Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ben bilmedim ki ben kimim
Acem
M. Hakan Alvan
Seyyid Nizamoğlu
İlahi
Sofyan
Bihamdillah ki geldi mâh-ı Şâban
Acem
M. Hakan Alvan
İsmail Hakkı Bursavî
İlahi
Düyek
Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak
Acem
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Cemalin aşkına düşmüş
Acem
Ahmet Irsoy
Veliyyüddin Efendi
İlahi
Düyek
Hakk'ın cemâlin gözleyen
Acem
Cüneyt Kosal
Abdullah Efendi(Hilmî)
İlahi
Sofyan
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır
Acem
Hâfız Post
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Lâ fa ile illallah lâ ilâhe illallah
Acem
M. Hakan Alvan
Zâkir Asım Efendi
İlahi
Sofyan
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı
Acem
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Ahmet (Sarban)
İlahi
Evsat
Vatan arzuladım bundan giderim
Acem
_
Eşrefoğlu Rûmi
İlahi
Sofyan
Yine aşkın sırrı düştü serime
Acem
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aldanma dünya varına
Acem
Zekâî Dede
Sâbit
İlahi
Düyek
Çalab'ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde
Acem
Hacı Bayram Velî
Hacı Bayram Velî
İlahi
Nim Evsat
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl
Acem
Ali Şîrüganî (Dede)
İsâ Mahvî Efendi
İlahi
Düyek
Hak şer'leri hayr eyler
Acem
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Acem
Selâhattin Demirtaş
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Düyek
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Acemaşiran
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arz-ı hâl için sultâna geldim
Acemaşiran
Lâtif Ağa
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi
Acemaşiran
Aslan Hepgür
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Aksak
Aşkınla hep bu fakîrin
Acemaşiran
Zeki Altun (Hâfız)
Zeki Altun
İlahi
Düyek
Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
İlahi
Müsemmen
Bakup camâli yâre
Acemaşiran
Asım Molla
Niyâzi Mısrî
İlahi
Yürük Semai
Ben ben isem canda değil
Acemaşiran
İ. Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi
Sofyan
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Şarkı
Sengin Semai
Donandı her yer kandiller ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Sofyan
Ehl-i melâmet oldum nihayet
Acemaşiran
Erol Başara
Ahmet Güneren(Rindi)
İlahi
Türk Aksağı
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ
Acemaşiran
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Elveda şehr-i saadet elveda
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Ey benim sevgili mevlâm
Acemaşiran
İzmirli Hacı Mehmet Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var
Acemaşiran
Mahmud Efendi(İzmirli-Hacı)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ey dergeh-i cümlenin penâhı
Acemaşiran
H. Sadettin Arel
_
İlahi
Evsat
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz'an
Acemaşiran
Hacı Fâik Bey
_
İlahi
Düyek
Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan
Acemaşiran
Sâdun Aksüt
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Müsemmen
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure
Acemaşiran
Bolahenk Nûri Bey
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Ey tâlib-i dîdâr olan
Acemaşiran
_
Aziz Mahmut Hüdâyi
İlahi
Düyek
Eyyûb'am dîl müptelâyım derde dermân isterem
Acemaşiran
Haydar Akdemir
Yunus Emre
İlahi
Fer
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Geldin geri gider misin
Acemaşiran
Ahmet Irsoy
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Gökyüzünde saf saf olmuş melekler
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân
Acemaşiran
Memduh Cumhur
M. Nafiz Irmak
İlahi
Düyek
Hak müyesser etse varsam
Acemaşiran
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine
Acemaşiran
Kemâl Efendi(Hâfız)
Seyrânî
İlahi
Düyek
Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi
Acemaşiran
_
Sezâî
İlahi
Düyek
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Hatâyî (Şah İsmail)
İlahi
Devr-i Hindi
İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Fahrettin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
İrfan meclisine erişebilsem
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Atıf Efendi
İlahi
Sofyan
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Acemaşiran
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden
Acemaşiran
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Sofyan
Kalbini bağ-ı cinân et ravzâ-i tevhîd ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Acemaşiran
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî
Acemaşiran
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
İlahi
Düyek
Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi
Acemaşiran
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Küntü kenzin serteser sırr-ı nihânı sendedir
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Muhyî Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Merhaba şehr-i Ramazan
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Müjde mü'minler size ihsân-ı rahman'dır gelen
Acemaşiran
Dursun Çakmak
Ahmet Remzi Dede
İlahi
Düyek
Müştak olup özlediğim
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Neş'e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Lütfü Alacalar
İlahi
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Acemaşiran
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Sevdim seni ben sevmeye lâyık diye sevdim
Acemaşiran
Abdullah Uysal(Dr.)
_
İlahi
Yürük Semai
Sevgi dolu cesur ana korudu
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
İlahi
Sofyan
Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
_
İlahi
Düyek
Tâ dil verelden sünbüle "sünbüliler" derler bize
Acemaşiran
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Fahrî(Sünbülî)
İlahi
Muhammes
Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz
Acemaşiran
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Düyek
Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn
Acemaşiran
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Devr-i Hindi
Yâr ile ettiğin ahdi unutma
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acembuselik
Kemâl Efendi (Şeyh)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşık oldum sana candan
Acemkürdi
Yusuf Ömürlü
Akşemseddin
İlahi
Düyek
Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim
Acemkürdi
Erdinç Çelikkol
Turgut Yarkent
İlahi
Sofyan
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar
Acemkürdi
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey gönül şol şâh-ı âlîşânı gör
Acemkürdi
Mustafa Düzgünman
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Ey server-i âlem ne güzel fahr-i cihansın
Acemkürdi
İsmail Nısfet(Hafız)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Sofyan
İster isen bulasın cânânı sen
Acemkürdi
Yalçın Tura
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Devr-i Hindi
Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah
Acemkürdi
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Mevlâ'm gözüm yaşı akar sel olur
Acemkürdi
Cüneyt Kosal
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum
Acemkürdi
Melâhat Pars
_
Şarkı
Curcuna
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Arazbar
Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde
Arazbar
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Taleb eden bulur Hakk'ı
Arazbar
Kâzım Bey
_
İlahi
Düyek
Arz-ı hâl için sultâna geldim
Arazbarbuselik
Cüneyt Kosal
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Yâ ilâhi kasırım şükründe ben
Aşkefza
H. Sadettin Arel
İsmâil Hakkı(Bursavî)
Durak
Durak Evferi
Aşk akıyor duru duru
Bayati
Akın Özkan
B. Sâdık Yalçın
İlahi
Yürük Semai
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek
Bayati
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın
Bayati
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir
Bayati
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Devr-i Revan
Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Bayati
Fehmi Tokay
Yunus Emre
İlahi
Devr-i Hindi
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
Bayati
Selâhattin Demirtaş
Fahrettin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Eren erdi vuslatına
Bayati
Necdet Tanlak
Reşat Sakarya
İlahi
Sofyan
Gönülde buldum esrâr-ı Üveys'i
Bayati
Osman Bey(Neyzen)
Osman Şems Efendi
İlahi
Düyek
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Bayati
Rıfat Bey(Sermüezzin)
_
İlahi
Düyek
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin
Bayati
Zâkir Ahmet Çelebi
Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı)
İlahi
Düyek
İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem
Bayati
Amir Ateş
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
Kapına geldiler ümmet Muhammed canım
Bayati
Salihzâde (Edirne'li)
Sezâî
İlahi
Düyek
Kapısı yok bacası yok
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr
Bayati
Kâzım Uz (Muâllim)
Behçet Efendi
İlahi
Düyek
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Bayati
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Yürük Semai
Münâdiler nidâ eyler
Bayati
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Hafif
Urum'dan çıktım yürüdüm...
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yine Şâban mâh'ı irdi Habîbullah mâh'ım dedi
Bayati
_
_
İlahi
Düyek
Be-hey bülbül nedir feryâd
Bayatiaraban
Doğan Ergin
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Bektaşi Raksı Evf.
Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
İbn'ül Emin Mahmud Kemal İnal
İlahi
Düyek
Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi
Bayatiaraban
Doğan Ergin
_
İlahi
Devr-i Hindi
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Bayatiaraban
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Nakşî
İlahi
Düyek
Gönül mazhardır envâr-ı cemâle
Bayatiaraban
Hâfız Hüsnü Efendi
Mehmet Nasûhî Efendi
İlahi
Düyek
İsm-i sübhan virdin mi var
Bayatiaraban
Süleyman Erguner
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın
Bayatiaraban
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Sofyan
Soydum kabayı aşkın elinden
Bayatiaraban
S.Eyyûbi Işıksal
İsmâil Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
İlahi
Evsat
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben
Besteısfahan
H. Sadettin Arel
Sinan Ümmî
İlahi
Aksak Semai
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin
Besteısfahan
Cüneyt Kosal
Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı)
İlahi
Devr-i Revan
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân
Besteısfahan
Ahmet Irsoy
_
İlahi
Evsat
Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha
Besteısfahan
Dellalzâde İsmail Efendi
Kâzım Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Bestenigar
Ahmet Özhan
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Bestenigar
Zeki Altun (Hâfız)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn
Bestenigar
Hüseyin Tolan (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Cânân elinin güllerinin bağı göründü
Bestenigar
Kemâl Tezergil
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Candan âşık oldum vechin gülüne
Bestenigar
_
Hasan Kenzî Efendi
İlahi
Evsat
Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli
Bestenigar
Sâdun Aksüt
Hâfız Tevfik Çapacı
İlahi
Düyek
Durman yanalım ateş-i aşka
Bestenigar
Selâhattin Demirtaş
Hayâlî
İlahi
Düyek
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Düştüm aşkına Mevlâ'nın âvâresiyim sevdânın
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey cânıma cânânıma
Bestenigar
Hasan Şanlıtürk
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû
Bestenigar
Neyzen Osman Bey
Osman Şemsî Efendi
İlahi
Sofyan
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör
Bestenigar
Fehmi Efendi (Hoca)
Yahyâ Efendi
İlahi
Evsat
Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın
Bestenigar
Abdülkâdir Töre
Osman Şems
İlahi
Evsat
Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın
Bestenigar
Ahmet Hatipoğlu
Selâmi Efendi (Şeyh)
İlahi
Yürük Semai
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
Bestenigar
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan-Y. Semai
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
Bestenigar
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
Hak yolunun garip kulu...
Bestenigar
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Hakk'a çevir özünü kıbleye tut yüzünü
Bestenigar
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi
Bestenigar
Tekin Para
M. Turan Yarar
İlahi
Düyek
İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah
Bestenigar
Ekrem Karadeniz
Ekrem Karadeniz
İlahi
Düyek
İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu
Bestenigar
Selâhattin Demirtaş
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Medhini oku yâre koymaya seni nâre
Bestenigar
Aslan Hepgür
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Muhammed bağının gülüdür Ali
Bestenigar
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Âşık Niyâzi
İlahi
Sofyan
Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl
Bestenigar
Fehmi Efendi (Hoca)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah
Bestenigar
Turgut Tokaç
Ahmet Efe
İlahi
Düyek
Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre
Bestenigar
Pınar Köksal
Sâmi Derintuna
İlahi
Sofyan
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Bestenigar
Ahmet Özhan
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Sofyan
Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde
Bestenigar
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım
Bestenigar
Dede Efendi
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Çenber
Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber
Bestenigar
Şâhin Uçar
Şâhin Uçar
İlahi
Düyek
Beni bu nefsim eyledi hayran
Buselik
Lâtif Efendi
_
İlahi
Düyek
Bizi insan eden sensin
Buselik
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi
Buselik
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre
Buselik
Hâkan Alvan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Hayrân olur cemâline güzel adın zikr'eyleyen
Buselik
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler
Buselik
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Düyek
Şüphe ile bakma dostum
Buselik
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Türk Aksağı
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Buselik
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Sofyan
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ezelden aşkınla ben yana geldim
Çargah
_
Kaygusuz Abdal
İlahi
Sofyan
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Çargah
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yüzbin cefâ kılsan bana...
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gelin meydana girin devrana
Dilkeşhaveran
Selâhattin Demirtaş
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Gelin tanış olalım işi kolay kılalım
Dilkeşhaveran
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Oynak
Yandıklarım şâm ü seher senden midir
Dilkeşhaveran
Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Aceb hayran oldum aşka uyaldan
Dügah
_
Sinan Ümmî(Elmalı'lı)
İlahi
Devr-i Hindi
Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar
Dügah
Bolâhenk Nûri Bey
Hakkı
İlahi
Evsat
Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde
Dügah
Alâeddin Yavaşca
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh
Dügah
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Erişdi hicranın demi
Dügah
_
_
İlahi
Evsat
Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah'ım
Dügah
Amir Ateş
Dikençoğlu
İlahi
Devr-i Hindi
İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ
Dügah
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
İyilikler yücelikler dolu Tanrı'm
Dügah
Akın Özkan
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
Kılmayın nâşımın üstünde namaz
Dügah
Cinuçen Tanrıkorur
Uluğ Kızılkeçili
İlahi
Devr-i Kebir
Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk
Dügah
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Hakkı
İlahi
Düyek
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim
Dügah
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yâ İlâhi âsitânın hastaya dâr-ı şifâ
Dügah
Ahmet Irsoy
Mustafa Fenaî Dede
Tevşih
Evsat
Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler
Dügah
_
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Sofyan
Allah u Rabb-i lâyezâl
Eviç
Ali Şîrüganî (Dede)
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Düyek
Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman
Eviç
Hâlit Bey (Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed
Eviç
_
Kabûlî
İlahi
Nim Sofyan
Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü
Eviç
Selâhattin Sağlam
Sâdık Atay
İlahi
Nim Sofyan
Bir nazarda kalmayalım gel dost'a gidelim gönül
Eviç
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır
Eviç
_
Gülşenî (Şeyh-İbrahim)
İlahi
Sofyan
Bülbül gibi coşalım gel
Eviç
Rüştü Eriç
Nihâyet Ağçay
İlahi
Sofyan
Can yine bülbül oldu
Eviç
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Canım kurban olsun senin yoluna
Eviç
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah
Eviç
Bolahenk Nûri Bey
Sahvî
İlahi
Evsat
Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola
Eviç
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Evsat
Dil beytini pâk eden..
Eviç
Kemâl Tezergil
Nûrettin Cerrâhi
İlahi
Sofyan
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim
Eviç
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline
Eviç
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû
Eviç
Cüneyt Kosal
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Ey maksad-ı âşıkın olan Mevlâna
Eviç
İsmail Dede Efendi
Dede Efendi
İlahi
Yürük Semai
Ey sanem n'oldun câna kastın var
Eviç
Tâlip Bey(Bursa'lı)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Eviç
_ (Dede Efendi olabilir)
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Aksak
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Eviç
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah
Eviç
Ahmet Efendi (Mutafzâde)
Vahyî
İlahi
Düyek
Hak'dan bana nazar oldu
Eviç
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Her dem Allah Allah diyen lisan olayım...
Eviç
Suphi İdrisoğlu
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
İmânımız Allah'dan kadri yüce Mevlâ'dan
Eviç
Ahmet Özhan
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Kullarında yok sana lâyık meta
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Kullarında yok sana lâyık meta
Eviç
Muzaffer Ozak (Aşkî)
_
İlahi
Düyek
Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Eviç
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Müjdeler olsun yine geldi mah-ı mübarek
Eviç
Amir Ateş
Amir Ateş
İlahi
Düyek
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa
Eviç
Rüştü Eriç
Hüseyin Top(Hafız)
İlahi
Sofyan
O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî
Eviç
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Sofyan
Ol ey Hüdâî subh u şam
Eviç
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Eviç
Şevket Efendi
Zîver Paşa
İlahi
Sofyan
Sâye saldı ehl-i îman üstüne
Eviç
Zeki Altun (Hâfız)
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Aksak
Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim
Eviç
Ahmet Hatipoğlu
Şems-i Hudâ (Akbıyık)
İlahi
Sofyan
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Sofyan
Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim
Eviç
Ali Şîrüganî (Dede)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Uyan behey gafil uyan
Eviç
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Uyan ey gözlerim gafletden uyan
Eviç
Ali Ufkî
Sultan III.Murad (Muradî)
İlahi
Semai
Yeter dost meclisinde keşf-i râz et
Eviç
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Yetmişden artıkdır îman budağı
Eviç
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ
Eviç
Hulûsi Gökmen
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Dertli olan kullarına kıl devâ
Ferahfeza
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
_
İlahi
Nim Evsat
Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk'a pervâz edelim
Ferahfeza
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded
Ferahfeza
Doğan Ergin
Kenan Rifâi
İlahi
Müsemmen
Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan...
Ferahfeza
Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir
Ferahfeza
Hasan Efendi(Balat İmamı)
_
İlahi
Düyek
Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Ferahfeza
Ethem Efendi (Şeyh)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim
Ferahnak
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Nim Sofyan
Bahar oldu yine açıldı güller
Ferahnak
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Ferahnak
Şevket Bey (Selânik'li)
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
İlahi
Sofyan
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ
Ferahnak
Zekâî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Canım kurban olsun senin yoluna
Ferahnak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen
Ferahnak
Zekâî Dede
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Hafif
Lâleler güller fulya sünbüller
Ferahnak
Cüneyt Kosal
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Nefs-i şeytana uyup işledik bî-had günah
Ferahnak
Ahmet Irsoy
_
İlahi
Düyek
Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni...
Ferahnak
Zekâî Dede
Şeref
İlahi
Devr-i Hindi
Buralarda çok yalnızım tut öteye geçir beni
Ferahnakaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
İlahi
Bektaşi Raksı Evf.
Cemî-i enbiyâlerden Muhammed cümlenin şâhı
Ferahnakaşiran
Cüneyt Kosal
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Düşte gördüm kâinâtın zühre-i âmâlini
Ferahnakaşiran
Cüneyt Kosal
Cüneyt Kosal
İlahi
Devr-i Hindi
Evliyâ tarîkine girdik elhamdülillâh
Ferahnakaşiran
Cüneyt Kosal
Eroğlu Nûri
İlahi
Sofyan
Garib âvâre bîçâre aradım derdime çâre
Ferahnakaşiran
Doğan Ergin
Kenan Rifâî Hz.
İlahi
Sofyan
Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Ferahnakaşiran
Ümit Gürelman
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i
Ferahnakaşiran
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme
Ferahnakaşiran
Cüneyt Kosal
A. Hikmet Gökoğlu
İlahi
Sofyan
Arif olur derviş olan
Gerdaniye
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Yardım (Neyzen)
İlahi
Sofyan
Aşk cür'asın sundu bana
Gerdaniye
Nihat Doğu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bilirim seni yalan dünyâsın
Gerdaniye
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Serbest
Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine
Gerdaniye
Yalçın Tura
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Yürük Semai
İşitin ey yârenlereve dervişler geldi
Gerdaniye
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerim
Gerdaniye
Yakupzâde Mehmet (Bursa'lı)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Be-hey bülbül nedir feryâd
Gülizar
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Be-hey kardeş Hakk'ı bulam mı dersin
Gülizar
Abdullah Efendi (Tosunzade)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Gülizar
Ali Şîrüganî (Dede)
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Düyek
Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını
Hicaz
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Ağlamakla tâyyadedersin menzil-i maksûdunu
Hicaz
Yusuf Ömürlü
Kenan Rifâî
İlahi
Devr-i Hindi
Ah olaydım ben de derviş olaydım
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Alemler müştâk sana
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Arayı arayı bulsam izini
Hicaz
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arayı arayı bulsam izini
Hicaz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arif ol âyine-i insâne bak
Hicaz
Hâfız Osman Ef.
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Aşk bezirgânı sermâye canı
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın aldı benden beni
Hicaz
Süleyman Erguner (Torun)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Hicaz
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Aşkın meyine kandın n'oldun ah gönül n'oldun
Hicaz
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Abdülazîz Zihni Efendi
İlahi
Sofyan
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkınla yandır sultânım Allah
Hicaz
Doğan Ergin
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
İlahi
Düyek
Aşkınla yandır Sultânım Allah
Hicaz
Sâdun Aksüt
Zekâî Halvetî
İlahi
Düyek
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n'eyleriz
Hicaz
Murat Derin
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost
Hicaz
Doğan Ergin
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Nim Evsat
Ben bende-i Ahmed'em
Hicaz
İzzettin Eskidemir
İzzet Eskidemir
İlahi
Sofyan
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Hicaz
Hakan Alvan
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
İlahi
Sofyan
Ben bu yolu bilmez idim
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Ben bu yolu bilmez idim
Hicaz
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Hicaz
_
_
İlahi
Sofyan
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Hicaz
Amir Ateş
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben mest-i cânan olmuşam
Hicaz
S.Eyyûbi Işıksal
Tâlibî Emre
İlahi
Türk Aksağı
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Hicaz
Hâkan Alvan
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde
Hicaz
Şahabettin Efendi(Şeyh)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'erlerem
Hicaz
Aslan Hepgür
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar
Hicaz
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu
Hicaz
Erol Köker
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Beste
Darbeyn
Canda misâfir Tanrıyı hoş tut
Hicaz
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah
Hicaz
İsmail Nısfet(Hafız)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Düyek
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni
Hicaz
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni
Hicaz
Kutbî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dâver-i aşr-i Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicaz
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Kâzım Paşa
İlahi
Düyek
Derdine derman isteyen gelsin
Hicaz
_
Sâmi Efendi
İlahi
Nim Sofyan
Derdinle doldum bilmezem n'oldum
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Nûrî
İlahi
Düyek
Derman budur her derde
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh
Hicaz
Kemâl Tezergil
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Devran olur derde derman
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör
Hicaz
İhsan Bey
Mehmet Nasûhî Efendi
İlahi
Düyek
Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah'ım
Hicaz
Kenan Olguncan
M. Asım Göksal
İlahi
Sofyan
Dosttan haber kim getirir
Hicaz
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Düştü çün kim Kerbelâ'ya gözleri şehlâ Hüseyn
Hicaz
Veysel Dalsaldı
Şevket
İlahi
Devr-i Hindi
Eli boş gidilmez gidilen yere
Hicaz
Kâni Karaca
Tâhir-ül Mevlevî
İlahi
Düyek
Eskişehir Sarıköy'de yaşar gider Yûnûs Emre
Hicaz
Mümin Salman
Nedim Uçar
İlahi
Semai
Esmâ-i ilâhîye'de bîhad hünerim var
Hicaz
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Devr-i Hindi
Ey âşıkan ey âşıkan
Hicaz
Mesûd Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Ey garip bülbül diyârın kandedir
Hicaz
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Devr-i Hindi
Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Sofyan
Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana
Hicaz
Tevfik Kolaylı (Neyzen)
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Ey yaradan Allah dil sana bendedir
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline
Hicaz
Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ'ya Mevlâ'ya
Hicaz
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
İlahi
Düyek
Gece gündüz döne döne istediğim Hak'dır benim
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar
Hicaz
O. Nûri Özpekel
Nûrullah Erkılıç
İlahi
Sofyan
Gelin gidelim Allah yoluna
Hicaz
Mustafa Ef. (Şeyh)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Gelin gidelim Allah yoluna
Hicaz
İsmail Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû
Hicaz
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Gönül hayrân oluptur aşk elinden
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah
Hicaz
Doğan Ergin
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Fahte
Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
İlahi
Nim Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Hicaz
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Hak Teâlâ der kesîran zikredin
Hicaz
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Düyek
Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan-Aksak
Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım
Hicaz
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Hamd Allah'a ki eltaf-ı amîm
Hicaz
Ahmet Irsoy
İsmail Hakkı (Bereketzâde)
İlahi
Sofyan
Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah
Hicaz
Doğan Ergin
Câhide Sultan
İlahi
Sofyan
Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed'dir Resûlullah
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye
Hicaz
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
İlahi
Düyek
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İsm-i sübhan virdin mi var
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Hicaz
Sâdun Aksüt
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Hicaz
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur
Hicaz
Ahmet Özhan
Hâşim
İlahi
Sofyan
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa
Hicaz
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hakkı
İlahi
Devr-i Hindi
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım
Hicaz
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik
Hicaz
Doğan Ergin
Ümmî Sinan
İlahi
Sofyan
Mevlâ'm sana ersem diye
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Nim Sofyan
Mevlâ'm sana ersem diye
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Semai
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni
Hicaz
Hâfız Yusuf Efendi
Şevkî
İlahi
Düyek
Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar
Hicaz
Cüneyt Kosal
_
İlahi
Düyek
Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsamettin Olgun
İlahi
Sofyan
Müştâkım yâre yok mu bir çâre
Hicaz
Kenan Aşkî
Visâli
İlahi
Sofyan
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Hicaz
Cüneyt Kosal
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
N'idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz
Hicaz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Evsat
O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Ömrün bitirmiş vîrâne miyem
Hicaz
Abdullah El Ferec
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Nim Sofyan
Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhâl
Hicaz
İ. Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâi
İlahi
Devr-i Hindi
Rûy-i siyâhım ile dergâhe huzûr-ı Pîre niyâze geldim
Hicaz
Muhtar Efendi
Muhtar Efendi
İlahi
Düyek
Sen bir gönül eri isen yorulmaya ne hakkın var
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hüsamettin Olgun
İlahi
Sofyan
Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim
Hicaz
Metin Everes
Mehmet Erbulan
İlahi
Sofyan
Severim ben seni candan içeri
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Yunus Emre
İlahi
Müsemmen
Seyr ettim Muhammed'i doğmuş nûrlar içinde
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi
Hicaz
B. Sıtkı Sezgin
Vedîa Dereoğlu
İlahi
Sofyan
Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni
Hicaz
Özcan Ergiydiren
Kenan Rifâi
İlahi
Devr-i Hindi
Şehitlerin ser çeşmesi
Hicaz
Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
Hicaz
_
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Tâ ezelden bir dönen var döndüren var mutlaka
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Devr-i Hindi
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Hicaz
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Düyek
Urum'da Acem'de görmediğin gördü
Hicaz
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Varsam bir âmile sorsam hâlimi
Hicaz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Vesvese-i ten güzeşt...
Hicaz
H. Sadettin Arel
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
İlahi
Aksak
Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded
Hicaz
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Hakkı
İlahi
Devr-i Revan
Yâ Resûlallah bize gör n'itti asî ümmetin
Hicaz
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Evsat
Yâ vasî-el mâğfiret hâlime senden meded
Hicaz
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Yâd-ı hayâl-i yâr ile gülzâre baktım ağladım
Hicaz
Cinuçen Tanrıkorur
Neyzen Tevfik Kolaylı
İlahi
Sofyan
Yandım kül oldum aşk meydanında
Hicaz
S.Eyyubi Işıksal
Talibi Emre
İlahi
Sofyan
Yandım kül oldum düşeli aşka
Hicaz
Aslan Hepgür
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Müsemmen
Ye berku şemi belliğ selemi
Hicaz
Zeki Altun (Hâfız)
Seyyîd Rifat Şemi
İlahi
Düyek
Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Enver Etik
İlahi
Düyek-Sofyan
Yollar Sübhân'a gider
Hicaz
Erdinç Çelikkol
Hayri Köroğlu
İlahi
Sofyan
Yürük değirmenler gibi dönerler
Hicaz
Kemâl Gürses
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir gül bahçesine girdim
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
Ey Nebiy-yi ahir-zaman
Hicaz
Uğur İnan
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Düyek
Gizlice şâha buyur
Hicaz
Adile Sultan
_
İlahi
Sofyan
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî
Hicaz
Hüsnü Sarıer (Himmeti)
Himmetî
İlahi
Nim Sofyan
yine yaz günleri geldi
Hicaz
Korkut Samancı
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şeyhimin özünü severim sözünü
Hicaz
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu
Hicazaşiran
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda'dır
Hicazkar
Doğan Ergin
Kenan Rifâî
İlahi
Çenber
Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz
Hicazkar
_
Zâtî
İlahi
Sofyan
Sanma gayri râh olur
Hicazkar
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Sebil edip yıllarımı
Hicazkar
Bilge Özgen
Sâdık Atay
İlahi
Sofyan
Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim
Hicazkar
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Şeyh Gâlip Dede
İlahi
Sofyan
Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın
Hicazkar
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Nim Evsat
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Hicazkar
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus (Aşık Yunus)
İlahi
Sofyan
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa
Hisar
_
Hakkı
Naat
Durak Evferi
Âlem yüzüne saldı ziyâ âli Muhammed
Hisarbuselik
Sâdun Aksüt
Seyyid Nesîmi
İlahi
Yürük Semai
Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Hisarbuselik
Suat Yıldırım
Osman Hulûsi Ateş
İlahi
Sofyan
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Huzi
_
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Huzi
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan-Y. Semai
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Huzi
Cüneyt Kosal
Mûsâ Dede(Neyzen)
İlahi
Nim Sofyan
Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım
Hüseyni
Ahmet Özhan
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Affet isyânım benim hâlim yaman Allah'ım
Hüseyni
_
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ
Hüseyni
Zekâî Dede
Kâmil Efendi (Şeyh)
İlahi
Evsat
Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali
Hüseyni
Rif'at Bey
Rif'at Bey
İlahi
Düyek
Âşık-ı yezdân der Allah Allah
Hüseyni
_
Kuddûsî
İlahi
Yürük Semai
Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa
Hüseyni
Aslan Hepgür
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine ben kana geldim
Hüseyni
Hakan Alvan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Baharın bir başka yazın bir başka
Hüseyni
A. Atilla Sütşurup
Cumâli Karataş
İlahi
Değişmeli
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Hüseyni
Hakan Alvan
Ahmet Dede (Köse)
İlahi
Sofyan
Ben bir kulum sen yaratan ne olur
Hüseyni
Amir Ateş
Orhan Arıtan
İlahi
Sofyan
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Hüseyni
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Hüseyni
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bir dertliyim derdim vardır
Hüseyni
Cüneyt Kosal
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Bir kuyudur kova değmez muammadır
Hüseyni
Tekin Uğurel
Semiha Ayverdi
İlahi
Sofyan
Bir mahşerdir kopup gelen
Hüseyni
Aslan Hepgür
Agâh
İlahi
Raks Aksağı
Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım ...
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Düyek
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Hüseyni
_
_
İlahi
Evsat
Bülbüller sazda güller niyazda
Hüseyni
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Bütün eşyâ Hüdâ'yı zikreden bir sırr-ı hikmettir
Hüseyni
Amir Ateş
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Düyek
Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet
Hüseyni
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Canım kurban olsun senin yoluna
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Yürük Semai
Cihan içre şâh eder
Hüseyni
_
Nûrî
İlahi
Sofyan
Çaldım melâmet tablanı
Hüseyni
_
_
İlahi
Düyek
Çün sana gönlüm müptelâ düştü
Hüseyni
Hâfız Post
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Dağı aşıp çölü geçip ulaşalım Yûnuscana
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Daim salat olsun sana
Hüseyni
_
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Semai
Derman arardım derdime
Hüseyni
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Dervişlerin hırkasını
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
Tâhir Kutsi Makal
İlahi
Türk Aksağı
Dil beytini pâk eden..
Hüseyni
_
Nûrettin Cerrâhi
İlahi
Sofyan
Dost bağında açan gülde sevgi dolu
Hüseyni
Mümin Salman
Nedim Uçar
İlahi
Düyek
Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım
Hüseyni
Hediye Akbulut (Kaynak kişi)
Şemsettin Akbulut(Derleyen)
İlahi
Sofyan
Ehl-i hakka sıdk ile bel bağlayan âgâh olur
Hüseyni
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız
Hüseyni
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Elimde silahım var, dilimde Allahım var
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Ey Allah'ım ey Allah senden gayrı yok ilâh
Hüseyni
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Ey dil bize ver bir haber
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi
Hüseyni
Muhammed Sıddık
Yunus Emre
İlahi
Semai (Ağır)
Ey gonca-i bağ-ı safâ
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Ey Nebiy-yi ahir-zaman
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Aksak
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ
Hüseyni
Zeki Altun (Hâfız)
İbrâhim Tennûrî (Âşık)
İlahi
Curcuna
Ey Vahid ü Ferdü's-Samed
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Ganî Mevlâ'm nasîb etse varsam ağlayu ağlayu
Hüseyni
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Hüseyni
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Girdim aşkın denizine
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Curcuna-Sofyan
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah
Hüseyni
Remzi Oktar
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Düyek
Hak şer'leri hayr eyler
Hüseyni
Abdülkâdir Şehitoğlu
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Semai
Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak-A.Semai
Hak'dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes
Hüseyni
Hâfız Post
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Nim Evsat
Hakk'ı seven aşıkların eğlencesi tevhîd olur
Hüseyni
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Haktan inen şerbeti içdik Elhamdülillah
Hüseyni
Yılmaz Pamukçu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hayıf benim bunca geçen ömrüme
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Her yeri hüsnün gülistan eylemiş
Hüseyni
Haydar Akdemir
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî
Hüseyni
_
Himmetî
İlahi
Sofyan
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
B. Sıdkı Erdoğan
İlahi
Düyek
İdelim cevlan kılalım seyrân
Hüseyni
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ
Hüseyni
_
_
İlahi
Düyek
Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin
Hüseyni
Cevat Asım Bey
Hikmet Fâik Bey
Şarkı
Aksak
Kim dervişlik ister ise aşk ile cûş etmek gerek
Hüseyni
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn
Hüseyni
Bolâhenk Nûri Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Evsat
Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız
Hüseyni
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Hüseyn
Hüseyni
Hacı Arif Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Evsat
Meded Allah sana sundum elimi
Hüseyni
_
Sinan Ümmî
İlahi
Sofyan
Merhaba yâ şemsîdduha
Hüseyni
Muhammed Sıddık
Yunus Emre
İlahi
Semai (Ağır)
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım
Hüseyni
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Mübârek Ramazan geldi
Hüseyni
Tâhir Karagöz
Tahir Karagöz
İlahi
Düyek
Nice isyânımızı afveden Allah'a şükür
Hüseyni
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sengin Semai
Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Ahmet Yesevî (Hoca)
İlahi
Sofyan
Rabbim yâdı ulu yâddır
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Ahmet Yesevî (Hoca)
İlahi
Düyek
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû
Hüseyni
Cihangirî Dede(Ahmet Efendi)
Cemâl-i Halvetî
İlahi
Sofyan
severim ben seni candan içerû
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Seni kusursuz yaratanı sev
Hüseyni
Amir Ateş
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Sensin bize bizden yakın
Hüseyni
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Yunus Emre
İlahi
Nim Evsat
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sevdâyı aşkınla yandım efendim
Hüseyni
Refik Demirci
Ahmet Eski
İlahi
Sofyan
Seyyah olup şol alemi ararsın
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık
Hüseyni
Erdinç Çelikkol
Ayten Uğuralp
İlahi
Sofyan
Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb
Hüseyni
Rif'at Bey
Ulvî
İlahi
Devr-i Hindi
Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben
Hüseyni
Kâzım Bey (Muâllim)
Elif Efendi
İlahi
Düyek
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Hüseyni
_
Yunus Emre
İlahi
Curcuna
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Hüseyni
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Hüseyni
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ'nındır
Hüseyni
_
Şeyh Gâlip Dede
İlahi
Sofyan
Varsam bir âmile sorsam hâlimi
Hüseyni
Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
Yunus Emre
İlahi
Devr-i Revan
Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed
Hüseyni
_
_
İlahi
Düyek
Yâ rahmeten lil'âlemin
Hüseyni
Cüneyt Kosal
A. Hikmet Gökoğlu
İlahi
Sofyan
Yandı gönlüm Mustafâ'nın aşkına
Hüseyni
Amir Ateş
Hüseyin Top
İlahi
Düyek
Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni
Hüseyni
Anonim (Eskişehir)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yanmakdan usanmazam pervanemiyem bilmem
Hüseyni
_
Abdülehad Nuri (Şeyh)
İlahi
Sengin Semai
Yine lûtfeyleyip müşerref oldum
Hüseyni
Hopçuoğlu Şâkir Efendi
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı
Hüseyni
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Yûnûs'un yolunda aşka vardık
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
Tâhir Kutsi Makal
İlahi
Türk Aksağı
Yürük değirmenler gibi dönerler
Hüseyni
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Yürük Semai
Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ
Hüseyni
Remzi Oktar
Cemâlî
İlahi
Sofyan
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Hüseyni
_
Muhyî Efendi
İlahi
Sofyan
Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın
Hüseyniaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî
Hüseyniaşiran
Rûhi Ayangil
Y. Kemal Beyatlı
İlahi
Türk Aksağı
Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat
Hüseyniaşiran
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Kuddûsî
İlahi
Evsat
Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu
Hüseyniaşiran
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Evsat
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Hüseyniaşiran
_
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh
Hüseynibuselik
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Fahrî(Sünbülî)
İlahi
Hafif
Hatem-i zümre-i pirâna geldim
Hüseynibuselik
Selâhattin Demirtaş
Hacı Nedîm Bey
İlahi
Sofyan
Pertev-i nûr-i Hüdâ'sın yâ Hüseyn-i nakşibend
Hüseynikürdî
Abdülkâdir Töre
Emin Bey
İlahi
Sofyan
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerem
Hüseynizemzeme
Abdullah Efendi (Tosunzâde)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Aceb lûtfun seherinde
Hüzzam
_
Yûnûs
İlahi
Düyek
Âlemde tâ ezelden ilahi nefesti can
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Şarkı
Curcuna
Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi
Hüzzam
Aslan Hepgür
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali
Hüzzam
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Düyek
Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm
Hüzzam
_
Nesîmî
İlahi
Nim Sofyan
Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır
Hüzzam
Ahmet Özhan
Seyfullah Nizamoğlu
İlahi
Sofyan
Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez
Hüzzam
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Benim derdim yamandır
Hüzzam
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Düyek
Bî-mekânım bu cihanda
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben
Hüzzam
Alâeddin Yavaşca
İlhâmi Güntel
Şarkı
Aksak
Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah
Hüzzam
İsmail Nısfet(Hafız)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Sofyan
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Hüzzam
Şâhin Uçar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun
Hüzzam
Sinan Efendi(Şeyh)
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Nim Sofyan
Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek
Hüzzam
Mücehher Gülçığ
Mücehher Gülçığ
İlahi
Düyek
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem
Hüzzam
Abdülkâdir Töre
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Devr-i Hindi
Düşeli aşkın bu canım iline
Hüzzam
Yusuf Çelebi
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Muhammes
Erenlerin sohbeti ele giresi değil
Hüzzam
_
Ümmî Sinan
İlahi
Nim Sofyan
Ey Allah'ım beni senden ayırma
Hüzzam
Hulûsi Gökmen
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Müctebâ
İlahi
Devr-i Hindi
Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
İlahi
Evsat
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
Hüzzam
İsmail Nısfet(Hafız)
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
İlahi
Sofyan
Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hüseyin Efendi(Tab. Şeyhi)
Ahmet Efendi(Halvetî Şeyhi)
İlahi
Düyek
Görmemiş çeşm-i felek hiç
Hüzzam
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
İlahi
Serbest
Gözüm ki kane boyandı
Hüzzam
_
Saffet Efendi
İlahi
Nim Sofyan
Hak bir gönül verdi bana
Hüzzam
Şâhin Uçar
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere...
Hüzzam
B. Sıtkı Sezgin
Nûri Baş
İlahi
Düyek
Hâlik'im sensin ma'bûdum Allah
Hüzzam
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
İlâhel âleminsin Rabb-i alâ
Hüzzam
Zekâî Dede
_
İlahi
Düyek
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden
Hüzzam
Tanbûri Mehmet Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Hafif
Kurratü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn
Hüzzam
Hacı Arif Bey
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Devr-i Hindi
Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
Adile Sultan
İlahi
Düyek
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım
Hüzzam
Aslan Hepgür
Kuddûsî
İlahi
Nim Sofyan
Münkir terket nizayı
Hüzzam
Hüsnü Sarıer (Himmeti)
_
İlahi
Aksak
Ne durursun gâfil insan îmânın sorsalar gerek
Hüzzam
Fehmi Tokay
_
İlahi
Düyek
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa
Hüzzam
Hasan Şanlıtürk
Hüseyin Top(Hafız)
İlahi
Düyek
Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa
Hüzzam
Kâzım Uz (Muâllim)
Hüseyin Vassaf Bey
İlahi
Devr-i Revan
Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde
Hüzzam
Merih Göksu
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ömrünün sermâyesin verme yele
Hüzzam
S.Eyyûbi Işıksal
Hulûsi Ateş
İlahi
Sofyan
Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed'dir
Hüzzam
Ali Rızâ Bey(Neyzen)
Rızâ Kuddûsî
İlahi
Düyek
Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile
Hüzzam
Ahmet Hatipoğlu
Senâî
İlahi
Sofyan
Seherde açılan güller nedendir..
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın
Hüzzam
Zeki Altun (Hâfız)
Azîzî
İlahi
Sofyan
Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide
Hüzzam
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Nûri
İlahi
Düyek
Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun
Hüzzam
Nezih Uzel
Yusuf Fâhir Baba
İlahi
Sofyan
Topraktan insanı var ettiğine
Hüzzam
Mustafa Erses
Sâmi Derintuna
İlahi
Sofyan
Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin
Hüzzam
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
İlahi
Türk Aksağı
Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler
Hüzzam
Aslan Hepgür
Hatâyî (Şah İsmâil)
İlahi
Sofyan
Ya ilâhi bize tevkini göster; amin
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Nim Evsat
Yâ Rab bu ne derttir derman bulunmaz
Hüzzam
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak-Düyek
Yâ sâhibe'l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
İlahi
Düyek
Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi
Hüzzam
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Arıtürk
İlahi
Nim Sofyan
Yüce sultânım derde dermânım
Hüzzam
Sâdun Aksüt
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yürü yürü yalan dünya
Hüzzam
Hüseyin Erbay
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya
Hüzzam
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Kâzım Paşa
İlahi
Yürük Semai
Göster bize rah-ı Hüdâ canlar sülük etsin sana
Hüzzamıcedid
H. Sadettin Arel
_
İlahi
Düyek
Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû
Irak
_
Yahyâ
İlahi
Düyek
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Irak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Canım kurban olsun senin yoluna
Irak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın
Irak
Cüneyt Kosal
_
İlahi
Devr-i Hindi
Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler
Irak
H. Sadettin Arel
_
İlahi
Yürük Semai
Yâ Resûlallah bana sensin penâh
Irak
İ. Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâi
İlahi
Devr-i Revan
Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat
Irak
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Bir ilâhi devran olsun bu gece
Isfahan
_
Kaimî
İlahi
Sofyan
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Isfahan
Osman Efendi
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Yürük Semai
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Isfahan
Tâhir Karagöz
Müctebâ
İlahi
Devr-i Hindi
Hak şer'leri hayr eyler
Isfahan
Yakup Gören
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Aksak
Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed'in
Isfahan
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak yoluna girelim...
Isfahan
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Sakın dünyâya aldanma
Isfahan
Zekâî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
Isfahan
Dede Efendi
Süleyman Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Kullarında yok sana lâyık meta
Isfahan
Hüseyin Tolan (Hâfız)
_
İlahi
Müsemmen
Bülbül niçin böyle feryâd edersin
Karcığar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah'ım
Karcığar
Hayâti Günyeli
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Gördünse cânân illerin
Karcığar
Cüneyt Kosal
Aziz Mahmud Hüdai
İlahi
Düyek
Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah
Karcığar
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek
Karcığar
Zeki Altun (Hâfız)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok
Karcığar
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Şu âlemde gerçek mîraç kalpde huzûr kâbede Hac
Karcığar
Erdinç Çelikkol
Nedim Uçar
İlahi
Sofyan
Biz hatm-i hâce ederiz
Kuçek
Zekâî Dede
Kâmil Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Kürdi
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Kürdilihicazkar
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Eğer aşkı seversen can olasın
Kürdilihicazkar
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Curcuna
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Kürdilihicazkar
Niyâzi Şengül
Yunus Emre
İlahi
Aksak (Yürük)
Aceb bu benim cânım âzâd olamı yâ Rab
Mahur
_
Yûnûs
İlahi
Devr-i Kebir
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Mahur
Selâhattin Erköse
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ayırma beni senden yaradan
Mahur
Hacı Ramazan
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ben gelmedim dava için
Mahur
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bihamdillah ayân oldu bana Hû
Mahur
Ahmet Hatipoğlu
İsâ Mahvî Efendi
İlahi
Nim Sofyan
Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola
Mahur
M. İsmail Hakkı Bey
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Bu ne haşmet bu ne kudret
Mahur
Suphi İdrisoğlu
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in
Mahur
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ
Mahur
_
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Devr-i Revan
Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip n'ideyim
Mahur
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver
Mahur
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Mahur
_
Nakşî "Akkirmanî"
İlahi
Nim Evsat
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler
Mahur
Tâhir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme
Mahur
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû
Mahur
Selâhattin Demirtaş
Osman Şemsî Efendi
İlahi
Düyek
Geldin geri gider misin elvedâ yâ şehr-i Ramazan
Mahur
Sâdun Aksüt
Abdülehad Nûri
İlahi
Düyek
Gönül hayrân oluptur aşk elinden
Mahur
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gül müdür bülbül müdür şol zâr ü efgân eyleyen
Mahur
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Şâh-ı iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa
Mahur
Hacı Fâik Bey
Selâmî
İlahi
Evsat
Tûbânın dalları nurdan zeberced
Mahur
Yusuf Bey
_
İlahi
Düyek
Ulu Tanrı'm budur senden dileğim aman yâ Hû
Mahur
Aka Gündüz Kutbay
Hasan Tal'at
İlahi
Sofyan
Yar yüreğim yar gör ki neler var
Mahur
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Maye
Cüneyt Kosal
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri
Maye
_
Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh)
İlahi
Sofyan
Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı
Muhayyer
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Mehmet Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah
Muhayyer
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Taci Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm-ı abâ
Muhayyer
_
Kuloğlu
İlahi
Evsat
Geçti her anım günahla
Muhayyer
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Muhayyer
S.Eyyûbi Işıksal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Muhayyer
_
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Taştın yine deli gönül
Muhayyer
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz
Muhayyer
Cüneyt Kosal
Müştak Baba
İlahi
Sofyan
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler
Muhayyer Kürdi
Selâhattin Demirtaş
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şevkat nedir annemizden öğrendik
Muhayyer Kürdi
Selâhattin İçli
E. Kılıç-O.Yüksel
İlahi
Sofyan
Veysel Karâni
Muhayyer Kürdi
Selâhattin İçli
E. kılıç-O. Yüksel
İlahi
Sofyan-Y. Semai
Allah u Rabb-i lâyezâl
Muhayyersünbüle
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Düyek
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ
Muhayyersünbüle
Ahmet Efendi(Hâfız)
_
İlahi
Evsat
Aşkın aldı benden beni
Müstear
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı
Müstear
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Her şeb terâvih taatı...
Müstear
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Sevelim Hazret-i Mevlâna'yı
Müstear
Sâdettin Heper
Abdülbâki Dede
İlahi
Düyek
Sevgi bağı Konya'da örün diyor Mevlâna
Müstear
Erdinç Çelikkol
Nedim Uçar
İlahi
Sofyan
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Neva
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler
Neva
Murat Özkan (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek
Neva
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ateş-i aşkınla yandır
Neva
Zeki Altun (Hâfız)
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Düyek
Ben dost ile dost olmuşam
Neva
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bilmek istersen seni
Neva
Şâhin Uçar
Hacı Bayram Velî
İlahi
Sofyan
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Neva
_
Mûsâ Dede(Neyzen)
İlahi
Sofyan
Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın
Neva
Hadi Bey
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Can yine bülbül oldu
Neva
_
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut
Neva
Akın Özkan
M. Turan Yarar
İlahi
Yürük Semai
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh
Neva
_
Fahrî(Sünbülî)
İlahi
Düyek
Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur
Neva
Cüneyt Kosal
Azmi Dede
İlahi
Devr-i Hindi
Hâlet ile bana bir hâl göründü
Neva
Eyyûbi Mehmet Efendi
Yunus Emre
İlahi
Düyek
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Neva
_
Hacı Bayram Velî
İlahi
Sofyan
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Neva
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Vakt-i seherde açıla perde
Neva
Hâfız Post
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Yâ Râb ne olur lûtfile cürmüm tükeneydi
Neva
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Aksak
Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr
Nevabuselik
Kâzım Uz (Muâllim)
Muhiddin Bey
İlahi
Düyek
Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikret
Nevabuselik
Cüneyt Kosal
Vefa Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Bir gün erce gelendensin
Nev-Eser
Erdinç Çelikkol
Bahar Gökfiliz
İlahi
Sofyan
İsteyen yârin hâk eder varın
Nev-Eser
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed
Nev-Eser
Hüseyin Baba
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Yürük Semai
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Nev-Eser
Selâhattin Demirtaş
Sezâî
İlahi
Düyek
Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını
Nihavend
İ. Hakkı Fencioğlu
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Ah Ey sipihr-i gaddar vey tali-i sitemkâr
Nihavend
_
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
İlahi
Sofyan
Allah'ı çok anmış kulun
Nihavend
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Raks Aksağı
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Nihavend
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Nihavend
Sâdun Aksüt
Mûsâ Dede(Neyzen)
İlahi
Düyek
Biz söyleriz söyleriz Lâ ilâhe illallah
Nihavend
Cüneyt Kosal
Cüneyt Kosal
İlahi
Sofyan
Bu aşk bir bahr-i ummandır
Nihavend
Hâdi Bey(Yeniköylü)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Bu gece yâri gördüm şükür Elhamdülillâh
Nihavend
Zeki Altun (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Cürmüme yoktur nihâyet el meded yâ Rabbenâ
Nihavend
Asım Molla
_
İlahi
Devr-i Hindi
Etti kalb-i mürîdi nûrânî
Nihavend
Ahmet Hatipoğlu
Abdülhay (18.yy)
İlahi
Düyek
Ey gönül bakma cihâne
Nihavend
Zeki Altun (Hâfız)
Keramî
İlahi
Düyek
İçti gönlüm aşk meyinden çerâğ oldum
Nihavend
Hayâti Günyeli
Hayâti Günyeli
İlahi
Düyek
Mevlâm sahralar yaratmış çöller ayrı ayrı
Nihavend
Turgut Tokaç
Yılmaz Çiçek
İlahi
Sofyan
Sevgi kanununun aldım o ilâhi sesini
Nihavend
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Düyek
Şeyhimin illeri uzaktır yolları
Nihavend
Doğan Ergin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arşda gökte her yerde dermân olur her derde
Nikriz
Aslan Hepgür
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Nim Sofyan
Âşıklar sadıklar işitmiş olun
Nikriz
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Muhammes
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Nikriz
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bunda gelen eğer pir ü civandır
Nikriz
Cinuçen Tanrıkorur
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Cân ü gönülden seversen
Nikriz
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dervişlik baştadır tac'da değildir
Nikriz
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm
Nikriz
Kemâl Batanay
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ey âşıkan ey âşıkan hâl ile gevher bulmuşam
Nikriz
Cüneyt Kosal
Âşık Paşa
İlahi
Sofyan
Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri
Nikriz
Dede Efendi
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
İlahi
Düyek
Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana
Nikriz
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Gece gündüz zikrimiz Lâ İlâhe İllâllah
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Hak bir gönül verdi bana
Nikriz
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hüdâ davet eder elhamdülillah
Nikriz
S.Eyyûbi Işıksal
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden
Nikriz
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Düyek
İstediğimi buldum eşkere can içinde
Nikriz
Muammer Dede(Bender)
Yunus Emre
İlahi
Evfer
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Nikriz
İsmâil Demirkıran
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Kemâle ermek için ne mi gerek can yârenim
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Mestâne-i aşkım ben ayamadım
Nikriz
Zekâî Dede
Hakkî
İlahi
Düyek
Yâ Rab beni aşkınla perişân edecek mihneti ver
Nikriz
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Sofyan
Zikrullahın zâkiri sensin Yâ Resûlallah
Nikriz
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan
Nişabur
Sâlihzâde(Edirneli)
Hasan Sezâi Efendi(Gülşenî)
İlahi
Sofyan
Meded Allah sana sundum elimi
Nişabur
Cüneyt Kosal
Sinan Ümmî
İlahi
Sofyan
Yâ ilâhi kıl bize lûtf u atâ
Nişabur
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Nişaburek
Cüneyt Kosal
Sezâî
İlahi
Sofyan
Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel
Nühüft
Selâhattin Demirtaş
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendim
Nühüft
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Yüzündür âyet-i sun'-i ilâhi yâ Resûlallah
Nühüft
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Rızâ Efendi(Neccarzâde)
Tevşih
Evsat
Gel sürelim dem Hû diyelim Hû
Pençgah
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Yine teşrîf etti hilâl-i Recep...
Pençgah
_
_
İlahi
Sofyan
Akan çeşme durulur mu
Rast
Rüştü Eriç
_
İlahi
Sofyan
Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Müsemmen
Allah diyelim daim Mevlâ görelim n'eyler
Rast
Fehmi Tokay
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın habîbim bizleri yaksın
Rast
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Müsemmen
Ben ham idim olgunlaştım
Rast
Sâdettin Çevik
Mehmet Reis
İlahi
Sofyan
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Rast
Kemâl Gürses
Mûsâ Dede(Neyzen)
İlahi
Düyek
Biz günahkâr kullarız Tanrı'm bizi bağışla
Rast
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
İlahi
Nim Sofyan
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Rast
İsmâil Ötenkaya
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cem olmuş dervişleri
Rast
Zeki Altun (Hâfız)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah
Rast
Sâdettin Kaynak
_
İlahi
Sofyan
Çekme gam destgîrdir Allah
Rast
S.Eyyûbi Işıksal
Şeyh Gâlip Dede
İlahi
Curcuna
Çünki bildin mü'minin kalbinde Beytullah var
Rast
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Nesîmi
İlahi
Düyek
Dağı taşı düz eder
Rast
Nihat Adlim
Mustafa Piranoğlu
İlahi
Düyek
Devran bu devran seyran bu seyran
Rast
Sadettin Rifâî Efendi
Sırrî Efendi (Üsküp'lü)
İlahi
Sofyan
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Rast
Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb
Rast
Lâtif Ağa
_
İlahi
Evsat
Doğmazdı kalbe îman
Rast
Sâdettin Kaynak
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
Erler demine destur alalım
Rast
Tâhsîne Hanım
M. Nusert Dura (Uşşaki)
İlahi
Sofyan
Estağfirullah'el azîm murâînin işlerine
Rast
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Düyek
Evvel Allah âdını yâd edelim
Rast
M. Nûrettin Selçuk
_
İlahi
Düyek
Ey dillere cân ü hayat bahşeyleyen şahım yetiş
Rast
_
İrşâdî
İlahi
Sofyan
Ey gülleri handân eden bülbülleri nâlân eden
Rast
S.Eyyûbi Işıksal
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Ey güzellerden güzel rûhum
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Tâcettin Hayrullah Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen
Rast
Kâni Karaca
Abdurrahman Ef.(Nefeszâde)
İlahi
Devr-i Hindi
Fazlın ile yâ Rabbenâ kaldır kuvamızdan kesel
Rast
Hasan Efendi (Hatib Zakiri)
Hasan Efendi (Hatib Zakiri)
İlahi
Sofyan
Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden
Rast
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Düyek
Gaflet uykusunda yatar uyanmaz
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Genç Abdal
İlahi
Sofyan
Gerçek aşıklara salâ denildi
Rast
Tacettin Hayrullah Ef.
Emir Sultan
İlahi
Sofyan
Göklerden son ilâm Allah bir bir islâm
Rast
Yılmaz Pakalınlar
N. Fazıl Kısakürek
İlahi
Sofyan
Hakk'a âşık olanlar zikrullahdan kaçar mı
Rast
Ali Şîrüganî (Dede)
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
İlahi
Sofyan
Hakk'a giden erenler pür-nûr olur gelirler
Rast
Nil Ergül
Nil Ergül
İlahi
Sofyan
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân
Rast
Erdinç Çelikkol
_
İlahi
Müsemmen
Her nefeste her yerde...
Rast
Turhan Toper
Turhan Toper
İlahi
Düyek
İftardaki naz Allah'a niyaz
Rast
Fâruk Şâhin
Bestâmi Yazgan
İlahi
Raks Asağı-Sofyan
İkilik yok birlik var yalnız bunda dirlik var
Rast
Remzi Oktar
O. Seyfi Orhon
İlahi
Sofyan
İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Rast
Tâhir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
İntisâbım tâ ezeldendir cenâb-ı Ahmed'e
Rast
Sâdî Bey
Sâdî Bey
İlahi
Düyek
Kâbe'nin yolları bölük bölüktür
Rast
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk
Rast
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Müsemmen
Kudretinden şüphe yok
Rast
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Müsemmen
Lâ fâile illâllah lâ mevcûde illâllah
Rast
Mehmet Efendi(Zâkir)
Zeki Zakir Asım Efendi
İlahi
Sofyan
Medhini oku yâre koymaya seni nâre
Rast
Aslan Hepgür
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû
Rast
İ. Baha Sürelsan
Nedim Ökmen
İlahi
Düyek
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
İkiz Aksak
Mûsâ'nın Tûr'u hakkı'çün
Rast
_
_
İlahi
Düyek
Nedir derdin senin bu mâtemin ne
Rast
Şerif Efendi (Bursalı)
Şâkir Efendi
İlahi
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek
Rast
Amir Ateş
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Rast
Zeki Altun (Hâfız)
Zîver Paşa
İlahi
Sofyan
Sarmış matem buraları saz benizli ovaları
Rast
M. İsmail Hakkı Bey
Kemalettin Kamu
İlahi
Sofyan
Sende doğmuştur Muhammed Mustafâ
Rast
Sâdun Aksüt
Abdülahad Nûri
İlahi
Düyek
Solmadan bağın geçmeden çağın
Rast
Cüneyt Kosal
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri
Rast
_
Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh)
İlahi
Sofyan
Şara'tü bi tevhîdil ilâhi mübesmilen
Rast
Kemâl Efendi (Piyâle İmamı)
Abdülkâdir Geylâni
Şuğul
Düyek
Şehirlerin mükerremi Mekke şehri selâm sana
Rast
Mümin Salman
Ahmet Cesur (Hacı-Hafız)
İlahi
Düyek
Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın
Rast
Erol Sayan
Samim Arıksoy
İlahi
Düyek
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Rast
_
Yunus (Aşık Yunus)
İlahi
Sofyan
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Rast
Hüseyin Erbay
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu
Rast
Sâdettin Kaynak
Neccarzâde Rıza Efendi
İlahi
Düyek
Uyan behey gâfil hâb-ı gafletten
Rast
Hayrullah Tâcettin Efendi
Derviş Himmet
İlahi
Düyek
Ya Rab bize aşkın ver tevhîd edelim tevhîd
Rast
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Yürük Semai
Yâ Resûlallah şefaat eyle Allah aşkına
Rast
Zekâî Dede
_
İlahi
Devr-i Hindi
Yâ Resûlallah yâ mahbûb-i Rabb'il-âlemin
Rast
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Devr-i Hindi
Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl
Rast
Hasan Efendi (Hatib Zakiri)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin
Rast
B. Sıtkı Sezgin
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Nim Sofyan
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Rast
Sâdık Efendi
Sezâî
İlahi
Sofyan
Ey rahmeti bol padişâhim
Rast
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Gül yüzünü rüyâmızda görelim yâ Resûlallah
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hacı Kişi (Konyalı)
İlahi
Düyek
Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem
Rast
Yusuf Ömürlü
Kenan Rifâi
İlahi
Aksak
Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı
Rast
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Hep fesat işlerime estâğfirullah tövbe
Rast
_
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Rast
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Meded yâ Gavsü'l Azâm
Rast
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
Rast
Ahmet Ağa(Küçük)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tanrımız tek bir ilâh yok bize başka penâh
Rast
_
_
İlahi
Sofyan
Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllâllah yâ Allah
Rast
Zekâî Dede
Kâmil Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Bir merd-i Hakk'ı bul intisâb et
Rastıcedid
Lâtif Ağa
_
İlahi
Sofyan
Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı
Rehavi
İ. Hümâyi Elçioğlu
Mehmet Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur
Rehavi
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Kuddûsî
İlahi
Devr-i Hindi
Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık
Saba
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah Vâhid lâyezâl
Saba
_
Mûsa Dede (Neyzen)
İlahi
Sofyan
Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allah'ım
Saba
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Zeynep Hanım
İlahi
Sofyan
Aşk bağına girsen eğer
Saba
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Raks Aksağı
Ben bu meclislerde hayretler gördüm
Saba
Rüştü Eriç
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bihâmdillah derim Allah
Saba
_
Şems-i Tebrizî
İlahi
Raks Aksağı
Bihâmdillah ki islâmım delîlim Mustafa geldi
Saba
_
Seyfî
İlahi
Sofyan
Biz ümmet-i Muhammed'e merhamet kıl yâ Rabbenâ
Saba
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Sofyan
Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece
Saba
Amir Ateş
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
Bülbül ten kafesinde gül kokar nefesinde
Saba
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cüd bi lütfek yâ ilâhi mencehû zadün kalil
Saba
Hacı Fâik Bey
Ebubekir (Hâlîfe)
Şuğul
Düyek
Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrâr
Saba
Zekâi Efendi
Nevruz
İlahi
Yürük Semai
Derdimin dermânı sensin yüce sultânım meded
Saba
Rûşen Efendi
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
İlahi
Sofyan
Ey bâd-ı sabâ ravza'yla kucaklaş ne olur
Saba
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Aksak
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Saba
Şâkir Efendi (Hâfız)
Müctebâ
İlahi
Düyek
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen
Saba
Turhan Toper
Abdurrahman Efendi
İlahi
Müsemmen
Ey mihr-i la-yezalin mehtab-ı müsteniri
Saba
Sefer Dal (Muhibbî)
H. Sîret Özsever
İlahi
Sofyan
Ey Resûl-i mir'at-i Hak uşşâka mevlîdin sebak
Saba
Rıfat Bey(Sermüezzin)
_
İlahi
Evsat
Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle
Saba
M. Nûrettin Selçuk
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
İlahi
Sofyan
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah
Saba
Zeki Altun (Hâfız)
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Düyek
Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler
Saba
S.Eyyûbi Işıksal
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Habîbullah cihâne can değil mi
Saba
İsmail Dede Efendi
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Aksak
Hak'dan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah
Saba
Merih Göksu
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Hakk'ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin
Saba
Cüneyt Kosal
Abdullah Efendi(Hilmî)
İlahi
Düyek
Hasretin ciğerim biryân eyledi
Saba
Ahmet Hatipoğlu
Dedemoğlu
İlahi
Sofyan
İsm-i sübhan virdin mi var
Saba
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Kudûmun rahmet-i zevk-i safâdır
Saba
Erdinç Çelikkol
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Meded kıl derdime dermânım Allah
Saba
Ahmet Özhan
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah
Saba
_
Hasan Kenzî Efendi
İlahi
Düyek
Merhabâ ey ruhları şâdân eden Ramazân
Saba
Erdinç Çelikkol
_
İlahi
Müsemmen
Merhabâ yâ merhabâ sad merhabâ yâ merhabâ
Saba
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni
Saba
Ahmet Irsoy
Şevkî
İlahi
Sofyan
Mücellâ eyle dil
Saba
Mehmet Kemeroğlu
Mehmet Kemeroğlu
İlahi
Düyek
Ne derviş ne de pîrim
Saba
Necdet Tanlak
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Ne devlettir ki dildârım sen oldun
Saba
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Saba
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ
Saba
Dede Efendi
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Ağır Düyek
Ömrüm sona erende ne yaparım Allah'ım
Saba
Güldeniz Ekmen
Ahmet Yesevî (Hoca)
İlahi
Düyek-Serbest
Rifâî'nin misli yoktur
Saba
_
_
İlahi
Semai
Seher vakti esen yeller baharda açılan güller
Saba
Amir Ateş
Ayşe Feyzioğlu
İlahi
Düyek
Senin nûrun gönüllere çerağdır yâ Resûlallah
Saba
Nihat Adlim
_
İlahi
Düyek
Seyr eyleyip yandım meh cemâline
Saba
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Fehmî
İlahi
Sofyan
Solmayacak gülüm sende
Saba
Mümin Salman
Râfet Kıral
İlahi
Sofyan
Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni
Saba
Nesib Efendi
Yunus Emre
İlahi
Çifte Düyek
Varsın birsin Allah'ım
Saba
H. Sadettin Arel
İ.Alî
İlahi
Aksak Semai
Vere mi derd-i sanem derdime derman vere mi
Saba
_
Fuzûlî (Fazlı efendi?)
İlahi
Sofyan
Yâ Rabbi zâtın hakkı çün
Saba
_
_
İlahi
Sofyan
Zuhûrun bais-i halk-ı cihandır yâ Resûlallah
Saba
Fehmi Tokay
Nâci Sıral
İlahi
Düyek
Yâ İlâhî gafletim çok haksızım hak sendedir
Sababuselik
Akın Özkan
M. Turan Yarar
İlahi
Düyek
Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur
Sabakürdi
Veysel Dalsaldı
Azmi Dede
İlahi
Devr-i Hindi
Çeşm-i rûhum görmek ister yâ Muhammed rûyini
Sabazemzeme
Süleyman Erguner (Torun)
Mehmet Emin Efendi
İlahi
Düyek
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime
Sabazemzeme
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Müsemmen
Ey beni aşk ateşiyle yandıran
Sabazemzeme
Sefer Dal (Muhibbî)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Merhaba ey mâh-ı enver çok özledik biz seni
Sabazemzeme
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
İlahi
Devr-i Hindi
Merhabâ ey sevgili mâh-ı mübârek merhabâ
Sabazemzeme
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Evsat
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Sazkar
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah
Segah
Rüştü Eriç
Mehmet Çavuş
İlahi
Sofyan
Alâda bir servi bitmiş
Segah
Mustafa Düzgünman
_
İlahi
Düyek
Allah Allah hak bir Allah lâ ilâhe illahlah
Segah
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
İlahi
Sofyan
Allah bize lûtfetti şükür elhamdulillâh
Segah
_
Bağdâdî
İlahi
Sofyan
Allah Hû Allah Lâ İlâhe İllâllah
Segah
_
_
İlahi
Sofyan
Anladım ki tek aşk varmış o da senin aşkın Rabbim
Segah
Erdal Şâhin
İsmet Bora Binatlı
İlahi
Sofyan
Araya araya bulsam izini
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Aşkın aldı benden beni
Segah
Yâkup Gören
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın çok güzel ver Allahım ver
Segah
Suphi İdrisoğlu
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkınla ışıldadım yüceldim hem de
Segah
Güldeniz Ekmen
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
İlahi
Sofyan
Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost
Segah
Ahmet Özhan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Baş açık sîne üryan
Segah
Nejat Tezcan
Metin Demirel
İlahi
Sofyan
Ben bu aşka dûş oldum
Segah
_
_
İlahi
Sofyan
Ben dost ile dost olmuşam
Segah
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Segah
Hâlis Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Segah
Mümin Salman
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bir ses yürekten gelir lâ ilâhe İllallah
Segah
Cevat Çangatin
Cevat Çangatin
İlahi
Sofyan
Bir şâha kul olmak gerek
Segah
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Boşa cihanı dolanma gel âdeme bil âdemi
Segah
İlker Günçer
Zeynel Usul
İlahi
Sofyan
Bu aşk bir bahr-i ummandır
Segah
_
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Frenkçin
Bu karanlık ne zaman kullara âyân olacak
Segah
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
İlahi
Yürük Semai
Bu selâmın hecesi Besmeledir ilk sesi
Segah
Mustafa Malay
Zerrin Erdem
İlahi
Düyek
Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çâre var mı
Segah
İsmâil Demirkıran
Nacî
İlahi
Sofyan
Canım kurban olsun senin yoluna
Segah
Amir Ateş
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Cânımın cânı efendim nûr-i kur'anım benim
Segah
Kâni Karaca
Hüseyin Top(Hafız)
İlahi
Devr-i Hindi
Cansızlar bile gelerek dile
Segah
Pınar Köksal
Hamdi Özer
İlahi
Sofyan
Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına
Segah
Güldeniz Ekmen
Ahmet Yesevî (Hoca)
İlahi
Aksak
Cemâlin nûrunu âşıklarına
Segah
Aslan Hepgür
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Cümle kuşlar uyanmadan uyan vakt-i seher oldu
Segah
Sefer Dal (Muhibbî)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Davet ettin kullarını
Segah
İsmet Tahtacıoğlu
İsmet Tahtacıoğlu
İlahi
Sofyan
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa
Segah
İbrâhim Ağa
Nasûhi Efendi (Kenzî)
İlahi
Devr-i Hindi
Derviş bağrı taş gerek
Segah
Süleyman Erguner
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Derviş olan kişiler deli olagan olur
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Dervişlik baştadır tac'da değildir
Segah
Ahmet Efendi (Şikarizade)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dinle sözümü sana direm özge edadır
Segah
_
_
İlahi
Yürük Semai
Doğmuştu o gül bir gecenin nur şafağında
Segah
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Dolap niçin inilersin
Segah
Selâhattin Gürer
Yunus Emre
İlahi
Curcuna
Ekinini biçtiğimiz sularını içtiğimiz
Segah
Fâruk Şâhin
Erol Martal
İlahi
Sofyan
Ey Allah'ım beni senden ayırma
Segah
Ahmet Efendi(Çalâkzâde)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Sofyan
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Segah
_
Sezâî
İlahi
Düyek
Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma
Segah
Ali Şîrüganî (Dede)
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler
Segah
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Ganî Mevlâ'm nasîb etse varsam ağlayu ağlayu
Segah
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Geldik aşkın diyârına yaşamak bir bahâne
Segah
Güldeniz Ekmen
Güldeniz Ekmen
İlahi
Sofyan
Gelin gidelim Allah yoluna
Segah
Nûri Sesören
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gir semâya zikr ile gel yâna yâna
Segah
S.Eyyûbi Işıksal
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Gönül hayrân oluptur aşk elinden
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Gönül hep sendedir Elhamdülillâh
Segah
Amir Ateş
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Hak şer'leri hayr eyler
Segah
Ahmet Irsoy
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Hayırlısı Veys'dir tâbiinlerin
Segah
Avni Anıl
Ahmet Arıtürk
İlahi
Aksak
Her kaçan anarsam seni
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Her sesin bir aksi vardır
Segah
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Müsemmen
Hû bir Allah cânan Allah
Segah
_
Sezâî
İlahi
Düyek
İmân ile kapımı çal dile benden ne dilersen
Segah
Erdinç Çelikkol
Turgut Yarkent
İlahi
Sofyan
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Segah
İ. Halil Taşkent
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Segah
İsmâil Ötenkaya
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kırlangıçlar yuva yapmış yükseğe
Segah
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
İlahi
Nim Sofyan
Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı
Segah
Güldeniz Ekmen
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı
Segah
O. Nûri Özpekel
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi
Segah
Sâdettin Kaynak
Şâhika
İlahi
Sofyan
Meded Allah sana sundum elimi
Segah
Zeki Altun (Hâfız)
Sinan Ümmî
İlahi
Sofyan
Müştâk-ı dilim mahbûb-i sübhan Hüseyn'e
Segah
_
_
İlahi
Yürük Semai
Rabb'in bilenler hizmet kılanlar
Segah
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Türk Aksağı
Sakın terk-i edepten kûy-i mahbûb-i Hüdâ'dır bu
Segah
Amir Ateş
Nâbi (Urfa'lı)
İlahi
Düyek
Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnus Yûnus diye
Segah
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Sofyan
Semâveri kurduk düze
Segah
Tâhir Karagöz
_
İlahi
Curcuna
Sen sâhib-i bürhansın yâ Hazret-i Mevlânâ
Segah
Süleyman Erguner (Torun)
Mithat Sertoğlu
İlahi
Sofyan
Server-i ser bülendimiz hazret-i pîr efendimiz
Segah
Ebu'l Hâmis Mehmet Efendi
Sâdî Bey
İlahi
Düyek
Sevdim seni mabuduma cânân diye sevdim
Segah
_
_
İlahi
Sofyan
Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
Segah
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
Segah
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şem-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm
Segah
Sultan Veled
_
İlahi
Devr-i Revan
Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
Segah
_
Yunus Emre
İlahi
Yürük Semai
Şol dem görem dîdârını dîvâneyem
Segah
Erol Başara
Şems-i Hudâ (Akbıyık)
İlahi
Nim Sofyan
Taş atanlara da yok intikamın
Segah
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hâdî
İlahi
Sofyan
Tende cânım canda cânânımdır Allah Hû diyen
Segah
Dinçer Dalkılıç
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Sofyan
Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
Segah
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yâ ilâhî gaflet ettim haksızım hak sendedir
Segah
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan-D.Hindi
Yâ İlâhi ism-i Azâm hakkı çün...
Segah
B. Sıtkı Sezgin
_
Tevşih
Devr-i Hindi
Yâ Rabbenâ hayreyle Muhammed'e yâr eyle
Segah
Hasan Şanlıtürk
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yaktın bizi gül goncası
Segah
Yılmaz Karakoyunlu
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Sofyan
Zâhidlere karşı bu dem dönsün bizim devrânımız
Segah
_
_
İlahi
Sofyan
Edelim cevlan kılalım seyrân
Sultaniyegah
Erol Başara
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
El-meded ey Fahr-i Alem rahmeten l'il âlemin
Sultaniyegah
Kemâl Tezergil
Atıf Efendi
İlahi
Düyek
Habîbullah cihâne can değil mi
Sultaniyegah
Ahmed Muhtar Gölge
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Her dilde onun adı her canda onun yâdı
Sultaniyegah
Selâhattin İçli
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Devr-i Hindi
Rûhum sana âşık sana hayrandır efendim
Sultaniyegah
Mahmut Bilki
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Sofyan
Sen sanmadığın yerde birden açıla perde
Sultaniyegah
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Devr-i Hindi
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Sultaniyegah
Selâhattin İçli
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ateş nezened der dil-i mâ illâ Hû
Suzidil
Selâhattin Demirtaş
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
İlahi
Düyek
Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız
Suzidil
Sâdun Aksüt
Nejat Tezcan
İlahi
Düyek
Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah
Suzidil
Doğan Ergin
Sezâî
İlahi
Raks Aksağı
Ey derde dermân dermânım Allah
Suzidil
Dede Efendi
_
İlahi
Düyek
Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını
Suzidil
Dede Efendi
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Nim Hafif
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ
Suzidil
Selâhattin Demirtaş
İbrâhim Tennûrî (Âşık)
İlahi
Düyek
Gördükte o rûy üstüne ol hâl-i siyahı
Suzidil
Hâşim Bey (Hacı)
Hasan Nazif Dede
İlahi
Yürük Semai
İsteyen yârin hâk ider varın
Suzidil
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Suzidil
Veysel Dalsaldı
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben
Suzidil
Rasim Efendi
Zâtî
İlahi
Sofyan
Şem'a-î nûr-i Ahmed'e Cibriller pervane döner
Suzidil
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Düyek
Yüce sultânım derde dermânım
Suzidil
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Hafif
Bârekallah dü cihânın serveri
Suzidilara
Zekâî Dede
Fevzî
İlahi
Düyek
Ali almış sancağını eline
Suzinak
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah
Suzinak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Suzinak
Dede Efendi
Ahmet Dede (Köse)
İlahi
Sofyan
Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed
Suzinak
B. Sıtkı Sezgin
O. Şems Nûreddin
İlahi
Aksak
Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba
Suzinak
_
Kenan Rifâî Hz.
İlahi
Sofyan
Bu zulmet def'ü ref olsun
Suzinak
Ethem Efendi (İlhâmî)
Ethem Efendi (İlhâmî)
İlahi
Düyek
Canım kurban olsun senin yoluna
Suzinak
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ
Suzinak
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İlahi
Devr-i Hindi
Erenlerin sohbeti ele giresi değil
Suzinak
Mesûd Efendi
Ümmî Sinan
İlahi
Evsat
Ey cihan-ârâ hâlim nic'olur
Suzinak
Abdurrahman Nesib Ef.
İsmâil Hakkı(Bursavî)
İlahi
Sofyan
Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin
Suzinak
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Şeref Hanım (Kemânî)
İlahi
Düyek
Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası
Suzinak
Zeki Altun (Hâfız)
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Meded Allah sana sundum elimi
Suzinak
Celâl Altınbaş
Sinan Ümmî
İlahi
Aksak
Peygamberim sultânım dü cihanda penâhım
Suzinak
Veysel Dalsaldı
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî
Suzinak
Mehmet Efendi (Şeyh)
_
İlahi
Düyek
Rum'da acemde âşık olduğum
Suzinak
Hasan Efendi(Hâfız)
Yûnûs
İlahi
Düyek
Sâlike olmaz âyân İllâllah Hû
Suzinak
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Düyek
Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi...
Suzinak
Erol Başara
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Yürük Semai
Benim şeyhim seni Hakk'a yetirir
Şedaraban
Cüneyt Kosal
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Düyek
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben
Şedaraban
Selâhattin Demirtaş
Sinan Ümmî
İlahi
Nim Evsat
Tecellî-i cemâl ister gönül eylenmez eylenmez
Şedaraban
Nâfiz Bey (Hacı)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Âşık oldum ben Allah'ın adına
Şehnaz
Zeki Altun (Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Aksak
Bana bu ten gerekmez can gerektir
Şehnaz
Sâdettin Kaynak
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Buyruk senin ferman senin
Şehnaz
Dellalzâde İsmâil Efendi
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Ağır Düyek
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Şehnaz
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
İlahi
Düyek
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Şehnaz
İsmail Dede Efendi
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Muherrem'dir bugün cânâ
Şehnaz
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Alvar'lı Efe (Lütfî)
İlahi
Düyek
Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber
Şehnaz
Ahmet Hatipoğlu
Mustafa Hâşim Baba
İlahi
Düyek
Yürük değirmenler gibi dönerler
Şehnaz
Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Şehnaz
Selâhattin Demirtaş
Muhyî Efendi
İlahi
Düyek
Yar yüreğim yar gör ki neler var
Şehnazbuselik
Nafiz Bey (Hacı)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Biz bülbülân-ı Ahmed'iz
Şevkefza
Arif Hikmet Gökoğlu
A. Hikmet Gökoğlu
İlahi
Sofyan
Günahların varsa eğer yalvar af'fa dermân ola
Şevkefza
Erdinç Çelikkol
Turgut Yarkent
İlahi
Düyek
Aşkın meyine ben kana geldim
Şevkutarab
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Muhammes
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Şevkutarab
Selâhattin Demirtaş
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
İlahi
Sofyan
Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah
Şevkutarab
Zekâî Dede
Selami Mustafa Ef. (Nakşî)
İlahi
Evsat-Hafif
Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yâ Hû
Şevkutarab
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
İlahi
Sofyan
Gönül fikr-i hayâlinle sabahlar yâ Resûlâllah
Şevkutarab
İsmail Nısfet(Hâfız)
Selâhaddin Efendi(Şeyh)
İlahi
Düyek
Âşık-ı yezdân der Allah Allah
Şivenüma
Tahir Karagöz
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim
Tahir
Z. Arif Ataergin
Kirâmeddin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ
Tahir
M. İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İlahi
Evsat
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim
Tahir
_
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Gönül hun oldu şevkinle boyandım ya Resulallah
Tahir
Celâl Abacı
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Düyek
Kandillerle donandı minâreler
Tahir
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Kat idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin
Tahir
Hacı Arif Bey
_
İlahi
Evsat
Lûtf et bana ey gaffar beni affeyle Allâh'ım
Tahir
Hâlit Bey (Müezzin)
_
İlahi
Düyek
İlâhî kıl kerem lûtfun beni artık halâs eyle
Tahirbuselik
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Aksak
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa
Tebriz
Abdülkâdir Töre
Nasûhi Efendi (Kenzî)
İlahi
Düyek
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi
Uşşak
Abdülkâdir Şehitoğlu
Kuddûsî
İlahi
Nim Sofyan
Adım adım ileri beş âlemden içeri
Uşşak
Ali Rızâ Şengel
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Akşam sabah ersem derim
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Allah adın dillerde
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah Allah şükren Lillâh
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
_
İlahi
Sofyan
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler
Uşşak
Âşık Niyâzî
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Allah emrin tutalım rahmetine batalım
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Arayı arayı bulsam izini
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Aşk beni etti zebûn
Uşşak
Kenan Rifâî
Kenan Rifâi
İlahi
Sofyan
Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde
Uşşak
Sâdun Aksüt
Azîz
İlahi
Sofyan
Aşkınla çâk olsa bu ten
Uşşak
Nafiz Bey(Hacı)
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
İlahi
Sofyan
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n'eyleriz
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
İlahi
Sofyan
Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır
Uşşak
_
Seyfullah Nizamoğlu
İlahi
Yürük Semai
Ben ben değilim "Ben" dediğim sensin hep
Uşşak
Zekâî Dede
Mustafa Nakşî Ef. (Şeyh)
İlahi
Ağır Düyek
Ben bu aşkın mecnûnuyum
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Uşşak
Nezih Tolan(Hâfız)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Halûk Timurtaş
İlahi
Yürük Semai-N.Sof.
Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut
Uşşak
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
Dağlar taşlar yollar aştım
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hayri Köroğlu
İlahi
Sofyan
Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Naimî
İlahi
Düyek
Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
Rüşdî
İlahi
Aksak Semai
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime
Uşşak
Ali Kemal Belviranlı
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Devr-i Hindi
Devrâniler zikri
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Dîdemiz giryân sînemiz sûzan
Uşşak
_
Sâmi Efendi
İlahi
Sofyan
Dolap niçin inilersin
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Dolap (12/8)
Dolap niçin inilersin
Uşşak
Selâhattin Gürer
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dostun senden ırak değil
Uşşak
Ali Rif'at Çağatay
Samih Rif'at Bey
İlahi
Düyek
Durmaz lîsânım der Allah Allah
Uşşak
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Dü cihânın mefhari
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Mahfî
İlahi
Sofyan
Dünya nimetine boşuna kandım
Uşşak
Mümin Salman
Selçuk Öden
İlahi
Sofyan
Eğer Hakk'a makbûl olmak istersen
Uşşak
İlker Günçer
Zeynel Usul
İlahi
Sofyan
Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu
Uşşak
Nezih Tolan(Hâfız)
Nezih Tolan(Hâfız)
İlahi
Düyek
Ey beni aşk ateşine yandıran
Uşşak
Ahmet Efendi (Şeyh-Çalâk)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Evsat
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey gökyüzü yol ver bana İsâ ile halvet dilerim
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Semai
Ey ma'bûd-i lâ-yezâl
Uşşak
_
Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan
Uşşak
Kemâl Gürses
Hasan Sezâi Efendi(Gülşenî)
İlahi
Düyek
Gâh yandıran gâh söndüren
Uşşak
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Düyek
Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin
Uşşak
Şeref Hanım
Şeref Hanım (Kemânî)
İlahi
Sofyan
Gönül ayinesi olsun mücellâ
Uşşak
Mehmet Kemeroğlu
Mehmet Kemeroğlu
İlahi
Düyek
Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler
Uşşak
_
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Gözü doğru yolu gören varsa
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Düyek
Gözü yaşlı bağrı yanık
Uşşak
Turhan Toper
Hâlis Koçak
İlahi
Düyek
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
Uşşak
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Uşşak
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Uşşak
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Yürük Semai
Hakk'a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Mustafa Ertürk
İlahi
Sofyan
Hakk'ın habîbinin sevgili dostu
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hüdâ'mızdan hidâyettir sabahlar
Uşşak
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
İlahi
Devr-i Hindi
İlâhî dîde-i cânı münevver kıl tecellâdan
Uşşak
_
Sezâî Efendi (Gülşenî)
İlahi
Sofyan
İrfan meclisine erişebilsem
Uşşak
_
Atıf Efendi
İlahi
Sofyan
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Uşşak
B. Sıtkı Sezgin
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kalû belâ'da İslâm olduk Elhamdülillâh
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Tuğman Cıranoğlu
İlahi
Sofyan
Kul Hüvallâhü eheddir eşi yoktur bilirim
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Sofyan
Maksadı âşıkların menzîl-i cânân olur
Uşşak
_
Nakşî "Akkirmanî"
İlahi
Yürük Semai
Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
Vefâ Efendi (Şeyh)
İlahi
Devr-i Hindi
Mevlâm sana ersem diye
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Sofyan
Mevlâya dön ey insan düşün
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
Nûri Baş
İlahi
Raks Aksağı
Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ
Uşşak
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Neler olur şu dünyada
Uşşak
Osman İper
Osman İper
İlahi
Sofyan
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Uşşak
Sinan Efendi (Şeyh)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Uşşak
Süleyman Erguner
Hacı Bayram Velî
İlahi
Düyek
Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi
Uşşak
_
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Sermet Efendi
İlahi
Müsemmen
Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne
Uşşak
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Devr-i Kebir
Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Seyyah olup şol âlemi ararsan
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-i Rahmandır
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Himmet Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî
Uşşak
Erdinç Çelikkol
_
İlahi
Sofyan
Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim
Uşşak
Mesûd Efendi
Sâfî
İlahi
Düyek
Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan
Uşşak
Zekâî Dede
_
İlahi
Düyek
Şeyhimin illeri uzaktır yolları
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü
Uşşak
_
Kul Yusuf
İlahi
Düyek
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Sofyan
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Uşşak
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Düyek
Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran
Uşşak
Ali Efendi (Üsküdarlı)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Devr-i Hindi
Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm
Uşşak
Remzi Oktar
Sırrî (Şeyh)
İlahi
Düyek
Urum'da Acem'de görmediğin gördü
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Vardım Kırklar yaylasına
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hatâyî (Şah İsmâil)
İlahi
Sofyan
Varırken niyazım arş-ı âlâya
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
İlahi
Düyek
Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hüsamî
İlahi
Sofyan
Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette
Uşşak
Kemâl Gürses
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed
Uşşak
Ahmet Yardım (Neyzen)
Ahmet Yardım (Neyzen)
İlahi
Düyek
Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi
Uşşak
Teoman Önaldı
Ahmet Arıtürk
İlahi
Sofyan
Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed
Uşşak
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin
Yegah
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Devr-i Hindi
Yine dil nâtini söyler Muhammed
Yegah
Emin Ongan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Yegah
Hüsam Dede
Muhyî Efendi
İlahi
Sofyan
Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb
Yegah
Câhit Öney
Arif Hikmet Bey
İlahi
Düyek
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Zavil
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Durman yanalım ateş-i aşka
Zavil
Selâhattin Demirtaş
Hayâlî
İlahi
Düyek
Âlem-i dilde acep kâşânemiz var bizim
Nihavend
Hüseyin Sebilci
Sırrî
İlahi
Sofyan
Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M. Hilmi Dede
İlahi
Düyek
Biz ney gibiyiz bizde ki sesler de senindir
Dilkeşhaveran
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
İlahi
Aksak
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmet
Neva
-
Derviş Musa
İlahi
Sofyan
Ey Allah'ım seni sevmek ne güzeldir
Nihavend
Tahir Karagöz
Niyazi Mısrî
İlahi
Düyek
Yürü yürü yalan dünya
Hicaz
Cavit Ersoy
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Hicaz
Uğur Alkan
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Adın düşmez dilimizden
Hisarbuselik
Tahir Karagöz
Etem Ertürk
İlahi
Aksak
Allah yolu en doğru yol
Dügah
Tahir Karagöz
İ. Hakkı Yılanlıoğlu
İlahi
Dügah
Aşık-ı yezdan zikreder dâim
Saba
Tahir Karagöz
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Sofyan
Aşık oldum ben Allah'ın adına
Segah
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Benliktir insana en büyük düşman
Hüzzam
Tahir Karagöz
Mehmet Oruç
İlahi
Düyek
Biz dünyadan gider olduk
Segah
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Çağırdı beni uykuda bir hâtıf-i esrar
Saba
Tahir Karagöz
Tahir Karagöz
İlahi
Yürük Semai
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Hicaz
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Cân u dilde hâne ettin âkîbet
Hüzzam
Tahir Karagöz
Erz. İbrahim Hakkı
İlahi
Düyek
Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni
Saba
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Dervişlik dedikleri bir acaip tuzaktır
Rast
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Duy şikayet etmede her an bu ney
Rast
Tahir Karagöz
Hz. Mevlânâ
İlahi
Düyek
Eşrefoğlu al haberi
Hicaz
Tahir Karagöz
Kul Hasan Dede
İlahi
Sofyan
Ne ateşteyim ne kordayım
Kürdi
Akif Bayazıt
Mustafa Uğur Alan
İlahi
Türk Aksağı
Araya araya bulsam izini (2)
Kürdi
Cavit Ersoy
Yunus Emre
İlahi
T. Aksağı / T. Aksağı Evferi
Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır
Saba
-
Seyfullah Nizamoğlu
İlahi
Raks Aksağı
Gelin ey aşıklar gelin
Saba
-
Yunus emre
İlahi
Düyek
Hakkın cemâlin gözleyen
Saba
Cüneyt Koşal
Hilmi Abdullah Efendi
İlahi
Düyek
Nice feryad edip zârı kılam ben
Nihavend
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Seyreyleyip yandım meh cemâline
Saba
Sebilci Hüseyin
Fehmi
İlahi
Sofyan
Sır evliyanın ni'met Hüdâ'nın
Nihavend
Ahmet Hatipoğlu
Mustafa Celveti
İlahi
Raks aksağı
Yâ Allah Yâ Rahman Yâ Al'im Yâ Allah
Saba
Zekai Dede
-
İlahi
Sofyan
Beni dünyada hiç bir ferde muhtaç etme Allahım
Uşşak
Rakım Elkutlu
Müftü Âkif Salı
İlahi
Düyek
Sendedir umudum
Hüzzam
Cavit Ersoy
Refa Ateş
İlahi
Sofyan
Okudukça anladım Kur'an'ın her sözünü
Hüzzam
Cavit Ersoy
Refa Ateş
İlahi
Sofyan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Cüd Bi Lütfek Yâ İlâhi Mencehû Zadün Kalil
Saba
Hacı Fâik Bey
Ebubekir (Hâlîfe)
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İlahi Kapına Geldim
Erzincan
Hüseyin Baba
Muammer Özkavcı
Muammer Özkavcı
İlahi Dostun Bağına
Erzincan
Ali Ekber Çiçek
TRT İst. Rad. THM Md.
Ahmet Turan Şan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Benim efendim
Nihavend
Bahtiyar
N. Fazıl Kısakürek
İlahi
Halit Yıldırım
Acem Bayram Niyazı
Acem
Cinuçen Tanrıkorur
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Özkan Polat
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni
Hüzzam
Mustafa Coşkun
Yûnus Emre Hz.
İlahi
Mustafa Coşkun
A Sultanım sen var iken
Acemaşiran
Dellalzâde İsmail Efendi
Yunus Emre
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Bir gece Muhammed'e
Acem
Lâedri
Yunus Emre
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Cemalin aşkına
Acem
Hafız Ahmet Irsoy
Veliyyüddin Ef.
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Çalabım bir şar yaratmış
Acem
Şeyh Ahmet Efendi
Hacı Bayram Veli
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Yâ Resulallah budur virdi zebanım
Hicaz
Barış Demir
Nahifi Süleyman
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Derviş olan kişiler
Segah
Lâedri
Yunus Emre
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Türkistan'dan gelmişiz hepimiz de Yeseviyiz
Rast
Cemil Altınbilek
-
İlahi
Cemil Altınbilek
Dervişlik dedikleri hırka ile tac değil
Segah
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Benim ol aşk bahrisi
Yegah
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Sığın yüce Allah'a
Rast
Abdulkadir Şehitoğlu
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Şehitlerin ser çeşmesi
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Yunus Emre
İlahi
Ahmet Gökmen
Kâlu belâ
Hicaz
İbrahim Meletlioğlu
Abdurrahim Reyhani (Salih Baba)
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Son Peygamberim
Kürdi
İbrahim Meletlioğlu
Vural Şahin
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Mahşer
Nihavend
İbrahim Meletlioğlu
İbrahim Meletlioğlu
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Salavat İlahisi
Nihavend
İbrahim Meletlioğlu
Yunus Emre
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Sensin sen
Hicaz
İbrahim Meletlioğlu
Vural Şahin
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Âmin
Kürdi
İbrahim Meletlioğlu
İbrahim Meletlioğlu
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Handır bu gönlüm
Tahir
Cemil Altınbilek
Sâmiha Ayverdi
İlahi
Cemil Altınbilek
gönülde buldum esrarı
Bayati
Hamami Osman Bey
Osman Şems
İlahi
Ahmet Gökmen
Arş-ı Azam sallanır
Hüseyni
Ümit Arslan Yılmaz
Alvarlı Efe HZ.(Lutfi)
İlahi
Ahmet Gökmen
Acep bu benim canım
Rast
Ümit Arslan Yılmaz
Yunus Emre
İlahi
Ahmet Gökmen
Handır bu gönlüm (Hancı)
Tahir
Cemil Altınbilek
Sâmiha Ayverdi
İlahi
Cemil Altınbilek
Gökten İner Melekler (Kına Gecesi İlahisi)
Kürdi
İlahi
Ercan Baş
Durmaz Yanar Vücudum Allah
Rast
İlahi
Ercan BAŞ
İsmin Süphan
Sâba
?
Yunus Emre
İlahi
Ercan Baş
Ruyi Siyahım İle Dergahe
Hicaz
İlahi
Ali Rıza Singil
Bağrımdaki biten başlar
Hüzzam
İsmail Dede
Seyid Seyfullah
İlahi
Ali Rıza Singil
Kayboldu tüm boyutlar
Hicaz
Cemil Altınbilek
Gazanfer Sanlıtop
İlahi
Cemil Altınbilek
Sen der isem şirk olur
Saba
Cemil Altınbilek
Ken'an Büyükaksoy
İlahi
Cemil Altınbilek
Var Nefs İle Kıl Cihad
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
İki Cihanda Kıl Aziz
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Kıl Şefaat Ya Resul
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Aşkın Elinden
Nikriz
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Evvel Allah
Nihavent
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Boşa Verme Ömrünü
Nikriz
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Arzum İllallah
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Ne güzel Meydan
Uşşak
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Oldu Peygamber
Hüseyni
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Zikre verme gel adet
Uzzal
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Coşkun Gönüller
Hüzzam
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Kul eyledin
buselik
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Yılmaz
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Gel vücudun perdesin kaldır cemal-i yar-i gör
eviç
Şahin Türkeşsiz
Üsküdarlı Yahya Efendi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Sultan-ı rüsul
bayati
Şahin Türkeşsiz
Şeyh Galip
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Ne sevda bu ne sevdadır
bestenigar
Şahin Türkeşsiz
Lamii çelebi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Evvel baştan sen öğerin cümle işi gören Allah
hicazkar
Şahin Türkeşsiz
Adile Sultan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Çağladı coştu dağladı taştı
humayun
Şahin Türkeşsiz
Şeyh Safa
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Tenimde her bir hücre seni haykırır durur
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Nilüfer Özkan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Alemde her ne varsa
Muhayyerkürdi
Şahin Türkeşsiz
H.Abdullah Nazırlı
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Yüreğimde binlerce kıvılcım yanar
Nikriz
Şahin Türkeşsiz
Nilüfer Özkan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Gel vücudun perdesin
hüseyni
Şahin Türkeşsiz
Üsküdarlı Yahya Efendi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
hüzzam
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Daim dilinde olsun
Irak
Şahin Türkeşsiz
Hafız Abdullah Nazırlı
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Zebun-ı Nefs-i meyyalim
Mahur
Şahin Türkeşsiz
Şeref Hanım
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Bilmem nideyim aşkın elinden
Müstear
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Hak bir gönül verdi bana
Neva
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Bir kapı aç bağları çöz çünkü şahsın sen bana
Rast
Şahin Türkeşsiz
Ömer Hayyam
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Hayli rüsvayım medet
Rast
Şahin Türkeşsiz
Mehmet Yılmaz
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Hak şerleri hayreyler
Sabazemzeme
Şahin Türkeşsiz
E.İbrahim Hakkı
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Ne hoş tatlı Hu yadı
Segah
Şahin Türkeşsiz
Hoca Ahmet Yesevi
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Dervişlere safadır
Segahmaye
Şahin Türkeşsiz
Kelami Cihan Dede
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Yüz bin cefa kılsan bana
Şevkefza
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Zat-ı pak-i Mustafa'ya aşıkım
Uzzal
Şahin Türkeşsiz
Necip (3.Ahmet Han)
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Ben dervişim diyene
Zavil
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Biz Tarik-i Aşkın Aşıklarıyız
Uşşak
Uğur Alkan
Erzurumlu Emrah
İlahi
Edelim cevlan
Sultaniyegah
Erol Başara
Yunus Emre
İlahi
Ahmet Gökmen
Yûnus
Hicaz
Amir Ateş
Bekir Sıdkı Erdoğan
İlahi
Harun Atılgan
Ey Gönül Bir Derde Düş
Saba Zemzeme
Minaceddin Minarecioğlu
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Minaceddin Minarecioğlu
Hadden Aştı İştiyâkım
Acemaşiran
Rûhî Ayangil
Sivaslı Şeyhî (Abdülmecid)
İlâhî
Rûhî Ayangil
Diler isen Gönül Yârı
Evc
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Zâhidlere Karşı Bu Dem
Hüseynî
Rûhî Ayangil
Şeyh Ahmed Şerîf Efendi
İlâhî
Rûhî Ayangil
Haktan Utan Olma Âsî
Muhayyer
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Şerefyâb-ı Safâ-yı Aşkız
Nevâ
Rûhî Ayangil
Şeyh Ahmed Şerîf Efendi
İlâhî
Rûhî Ayangil
Her Kim Der İse Dâim LâilâheillAllah
Nişâbur
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Ağlayan Gümüş, Tâlib Ol Tâlib
Rast
Rûhî Ayangil
Mustafa Aczî
İlâhî
Rûhî Ayangil
Hû Durur Cezbeleri Dervişlerün
Rast
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Elvedâ Ey Mâh-ı Tâbân
Sabâ
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî (Temcîd)
Rûhî Ayangil
Bu Dünyaya Verme Gönül
Segâh
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Cihânı Hiçe Satmaktır Adı Aşk
Şehnâzbûselik
Rûhî Ayangil
Eşrefoğlu Rûmî Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
İlâhî Dilerim Senden Visâlin
Tâhîr
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Dost Cemâlin Görmeye Müştâk Olan
Vecd-i dil
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Ey Dost Seni Nice Bulam
Yegâh
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Döne döne yandık aşkın nârına
-
-
-
İlahi
Cem Onur Özkan
Gahi Kendime Gelirem
Rast
Mustafa Topşir
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Alemlere Rahmet Olarak Geldin
Hüzzam
Ünal Ensari
Ünal Ensari
İlahi
Mustafa Kalay
Dü Cihanın Mefhari
Uşşak
Muallim İsmail Hakkı Bey
Mahvî
İlahi
Mustafa Kalay
Zatını Davet Buyurdu
Segah
Rakım Elkutlu
?
İlahi
Mustafa Kalay
Muhammed aşkına
Hüzzam
Kubilay Kolukırık
Nedim Uçar
İlahi
Kubilay kolukırık
Rabbime Nidamız (Hoş Geldin Ramazan)
Acemaşiran
Uğur ALKAN
Vural Şahin
İlahi
Uğur ALKAN
Sultânü'l-Evliyâ [Ahmed er-Rifai]
Rast
Lâ Edrî
Lâ Edrî
İlahi
ALUCRALI
Emanetçisiyiz biz bu alemin (Emanet)
Hüzzam
Selahattin Sağlam
Ömer Umutlu
İlahi
Ömer Umutlu
Yüce Rabbim sen bilirsin halimi
Segah
Ömer Umutlu
Ali Kayıkçı
İlahi
Ömer Umutlu
Arkadaş at kıy ükali
Evç
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Aşıka yâr çeşm-i giryân ile ah
Hüzzam
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Aşk-ı Hudâ aşıkın etti dilinden niyaz
Isfahan
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Aşkın beni etti zebun
Uşşak
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Aşkla Kâim cümle âlem
Muhayyer
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Aşktır insana kâmil nâmını tevcih eden
Rast
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Canlar vatanından kopup
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Can mısın canan mısın-2
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Derdimin dermanı ancak aşk
Nihavend
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Dergah'ın kıtmiriyim
Hicaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ehl-i aşkın nay-ı cisminde
Saba
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Erlik keramet acz ile yokluktur
Uşşak
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ey kendine nuru nikap olmuş dilber
Gülizar
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Eyledi ebyadını ithaf şahına Ken'an
Nihavend
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Eyledi ebyadını ithaf şahına Ken'an-2
Nihavend
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Sana insan zaman kainat aşık
Aşkefza
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Fena fillah olanda
Şehnaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Figan-ı ah-ı suzandır benim aşkım
Bayatiaraban
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Gel ey derviş seninle söyleşelim
Bayatiaraban
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Gözüm daim görür yari
Hicaz
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hakk'a abid ol
Kürdilihicazkar
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hak suretidir alem-i imkan ile adem
Segah
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hak suretidir alem-i imkan ile adem-2
Rast
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Cenab-ı Hakka- Hamd olsun
Nihavend
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Handır bu gönlüm-2
Tahir
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Hüseyni'yiz Ali'den
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
İbadetten asıl maksat
Muhayyer Kürdi
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
İnsandadır aşkın kemali
Bayati
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Kim bu nuru buldu ise
Nikriz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Kuluyuz Allahımızın şükrederiz biz
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Lahza-i ism-i celalin kalbi ah
Nihavend
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Merhaba ey merkez-i devran
Mahur
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Mest ü saki
Mahur
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Nefsini bil nefsini
Gerdaniye
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Od muyum ocak mıyım
Hicaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Piş-i çeşmanında yarin
Evç
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Rıfai seyyid Ahmettir figanım
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Şah Ethem tac-ı tahtım
Segah
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Şahım bana oldu bu dem can
Muhayyer
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Selamet her dü alemde
Hicaz
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Şem-si Tebriziye döndüm
Zavil
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Sen der isen şirk olur
Saba
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Seni sevdim kimi sevdim
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Sen mi görüp sevmişsin-2
Bestenigar
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Soyun varından arından
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Şükredelim Hakka ki Allah diyelim
Uşşak
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Sayd oldu gönül aşkına-2
Segah
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Taşıp can bahri attı taşra beni
Uşşak
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Türkistan'dan gelmişiz
Rast
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yandım Allah ateş-i aşkınla ben
Buselik
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yar elinden aşk meyin biz içmişiz
Nikriz
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yâ Resulallah bana sensin penah
Hicaz
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yâ Rıfai ben seeninle
Hüseyni
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Yoldaşım gel Allah diyelim
Dilkeşhaveran
Ahmet Kadri Rizeli
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Zikr ü fikrin her nefeste
Hicaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Adımız miskindir bizim
Büzürk
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Biz sevdik aşık olduk
Irak
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Haktan gelen şerbeti
Nişaburek
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
İlim ilim bilmektir
Nühüft
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
İşitin ey yarenler
Nişabur
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Mekteb-i irfana girip
Zavil
Cemil Altınbilek
Ahmet Vehbi Entekkeli
İlahi
Cemil Altınbilek
Nar-ı aşkın yaktı canım
Nihavend
Cemil Altınbilek
Hasan Rüşdi Efendi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ümid ettiklerin ey dil
Nikriz
Cemil Altınbilek
Ahmet Vehbi Efendi
İlahi
Cemil Altınbilek
Zahidâ geç varlığından
Neveser
Cemil Altınbilek
Hasan Rüşdi Efendi
İlahi
Cemil Altınbilek
Gelin gönderelim şehr-i siyamı
Hüseyni
Düzenleme (S.Eyyubi Işıksal )
Meçhul
İlahi
S.Eyyubi Işıksal
Zâlimler El Urup Hep Şemşîr-i Can-Rübâya
Hüzzam
Hüseyin Sebilci
Kâzım Paşa
İlahi
ALUCRALI
Ben Bu Aşkın Mecnunuyum
Uşşak
Hüseyin Sebilci
-
İlahi
ALUCRALI
Aşk Beni Etti Zebun
Uşşak
Kenan Rifâî
Kenan Rifâî
İlahi
ALUCRALI
Şem'a Yanan Pervâneler
Uşşak
Harputi
Harputi
İlahi
ALUCRALI
Emri Olur
Kürdi
Mustafa Cihat
Mustafa Cihat
İlahi
ALUCRALI
Gönlümüz Her An Sendedir Yâ Rab
Hicaz
Nezih Uzel
Abdülehad Nuri
İlahi
ALUCRALI
İncitme Gönül
Segâh
Necmeddin Çörekcioğlu
Bestami Yazgan
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Meded Mevlâ
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Aşk Meydanında
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Talibî Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Düşmüşüm Aşkın Od'una
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Dervişlik Dedikleri
Uşşak
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Kararım Yok
Sûz-i Dîl
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Bülbül
Hicaz Hümâyûn
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Derviş Olan Aşık Gerek
Hicaz
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Yanayım
Hicaz
Necmeddin Çörekcioğlu
Konyalı Şeyh Vefâ
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Ramazan'a Veda
Hicaz
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Güzel Allah'ım
Hicaz
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Yolunu Göster
Hüseynî
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Meded Eyle
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Lutf Et Meded Allah'ım
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Ömür Sermayesi
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Hakk'a Yalvar Seherlerde
Nihavend
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Bahr İçinde Katreyim
Rast
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Elhamdülillâh
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Gel Allah'a
Segâh
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Aşk Elinden
Segâh
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Aşk İmam-Gönül Cemaat
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Konuben Geçti
Nihâvend
Necmeddin Çörekcioğlu
Yûnus Emre
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Çekilip Nur-u Hidâyet
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Hasan Feyzî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Mevlâ Derdiyle
Acem Aşîrân
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Gelin Diyelim Şevk İle
Rast
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Ya Bâkî Entel Bâkî
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Ali Hakkoymaz
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Rahîm Allah
Nihâvend
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Gelsin
Hicaz
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Senden Umarız Dermân
Hüzzam
Necmeddin Çörekcioğlu
Niyazî-i Mısrî
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Senindir
Hicaz
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud Hüdâî Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Sendendir
Hüzzâm
Necmeddin Çörekcioğlu
Şeyh Galib
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Bu Cismim Ateş-i Aşkınla (Hannan Allah, Mennan Allah)
Hüzzam
Sami Özer
Şaire Leyla Hanım
İlahi
ALUCRALI
Bitmez Sönmez Sevgiler Ver Bana Ya İlahi
Rast
Mustafa Necati Bursalı
İlahi
ALUCRALI
Bu Can Sana Hayran
Uşşak
Göksel Baktagir
Mustafa Demirci
İlahi
ALUCRALI
Efendim
Hicaz
Fatih Koca
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Hasan Çatlıoğlu
ALEMDE HER NE VARSA BİRALLAH DER BİR ALLAH
NİKRİZ
ERSİN ALİ ATLI
HAFIZABDULLAH NAZIRLI
İLAHİ
ERSİN ALİ ATLI
BENİ AFFEYLE ALLAHIM
NİHAVEND
ERSİN ALİ ATLI
HAFIZABDULLAH NAZIRLI
İLAHİ
ERSİN ALİ ATLI
LÂ İLÂHE İLLÂLLAH
RAST
ERSİN ALİ ATLI
HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI
İLAHİ
ERSİN ALİ ATLI
ŞÜKÜR YARABBİ
SEGAH
ERSİN ALİ ATLI
ERSİN ALİ ATLI
İLAHİ
ERSİN ALİ ATLI
Erenlerin Yolları İnceden İnce İmiş
Sazkâr
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Dervişlik Baştadır Tacda Değildir
Hisar
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Çıktım Allah Yoluna
Uşşak
Abidin Özpek
Bekir Sıdkı Visâlî (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
İçin Dışın Murdar İken Aşk Neylesin Senin İle
Şehnaz
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Ey Resûl-i Kibriyâ, Ey Sînesi Saf Enbiya
Rast
Fahri Dede (?)
