Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20900 ile 21000-Top:21019
Lûtfuna lâyık görüp cânân beni
Yegah
Nigâr Gâlib Ulusoy
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Ağır Aksak
Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut
Yegah
Ali Rif'at Çağatay
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Düyek
Mest olduğum etmem aceb...
Yegah
H. Sadettin Arel
Himmet
Durak
Durak Evferi
Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel
Yegah
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Semai
Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok
Yegah
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Yegah
Bîmen Şen
Şerâfettin Özdemir
Şarkı
Ağır Aksak
Ne yapsam n'eylesem bu hâl-i zâre
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Curcuna
Nice bilgin nice zengin nice şöhretli
Yegah
Rüştü Eriç
Bedri Gürsoy
Şarkı
Aksak
Nice gizli ve âşikâr sevgileri paylaşan...
Yegah
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
N'oldun ağlarsın gönül
Yegah
_
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
Durak
Durak Evferi
Nûş edelden câm-ı aşkı
Yegah
H. Sadettin Arel
Sûzî
Durak
Durak Evferi
Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim
Yegah
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Yürük Semai
Yürük Semai
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
Yegah
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Sandım ki o gözler bakıyor vâ'd ile boşmuş
Yegah
Erdinç Çelikkol
Orhan Ete
Şarkı
Aksak
Sanmam ki hayâtım...
Yegah
İ. Hakkı Nebiloğlu
_
Şarkı
_
Sen ettin kendine efkende gönlüm
Yegah
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Sensin ey sultân-ı âlem milk-i dîne pâdişah
Yegah
Tevfik Bey(Hafız)
_
Tevşih
Düyek
Ser-beste oldum zülf-i nigâre
Yegah
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Sinemi suzan eden mihri cemalindir senin
Yegah
N. Cemil Sangan
Şekip Bey
Şarkı
Curcuna
Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül
Yegah
H. Sadettin Arel
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Durak
Durak Evferi
Şâd ol gönül ki artık erdin dem-i visâle
Yegah
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Va'din unutma ey peri
Yegah
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yâre aç ey dil derûnum yâresin
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yârin saçını çözdü elim muhterizâne
Yegah
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Yine dil nâtini söyler Muhammed
Yegah
Emin Ongan
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Düyek
Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan
Yegah
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Yegah
Hüsam Dede
Muhyî Efendi
İlahi
Sofyan
Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb
Yegah
Câhit Öney
Arif Hikmet Bey
İlahi
Düyek
Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Remel
Yegâh Ayin-i Şerifi
Yegah
Rauf Yekta Bey
-
Ayin
Düyek
Devretmede dünyayı bütün ah ü eninim
Yegah
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Curcuna
Ahu gözler aşkla baksın gül biraz
Yeni Sipihr
Câvit Ersoy
Şevki Dinçal
Şarkı
Müsemmen
Aşka susayanlara ummanlar kâr etmiyor
Zavil
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Aksak
Aşkın ile bir mâkâma erdim ki bu dem
Zavil
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Düyek
Ayrılık düştü dil-i nâlânıma
Zavil
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem
Zavil
_
_
Türkü
Aksak
Bak şu kaşa bu göze ciğer kebap oldu köze
Zavil
Necip Gülses
Karacaoğlan
Türkü
Nim Sofyan
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir
Zavil
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Beste
Çenber (Ağır)
Bir daha semtine gelmek istemem
Zavil
Fethi Karamahmudoğlu
Şerâfettin Toperi
Şarkı
Semai
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Zavil
Cemil Altınbilek
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bir tarihe mâl olmada ismiyle beraber
Zavil
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bosna saraya bakar hasreti gönlüm yakar
Zavil
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Türkü
Müsemmen
Bu bahar bir başka bahar
Zavil
Gündoğdu Doğan
Gündoğdu Doğan
Şarkı
Evfer
Bulunmaz nev-civansın
Zavil
Küçük Mehmet Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çok dolaştım görmedim hiç dengini
Zavil
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Müsemmen
Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin
Zavil
_
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dîdeden çıkmaz hayâlin
Zavil
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dudağında yangın varmış dediler
Zavil
Sâdettin Kaynak
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Sofyan
Durman yanalım ateş-i aşka
Zavil
Selâhattin Demirtaş
Hayâlî
İlahi
Düyek
Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Düşlerimde yaşarken birden çıktı karşıma
Zavil
Suphi İdrisoğlu
Engin Çır
Şarkı
Aksak-D.Hin.-Semai
Elâ gözlüm yıktın benim evimi
Zavil
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Şarkı
Sofyan
Elif kızın yüreğinde ateş var
Zavil
Hüseyin Soysal
Ümran Çetin
Şarkı
Aksak (Yürük)
Emine'm benim nazlı güzel Emine'm
Zavil
Neşet Halil Öztan
_
Şarkı
Aksak
Evlerinin önü yoldur yolaktır
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Türkü
Aksak
Ey bâd-ı sabâ nerde benim rûh-i revânım
Zavil
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Sengin Semai
Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şarkı
Aksak
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Zavil
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
_
Şarkı
Aksak
Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda
Zavil
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sengin Semai
Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan
Zavil
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Kar
Devr-i Hindi
Geçmişi hiç düşünme bu gece ne olursun
Zavil
Metin Everes
Halil Soyuer
Şarkı
Aksak
Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim
Zavil
Bilge Özgen
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Gönlüm senin için vardı felek
Zavil
Mustafa Uyan
Feyzullah Çat
Türkü
Sofyan
Gönül tellerini germe bu kadar
Zavil
Bülent Özbayram
Erol Güngör
Şarkı
Nim Sofyan
Görmüş değil mislin felek
Zavil
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Düyek
Güller güzel başka başka
Zavil
Ömür Gençel
Reşat Özpirinççi
Şarkı
Aksak -N.Sof.
Gün kavuştu gelmedin
Zavil
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Aksak
Güzelim gel gidelim âlem-i âb eyleyelim
Zavil
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Hangi çılgın karanfil dudaklarındır
Zavil
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Şarkı
Curcuna
Hastayım ayrı düştüm sıladan
Zavil
Hanefi Özbek
S. Mehmet Şen
Şarkı
Düyek
Hûb-sadâ bir güzel yaktı bu gönlümü
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör
Zavil
Hacı Fâik Bey
Nedîm
Kar
Devr-i Hindi
Kaç kerre okur sana sevdiğimi gözlerim
Zavil
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer
Zavil
Mahmut Yivli
Hüseyin Kalaba
Şarkı
Curcuna
Karardı gözlerim aşkın yelinden
Zavil
İsmâil Demirkıran
Necmettin Selçuk
Şarkı
Düyek
Kaş yaparken göz çıkarma dinle beni
Zavil
Gündoğdu Doğan
Gündoğdu Doğan
Şarkı
Aksak
Kim demiş gönlüne artık yaşlandı
Zavil
Gündoğdu Doğan
Engin Çır
Şarkı
Düyek
Kurban olam endâmına yâr senin
Zavil
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Martılarla bir yolculuk
Zavil
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya
Zavil
_
_
Rumeli Türküsü
Devr-i Hindi
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek
Zavil
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
O siyah gözleri sürmeleyenler
Zavil
Refik Fersan
Halit Uzel
Şarkı
Aksak
Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken
Zavil
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Dâniş (18.yy)
Yürük Semai
Yürük Semai
Oluk oluk pınarlar hey yüceden akar
Zavil
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Aksak
Peteğimde arısın balı benden alırsın
Zavil
Rüştü Eriç
Ferhat Dikses
Fantezi
Nim Sofyan
Sabahın seher vaktinde
Zavil
İsmâil Demirkıran
Gevherî
Şarkı
Aksak
Saçlarıma düşse de kar
Zavil
Gündoğdu Doğan
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Sâhillerde güller açar yâr gülse
Zavil
Sahak Hocasar (Kemânî)
_
Şarkı
Sofyan
Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sarıver kolların ey nazlı çiçek
Zavil
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından
Zavil
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Sen bir pınar olsan ben kuru toprak
Zavil
Ali Şenozan
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Sen gülerken güldü bahtım ta
Zavil
Yılmaz Karakoyunlu
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Seni arıyor gel bu gönül sevgi selinde
Zavil
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sengin Semai
Seni görmek ne kadar zor olsada
Zavil
İsmâil Demirkıran
Erol Güngör
Şarkı
Aksak
Senin ile benim derdim büyüktür
Zavil
Alâeddin Şensoy
Yasemin Atasever
Şarkı
Sofyan
Söyle doktor yanar kalbim nedendir
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Şem'-i hüsn-i ânına ey mehlika
Zavil
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
 
 
Kayıt 20900 ile 21000-Top:21019