Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi
Besteısfahan
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına
Nühüft
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
Nühüft
Akın Özkan
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Âşık oldum bir güle bülbül gibi
Nühüft
Aleksan Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bend oldu dil bir şûh-i cihâne
Nühüft
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Benim mansûr-ı aşk hoş dara geldim
Nühüft
Ali Şîrüganî (Dede)
Sünbülî (Şeyh)
Durak
Durak Evferi
Bizden o şûha arz-ı hulûs et cihan-cihan
Nühüft
Enfî Hasan ağa
Enfî Hasan Ağa
Beste
Hafif
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Nühüft
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Düşündüğün nedir öyle
Nühüft
Şâkir Ağa
Sâbit
Şarkı
Ağır Aksak
Düşündüğün nedir öyle
Nühüft
Suphi Ezgi
Sâbit
Şarkı
Curcuna
Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül bülbüle
Nühüft
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ettiği va'de olup nakş-ı pür-âb
Nühüft
Muytabzâde Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel
Nühüft
Selâhattin Demirtaş
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Düyek
Ey serv-i kadd-i nevreste
Nühüft
Ali Dede (Ser Nâyi)
_
Şarkı
Aksak
Ey serv-i nâz-ı nevresim
Nühüft
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir
Nühüft
_ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)
_
Şarkı
Aksak
Ey şeh-i pür-lem'a-i mihr-i cihan
Nühüft
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gözüm yolda kaldı
Nühüft
Fethi Karamahmudoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-leb
Nühüft
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Düyek
Halk içre bir âyineyim
Nühüft
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Kasdı o şuhun yine âzâre mi
Nühüft
Dede Efendi
_
Şarkı
Yürük Semai
Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır
Nühüft
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir
Nühüft
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Hanîf (17.yy)
Ağır Semai
Aksak Semai
Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû
Nühüft
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Darbeyn
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır
Nühüft
Ahenî Çelebi
_
Beste
Devr-i Kebir
O şûh olursa bana mihribân murâdımca
Nühüft
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Zencir
Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir
Nühüft
Tab'î Mustafa Ef.
_
Beste
Devr-i Kebir
Sad devlet ile niyyet-i teşrîf o dem ittin
Nühüft
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendim
Nühüft
Cüneyt Kosal
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Sofyan
Seyr edip aks-i ruhun câm-ı safâ-memlûda
Nühüft
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen
Nühüft
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Tâ kim hattın ey meh-cebînim yüze çıktı
Nühüft
Seyyid Mehmet Nuh
_
Beste
Darb-ı Fetih
Tâli'-i şâh-ı cihandan âfitâb
Nühüft
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Teng oldu cihan âh-ı dil-i pür-şererimden
Nühüft
Ahenî Çelebi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Yüzündür âyet-i sun'-i ilâhi yâ Resûlallah
Nühüft
Ahmet Şâhin (Neyzen)
Rızâ Efendi(Neccarzâde)
Tevşih
Evsat
Aceb ey şîveli yârim
Nühüft
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile
Nühüft
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gonce-i nev-hîzveş açılmak istersen eğer
Nühüft
Tanbûri Osman Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gücenmiş bana dilbazım
Nühüft
Todoraki
_
Şarkı
Aksak
Nühüft Ayin-i Şerifi
Nühüft
Eyyûbi Hüseyin Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Nühüft
Andon
Ağır Hâvî
Peşrev
_
Nühüft
Ahmed Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nühüft
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nühüft
Itri
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nühüft
Nayi Salim Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nühüft
Tanburi Zekizade Osman Bey
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Nühüft
Ziya Paşa
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Nühüft
Es'ad Efendi
Yürük Semai
Saz Semaisi
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
İlim ilim bilmektir
Nühüft
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Cemil Altınbilek
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Nühüft
T. Osman Bey
Peşrev
Devr-İ Kebir
Ta Kim Hattın Ey Mah-Cebinim Yüze Çıktı
Nühüft
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Beste_Murabba
Darb-I Fetih
O Şuh Olursa Bana Mihriban Muradımca
Nühüft
Ebubekir Ağa
Beste_Murabba
Zencir
Mecburu Aşkı Olduğumu Her Gören Bilir
Nühüft
Itri
Ağırsemai
Aksaksemai
Saz Semaisi
Nühüft
Şeyhülislam Esad Ef.
Yürük Saz Semaisi
Yürüksemai
Ey Serv Naz Nevresim
Nühüft
Dede Efendi
Şarkı
Ağırdüyek