Nâmi (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Aşık-ı Sadıklar
Hicaz (Zirgüle)
Sadettin Kaynak
Himmet Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Habibullah Cihane Can Değil mi?
Sultaniyegah
Ahmet Muhtar Gölge
Abdülehad Nuri
İlahi
Ömer Ünal
Usat-ı Ümmetinden
Suzinak
Kemal Gürses
?
İlahi
Ömer Ünal
Gubar-ı Payine Almam Cihanı
Şehnaz
İzzeddin Hümayi Elçioğlu
Kâni Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Yunus, Yunus Diye
Hicaz
Amir Ateş
Bekir Sıtkı Erdoğan
İlahi
Ömer Ünal
Ey Derdime Dermanım
Hüzzam
Kemal Gürses
Âşık Yunus
İlahi
Ömer Ünal
Lâ Mevcûde İllâ Hû
Şehnaz
Seyfeddin Osmanoğlu (Şehzade)
İlahi
Ömer Ünal
Şu Günahkar Gidişime
Uşşak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
İlahi
Ömer Ünal
Hakk Şerleri Hayr Eyler
Segah
Zekâizade Hafız Ahmed Irsoy
İbrahim Hakkı Erzurumî
İlahi
Ömer Ünal
Ey Türbe-i Mes'ude
Hüseyni
Tanburi Ali Efendi
?
İlahi
Ömer Ünal
Ya Rab Garib Bîkesem
Hicaz Hümayun
Zekai Dede Efendi
?
İlahi
Ömer Ünal
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Hüzzam
Hulusi Gökmen
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Ömer Ünal
Dil Hanesi Pür-nur Olur
Rast
Kemal Batanay
I. Ahmet
İlahi
Ömer Ünal
Tevbe Edelim Zenbimize
Rast
Zekai Dede Efendi
Şeyh Kamil Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzellerden Güzel Ruhum Resul-i Kibriya
Rast
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Hayrullah Taceddin Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Ya Rasulallah Şefaat Eyle Allah Aşkına
Rast
Zekai Dede Efendi ?
?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Aşkın gönlümü yağmaladı
Hicaz
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Bu fenâda bir garipsin
Mahur
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Giriftâr olunca böyle bir aşka
Segah
Mehmet Osman Erol Ünal
Yener Sazak
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Dervişlik Der Ki Bana Sen Derviş Olamazsın
Sabâ
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlâhî
Mehmet Osman Erol Ünal
Alemlere Rahmet
Hüzzam
Ünal Ensari
Ünal Ensari
İlahi
Ömer Ünal
Mevlam Aşkın Meydanına Yanmağa Geldik Yanmağa
Uşşak
Dursun Çakmak
Ümmi Sinan
İlahi
Ömer Ünal
Bu Âlem Buldu Nûrunla Bidâyet Yâ Rasûlallah
Rast
Kemal Tezergil
Hazmi Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Dîvan Dururum, Rukû Ederim
Uşşak
Kemal Tezergil
Kemal Tezergil
İlahi
Ömer Ünal
Nûrun Sebeb-i Hilkat-i Ekvândır Efendim
Hicaz
Dursun Çakmak
Mehmet Nuri Gençosman
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Şah-ı İklîm-i Risâlet Hem Muazzam Pâdişah
Uşşak
Dursun Çakmak
Hafız Ulvî (Seyyid Ali Bedreddin)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Her Kaçan Anarsam Seni
Sabâ
Dursun Çakmak
Âşık Yunus
İlahi
Ömer Ünal
Zulmet-i Hicrinle Bîdâr Olmuşam Yâ Rab Meded
Uşşak
Dursun Çakmak
Niyazi-i Mısrî
İlâhi
Ömer Ünal
Gönül Hûn Oldu Şevkînden
Hüzzam
Dursun Çakmak
Yaman Dede (Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu)
İlâhi
Ömer Ünal
Sebeb-i Hilkat-i Âlem Yüceden Sesleniyor
Rast
Dursun Çakmak
Hafız Mecid Sesigür
İlâhi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ay Dahî Güneş Dahî Nûrundan Muhammedin
Uşşak
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Bitti Dünya Yolculuğun, Son Durak
Uşşak
Dursun Çakmak
Kenan Ünaldı
İlahi
Ömer Ünal
Günahları Çok Kullarız
Hicaz
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Sev Beni, Sevdir Beni, Billah Severim Seni
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Haddim Değil Amma, Nideyim Canım Efendim
Rast
Dursun Çakmak
Şevket Özdemir
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Canların Cananı, Ey Gönüller Sultanı
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Başkaydı Sende Salâ, Başkaydı Sende Ezan
Acemkürdî
Dursun Çakmak
Cemal Oğuz Öcal
İlahi
Ömer Ünal
Hak Tanınsın; Kimse Gaddar, Kimse Mağdur Olmasın
Rast
Dursun Çakmak
Halide Nusret Zorlutuna
İlahi
Ömer Ünal
Hayat Veren, Yaşatansın
Acemkürdî
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Mevlâm Senden Talebim, Her Zaman Koru Beni
Sabâ
Dursun Çakmak
Ahmet Cesur
İlahi
Ömer Ünal
Sürüb Dergâhına Rûy-i Siyahım
Hüseyni
Dursun Çakmak
Mahmud Gafûrî Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Mâh-ı Muharrem Erişti, Tende Cân Ağlar Bugün
Hüseynî
Dursun Çakmak
Cevâbî (XIX. Asır Bektâşi Saz Şâiri)
İlahi (Mersiye)
Ömer Ünal
Selamım Söyleyin Ol Ulu Şâh'a
Beyâtî
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Selamım Söyleyin Ol Ulu Şâha
Rast
Kemal Tezergil
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ümmi Arz Mekke'de Doğdu
Uşşak (?)
Dursun Çakmak
Hâdî (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yaradana Habîb Olmak, Sana Mahsus Yâ Muhammed
Uşşak
Dursun Çakmak
Özcan Oğuzhan
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Taşdı Rahmet Deryası, Gark Oldu Cümle Âsî
Uşşak
Dursun Çakmak
Yunus Emre
İlahi
Ömer Ünal
Açılsın Ellerimiz, Allah Diyelim, Allah
Uşşak
Dursun Çakmak
M. Çavuş Sık
İlahi
Ömer Ünal
Sen Dünyaya Benim Derdin
Hicaz
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Muhammed'e Bir Gece, Mevlâ'dan Geldi Burak
Hüzzam
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Şefîim Muhammed, Ey Nebî Muhtar
Beyâti
Dursun Çakmak
Cemâli
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Uyan Diyen O Güzel Nidâya Aç Odanı
Sabâ
Dursun Çakmak
Ârif Nihat Asya
İlahi
Ömer Ünal
Yâ Rasûlallah İnâyet Kıl, Perîşânım Bugün
Hüzzam
Dursun Çakmak
Ârif Hikmet Gökoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Kalbimi Vâsi' Eyle, Korkunla Hâşi' Eyle
Hüzzam
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Boş Yere Gamlanma Dîvâne Gönül
Uşşak
Dursun Çakmak
Noksânî (XIX.Yüzyıl Alevî-Bektaşi Şâiri)
İlahi
Ömer Ünal
Âşıkız Muhammed'e, İnandık O Sermede
Uşşak
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Âşık Olmuşam Ben Güle
Uşşak
Dursun Çakmak
Aşkî (Muzaffer Ozak)
İlahi
Ömer Ünal
Âşıklara Edin Salâ, Oruç Ayı Geldi Yine
Hüseyni
Dursun Çakmak
Üftâde (Mehmed Muhyiddin)
İlahi
Ömer Ünal
Geçti Bir Yıl, Yine Mâh-ı Muharrem Geldi
Hüseyni Zemzeme
Dursun Çakmak
Kemal Edip Kürkçüoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Ümitsiz Değilim Günahkârsam da
Hüseyni
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzel Rabbim, Bize Rahmeyle
Hüseyni
Dursun Çakmak
Erdal Erdem
İlahi
Ömer Ünal
Kuşlar İle Kuşluk Vakti, Görünerek Sana Geldim
Hüseyni
Dursun Çakmak
Hasan Demir
İlahi
Ömer Ünal
Ey Kardeş Yolcuyuz, Hazırlansana
Sabâ
Dursun Çakmak
Aşkî (Muzaffer Ozak)
İlahi
Ömer Ünal
Yâ İlâhî, Kasırım Şükründe Ben
Sabâ
Dursun Çakmak
İsmail Hakkı Bursevî
İlahi
Ömer Ünal
Elemez oldu Unum, Eskimiş Artık Eleğim
Sabâ
Dursun Çakmak
Hâdî (?)
İlahi
Ömer Ünal
Zikredelim Hakk'ın Güzel Adını
Sabâ
Dursun Çakmak
İsmail Hakkı Bursevî (?)
İlahi
Ömer Ünal
Seher Vaktinde Bülbüller, Coşup Allah'ı Zikreyler
Sabâ
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Gül, Bülbülü Çok Sever (Çay İlahisi)
Hüseyni
Dursun Çakmak
?
İlahi
Ömer Ünal
Ya Rasûlallah, Firâkın Yaktı, Ben Soldum Bugün
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
İlâhi, Bana Tevfîkîn İtâatde Medâr Olsun
Sabâ
Dursun Çakmak
Âdile Sultan
İlahi
Ömer Ünal
Ne Zaman İsmini Ansam, Sevinir Şâdolurum
Sabâ
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yâ Rabbi, Ben Değilim Firdevs-i Adn'e Ehil
Sabâ
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Gönül Bezminde Uşşâka Safâsın Yâ Rasûlallah
Hüseyni
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ol Şehinşâh-ı Âzamsın ki Ancak Yâ Rasûlallah
Muhayyer
Dursun Çakmak
Şeref Hanım
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Tevhîd İle Gir Yola
Uşşak
Dursun Çakmak
(Niğdeli Âşık) Hüseyin Hüdaverdi
İlahi
Ömer Ünal
Seherlerde Eser Bâd-ı Tecellî
Uşşak
Dursun Çakmak
İsmail Hakkı Bursevî
İlahi
Ömer Ünal
Hakk'ın Emri İle Kâbe'yi Kurdu
Uşşak
Dursun Çakmak
Hüseyin Özen
İlahi
Ömer Ünal
Ne Devletdir Ki Dildârım Sen Oldun
Uşşak
Dursun Çakmak
İbrahim Hakkı Erzurûmî
İlahi
Ömer Ünal
Ağla Gözüm Ağla, Gülmezem Gayri
Hicaz
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Hani Bizden Evvel Gelen Velîler
Hicaz
Dursun Çakmak
(Merkez) Musa Muslihiddin Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Hak Zikrini Söyleyin, Rahmetini Bekleyin
Hicaz
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Hakkın Habîbinin Sevgili Dostu
Hicaz
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Düşünme Pek, Allah Var; Doğacak Bir Sabah Var
Hicaz
Dursun Çakmak
M. Âsım Köksal
İlahi
Ömer Ünal
Senin Aşkınla Yansın Bu Tenim
Rast
Dursun Çakmak
İbrahim Peker
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Emr-i Bülendsin Ey Ezân-ı Muhammedî
Rast
Kemal Gürses
Yahya Kemal Beyatlı
İlahi
Ömer Ünal
Bir Seher Vakti İdi Doğdu Habîb-i Kibriyâ
Tebriz
Hüseyin Tolan
?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Kullarında Yok Sana Lâyık Metâ
Eviç
İsmail Hakkı Bey
?
İlahi
Ömer Ünal
Evliyâdan Himmet Aldım
Dügâh
Hüseyin Tolan
?
İlahi
Ömer Ünal
Ey Benim Devletli Sultânım Muhammed Mustafa
Sabâ
Şevket Efendi (Süleymaniye Camii Müezzini)
Müctebâ (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Allâhu Rabbi Lâ-Yezâl, Yâ Vâhid ü Yâ Ze'l-Celâl
Muhayyer Sünbüle
Hüseyin Tolan
II. Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Ömer Ünal
Hak Yaratdı Âlemi, Aşkına Muhammedin
Hüzzam
Hüseyin Tolan
Yûnus
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Zikreyle Her Nefeste, Çağır Allah'ı Seste
Hüzzam
Fikret Bozdoğan
Nûri (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Sende Doğmuştur Muhammed Mustafâ
Hüzzam
Hüseyin Tolan
Abdülehad Nûri
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Güzel Rabbim, Bizi Sen Böyle Nâçâr Eyleme
Uşşak
Dursun Çakmak
Fâhir (?)
İlahi
Ömer Ünal
Bu Akl ü Fikr İle Mevlâ Bulunmaz
Uşşak
?
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Habîbullah Cihâne Cân Değil mi
Sabâ
İsmail Dede Efendi (?)
Abdülehad Nûri
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Gelin Ey Kardeşler Gelin
Sabâ
?
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Yıkıldı Kalmadı Zulmet, Kuruldu Adl İle Himmet
Rast
Yusuf Kalyoncu
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Yükselir Semâya Doğru Ellerim
Hicaz
Dursun Çakmak
Feyzi Halıcı
İlahi
Ömer Ünal
Aldanma Dünyâ Varına, Gel Ey Gönül...
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Allah'ı Çok Anmış Kulun, Hep Gözleri Giryân Olur
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Medîne'de Gittim Mîkat Yerine
Uşşak
Dursun Çakmak
M. Sırrı Dumlu
İlahi
Ömer Ünal
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan
Uşşak
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Sana Minnet İle Şükran, Sana Hamd Olsun İlâhî
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Seni Seven Âşıklar, Senden Asla Usanmaz
Uşşak
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Senin Zâtın İçindir Hep Bütün Hamd ü Senâm
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Şifa-yı Derd-i Dildir Âsitânın Yâ Rasûlallah
Uşşak
Dursun Çakmak
Alvarlı Efe (Lütfî)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
İlâhî, Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Uşşak
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Ey Benim Kurtarıcım, Ey Benim Ulu Şâhım
Karcığar
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Sen Ki Lutf-i Kibriyâsın, Şems-i Sermedsin Bize
Karcığar
Dursun Çakmak
Abdülkadir Akgündüz
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yürüt Bizi Allah'ım, Nûru Sönmez Yolundan
Muhayyer
Dursun Çakmak
Emin Ali Sipahi
İlahi
Ömer Ünal
Uğruna Tendeki Cânım Fedâdır Yâ Rasûlallah
Muhayyer
Dursun Çakmak
Konyalı (Hacı) ?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Gönül Yine Hac Zamânı Beytullâha Varsam Diyor
Hüseyni
Dursun Çakmak
Nurhan Ustabaş
İlahi
Ömer Ünal
Gönül Kuşum Konmak İster, Dallarına Muhammed'in
Hüseyni Zemzeme
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Derdine Derman Bulunsa, Şâdolsa Gönlüm Şâdolsa
Hüseyni
Dursun Çakmak
M. Kamil Orhanlı
İlahi
Ömer Ünal
Yâ Rab Sana Yalvarırım, Günâhımdan Utanırım
Sabâ
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Bir Duysan Yüreğinde, Mutlu Olur Sabahın
Sabâ
Dursun Çakmak
Ali Özmel
İlahi
Ömer Ünal
Ne Aceb Olur Şu Âdem Oğlanı
Sabâ
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Başım Açık Yalın Ayak, Düştüm Kâbe Yollarına
Sabâ
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Mürşidim, Halk İçinde Gerçeği Kimse Bilmez
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Döndüm Allah'ım Döndüm, Döndüm Kapına Geldim
Rast
Dursun Çakmak
?
İlahi
Ömer Ünal
İsmidir Ahmed Muhammed Mustafa
Rast
Dursun Çakmak
Rüştü Sabancı
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Oldu Habîb-i Kibriyâ, Fahr-i Cihân Efendimiz
Rast
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Dilde Tevhid, Kalpde İman
Nihavend
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Meded Kıl Ey Hak Habîbi, Şefaat Ummağa Geldim
Nihavend
Dursun Çakmak
Hasan ?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Vuslatın Aşkîyle Kalbim, Nûr Olur, Şâdân Olur
Uşşak
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Nazargâh-ı Ümmetde,Gencîne-i Vefâsın
Uşşak
Dursun Çakmak
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Eyâ Şâh-ı Rusûl Mahbûb-i Yezdân
Sabâ
Dursun Çakmak
Çelebizâde İsmail Âsım [Şeyhülislâm]
İlahi
Ömer Ünal
Gel Fırsatı Fevt Etme, Nefsin Râhına Gitme
Hüseyni
Dursun Çakmak
Yozgatlı Hüznî
İlâhi
Ömer Ünal
Ecel Şerbetin İçmeden, Yalvar Mevlâya, Mevlâya
Uşşak
Dursun Çakmak
Seyfeddin Gün
İlâhi
Ömer Ünal
Âşıkım Yâre, Düşmüşüm Zâre
Uşşak
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Adını Andıkça Vücûdüm Titrer
Uşşak
Dursun Çakmak
Ceylâ Gezer
İlahi
Ömer Ünal
Sensin Âlemlere Nûr, Varlığa Can Efendim
Uşşak
Dursun Çakmak
M. Necati Bursalı
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Mekke'yle Medine Arası Yollar
Hicaz
Dursun Çakmak
N. Fazıl Kısakürek
İlahi
Ömer Ünal
Dertliyim Yâ Rasûlallah, Derde Derman Sendedir
Segâh
Dursun Çakmak
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Şu İftar Vaktinde Sana El Açtık
Hicaz
Dursun Çakmak
İsmail Konak
İlahi
Ömer Ünal
Aşk Okuyan Bülbül Olsam, Allah, Allah Deyû, Deyû
Hicaz
Dursun Çakmak
Nuri Baş
İlahi
Ömer Ünal
Göklerde Fahr-i Rusûl, Seyrân Eder Bu Gece
Hüzzam
Dursun Çakmak
Hayri Köroğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
İbret Almaz mısın Sen Ölülerden
Hüzzam
Dursun Çakmak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Âteş-i Aşkınla Yandır, Kalbimi Subh u Mesâ
Hüzzam
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Elâ Ey Seyyid-i Mahbûb-i Mevlâ
Hüzzam
Dursun Çakmak
Vuslatî (Şeyh Hasan)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Bülbüllerin Ötüşünde, Senin Aşkın Var Allah'ım
Hicaz
Dursun Çakmak
Hasan Fehmi Ulus
İlahi
Ömer Ünal
Şâhidim Arz u Semâdır Bütün Ecrâm İle
Hicaz
Dursun Çakmak
?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yâ Rabbi Kerem Eyle Bu Şehr-i Sıyam İçre
Eviç
Dursun Çakmak
Îsâ Mahvî Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Sana Hasretti Kandil, Sana Hasret Minâre
Eviç
Dursun Çakmak
Hüseyin Öztürk
İlahi
Ömer Ünal
Göynük'te İki Velî, Himmetleri Pek Âlî
Rast
Dursun Çakmak
Ahmet Cesur
İlahi
Ömer Ünal
Seher Vakti Uyandım, Açtım Elim Yalvardım
Sabâ
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Açılalım Güller İle, Ötelim Bülbüller İle
Muhayyer
Dursun Çakmak
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Allah, Allah, Yâ Rahîm, Merhamet Eyle Bana
Hüseyni
Dursun Çakmak
Hasan Fehmi Ulus
İlahi
Ömer Ünal
Âlemde Âlem Olan, Lâ İlâhe İllâllah
Hüseyni
Dursun Çakmak
Osman Kemâlî Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Firkatin Nâriyle Yandım, Yâ Rasûlallah Meded
Hüzzam
Zeki Altun
Kenan Rifâi
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Cemâlin Hüsnüne Canlar Fedâdır Yâ Rasûlallah
Hüseyni
Zeki Altun
Hayrullah Tâceddin Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Tehammül Kalmadı Tende, Feleğin Cevri Yetmez mi
Beyâti
Selami Bertuğ
M. Emin Çakıroğlu (Nâmî)
İlahi
Ömer Ünal
Şehinşâh-ı Cihan-bânı Risâlet Şâh-ı Zî-ünvân
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
?
İlahi
Ömer Ünal
Gelin Diyelim Şevk İle, Lâ İlâhe İllâllah
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Ey Habîbi Muhterem, Lûtfet Şefâat Kıl Bize
Sabâ Zemzeme
İzzeddin Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
N'oldu Bu Gönlüm, N'oldu Bu Gönlüm
Uşşak
Süleyman Erguner (Dede)
Hacı Bayram Velî
İlahi
Ömer Ünal
Ey Hüdâ'dan Lûtf u İhsân İsteyen
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
Nefeszâde Abdurrahmân (Vâlî)
İlahi
Ömer Ünal
Müştâk Olup Özlediğim, Şehr-i Ramazan Merhaba
Uşşak
Rifat Bey
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Dembedem Âşıkan Bekler Seni
Uşşak
İzzeddin Hümâyi Elçioğlu
?
İlahi
Ömer Ünal
Hakk'a Çevir Özünü, Kıbleye Tut Yüzünü
Bestenigâr
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
?
İlahi
Ömer Ünal
Kıble-i Ehl-i Safâ Oldu Cenâb-ı Mustafâ
Uşşak
?
Neccarzâde Rızâ Efendi
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Yâ Rab Bizi Kahretme, Helâk Eyleme
Uşşak
Âmir Ateş
M. Âkif Ersoy
İlahi
Ömer Ünal
Ey Yanan Nâr-ı Sivâdan, Menba'-î Envâra Gel
Beyâti
Zekâizâde Hâfız Ahmet Irsoy
Abdülbâkî Dede
İlahi
Ömer Ünal
Değil Yalnız Sarıköy'de, Yûnus Yaşar Her Gönülde
Hüseyni
Âmir Ateş
Nedim Uçar
İlâhî
Ömer Ünal
Sakın Terk-i Edepten, Kûy-i Mahbûb-i Hüdâdır Bu
Segâh
Âmir Ateş
Nâbî
İlahi
Ömer Ünal
Yâ Rasûlallah Acep Kimdir Bize Senden Yakîn
Acemaşiran
Zeki Altun
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Ömer Ünal
Gel Seninle Gidelim, Yürü Mevlâya, Mevlâya
Sabâ
Tahir Karagöz
Mehmet Oruç
İlahi
Ömer Ünal
Besmeleyle Başlayalım Gel Söze Yâ Müslimîn
Sabâ
Kemal Batanay
?
İlahi
Ömer Ünal
Neyleyeyim Dünyayı, Bana Allah'ım Gerek
Rast
Âmir Ateş
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Kün Emriyle Yaratan, Bir Allahdır Bir Allah
Acem-Kürdî
Zeki Altun
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Ömer Ünal
Ey Resûl-i Mir'ât-ı Hakk, Uşşaka Mevlûdün Sebâk
Sabâ
Rıfat Bey
Hasan Rızâ Efendi (Said Paşa İmamı)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Cümle Huccâc İle Giydik Yine İhram ü Abâ
Sabâ
?
Kuloğlu
İlahi
Ömer Ünal
Sen Bu Âvîzenin Altında Bürünmüş Kanına
Sabâ
Âmir Ateş
Mehmet Âkif Ersoy
İlahi
Ömer Ünal
Rihlet Yaklaştı Ey Dostum
Hüzzam
Zeki Altun
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Hak'tan İnen Şerbeti İçtik Elhamdülillah
Hüseyni
Âmir Ateş
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Bülbüller Sazda, Güller Niyâzda
Hüseynî
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Ömer Ünal
Seni Kusursuz Yaratanı Sev
Hüseyni
Âmir Ateş
Yılmaz Çiçek
İlahi
Ömer Ünal
Yandı Gönlüm Mustafâ'nın Aşkına
Hüseyni
Âmir Ateş
Hüseyin Top
İlahi (Mersiye?)
Ömer Ünal
Mülk-i Bekâdan Gelmişem, Fânî Cihânı Neylerem
Hicaz
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Merhabâ Ey Fahr-i Âlem
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
Âdile Sultan
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Menba'-i İlm-i Hüdâsın Yâ Muhammed Mustafa
Hüzzam
Hacı Fâik Bey
İsmail Hakkı Bursevî
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Merhabâ Yâ Merhabâ Sad Merhabâ Yâ Merhabâ
Rast
Kemal Tezergil
?
İlahi
Ömer Ünal
Âlemler Nûra Garkoldu
Rast
Hüseyin Tolan
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Nefse Uyup Râh-ı Hakk'dan Taşra Çıkmak Yol mudur
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Aziz Mahmud Hüdâyî
İlahi
Ömer Ünal
Doğdu Ol Şems-i Hakîkat
Rast
Lâtif Ağa
?
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Bilirim Bende Sensin Allah'ım
Rast
Dellâlzâde İsmâil Efendi
Sezâi-yi Gülşenî
İlahi
Ömer Ünal
Vuslatlar Kana Kana, Ayrılık Yana Yana
Sabâ
Âmir Ateş
Hüseyin Top
İlâhi
Ömer Ünal
Fahr-i Âlem Enbiyânın Zât-ı Müstesnâsıdır
Rast
Âmir Ateş
Îsâzâde Mehmed Sa'deddîn Efendi
İlâhi (Tevşih)
Ömer Ünal
Bir Zülziletil Arz İle Yoksul Kırılır Bay Kırılır (Deprem)
Beyâti
Âmir Ateş
Yasin Hatiboğlu
İlahi
Ömer Ünal
Günâhım Hadden Efzundur, Bana Rahmeyle Allah'ım
Dügâh
Âmir Ateş
Dikençoğlu (?)
İlahi
Ömer Ünal
Candan Açılan Ellere Nûr Yağdırır Allah
Dügâh
Âmir Ateş
Yasin Hatiboğlu
İlâhi
Ömer Ünal
Kâinâtı Döndüren, İsm-i Celâlin Yâ Hayy
Sabâ
Âmir Ateş
?
İlahi
Ömer Ünal
Yâ Rab, Bizi Kahretme, Helâk Eyleme
Uşşak
Âmir Ateş
Mehmet Akif Ersoy
İlahi
Ömer Ünal
Canım Kurban Olsun Senin Yoluna
Segâh
Âmir Ateş
Yûnus
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Derd-mendim Yâ Rasûlallah Devâ Ol Derdime
Sabâ-Zemzeme
Zeki Altun
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Ömer Ünal
Cân Ellerinden Gelmişem, Fânî Mekânı Neylerem
Nevâ
?
İbrahim Hakkı Erzurûmî
İlahi
Ömer Ünal
Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Rast
Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
Dede Ömer Rûşenî
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Vaslın Bana Hayat Verir, Firkatin Memât
Hüzzam
Osman Dede Efendi (Musullu, Âmâ)
FuzûlÎ
İlahi
Ömer Ünal
Varsam Bir Âmile Sorsam Hâlimi
Hüseyni
Balat Şeyhi Kemal Efendi
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Alma Tenden Cânımı, Aman Allah'ım Aman
Hüzzâm
Sadettin Kaynak
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Vardım Kırklar Yaylasına
Hüzzâm
Aslan Hepgür
Hatâyî
İlahi
Ömer Ünal
Sebeb-i Hilkat-i Âlem
Hüzzâm
Âmir Ateş
Hâfız Mecid Sesigür
İlahi
Ömer Ünal
Belî Dedik Ezelde, Sana Bîat Eyledik
Hicaz
Âmir Ateş
Abdullah b. Faysal
İlahi
Ömer Ünal
Derdimendim Yâ Rasûlallah, Devâ Ol Derdime
Hicaz
Âmir Ateş
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Ömer Ünal
Yaşıyorsan Gel Şükret, Hiç Doğmadan Ölen Var
Hicaz
Âmir Ateş
Ali Tekintüre
İlahi
Ömer Ünal
Yine Teşrif Etti Hilâl-i Şa'bân
Hicaz
Kemal Gürses
?
İlahi
Ömer Ünal
Eyâ Sen Sanma Kim Senden Bu Güftâr-ı Dehân Söyler
Beyâtîarabân
Osman Dede Efendi (Musullu, Âmâ)
Nakşî-i Akkirmânî
İlahi
Ömer Ünal
Seni seven âşıkların
Uşşak
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Zerreyim, sensin güneş burcumda
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Esirge İnâyet Et
Acem Aşîrân
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Aşık Seni Bulsa N'ola
Ferahfezâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Kerîm Allah Rahîm Allah
Hicâz Hümâyûn
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Ver Cânını Dost Yoluna
Hicâz
Necmeddin Çörekcioğlu
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Hûdurur Kuvvetleri Taliblerin
Sabâ
Necmeddin Çörekcioğlu
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Mümine Bayram Oldu (Kadir Gecesi İlahisi)
Nikriz
Uğur ALKAN
Vural Şahin
İlahi
Uğur ALKAN
Sabah seherinde dursam niyaza
Sâbâ
Kartal ACAR
Erzurumlu Aşık Sümmani
İlahi
Kartal ACAR
Saladır mümüne gelsin
Muhayyer Kürdi
Halil Çay
Hz.Üftade
Ramazan İlahisi
Harun Atılgan
Eline Girmez
Kürdî
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Açıldı Çün Bezm-i Elest
Hicâz
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Lutf İle İhsânın Aynıdır Senin
Nihâvend
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Yürük Değirmenler Gibi Dönerler
Hüseyni
Doğan Ergin
Yûnus
İlâhi
Ömer Ünal
Ey Varlığı Varı Var Eden Var
Sûzinâk
Zâkir Yaşar Baba
Ziya Paşa
İlahi
Ömer Ünal
Ey Varlığı, Vârı Vâr Eden Vâr
Sûzinâk
Zâkir Yaşar Baba
Ziya Paşa
İlahi (Tevhid)
Ömer Ünal
Gözüm ki Kâne Boyandı
Segâh
Âmir Ateş
Mustafa Saffet Efendi (Yetkin)
İlahi
Ömer Ünal
Dinle Neyden Söyler Sana Bak Neler
Sabâ
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlâna - Düzenleme: Özgen Bilgisel
İlâhî
Mehmet Osman Erol Ünal
Taştın Yine Deli Gönül
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Yunus Emre
İlâhî
Mehmet Osman Erol Ünal
Mevlam Sana Ersem Diye
Hicaz
Zeki Altun
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Ömer Ünal
Neden Şekva Bu Nefsinden
Hüseyni
İzzeddin Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi
Ömer Ünal
Sevgi Baht Olmuş Ezelden Bize
Rast
Tahir Karagöz
İbrahim Yurtören
İlahi
Ömer Ünal
Dil Hanesi Pür Nûr Olur
Rast
Hafız Kemal Batanay
Sultan I. Ahmet
İlahi
Ömer Ünal
Allah Diyelim Dâim, Mevlâ Görelim N'eyler
Rast
Fehmi Tokay
Yûnus
İlahi
Ömer Ünal
Ey Allahım Beni Senden Ayırma
Hüzzam
Hulusi Gökmen
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Ömer Ünal
Anladım ki Tek Aşk Varmış
Segah
Erdal ŞAHİN
İsmet Bora BİNATLI
İlahi
ALUCRALI
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü