Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Açılmamış bir gonca-ter
Muhayyersünbüle
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Ağyâr için ey bî-vefâ
Muhayyersünbüle
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Allah u Rabb-i lâyezâl
Muhayyersünbüle
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
İlahi
Düyek
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
Muhayyersünbüle
İrfan Doğrusöz
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim
Muhayyersünbüle
İrfan Doğrusöz
_
Şarkı
Müsemmen
Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden
Muhayyersünbüle
Tanbûri Ali Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ben nev-resîde bir gülüm
Muhayyersünbüle
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Evfer
Beni candan usandırdı
Muhayyersünbüle
Tanbûri Ali Ef.
Fuzûlî
Ağır Semai
Aksak Semai
Bırak merhem saran dostum
Muhayyersünbüle
Tekin Para
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir duyguyu paylaştık senelerce gönülden
Muhayyersünbüle
Sâdun Aksüt
Kâmuran Erdoğdu
Şarkı
Düyek
Bir işâret eylese ebrûlerin
Muhayyersünbüle
Zekâî Dede
_
Şarkı
Aksak
Bir kelâmım var sana yâr söyleyim
Muhayyersünbüle
Hâşim Bey
_
Şarkı
Aksak
Bulunmaz şâhım emsâlin felekte
Muhayyersünbüle
Kanûni Şemsi Efendi
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Câm-ı emelim bâde-i lâ'linle dolunca
Muhayyersünbüle
Küçük Mehmet Ağa
_
Beste
Remel
Cana geçmez yara açtın kara gözlüm
Muhayyersünbüle
İsmet Burkay
A. Meral Gürgan
Şarkı
Ağır Aksak
Çektir güzelim rûruma sen derdini çektir
Muhayyersünbüle
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Yürük Semai
Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
Muhayyersünbüle
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ağır Semai
Sengin Semai
Dert yürekte saz elimde
Muhayyersünbüle
İsmâil Demirkıran
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Doruklardan inmiyorsun hem güzelsin
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Müsemmen
Düşerse gönlüme özlem damlası
Muhayyersünbüle
İsmâil Demirkıran
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Düyek
Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin
Muhayyersünbüle
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey gonca-i nâzik tenim
Muhayyersünbüle
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Düyek
Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim
Muhayyersünbüle
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Muhayyersünbüle
Vardakosta Ahmet Ağa
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Ey şâh-ı iklim-i vefâ
Muhayyersünbüle
Nûman Ağa
_
Şarkı
Sengin Semai
Gel gârip gönlüm benim
Muhayyersünbüle
Tekin Para
M. Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı
Muhayyersünbüle
Sâdi Işılay
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Sengin Semai
Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım
Muhayyersünbüle
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Issızım gurbette kaldım pek garibim
Muhayyersünbüle
Tekin Para
M. Turan Yarar
Beste
Zencir
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ
Muhayyersünbüle
Ahmet Efendi(Hâfız)
_
İlahi
Evsat
Kaydetme dökülsün ruh-i hoy-kerdeye kâkül
Muhayyersünbüle
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Muhammes
Lâle-veş dağ-ı muhabbet sînede
Muhayyersünbüle
Hâfız Abdullah Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Meftûn sana dil ey peri
Muhayyersünbüle
Nûman Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nice ben olmam hevâi
Muhayyersünbüle
Mustafa Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Öyle sermestim ki idrâk etmezem
Muhayyersünbüle
Tanbûri Ali Ef.
Fuzûlî
Beste
Çenber (Ağır)
Peymâne-i ser-şâr ile cânâne bizimdir
Muhayyersünbüle
Hacı Fâik Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece
Muhayyersünbüle
Tekin Para
M. Turan Yarar
Beste
Hafif
Sana bu cân ü dili verdim ey şeh-i vâlâ
Muhayyersünbüle
Hacı Fâik Bey
_
Beste
Zencir
Savrulur aklım başımdan
Muhayyersünbüle
Güldeniz Ekmen Agiş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Devr-i Revan
Sevdi gönlüm ey meh seni
Muhayyersünbüle
Hâfız Abdullah Ağa
_
Şarkı
Aksak
Sevdiğim ince beldir
Muhayyersünbüle
_
_
Şarkı
Aksak
Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik
Muhayyersünbüle
Hacı Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm
Muhayyersünbüle
Tanbûri Ali Ef.
Fuzûlî
Beste
Zencir
Uykularım hep yarım gittiğin günden beri
Muhayyersünbüle
İsmâil Demirkıran
Ömer Kalafat
Şarkı
Düyek
Yıllarca benim âhımı çok dinledi bülbül
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Yine bir şûha olup hâhişkâr
Muhayyersünbüle
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer
Muhayyersünbüle
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Anlat Bana Hasret Dolu Yıllarda Mı Kaldın
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
Engin Çır
Ağır Semai
Aksak Semai
O yaman yıllara sor bende ki sonsuz kederi
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
Mehmet Turan Yarar
Yürük Semai
Yürük Semai
Sen gönlümün solmaz gülü
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
Engin Çır
Beste
Lenk Fahte
Gece sessiz düşünürüm son demi
Muhayyersünbüle
Engin Çır
Şevki Dinçal
Şarkı
Ağır Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
Fer
Peşrev
_
Muhayyersünbüle
Câvit Ersoy
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
Ahmed Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
Akın Özkan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
Ali Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
İrfan Doğrusöz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
Nayi Osman Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Muhayyersünbüle
_
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Muhayyersünbüle
Arif Sami Toker
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Muhayyersünbüle
Hamza Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Muhayyersünbüle
Nayi Osman Dede
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Muhayyersünbüle
Muallim İsmail Hakkı Bey
Fahte
Peşrev
_
Muhayyersünbüle
Akın Özkan
Sofyan
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Gitti O Güzel Yâdıma Bir Handesi Kaldı
Muhayyersünbüle
Sâdi Işılay
M. Nâfiz Irmak
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü