Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Müstear
İrfan Doğrusöz
Câhit Öney
Şarkı
Ağır Aksak
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz
Müstear
Zekâî Dede
_
Şarkı
Curcuna
Andelîb feryâdının hengâmı geldi sevgilim
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Anlamak istemedin gözlerimin dilinden
Müstear
Bilge Özgen
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Aşkın aldı benden beni
Müstear
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bakınız şu kuşa ne söyler öter
Müstear
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Beğenirsen al yanına
Müstear
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Bekliyorum bu gece ay ışık yakmadan gel
Müstear
İsmâil Demirkıran
Nedim Uçar
Şarkı
Aksak
Bilmem bana ne oldu hep seni arıyorum
Müstear
Fethi Karamahmudoğlu
Tevfik Baykara
Şarkı
Düyek
Binbir acı feryad duyarım dertli sesinde
Müstear
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde
Müstear
Tekin Para
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bir sarışını sevdim onda vefâ görmedim
Müstear
Mehmet Ilgın
_
Şarkı
Aksak
Bir sisli mâzi canlanır kederli hayallerimde
Müstear
Alâeddin Yavaşca
Sadun Aksüt
Şarkı
Düyek
Bir yâr adı kazdım deli gönlümdeki tunca
Müstear
Alâeddin Yavaşca
Edip Ayel
Şarkı
Aksak
Bu neş'eden sana ey dil kelâl gelmedi mi
Müstear
Kemâl Emin Bara
K. Emin Bara
Şarkı
Düyek
Can dayanmazmış vedâ-i firkate
Müstear
Kanûni Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Derman arardım derdime
Müstear
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Dil teselli bulmuyor âh gitti cânan n'eyleyim
Müstear
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Dolanı dağı dolanı dost sandım yüze güleni
Müstear
İbrâhim Efendi (Kıpti)
_
Şarkı
Aksak
Dönsek mi bu aşkın şafağından
Müstear
S. Ziyâ Özbekkan
Ahmet Hâşim Bey
Şarkı
Curcuna
Emeller aldatıp avutmuş beni
Müstear
Mustafa Çağlar
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
Evvel benim nazlı yârim
Müstear
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ey sâkî-i Cem neş'e-i mül tâze yetişti
Müstear
Şâkir Ağa
Sâkıp
Şarkı
Aksak
Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak
Müstear
Hâşim Bey
_
Şarkı
Düyek
Ey tûtî-i mir'at-ı tekellüm
Müstear
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Türk Aksağı
Firâkınla a sultanım...
Müstear
Basmacı Abdi Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gel ey sâkî şarabı tâzelendir
Müstear
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Gonca iken soldu gönül hey
Müstear
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümü bend etti ol mâh
Müstear
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Gönül der-bend-i geysû-yi muanber
Müstear
Zekâî Dede
Veled İzbulak (Çelebi)
Kar
Muhammes
Gönül ey mâh-rû aşkınla
Müstear
Abdülhalim Ağa
Münîr (18.yy)
Beste
Çenber
Gönül ölmedinse uyan
Müstear
Leylâ Saz
Leylâ Saz
Şarkı
Aksak
Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin
Müstear
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Görsem seni ben ey verd-i rânâ
Müstear
Markar Ağa
Agâh
Şarkı
Sofyan
Gözü siyah kaşı keman
Müstear
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Curcuna
Gözyaşlarım döküldü ol nev-nihâle karşı
Müstear
_
_
Türkü
Yürük Semai
Gülerek can vereyim aşk ile ben
Müstear
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Aksak
Güzel görsem yanar sabr ü karârım
Müstear
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı
Müstear
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Her şeb terâvih taatı...
Müstear
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Heves etti gönül aşk u hevâya
Müstear
_
_
Şarkı
Curcuna
Hiç gelmeyecek müjdelerin
Müstear
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Curcuna
Hükmü yoktur nev-bahârın gülşenin
Müstear
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kararmış aydınlığım bakışımı çalmışsın
Müstear
Fethi Karamahmudoğlu
Sevim Vardar Lüleci
Şarkı
Düyek
Lâyık mı sana a nûr-i pâkim
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Düyek
Mâhitâbım nûrunu göster karanlık bağrıma
Müstear
Şükrü Şenozan
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma
Müstear
Gevrekzâde Mustafa Ağa
_
Beste
Hafif
Mecalim yok bir tek söze
Müstear
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Muhammed'den diğer yok vâsıl olmuş
Müstear
Fehmi Tokay
_
Durak
Serbest
Ne olmuş ansızın Cem meclisinde
Müstear
M. Nûrettin Selçuk
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Düyek
Ne yaptın ki bana söyle
Müstear
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Nev-nihâl-i hüsn-i ânsın
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Müsemmen
O nev-resîde nihâlim ne serv-kamet olur
Müstear
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti
Müstear
Bilge Özgen
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Perîşan bir güzellik var yine
Müstear
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sana dil mâh-i tâbânım yakıştı
Müstear
Dellalzâde
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Saz ile ben ağlıyorken firkât-i cânânıma
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen cennete gittin cehennem bize kaldı
Müstear
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Ağıt
Sengin Semai
Sen geldiğin an meclise pervânen olur dil
Müstear
Semahat Özdenses
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Sengin Semai
Sen gidersen bu gönül devleti nisyâna döner
Müstear
M. Nafiz Irmak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Seni sevmekte ben bî-ihtiyârım
Müstear
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Sensiz doğacak günleri akşam biliriz
Müstear
Sâim Gümüş
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Türk Aksağı
Sevdâya düşmüş kâm almak ister
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sevelim Hazret-i Mevlâna'yı
Müstear
Sâdettin Heper
Abdülbâki Dede
İlahi
Düyek
Sevgi bağı Konya'da örün diyor Mevlâna
Müstear
Erdinç Çelikkol
Nedim Uçar
İlahi
Sofyan
Sevmez miyim ey şûh seni
Müstear
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak
Son şarkı oldu haram
Müstear
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Tek Vuruş
Söyle ey dil bâis-i âhın nedir
Müstear
Şevkî Bey
Mehmet Ali Efendi
Şarkı
Aksak
Sunma mey serv-i hırâmınla serhoşlanırım
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Süzüldü dîde-i sevdâ-penâhın
Müstear
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Şebâbet geçti artık zevk-i mâzî bir serâb oldu
Müstear
Sâdettin Kaynak
İlhâmi Bey
Şarkı
Düyek
Tâ ezelden derbeder bir âşık-ı üftâdeyim
Müstear
Erdinç Çelikkol
Kâmil Yurdal
Şarkı
Aksak
Tagyir olunmuş güyâ hevâsı
Müstear
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Tiğ-i aşkı merhem edip derd-i bî-dermânıma
Müstear
Nihat Adlim
Dertli
Şarkı
Düyek
Varsın bu gönül kendini ateşlere yaksın
Müstear
Bahri Altıntaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Yâre fâş et râzını amma dehânın duymasın
Müstear
Ş. Muhittin Targan
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Şarkı
Sengin Semai
Zevk-i dilberle gönül düşme gama
Müstear
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Müstear Ayin-i Şerifi
Müstear
Zekâi Dede Hafız Ahmet Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Müstear
Hamdi Tokay
Ağır Aksak
Zeybek
_
Müstear
İsmail Fenni Ertuğrul
Ağır Çenber
Peşrev
_
Müstear
Ahmet Mükerrem Akıncı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Atillâ Gündüz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Gazi (Çoban-Tatar)Giray Han
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Hüseyin Fahri Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
İrtical Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
İsmail Fenni Ertuğrul
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Sedat Öztoprak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Tanburi Emin Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Tanburi Küçük Osman Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Müstear
Alâeddin Yavaşça
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Müstear
Küçük Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Müstear
Tanburi Edhem Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Müstear
Ziya Paşa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Müstear
Çengi Said Efendi
Düyek
Peşrev
_
Müstear
Kemençeci Nikolaki
Muhammes
Peşrev
_
Müstear
Tanburi Emin Ağa
Muhammes
Peşrev
_
Müstear
Göksel Baktagir
Müsemmen
Sirto
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Bilmem nideyim aşkın elinden
Müstear
Şahin Türkeşsiz
Yunus Emre
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Gönül Derbend-İ Gisu-Yi Muanber Olmak İstermiş
Müstear
Zekai Dede
Kar
Muhammes
Gönül Ey Mah-Ru Aşkınla Aram Etmeden Kaldı
Müstear
Abdülhalim Ağa
Beste_Murabba
Çenber
Manendi Hale Kol Dolasam Afitabıma
Müstear
G. Mustafa Ağa
Beste_Murabba
Hafif
O Nev-Reside Nihalim Ne Serv-İ Kamet Olur
Müstear
Bekir Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai