Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
NEVRES PAŞA (1826-1872)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğdu. Üstün yeteneği ve zekâsı ile henüz on bir yaşına iken Enderûn-ı Hümâyûn'a alındı. Pâdişâh II. Mahmûd'un ikinci oğlu şehzâde Abdülazîz ile birlikte tahsil gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Dâmadı olduğu Kemânî Rıza Efendi'den musiki ve keman öğrendi. Çatalca Kaimmakamlığı, Rumeli Beylerbeyiliği, Başmâbeyincilik gibi önemli devlet görevlerinden sonra Mâliye Nâzırı oldu. Mektuplara pul yapıştırma mecbûriyeti getirerek Türk pulculuğunu başlattı. Siroz tedâvisi için gittiği Viyana'da öldü. Kanlıca iskelesi mescîdine defn edildi. Ölümüne düşürülen ebced târihli şiirin yazılı olduğu mezar taşı Süleymâniye'deki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndedir. Zamanımıza üç eseri gelebilmiştir.