Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Azme kasdettim Nihavend semtine
Nihavendikebir
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bağda meyler içilir nâleler eyler ney'ler
Nihavendikebir
Abdürrahim Dede
_
Beste
Muhammes
Beri gel ey nesîm-seher
Nihavendikebir
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Dil-i âşüftemiz şimdi yine bir nev-civan ister
Nihavendikebir
Abdürrahim Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi
Nihavendikebir
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel
Nihavendikebir
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Sofyan
Güzeşt ez-rû ez-had serv-i nâz
Nihavendikebir
Abdülkâdir-i Merâgi
Hâfız-ı Şîrâzî
Kar
Devr-i Revan
Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin
Nihavendikebir
Zekâî Dede
_
Şarkı
Ağır Aksak
Milk-i dilde hükmeder ey şûh fermânın senin
Nihavendikebir
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Nâr-ı hasret bende her dem
Nihavendikebir
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Şarkı
Evfer
Nihavendî o şûh-i nev-civânım
Nihavendikebir
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin
Nihavendikebir
M. İsmail Hakkı Bey
_
Methiye
Ağır Aksak
Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden
Nihavendikebir
Dede Efendi
Enverî
Yürük Semai
Yürük Semai
Rûzigârı bûd yâr-i men
Nihavendikebir
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Beste
Devr-i Revan
Söyle ey şûh-i Nihavendî-edâ meh-rû melek
Nihavendikebir
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şad oldu gönül sevgilerin en güzeliyle
Nihavendikebir
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
Şarkı
Aksak
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Nihavendikebir
Seyit Ahmet Ağa
_
Peşrev
_
Nihavendikebir
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nihavendikebir
Behram Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nihavendikebir
Kemani Rıza Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nihavendikebir
Seyit Ahmet Ağa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Nihavendikebir
Behram Ağa
Berefşan
Peşrev
_
Nihavendikebir
Erzurumlu Hasib Dede
Çenber
Peşrev
_
Nihavendikebir
Kemani Rıza Efendi
Düyek
Peşrev
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Nihavend-İ Kebir Kar
Nihavendikebir
Abdülkadir Meragi
Kar
Devr-İrevan