Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Artık bir hayâl oldu o en güzel yıllarım
Hüseyniaşiran
İsmâil Demirkıran
Mustafa Malkoç
Şarkı
Curcuna
Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin
Hüseyniaşiran
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Zencir
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların
Hüseyniaşiran
Zekâî Dede
_
Beste
Lenk Fahte
Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu
Hüseyniaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim
Hüseyniaşiran
B. Sıtkı Sezgin
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Başladım feryâde ben bülbül gibi
Hüseyniaşiran
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Aksak
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma
Hüseyniaşiran
Müezzin Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ben vâr iken sen düşünme gül heman
Hüseyniaşiran
Markar Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce
Hüseyniaşiran
Zekâî Dede
_
Beste
Hafif (Ağır)
Bir dilberi sevip bilmezem n'oldum
Hüseyniaşiran
Dede Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Bir mecliste o yâr ile bulundum
Hüseyniaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Evfer
Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın
Hüseyniaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Bu şeb lûtfunla yâd ettin
Hüseyniaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Devr-i Revan
Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm
Hüseyniaşiran
Zekâî Dede
_
Şarkı
Curcuna
Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi
Hüseyniaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın
Hüseyniaşiran
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Dilber olucak âşıkına eyleye çâre
Hüseyniaşiran
Hacı Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dil-rübâlar mâil-i a'zar imiş
Hüseyniaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Ederken ol perî-peyker tekellüm
Hüseyniaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî
Hüseyniaşiran
Rûhi Ayangil
Y. Kemal Beyatlı
İlahi
Türk Aksağı
Ey benim âhu misâlim nerdesin
Hüseyniaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat
Hüseyniaşiran
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Kuddûsî
İlahi
Evsat
Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân
Hüseyniaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Feleğin dalına atımı bağladım
Hüseyniaşiran
_
_
Şarkı
Aksak
Gel ey şûh-i ser-efrâzım
Hüseyniaşiran
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Gül gamzelerin penbe yüzün neş'esi miydi
Hüseyniaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Semai
Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü
Hüseyniaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun
Hüseyniaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın
Hüseyniaşiran
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Hüseyniaşiran
N. Halil Poyraz
Mehmet Ali Haydar Paşa
Şarkı
Aksak
Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu
Hüseyniaşiran
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Evsat
Lâyık mıdır ey bî-vefâ
Hüseyniaşiran
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Hüseyniaşiran
_
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Hüseyniaşiran
Sâdi Erden (Ûdi)
Şerâfettin Özdemir
Şarkı
Ağır Aksak
Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun
Hüseyniaşiran
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Düyek
Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür
Hüseyniaşiran
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Hafif
O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben
Hüseyniaşiran
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
O şûha ben demin vardım
Hüseyniaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Rehâ yok bu derd ü gamdan
Hüseyniaşiran
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Reng-i âl'i ruhundan almış gül
Hüseyniaşiran
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Rûhumun ihtiyâcı cânânım...
Hüseyniaşiran
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Serv-i sehî bî-menendim
Hüseyniaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş'e mi
Hüseyniaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Su gibi çağladığım derûnum dağladığım
Hüseyniaşiran
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
Hüseyniaşiran
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Teşrifini özler cânım
Hüseyniaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın
Hüseyniaşiran
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Müsemmen
Verdi bir nâzende dehre velvele
Hüseyniaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim
Hüseyniaşiran
Akın Özkan
Nedîm
Şarkı
Aksak
Yıllar geçti sen gideli gurbete
Hüseyniaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum
Hüseyniaşiran
Câvide Hayre Hanım
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü