Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına
Ferahnak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya
Ferahnak
Reşat Bey (Kânûnî)
_
Şarkı
Aksak
Akılda mı yürekte mi duada mı dilekte mi
Ferahnak
Vefik Ataç
Hulûsi Çekiç
Şarkı
Düyek
Akşam olsun şu perdeler insin
Ferahnak
Cevdet Çağla
_
Şarkı
Curcuna
Akşam yine mehtapla buluştum seni sordum
Ferahnak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Aldı aklım bir cilvekâr
Ferahnak
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim
Ferahnak
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Nim Sofyan
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi
Ferahnak
Şerif İçli
Besim Bey
Şarkı
Curcuna
Bahar oldu açtı güller
Ferahnak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Aksak
Bahar oldu yine açıldı güller
Ferahnak
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Bakışların başka tutumun başka
Ferahnak
Necdet Tokatlıoğlu
Hasan Karaağaç
Şarkı
Düyek
Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın
Ferahnak
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Ağır Aksak
Bana ol meh gör ne etti
Ferahnak
Ali Efendi(Yüzükcü)
_
Şarkı
Aksak
Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser
Ferahnak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Beğendim seni efendim geçmem asla ben
Ferahnak
Dede Efendi
_
Şarkı
Düyek
Bekledim günlerce yoksun gelmedin
Ferahnak
Kâni Karaca
Necdet Revi
Şarkı
Semai
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Ferahnak
Şevket Bey (Selânik'li)
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
İlahi
Sofyan
Ben bir hazan sen bir bahar
Ferahnak
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Kaçar
Şarkı
Raks Aksağı
Ben doğruyu dinlersem eğer kâr ederim
Ferahnak
Burhan Durucu
Serdar Öncül
Şarkı
Aksak
Ben müptelâ oldum sana
Ferahnak
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Beni görme cevre lâyık
Ferahnak
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Düyek
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ
Ferahnak
Zekâî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım
Ferahnak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün
Ferahnak
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Ferahnak
Şâkir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına
Ferahnak
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Bir levendâne kesim âşûb-i can
Ferahnak
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir muamma oldu aşkın
Ferahnak
Turan Yalçın
Yavuz Özen
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh
Ferahnak
Tanbûri Cemil Bey
_
Şarkı
Aksak
Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend
Ferahnak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bitmez bu yokuşlar bu yolun düzleri yok mu
Ferahnak
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Sofyan
Biz dosta gönül dostluğa bel bağlamışız
Ferahnak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Türk Aksağı
Bu hasret çekilmez bir hâl alır da
Ferahnak
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Düyek
Bu meşreb ile sen beni mecnun edeceksin
Ferahnak
Karnik Germiyan
_
Şarkı
Müsemmen
Cân ü gönülden o gül'îzâre
Ferahnak
Hâfız İsmail Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Candan uruldum sen verd-i âle
Ferahnak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Semai
Canım kurban olsun senin yoluna
Ferahnak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Cemile'min gezdiği dağlar meşeli
Ferahnak
_
_
Türkü
Aksak
Çerhâ istiğnâ eder nem var benim
Ferahnak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız
Ferahnak
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Dehri kervan saraylarda gönle mihman istemez
Ferahnak
Bahri Altıntaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen
Ferahnak
Zekâî Dede
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Hafif
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr
Ferahnak
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
_
Şarkı
Müsemmen
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım
Ferahnak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi
Ferahnak
Sahak Hocasar (Kemânî)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab
Ferahnak
_
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dil teşnedir mâh-tâbe
Ferahnak
Zekâî Dede
_
Şarkı
Düyek
Dil verdim ol gül-gonce izâre
Ferahnak
Nikoğos Ağa
Cevdet Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır
Ferahnak
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Dün eski bir albümde onun resmini buldum
Ferahnak
Nurhan Hekimoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ
Ferahnak
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ey gonca-i gülzâr-ı ân
Ferahnak
_
_
Şarkı
Düyek
Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî'-i bî-kesan
Ferahnak
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
_
Methiye
Devr-i Hindi
Ey mâh-ı melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk
Ferahnak
Şakir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem
Ferahnak
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim
Ferahnak
Servet Ali
Nedîm
Şarkı
Aksak
Ey veliyyü'n-nîmet ey şâh-ı cihan
Ferahnak
Ali Efendi
_
Methiye
Ağır Aksak
Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez
Ferahnak
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Beste
Hafif
Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir
Ferahnak
Bîmen Şen
Mehmet Sâdık Bey
Şarkı
Sengin Semai
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
Ferahnak
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır
Ferahnak
Neyzen Rızâ Bey
Leylâ Saz
Şarkı
Aksak
Geçer dil can ile tenden
Ferahnak
Hâfız Mehmet Efendi
Nevres paşa
Şarkı
Aksak
Gel etme sen lecc ağyârdan vazgeç
Ferahnak
Ahmet Ağa
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul
Ferahnak
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi
Ferahnak
Nikoğos Ağa
Ziyâ Paşa (Vezir)
Şarkı
Düyek
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma
Ferahnak
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil
Ferahnak
Kânûni Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Gitti başımdan hümânın sâyesi
Ferahnak
Fehmi Tokay
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Müsemmen
Gizlemeye yıllarca inan mecbur değilsin
Ferahnak
Özcan Sönmez
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak (Yürük)
Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden
Ferahnak
Hâfız Yusuf Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Gördüğüm gün sevmeğe ettim emel
Ferahnak
Necip Paşa
_
Şarkı
Sofyan
Gördüm seni ey şûh-i şen aman
Ferahnak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Düyek
Görmeyince sabr edemem bir saat
Ferahnak
Hasan Ağa
_
Şarkı
Aksak
Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü
Ferahnak
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Yürük Semai
Yürük Semai
Gözlerin siyah üzüm
Ferahnak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Aksak
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
Ferahnak
Arif Sâmi Toker
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Sengin Semai
Gülşende ne hoş neş'eli Cem meclisi kurdun
Ferahnak
Bîmen Şen
Mehmet Sermet Paşa
Şarkı
Curcuna
Hiç dinlemezsin sohbetim
Ferahnak
Nûman Ağa
_
Şarkı
Düyek
Hoş yaratmış bârî ezel
Ferahnak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Semai
İltifat etmezse artık gam değil
Ferahnak
İ. Baha Sürelsan
Fuat Uluç
Şarkı
Düyek
İşveyle bakan gözlerinin nârına yandım
Ferahnak
Sâdettin Çevik
Sadettin Çevik
Şarkı
Aksak
Kalbimdeki baharsın sen güzeller güzeli
Ferahnak
Suphi İdrisoğlu
Bestâmi Yazgan
Şarkı
Düyek
Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle
Ferahnak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Sengin Semai
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli
Ferahnak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Kim der ki tesellî ararız biz mey ile
Ferahnak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Yürük Semai
Kordonboyu'nda seyre daldık oynak denizi
Ferahnak
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Aksak
Kumrulardan seni sordum
Ferahnak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Düyek
Künc-i gamda rûz u şeb dil bî-huzur
Ferahnak
Dellalzâde
Şemseddîn Sivâsî
Şarkı
Ağır Aksak
Lâleler güller fulya sünbüller
Ferahnak
Cüneyt Kosal
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Ferahnak
H. Sadettin Arel
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
Durak
Durak Evferi
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
Ferahnak
Şâkir Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr
Ferahnak
Hacı Arif Bey
_
Methiye
Ağır Düyek
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki
Ferahnak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nefs-i şeytana uyup işledik bî-had günah
Ferahnak
Ahmet Irsoy
_
İlahi
Düyek
Nemiz kaldı bizim mülk-i Arab'da
Ferahnak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan-Düyek
Nevruze erdin ey gönül
Ferahnak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni
Ferahnak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nûr-i ismetle münevver gözlerin
Ferahnak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
O bakışlar ne kadar işvelidir
Ferahnak
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Müsemmen
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım
Ferahnak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma
Ferahnak
İsmâil Demirkıran
Mustafa Töngemen
Şarkı
Düyek
Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni...
Ferahnak
Zekâî Dede
Şeref
İlahi
Devr-i Hindi
Olmadım ben dest-res mânendine
Ferahnak
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Ömrün efzûn eylesin Rabbü'l-enâm
Ferahnak
Rif'at Bey
_
Methiye
Ağır Aksak
Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır
Ferahnak
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Pey-ender-pey meserretle
Ferahnak
Hüseyin Paşa
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına
Ferahnak
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Curcuna
Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana
Ferahnak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir
Ferahnak
Dellalzâde
Mehmet Şâkir Dede
Kar
Muhammes
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin
Ferahnak
Artaki Candan
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Semai
Rûz u şeb zârınla giryân olmuşum
Ferahnak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ
Ferahnak
Şâkir Ağa
Hâfız-ı Şîrâzî
Kar
Hafif
Sanma bir çift söz ile gönlümü alacaksın
Ferahnak
Suphi İdrisoğlu
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Sazlar dile gelsin de bu dem hüznümü çalsın
Ferahnak
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Sen gözlerinin gönlüme yansıttığı nursun
Ferahnak
Ertuğrul Ottekin
İlhâmi Güntel
Şarkı
Aksak
Sen kaşı siyâh gönlümü sevdâya düşürdün
Ferahnak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana
Ferahnak
Akın Özkan
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Senin'çün ey şeh-i hûbân
Ferahnak
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır
Ferahnak
Zekâî Dede
Nahîfî
Yürük Semai
Yürük Semai
Sevdi cânım şimdi bir nevres peri
Ferahnak
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Sevdiğim cihanda aşk ıztırabtır
Ferahnak
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Aksak
Sînede yârem onulmaz
Ferahnak
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Düyek
Söyletme beni cânım efendim kederim var
Ferahnak
Zekâî Dede
Büyük Leyla Hanım
Beste
Hafif
Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır
Ferahnak
_
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim
Ferahnak
Râkım Elkutlu
_
Beste
Devr-i Kebir
Süzülürsün gözlerimden her gece
Ferahnak
Cemil Derelioğlu
Mehmet Akça
Şarkı
Düyek
Şâhenşeh-i mihr-i vefâ
Ferahnak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Şevka mahrum kıldın artık tab'-ı mahzûnânemi
Ferahnak
Şeyh Edhem Ef.
Nâbizâde Nâzım Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül
Ferahnak
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Tal'atınla bezmi pür-nûr eyledin
Ferahnak
Nûman Ağa
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Tesîr-i tahassürle gönül nevha-ger oldu
Ferahnak
Tophâne'li Sabri Bey(Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Tîr-i müjgânınla deldin bağrım ey kaşı keman
Ferahnak
Mehmet Ekrem Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken
Ferahnak
Mustafa Nûri Ef. (Melekzet)
_
Şarkı
Sengin Semai
Uçuşur her güzelin şem'ine pervâne gönül
Ferahnak
Alâeddin Yavaşca
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı
Ferahnak
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Beste
Devr-i Kebir
Yaz gecesi hava sıcak
Ferahnak
Yılmaz Yüksel
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Yazıktır gamzene söyle
Ferahnak
Kemânî Serkis Sucuyan
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yıllar yılı beklediğim durduğum
Ferahnak
Ümit Aşık
Cafer Tayyar
Şarkı
Aksak
Yine yalnız yine mahrum-i tesellî kaldım
Ferahnak
Gültekin Çeki
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Semai
Yoktur misâlin tâze civansın
Ferahnak
M.Nezih Albayrak
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yüzünde güllerin mutlu sevinci
Ferahnak
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Semai
Zenginliği senden doğuyor güzlerimin
Ferahnak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai (Ağır)
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi
Ferahnak
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bekleme yolumu dönerim diye
Ferahnak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Kızmasan sanki a dilber ne olur
Ferahnak
Bimen Şen
-
Şarkı
Aksak
Ruşen etse bu gece şem-i ruhum hânenizi
Ferahnak
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Mehtabım ufuktan süzülüp battığı andı
Ferahnak
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Ferahnak
Abdülbaki Gökçen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Adil Bozkurt
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Ahmet Hatipoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Cavit Cenkoğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Cinuçen Tanrıkorur
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Erdoğan Tekdağlı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Fahri Kopuz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Fâruk Şâhin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Ferit Sıdal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Hasan Esen
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Hasan Soysal
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
İsmail Demirkıran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Kemani Ali Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Leon Hancıyan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Mahmut Koçbay
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Mutlu Torun
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Münir Mazhar Kamsoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Reşat Aysu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Zeki Arif Ataergin
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Zeki Mehmet Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Ferahnak
Kemani Ali Efendi
Çenber
Peşrev
_
Ferahnak
Alâeddin Yavaşça
Hafif
Medhal
_
Ferahnak
Ahmet Hatipoğlu
Muhammes
Peşrev
_
Ferahnak
Fâruk Şâhin
Muhammes
Peşrev
_
Ferahnak
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Ferahnak
Bülent Ulusoy
Sofyan
Peşrev
_
Ferahnak
Zeki Mehmet Ağa
Zencir
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Ferahnâk Longa
Ferahnâk
Rûhî Ayangil
Longa
Rûhî Ayangil
Tende canım gözde nurum
Ferahnak
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
Şarkı
Cemil Altınbilek
Sen yoksan Yanımda
Ferahnak
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana (Feyzi Halıcı)
Yürük Semai
Mehmet Osman Erol Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Ferahnak
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Zencir
Resmi Sur Oldu Müheyya Şad Ü Handan Vaktidir
Ferahnak
Dellalzade
Kar
Muhammes
Saki Be Nur-İ Bade Ber Efruz-İ Cam-İ Ma
Ferahnak
Şakir Ağa
Kar
Hafif
Meyl Eder Bu Hüsn İle Kim Görse Seni
Ferahnak
Şakir Ağa
Beste_Murabba
Çenber
Figan Eder Yine Bülbül Bahar Görmüştür
Ferahnak
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
Dil-İ Biçareyi Meçruh Eden Tiğ-İ Nihanındır
Ferahnak
Dede Efendi
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai