Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Aşkına dil efgendedir
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bağa azmetmek için ey fitne-sâz
Tarzınevin
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Bilmem ki nasıl ağlayayım ben
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Sengin Semai
Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Sengin Semai
Bu dil üftâdedir terennümüne
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Çeşmin ile ettin nigâh
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Şarkı
Aksak
Dilbeste-i gülzâr-ı safâsın kederin yok
Tarzınevin
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Aksak
Ey dilber-i işve-nümâ
Tarzınevin
Tanbûri Osman Bey
_
Şarkı
Düyek
Ey şâh-ı vefâ güster-i lûtf-i himem-ârâ
Tarzınevin
Ali Ağa (Kemânî)
_
Methiye
Ağır Aksak Semai
Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Beste
Firengifer
Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân
Tarzınevin
Hâşim Bey
Rızâ
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Ey şeh-i iklim-i devrân-âşkâr
Tarzınevin
Hâşim Bey
Nâmık Kemâl
Şarkı
Ağır Aksak
Gelince meclise ol çeşm-i âhû
Tarzınevin
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Gördükde sen şûh-i şeni
Tarzınevin
İsmet Ağa
_
Şarkı
Düyek
Görmüş değil cihan asla
Tarzınevin
İsmet Ağa
_
Şarkı
Düyek
Göz gördü gönül oldu güzel hüsnüne mâil
Tarzınevin
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Nev-nihâlim rûz u şeb özler seni cânım benim
Tarzınevin
Edip Nâzım Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Beste
Hafif
Pek yosma-edâ gördüm efendim
Tarzınevin
Basmacı Abdi Efendi
_
Şarkı
Aksak
Reşk eder ey gonce-i zîbâ gül ü şebbû sana
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Sana sevdâ bağladığım bir gönül bir Allah bilir
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Sofyan
Sesim dağı delerken bir kafesten geçmez şimdi
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Aksak
Sevdâlı gönlümle düştüm bir yola
Tarzınevin
Necdet Tokatlıoğlu
Cevdet Aslangül
Şarkı
Raksan
Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım
Tarzınevin
Hâşim Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Yaz geldi yine açıldı gül
Tarzınevin
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan
Tarzınevin
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Tarzınevin
İsmet Ağa
Ağır Düyek
Peşrev
_
Tarzınevin
Dellalzâde
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tarzınevin
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Tarzınevin
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Longa
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü