Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
ŞEKERCİ CEMİL BEY (1867 - 1928)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'un Şehzâdebaşı semtinde doğdu. Şehzâde Cami'î başimamı Hasan Tâhir Efendi ile Ayşe Sıdıka Hanım'ın oğludur. Çocuk yaşında hâfız oldu. On üç yaşında iken babasını kaybetti. Ûdî Basri Bey'den ud ve Enderûnî Ali Bey'den repertuvar meşketti. Ahmet Râsm'in mektep arkadaşı olan bestekâr, on altı yaşında Şehzâdebaşında şekerciliğe başladı ve sonra dükkânını Kadıköyü'ne nakletti. II. Abdülhamîd'in kız kardeşi Mediha Sultan'ın başimamı olan bestekâr, 1898 yılında Muzıka'yı Hümâyûn'un Türk mûsikisi kısmına ud sanatkârı ve ud hocası olarak girdi. 1911 yılında kendi isteği ile emekli oldu ve Abbas Hilmi Paşa'nın dâvetiyle Mısır'a gitti. Kahire'de hânedan ve saray mensuplarına ud ve müzik dersi verdi. Burada da bir şekerci dükkânı açtı. Sultânî-i Cedîd isimli bir makam terkîb eden bestekâr Kahire'de öldü ve orada gömüldü. Dördü saz eseri olmak üzere günümüze kırktan fazla eseri gelmiştir.