Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21039
Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma
Acem
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûrî Mustafa Çavuş
şarkı
Düyek
Ben bilmedim ki ben kimim
Acem
M. Hakan Alvan
Seyyid Nizamoğlu
İlahi
Sofyan
Beni candan usandirdi cafadan yar usanmaz mi
Acem
Ali Polattemir
Fuzûli
Sarki
Aksak Semai
Bihamdillah ki geldi mâh-ı Şâban
Acem
M. Hakan Alvan
İsmail Hakkı Bursavî
İlahi
Düyek
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı
Acem
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak
Acem
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni
Acem
Suphi Ezgi
A. Refik Altınay
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı
Acem
Zekâî Dede
_
Beste
Lenk Fahte
Boşan da dağlar boşan
Acem
_
_
Ağırlama
Aksak
Bu bir değil sekiz değil yüz değil
Acem
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred
Acem
Abdülkâdir-i Merâgi
Hâfız-ı Şîrâzî
Kar
Muhammes
Cemalin aşkına düşmüş
Acem
Ahmet Irsoy
Veliyyüddin Efendi
İlahi
Düyek
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur
Acem
Mehmet Ağa(Sepetcizade)
Gafûrî (Mahmud)
Durak
Durak Evferi
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Acem
Cüneyt Kosal
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Acem
Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir
Acem
Hacı Fâik Bey
Şeyh Gâlip Dede
Ağır Semai
Aksak Semai
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
Acem
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme
Acem
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Hakk'ın cemâlin gözleyen
Acem
Cüneyt Kosal
Abdullah Efendi(Hilmî)
İlahi
Sofyan
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür
Acem
_
_
Türkü
Sofyan
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere
Acem
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır
Acem
Hâfız Post
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Lâ fa ile illallah lâ ilâhe illallah
Acem
M. Hakan Alvan
Zâkir Asım Efendi
İlahi
Sofyan
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu
Acem
_
_
Şarkı
Aksak
Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl'ate
Acem
Ahi Efendi
_
Beste
Hafif
Nazzâre kıl gönül o büt-i mâh-tal'ate
Acem
Hasan Efendizâde
Molla Âhî
Beste
Hafif
Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi
Acem
Zekâî Dede
_
Beste
Çenber
O yâr bana gör ne eyler
Acem
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Sofyan
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine
Acem
Kadri Efendi (âmâ)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Sabah yeli hep yellerin şâhısın
Acem
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Sensin ey fahr-i âlem dü cihânın rehberi
Acem
Eyyubî Ali Rıza Bey
_
Tevşih
Düyek
Setresinin düğmeleri düz değil
Acem
Denizoğlu Ali Bey
_
Şarkı
Aksak
Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle
Acem
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Tende canım canda cânanımdır Allah hû diyen
Acem
Ali Şîrüganî (Dede)
Niyâzi Mısrî
Durak
Durak Evferi
Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû
Acem
Zekâî Dede
Hz.Bilâl-i Habeşî
Şuğul
Düyek
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı
Acem
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Ahmet (Sarban)
İlahi
Evsat
Vatan arzuladım bundan giderim
Acem
_
Eşrefoğlu Rûmi
İlahi
Sofyan
Yine aşkın sırrı düştü serime
Acem
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yine dil natini söyler Muhammed
Acem
_
Niyâzi Mısrî
Naat
Durak Evferi
Zahidler eyler ta'nımız
Acem
_
Ali Nutki Dede
Nefes
Aksak
Aldanma dünya varına
Acem
Zekâî Dede
Sâbit
İlahi
Düyek
Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni
Acem
B. Sıtkı Sezgin
Reşat Özpirinçci
Karçe
Fahte
Çalab'ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde
Acem
Hacı Bayram Velî
Hacı Bayram Velî
İlahi
Nim Evsat
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl
Acem
Ali Şîrüganî (Dede)
İsâ Mahvî Efendi
İlahi
Düyek
Hak şer'leri hayr eyler
Acem
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Düyek
Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Acem
Selâhattin Demirtaş
İsmail Hakkı(Bursavî)
İlahi
Düyek
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var
Acem
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Muhammes
Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar
Acem
Enfî Hasan Ağa
Nedîm
Beste
Hafif
Şimşir pınar'ın üstüyüm
Acem
_
_
Şarkı
Aksak
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Acemaşiran
Zekâî Dede
