Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21039
Zümrüttendir ovası yeşil çamlı yaylası
Segah
Muzaffer İlkar
Melek Hiç
Şarkı
Curcuna
Zümrüt yeşili güzel gözlerinde baharlar
Mahur
İlgün Soysev
Münire Aksaray
Şarkı
Semai
Zümrüt kıyılarda sisler gibisin
Rast
Erdoğan Berker
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Zümrüt gözlü güzelim neden unuttun beni
Muhayyer Kürdi
Mümin Salman
H. Lâmi Güray
Şarkı
Düyek
Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni
Rast
Kemânî Rızâ Bey
Fehim-i Cedîd
Şarkı
Ağır Aksak
Zûlmünden yok şikâyetim sen devâm et güzelim
Mahur
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Sofyan
Zulmü pek çok insafı az hayata karşı aşkımız
Hicaz
İsmâil Akçapınar
C. Sıtkı Tarancı
Şarkı
Düyek
Zûlmetle ayrılık bestesi yapan
Uşşak
Kemâl Gürsese
A. Haydar Abdullahoğlu
Şarkı
Düyek
Zulmet görürüm her gecenin rengini sensiz
Hisarbuselik
Şentürk Deveci
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Hafif
Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni
Rast
Emin Ongan
Fatih Sultan Mehmet
Şarkı
Müsemmen
Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim
Acemkürdi
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Beste
Çenber
Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni
Hicaz
O. Nûri Özpekel
Fatih Sultan Mehmet
Yürük Semai
Yürük Semai
Zülfünün târ-ı şuâı bâsıramdır şânesi
Rast
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Bahâ Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi
Irak
Z. Arif Ataergin
_
Şarkı
Müsemmen
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi
Ferahnak
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zülfünü perîşân etmiş serv-revânım geliyor
Rast
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Sakil
Zülfünü görsem izârın üzre ey hûr-i cemil
Uşşak
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Bâkî
Beste
Çenber (Ağır)
Zülfüne olsun esîr âzâdeler
Uşşak
Tayyîb Efendi
_
Şarkı
Aksak
Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar
Hicaz
Asdik Ağa
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Zülfüne baktıkca ey şûh-i cihan
Şehnaz
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zülfündedir benim baht-ı siyahım
Kürdilihicazkar
Hanefi Özbek
Keçecizade İzzet Molla
Şarkı
Curcuna
Zülfündedir benim baht-ı siyâhım
Buselik
Dede Efendi
Keçecizâde İzzet Molla
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Zülfün ucunda meh-lika
Mahur
Markar Ağa
_
Şarkı
Aksak
Zülfün teline gönlümü sen bağlamadın mı
Hüseyni
Amir Ateş
Melek Hiç
Şarkı
Nim Sofyan
Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir
Hicazaşiran
Zekâî Dede
_
Beste
Fer
Zülfün içre vechini cânâ çü pinhan eyledin
Irak
Mehmet Emin Ef.(Kadıasker)
Sezâî
Durak
Durak Evferi
Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Remel
Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş
Nihavend
Ali Rif'at Çağatay
Nevres-i Cedîd
Beste
Lenk Fahte
Zülf-i zer-târına bağlandı hayâtım emelim
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Yürük Semai
Zülf-i zencîrine bağlandı dil âh çâresiz
Mahur
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Zülf-i siyehe bağladığım kalbimi dinle
Suzinak
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zülf-i siyeh gönlümü hep bağlıyor
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû
Bayatiaraban
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zülf ü zencîrin şu bahtım bağlıyor
Rast
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Zuhûrun bais-i halk-ı cihandır yâ Resûlallah
Saba
Fehmi Tokay
Nâci Sıral
İlahi
Düyek
Zuhûr-i maksad-ı âdem Resûl-i Kibriyâ'dandır
Hicaz
İhsan Bey
_
Durak
Serbest
Zormuş sana sensizliği anlatmayı bilmek
Şevkefza
Bilge Özgen
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Sofyan
Ziyân olan ömrümden arta kalan yıllarda
Kürdilihicazkar
Metin Everes
Abidin Kumbasar
Şarkı
Düyek
Ziyâ-yı mihr edüp neşve-i hicâb sana
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Zencir
Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb
Yegah
Câhit Öney
Arif Hikmet Bey
İlahi
Düyek
Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek
Pesendide
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Zîver-i lâl-i lebi hûbân olurken dâmeni
Buselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
Nihavend
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Şarkı
Aksak
Zindan ettin gündüzümü
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Nim Sofyan
Zincirini aşkın gülerek boynuma taktın
Uşşak
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zincir-i aşkın dil bestesiyim
Segah
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Şarkı
Aksak
Zincir kâr eylemez bizlere sofu
Rast
_
Mir'atî
Nefes
Aksak
Zıll-i Hüdâ kân-ı kerem server-i şâhân-ı cihan
Şerefnüma
Bahâ Bey (Sermüezzin)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Zil şal ve gül
Kürdilihicazkar
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Yürük Semai
Zikrullahın zâkiri sensin Yâ Resûlallah
Nikriz
Sâdun Aksüt
Muhibbî Sefer Efendi
İlahi
Düyek
Zeytûniler giyer boylu boyunca
Hüseyni
_ (Azerî)
_
Türkü
Devr-i Hindi
Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Necip Artan
Şarkı
Aksak
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
Hüseyni
Selâhattin İçli
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Sofyan
Zeytin dağlarında yol bulamadım
Hicaz
_
_
Türkü
Sofyan
Zeyno'm Zeyno'm aman sılam
Hüseyni
Ali Rif'at Çağatay
_
Şarkı
Sofyan
Zeyneb'in saçları kumraldı anne
Nihavend
Hayri Yenigün
Nûrettin Artam
Şarkı
Raks Aksağı
Zeyneb'im uçtu gitti
Gerdaniye
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür
Neva
Dede Efendi
Ulvî
Beste
Muhammes
Zeybeklerle gezer dağlar başında
Uşşak
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Aksak
Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı
Karcığar
_
_
Köçekçe
Aksak
Zeybeğimi birkaç kızan vurdular
Hicaz
İsmâil Ötenkaya
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Sofyan
Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
Suzinak
Manyasîzâde Refik Bey
Nâmık Kemâl
Şarkı
Sengin Semai
Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
Nihavend
Lem'î Atlı
Nâmık Kemâl
Şarkı
Sengin Semai
Zevkim hevesim hep sen ile pür-elem olsun
Hüseyni
Aleko Bacanos
Mahmut İmre
Şarkı
Sengin Semai
Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek
Nevruz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek
Hüseyni
Kanûni Reşat Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi-Cur.
Zevki yok hiç mehtâbın derdi varken ıstırâbın
Hüzzam
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Semai
Zevki yok artık bu renksiz kapkaranlık günlerin
Rast
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Semai
Zevki yok artık bu renksiz kapkaranlık günlerin
Nihavend
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Zevki çoktur şu cihanın
Mahur
Şâkir Ağa
Nûri
Şarkı
Devr-i Revan
Zevk-yâb-ı vuslat olsun cism-i aşk-perverdemiz
Kürdilihicazkar
Ali Gâlip Türkkan
_
Şarkı
Curcuna
Zevk-i vuslatla geçen demlerimi yâd edeyim
Hüzzam
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevk-i vuslat var iken işretten olmam neş'eyâb
Nihavend
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın
Tahirbuselik
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Nâzım Bey (Nâbizâde)
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın
Hicaz
Leylâ Saz
Nâzım Bey (Nâbizâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Zevk-i dilberle gönül düşme gama
Müstear
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Zevk-i aşkınla çekip bunca zaman derd ü emek
Mahur
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Zevk olur giryelerim kalb-i safâ-mestinize
Segah
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zevk alır zâlim bugün ölsem mematımdan
Suzinak
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım
Karcığar
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Zerrece rahm etmedin sen nâle vü feryâdıma
Kürdilihicazkar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Zenginliği senden doğuyor güzlerimin
Ferahnak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai (Ağır)
Zemzemle yıkanmış duru seller gibi ak
Segah
Cinuçen Tanrıkorur
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak (Ağırca)
Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Zehretme hayâtım yetişir
Hicaz
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Aksak
Zehretme hayâtı bana cânânım
Acemkürdi
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Curcuna
Zehretme aşkı bana zûlm ederek inletme
Hicaz
N. Cemil Sangan
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Zehra'm bana görünsün...
Muhayyer
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Zehr-i hicrin yaktı beni esîr oldum zülfüne
Sazkar
_
_
Kanto
Düyek
Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur
Karcığar
Rıdvan Lâle
Rıdvan Lâle
Şarkı
Devr-i Hindi
Zehir saçan sözlerinle günahsızım deme artık
Uşşak
Engin Çır
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Zehî safâ ki yanımda o fitnecû biledir
Mahur
Dellalzâde
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer
Muhayyersünbüle
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
Zavallı kalbimi dinle sana figan eylesin bak
Saba
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Semai
Zavallı gönlümün yine acıklı bir melâli var
Segah
Fahri Kopuz
_
Şarkı
Düyek
Zâtını dâvet buyurdu bu gece Rabb'ül Muîn
Segah
Râkım Elkutlu
_
Tevşih
Devr-i Hindi
Zât-ı mir'at-ı Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Segah
Zekâî Dede
Kâmil Efendi (Şeyh)
Tevşih
Evsat
Zâr oldu gönül nazra-i sûziş eserinden
Suzinak
Ali Gâlip Türkkan
_
Şarkı
Curcuna
Zannınca gönül etti safâ hayli zamandır
Hicaz
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Aksak-Y.Semai
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21039