Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21020
Ördeksiz göllerde avın avlama
Uşşak
_(Radife Erten'den alınma)
_
Türkü
Devr-i Turan
Be bahçevan ben bahçemi bellerim
Hicazkar
_(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk)
_
Şarkı
Aksak
Ben babamın evin yıktım belâlım
Gülizar
_(M.İ.H.B.'den)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül ol gonce-fem'in bülbül-i âşüftesidir
Hisar
_(Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
_
Beste
Çenber
Sûr-i adlinle cihan oldu şehâ
Şevkefza
_(Dede Efendi-Öztuna'da)
_
Methiye
Ağır Aksak
Bir gemim var deryâlarda paslanır
Eviçhuzi
_ (Öztuna'da Dede Efendi)
_
Şarkı
Sofyan
Bir güzel aldattı beni
Hüzzam
_ (Öztuna'da Dede Efendi)
_
Şarkı
Yürük Semai
Benliyi aldım kaçaktan
Karcığar
_ (Öztuna'da Dede Ef.)
_
Köçekçe
Aksak
Evlerinin önü yoldur yolaktır
Muhayyer
_ (M.İ.H.B.'de)
_
Türkü
7/4 (Türkmen)
Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir
Nühüft
_ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)
_
Şarkı
Aksak
İndim gittim Diyarbekir düzüne
Hicaz
_ (Hâşim Bey-"Y.Öztuna'da")
_
Köçekçe
Düyek
Bir güzelin sevdâsı var başımda
Gülizar
_ (Ferhad şarkısı)
_
Şarkı
Evsat
Yâ hannân yâ mennân yâ zel cûdi ve'l ihsan
Uşşak
_ (Der:S.Eyyûbi Işıksal)
_
Şuğul
Sofyan
Bu dağın mazıları çift gezer kuzuları
Muhayyer
_ (Der:Radife Erten)
_
Rumeli Türküsü
Devr-i Hindi
Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır
Hüzzam
_ (Dede olabilir)
Seyfullah Nizamoğlu
Tevşih
Düyek
Gel derim gelmez yanıma
Karcığar
_ (Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
_
Köçekçe
Aksak
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde
Hicaz
_ "Sultan II.Mahmut (Adlî)"
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şarkı
Aksak
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ
Hüseyni
_ (Kâdirî Salâvâtı)
_
Salavat
Serbest
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Eviç
_ (Dede Efendi olabilir)
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Aksak
Zeytûniler giyer boylu boyunca
Hüseyni
_ (Azerî)
_
Türkü
Devr-i Hindi
Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak
Acem
_
Yûnûs
İlahi
Sofyan
Boşan da dağlar boşan
Acem
_
_
Ağırlama
Aksak
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür
Acem
_
_
Türkü
Sofyan
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere
Acem
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu
Acem
_
_
Şarkı
Aksak
Sabah yeli hep yellerin şâhısın
Acem
_
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Vatan arzuladım bundan giderim
Acem
_
Eşrefoğlu Rûmi
İlahi
Sofyan
Yine dil natini söyler Muhammed
Acem
_
Niyâzi Mısrî
Naat
Durak Evferi
Zahidler eyler ta'nımız
Acem
_
Ali Nutki Dede
Nefes
Aksak
Şimşir pınar'ın üstüyüm
Acem
_
_
Şarkı
Aksak
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acemaşiran
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Billâhî salli yâ hazır ale'n nebîy Mekki'l tâhir
Acemaşiran
_
Halil Nablusi
Şuğul
Düyek
Budur ricam benim senden
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Çün bahar irüb seçerler sebz-ü revnâk gir olur
Acemaşiran
_
Gafuri
Durak
Düyek
Donandı her yer kandiller ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Sofyan
Dünyâya baksan da gülümser gibi
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Curcuna
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ
Acemaşiran
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Ey Resul-i hazret-i Hak ve'y Habîb-i Kibriyâ
Acemaşiran
_
Sezâî
Tevşih
Evsat
Ey tâlib-i dîdâr olan
Acemaşiran
_
Aziz Mahmut Hüdâyi
İlahi
Düyek
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi
Acemaşiran
_
Sezâî
İlahi
Düyek
Kalbini bağ-ı cinân et ravzâ-i tevhîd ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Küffar sanır hüccet almış Eğri'ye
Acemaşiran
_
_
S.T.