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı
Acemaşiran
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Düyek
Açıldı ser-te-ser güller
Acemaşiran
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Aksak Semai
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr
Acemaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
B. Rahmi Eyüboğlu
Şarkı
Semai
Akşamları gel bekliyorum meyler elinde
Acemaşiran
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Aksak
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Orhan Yüksel
Şarkı
Semai
Allah'ı seversen yeter hicrânı uzatma
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Semai
Artar cihatla şânımız
Acemaşiran
(S.II Mahmud) Öztuna'da
_
Mehter
Sofyan
Arz-ı hâl için sultâna geldim
Acemaşiran
Lâtif Ağa
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Âşık oldum tâli'im efkendedir
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Aşk bir kuru ses derler sunturlu yalan
Acemaşiran
Ferhat Sarmusak
Hz. Mevlâna
Şarkı
Yürük Semai
Aşk ehline hicrân ile ülfette safa var
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz
Acemaşiran
Hayri Yenigün
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Semai
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi
Acemaşiran
Aslan Hepgür
Sefer Dal (Muhibbî)
İlahi
Aksak
Aşkınla hep bu fakîrin
Acemaşiran
Zeki Altun (Hâfız)
Zeki Altun
İlahi
Düyek
Aşkınla şûride n'ide hüsnün görüp aklı gide
Acemaşiran
Abdi Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ateş-i aşkınla câna dil harâb olmaktadır
Acemaşiran
Emin Ongan
Rızâ Savaşkan
Şarkı
Curcuna
Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
İlahi
Müsemmen
Bahar geldi çiçek açtı
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin
Acemaşiran
H. Kamran Ayıkgezmez
H. Kamran Ayıkgezmez
Şarkı
Düyek
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı
Acemaşiran
Selçuk Kurt
_
Şarkı
Sengin Semai
Bak şu kıza ne çok ağlıyor
Acemaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Semai
Bakma sakın benden yana
Acemaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Bakup camâli yâre
Acemaşiran
Asım Molla
Niyâzi Mısrî
İlahi
Yürük Semai
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Alâeddin Öcal
Şarkı
Aksak
Bana sevda dersleri verme ey güzel
Acemaşiran
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Sofyan
Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine
Acemaşiran
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh
Acemaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Raks Aksağı
Ben ben isem canda değil
Acemaşiran
İ. Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi
Sofyan
Ben bir âşıkım sana gönül verdim
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
M. İsmail Hakkı Bey
Fantezi
Aksak
Ben günleri aylar bilirim ayları yıllar
Acemaşiran
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim
Acemaşiran
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
Cüneyt Kosal
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Beni mecnun eden yeşil gözlerin
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Curcuna
Beni terk etti sultânım
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
Sultan III.Ahmet
Şarkı
Düyek
Ber-küşâ-yı mâ'delet hâkân-ı devrân dâima
Acemaşiran
Basmacı Abdi Efendi
_
Beste
Devr-i Kebir
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
A. Nedim Hergül
Şarkı
Semai
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir
Acemaşiran
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Billâhî salli yâ hazır ale'n nebîy Mekki'l tâhir
Acemaşiran
_
Halil Nablusi
Şuğul
Düyek
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi
Acemaşiran
Münip Bey (Melekzâde)
Münip Bey (Melekzâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz
Acemaşiran
S. Ziyâ Özbekkan
Reşat Özpirinçci
Yürük Semai
Yürük Semai
Bin cefâ görsem ey sanem senden
Acemaşiran
Zekâî Dede
_
Beste
Muhammes
Bir alevi yangından ayıramazsın
Acemaşiran
Turhan Taşan
Aysel Gürel
Fantezi
Sofyan-N.Sofyan
Bir anda doldun içime
Acemaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Bir bakışla ol civan
Acemaşiran
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Düyek
Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak
Acemaşiran
Âmir Ateş
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Curcuna
Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle
Acemaşiran
Nûrettin Ulueren
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Sengin Semai
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21039