Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
KANUNİ HACI ÂRİF BEY (1862 ? 1911)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Kocamustafapaşa Askerî Rüşdiyesi'ni bitirdi. Posta ve Telgraf Nezareti memuru olarak İstanbul'da ve o devirlerde vilâyetlerimizden olan Yemen'de çalıştı. Kanunu Sarı Talât Bey'den öğrendi. Kanunî Âmâ Nâzım Bey, Kanunî Reşat Bey ve Şehzâde Cemâleddin Bey gibi öğrenciler yetiştirdi. Dârül Musiki adıyla kurduğu cemiyette Tanburî Cemil Bey, Santurî Ethem Bey, Udî Nevres Bey gibi sanatçılarla halka ciddi konserler dinletmiş olan Ârif Bey, bestekâr Zeki Ârif Ataergin'in babasıdır. Elimizdeki eserlerinin sayısı doksan kadardır.