Aksak
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Rast geldim iki câne
Acemaşiran
_
_
Türkü
Sofyan
Ser-fürü eyler görenler serv-i reftârın senin
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Semai
Yâr ile ettiğin ahdi unutma
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Yârelerim çok derin
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Gel ey şûh-i siyah-çerde
Acembuselik
_
_
Şarkı
Düyek
Ham meyvayı kopardılar dalından
Acemkürdi
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Şâh-ı merdanın âvâzı turna derler bir kuştadır
Acemkürdi
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Raksan
Menemen dağından indi sürüsün
Araban
_
_
Şarkı
Sofyan
Sabahın seherde niyâza geldi
Araban
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Sofyan
Sevdim bir tâze dilberi
Araban
_
_
Şarkı
Ağır Düyek
Sevdi gönlüm bir dil-rübâ
Arabanbuselik
_
_
Şarkı
Aksak
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre
Arazbar
_
_
Şarkı
Aksak
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Arazbar
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Arazbarbuselik
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Lenk Fahte
Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Bayati
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe
Bayati
_
_
Türkü
Curcuna
Eyyühe'l bedrül-etem
Bayati
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin
Bayati
_
_
Şarkı
Düyek
Kapısı yok bacası yok
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Kefer Rifâî şerefa
Bayati
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Bayati
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Yürük Semai
Urum'dan çıktım yürüdüm...
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Yine Şâban mâh'ı irdi Habîbullah mâh'ım dedi
Bayati
_
_
İlahi
Düyek
Yüzünden kaldır kâkülün
Bayati
_
_
Şarkı
Düyek
Beni candan usandırdı cafadan yar usanmaz mı
Bayatiaraban
_
Fuzûlî
Nefes
Sofyan
Bir görüşte ey güzeller serveri
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Aksak
Bizim sahrâların başı...
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Aksak
Hakikat cem'ine dahil olanlar
Bayatiaraban
_
Hilmi Dede (Baba)
Nefes
Curcuna
İki geyik bir derede su içer
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Sofyan
Onikidir Manisa'nın dermeni
Bayatiaraban
_
_
Zeybek
Aksak
Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Yürük Semai
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Candan âşık oldum vechin gülüne
Bestenigar
_
Hasan Kenzî Efendi
İlahi
Evsat
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Düştüm aşkına Mevlâ'nın âvâresiyim sevdânın
Bestenigar
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sübhâne'l Melikü'l Mevlâ
Bestenigar
_
_
Tesbih
Sofyan
Tahsîl-i meşk'im Kur'âne geldim
Bestenigar
_
Kemterî
Nefes
Türk Aksağı
Ümmetinden bir siyeh-rû asiyem geldim sana
Bestenigar
_
_
Durak
Durak Evferi
Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ
Buselik
_
_
Şarkı
Sengin Semai
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Buselik
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Sofyan
İzmir'in çoktur güzeli
Buselikaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Çargah
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Ezelden aşkınla ben yana geldim
Çargah
_
Kaygusuz Abdal
İlahi
Sofyan
Gel gel yanalım âteş-i aşka
Çargah
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Mevlâ'ye salli ve sellim daimen ebeden
Çargah
_
Busûrî (İmam)
Şuğul
Sofyan
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tıpır tıpır yürürsün
Çargah
_
_
Türkü
Sofyan
Yüzbin cefâ kılsan bana...
Çargah
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Be-hey bülbül nedir feryâd
Dilkeşhaveran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Aceb hayran oldum aşka uyaldan
Dügah
_
Sinan Ümmî(Elmalı'lı)
İlahi
Devr-i Hindi
Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu
Dügah
_
_
Türkü
Evfer
Erişdi hicranın demi
Dügah
_
_
İlahi
Evsat
İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ
Dügah
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21020