Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
RÂUF YEKTÂ BEY (1871-1935)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Babası Ahmed Ârif Bey, Annesi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa torunlarından İkbâl Hanımdır. Sîmkeşhâne ilkokulunu, Mahmudiye Rüşdiyyesini ve Lisan Mektebini bitirdi. Çok iyi Fransızca, Farsça ve Arapça öğrendi. Genç yaşta Divân-ı Hümâyun kalemine kâtip olarak girdi. Adı 'Mehmed Rauf' iken divânî yazıdan icâzet aldığı hat hocası Hattat Nasûhi Efendi kendisine 'Yektâ' mahlâsını verdi. Dar'ül Elhan kurulunca buraya 'Türk Mûsikisi Nazariyatı ve Tarihi' hocası oldu. 1926 yılından vefâtına kadar da İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tarihi Türk Mûsikisi Eserlerini Tesbit ve Tasnif Heyeti'nin başkanlığını yaptı. Zekâi Dede, Bolahenk Nuri Bey, Salih Zeki Bey''den mûsiki ve mûsiki ilmi öğrendi. Çok eski müzikoloji kitapları üzerinde çalışarak Türk mûsikisinin ilmini kuran ilk bilgindir. Başta; Esâtiz-i Elhân, Türk Mûsikisi Nazariyatı, 180 Klasik eser notası olmak üzere çok sayıda yazılı eserler vermiş olan büyük âlim tifodan vefat etmiş ve günümüze elli civarında eseri gelebilmiştir.