Râsih Bey
Hüsnüne Mâil Gönlüm Ezelden
Evcara
Dede Efendi
_
Kamet-İ Mevzunu Kim Bir Mısra'-I Bercestedir
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
Sünbülzâde Vehbi
Mecnûn Koşar "Leylâ" Diye Efsâneden Efsâneye
Evcara
Selâhattin Pınar
Hüseyin Mayadağ
Nüks Etti Yine Âteş-İ Sevdâ-Yı Gönül Ah
Evcara
Kanûni Nâzım Bey
_
Olup Aşkınla Avare Bulunmaz Derdime Çare
Evcara
Hacı Ârif Bey
-
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim
Evcara
Sadettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Viraneden viraneye
evcara
Şahin Türkeşsiz
Aşık Ömer
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Misafir değil miyiz dünya denen şu handa
evcara
Şahin Türkeşsiz
Şevki Dinçal
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Seni bir nefes gibi dudağımda ses gibi
EVCÂRA
Emin Ongan
.
Şarkı
.
Aşık-ı şeyda olan
Evcara
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Saadet var gibi amma
Evcara
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Söndü Yadımda Akisler Gibi
Evcara
Selahattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Osman Nuri Edalı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Gelince Hatt-I Muanber O Meh-Cemalimize
Evcara
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Havi
Kamet-İ Mevzunu Ki Bır Mısrai Bercestedir
Evcara
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Hafif
Kimin Meftunu Oldun Ey Peri-Ruyim Nihan Söyle
Evcara
Arif Mehmet Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Peşrev
Evcara
Dilhayat Kalfa
Peşrev
Çifte Düyek
Saz Semaisi
Evcara
Dilhayat Kalfa
Saz Semaisi
Aksaksemai