Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21039
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir
Acem
Hacı Fâik Bey
Şeyh Gâlip Dede
Ağır Semai
Aksak Semai
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
Acem
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir
Ağır Semai
Sengin Semai
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi
Acemkürdi
Muzaffer İlkar
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim
Acemkürdi
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman
Acemkürdi
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum
Acemkürdi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Masmavi o gözler bana bir baktı derinden
Acemkürdi
Engin Çır
İsmet Tahtacıoğlu
Ağır Semai
Aksak Semai
Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı
Acemkürdi
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Necmi(16.yy)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Bayati
Abdülaziz Ef.(Hekimbaşı)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Dîdî çî kerdi çî kerdi
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen
Bayati
Hacı Sâlih Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır
Bayati
Süleyman Erguner (Torun)
Mustafa Tahralı
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Her dem ki nâz ile o melek-rû kelâm eder
Bayati
Mustafa Ağa (Müezzin)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ne dem ki nâz ile o melek-rû kelâm eder
Bayati
Mustafa Ağa (Müezzin)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur
Bayati
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince
Bayatibuselik
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz
Besteısfahan
Sâdettin Heper
Sıtkı Göker
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi
Besteısfahan
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi
Bestenigar
Neyzen Ali Rızâ Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Garib dağlarda kaldım ben
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister
Bestenigar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül sana çoktan bende ...
Bestenigar
İsak Varon
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Men bende şüdem bende şüdem
Bestenigar
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek
Bestenigar
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan
Buselik
Mehmet Bey(Eyyûbî)
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye
Buselik
Kara İsmail Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur
Buselik
Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Söyle ey nâlem beni cânân perîşân etmesin
Buselik
Ahmet Irsoy
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu
Buselikaşiran
Hayri Yenigün
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de
Buselikaşiran
Ethem Dede
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim
Büzürg
Sâdık Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sabâ yok mu peyâmın ol gül-i bağ-ı cenânımdan
Canfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin
Çargah
Neyzen Rızâ Bey
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Senin âlüfte-i ülfet-şiâr-ı firkatin kimdir
Dilfüruz
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n'eyler
Dilkeşhaveran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem
Dilkeşhaveran
Küçük Mehmet Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir onulmaz derde düştüm gönlü sarmış bin cefa
Dilkeşide
İsmet Burkay
A. Meral Gürgan
Ağır Semai
Aksak Semai
Yine bir âh ederek gülşeni hâşâk ettim
Dilkeşide
Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ağır Semai
Aksak Semai
Sana benzer bu gülşende gül-i nâzikterin olmaz
Dilnişin
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
Dügah
Osman Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh
Dügah
Tab'î Mustafa Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer
Evcara
Kemâl Batanay
Y. Kemal Beyatlı
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Eyâ dilber cemâlin şem'ine pervâneler lâzım
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Ahmet Behçet Akgüneş
Ağır Semai
Aksak Semai
Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını
Evcara
Alâeddin Yavaşca
Ahmet Uzel
Ağır Semai
Aksak Semai
Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
Evcişevk
Akın Özkan
Nedîm
Ağır Semai
Aksak Semai
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Eviç
Tanbûri Ali Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem
Eviç
Ebû-Bekir Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar
Eviç
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sabreyleyemem ol güle "canım"demedikçe
Eviç
Osman Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım
Eviçbuselik
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Göründü nev-bahar bülbül
Eviçhuzi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Kesildi ravza-i dilden heman su
Eviçmaye
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Ağır Semai
Aksak Semai
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter
Ferahfeza
O. Şevki Uludağ
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Ağır Semai
Aksak Semai
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım
Ferahfeza
Ahmet Hatipoğlu
Kânûnî Sultan Süleyman
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül
Ferahfeza
Hâfız Sâlis Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün
Ferahnak
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Ağır Semai
Aksak Semai
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır
Ferahnak
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki
Ferahnak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır
Ferahnak
_
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ne bulduk hazla dil-şâd eyleyen bir yer cihan içre
Ferahnakaşiran
Doğan Ergin
Fethi Karamahmudoğlu
Ağır Semai
Aksak Semai
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Ferahnüma
H. Sadettin Arel
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ
Gerdaniye
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Etse Gerdâniye'den yâr ağaz
Gerdaniye
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu
Gerdaniye
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Getir sâkî kadeh devr et meserret vaktidir şimdi
Gerdaniyebuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ
Gerdaniyekürdi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir hoş hırâm tâze civan aldı gönlümüz
Gülizar
Tanbûri İzak Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın
Hicaz
Hacı Fâik Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen
Hicaz
Zaharya
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten
Hicaz
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce
Hicaz
İbrâhim Ağa
Fitnat Hanım
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Kâşânemize doğmadı ol mâh-ı şeb-ârâ
Hicaz
_
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir
Hicaz
İbrâhim Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Hicaz
M. Nezih Albayrak
Bâkî
Ağır Semai
Aksak Semai
Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdür
Hicaz
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Şeb cünûn-i dil dimagam râ perişân-kerde bûd
Hicaz
Seyyid Mehmet Nuh
_
Ağır Semai
Sengin Semai
Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle
Hicaz
Erol Köker
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
Hicaz
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet
Hicaz Buselik
Dede Efendi
Abdal Mesrûr
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Heme nîm mest-i keştem kadeh-i diger meded kün
Hicazaşiran
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Senin hâl-i izârından nişan anberde kalmıştır
Hicaziırak
M. İsmail Hakkı Bey
Enderûnî Vâsıf
Ağır Semai
Aksak Semai
Benim serv-i hırâmânım benim
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bi-hamdi'llâh ki bî-nâm ü nişânuz âdımuz yokdur
Hicazkar
Fâruk Şâhin
Mehmet Çelebi
Ağır Semai
Aksak Semai
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21039