Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21039
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân
Ferahfeza
M. İsmail Hakkı Bey
_
Dua
12/8-Sofyan
Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Resûlallah
Segah
_
_
Salavat
4/4-Özel
Evlerinin önü yoldur yolaktır
Muhayyer
_ (M.İ.H.B.'de)
_
Türkü
7/4 (Türkmen)
Hayli demdir görmedim ben sevgili cananımı
Kürdilihicazkar
Bimen Şen
-
Şarkı
A.Aksak/Curcuna
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi
Acemaşiran
Münip Bey (Melekzâde)
Münip Bey (Melekzâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye
Acemaşiran
Şerif İçli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
El-aman ey şûh-i âşık perverim
Acemaşiran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Ağır Aksak
Hem sevip hem yakadan attın beni
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hüsnü güzel bir nev-civan
Acemaşiran
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik
Acemaşiran
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Misli yok bir şûha oldum müptelâ
Acemaşiran
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vakti firkatde tahayyül eyledikçe cismini
Acemaşiran
Kanunî Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yandı dil aşkınla ey şûh-i şenim
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi
Acembuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb
Acembuselik
Tan. Aleksan Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kaybolursan sadece gönlümde kaybol sevgilim
Acembuselik
Suphi İdrisoğlu
Suphi İdrisoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Aşka gel tenhâda olsun bir nefescik çal bugün
Acemkürdi
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim
Acemkürdi
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim
Acemkürdi
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber
Acemkürdi
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sen şeh-i nâzik-edâsın ey perî
Acemkürdi
Rif'at Bey
M. Emin Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni
Acemkürdi
Nikoğos Ağa
Ethem Pertev Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Şu âlemde seni sevdim
Araban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir
Arazbar
Rızâ Efendi(Kemânî)
Fehmî
Şarkı
Ağır Aksak
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur
Arazbarbuselik
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni
Bayati
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma
Bayati
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim
Bayati
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Ağır Aksak
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün
Bayati
N. Halil Poyraz
H. Sîret Özsever
Şarkı
Ağır Aksak
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden
Bayati
Markar ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok
Bayati
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Ağır Aksak
Hased eyler bu bezme el
Bayati
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Ağır Aksak
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
Bayati
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
Nice bir aşkınla feryâd edeyim
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vasl-ı dilber geliyor hâtırıma
Bayati
Markar Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler
Bayatiaraban
Necmi Pişkin
Bağdat'lı Rûhî
Şarkı
Ağır Aksak
Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Bayatiaraban
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi
Bayatiaraban
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey rûh-i âli gül-i zîbende
Bayatiaraban
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Mâlik-i hüsn-i bahâsın
Bayatiaraban
Ethem Ulvi Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Ağır Aksak
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb
Bayatiaraban
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Methiye
Ağır Aksak
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Bayatiaraban
Ûdî Ekrem Bey
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Şarkı
Ağır Aksak
Soldu gönlüm beklemekten
Bayatiaraban
Burhan Durucu
Turgut Çelik
Şarkı
Ağır Aksak
Tîr-i müjgânın gönülde yâresi
Bayatiaraban
H. Fehmi Mutel
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben hazân mevsimiyim sen yemyeşil bir ilkbahar
Besteısfahan
Câvit Ersoy
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ
Besteısfahan
İsmet Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh
Bestenigar
M. Nûrettin Selçuk
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili
Bestenigar
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Bestenigar
Bîmen Şen
Süleyman Nazif
Şarkı
Ağır Aksak
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Bestenigar
Oğuz Şenler
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Ağır Aksak
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim
Bestenigar
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Yahyâ Nazîm Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile
Bestenigar
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser
Bestenigar
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et
Bestenigar
Hâşim Bey
Ali Şefkâtî Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh
Bestenigar
Şeyh Edhem Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Lâle nergis açmaz olmuş bülbül artık ötmüyor
Bestenigar
Özgen Gürbüz
Azmi Aytaç
Şarkı
Ağır Aksak
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
Bestenigar
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Bestenigar
Akın Özkan
Fuzûlî
Şarkı
Ağır Aksak
Bir perî-rûyin olup âvâresi
Buselik
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına
Buselik
Ferit Sıdal
_
Şarkı
Ağır Aksak
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni
Buselik
Şerif İçli
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Hem tadımlık hem doyumluk gül yanaklar buselik
Buselik
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Hoş ola bu nev-bahar ey gül sana
Buselik
Serkis Nurlıyan (Şâir)
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kalbimin derdiyle eğlen şöyle gül
Buselik
Feridun Darbaz
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin
Buselik
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Şarkı
Ağır Aksak
Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri
Buselikaşiran
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sevdi dil bir muğ-beçe şûh-i şeni
Buselikaşiran
Tâhir Ağa
Sâmî
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl
Büzürg
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
İşte geldi nev-bahar erişti yaz
Büzürg
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye
Dilkeşhaveran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur
Dilkeşhaveran
H. Fehmi Mutel
Hasan Fehmi Mutel
Şarkı
Ağır Aksak
Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana
Dilkeşhaveran
Bîmen Şen
Mehmet Neş'et Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Dilkeşhaveran
Z. Arif Ataergin
Mehmet Ali Haydar Paşa
Şarkı
Ağır Aksak
Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser
Dilkeşhaveran
Zekâî Dede
_
Şarkı
Ağır Aksak
Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül
Dilkeşhaveran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız
Dügah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gel ey mihr-i vefâkârım
Dügah
İ. Hümâyi Elçioğlu
_
Şarkı
Ağır Aksak
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi
Dügah
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Seyr edip dün gece ol meh-peykeri
Dügah
Santûri Ethem Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan
Evcara
Hacı Fâik Bey
Sultan Murat (Beşinci)
Şarkı
Ağır Aksak
Geçen hafta kayıkla ben geçerken
Evcara
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi
Evcara
Hâşim Bey
Nevres
Şarkı
Ağır Aksak
Sevgilim kimbilir âh şimdi nasıl bir yerdesin
Evcara
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Ağır Aksak
Köhne dehrin köhne bazarında kâr etmek te güç
Evcişevk
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Ağır Aksak
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ
Eviç
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen
Eviç
Nihat Adlim
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme
Eviç
Niyâzi Şengül
Niyâzi Şengül
Şarkı
Ağır Aksak
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21039