Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:807
Celle Rabbi Ve Kader ( Hicaz Duâ - Takım )
(Muhtelif )
Ahmet Hatipoğlu
-
Kudûmun Rahmet-İ Zevk U Safâdır
Acem
Hâfız Post
A.Mahmud Hüdâî Hz.
Acem Devri
Acem
Sultan Veled
-
Bin Cefâ Görsem Ey Sanem Senden
Acemaşiran
Zekâî Dede
_
Bir Haber Ver Ey Sabâ N'oldu Gülistânım Benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Bir Teselli Beklerim Gönlümdeki Bin Yâreye
Acemaşiran
Şerif İçli
M. Nâfiz Irmak
Dinle Sözüm Ey Dil-Rübâ
Acemaşiran
Sultan III.Selim
_
Düştüm Bir Yol Sevdâsına
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni
Bedri Noyan
Ey Çeşm-İ Âhû Mehlika Cürmüm Nedir Söyle Bana
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Gam Çekme Güzel N'olsa Bahârın Sonu Yazdır
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
F. Nâfiz Çamlıbel
Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Nûş-İ Şarab Et
Acemaşiran
Aleko Bacanos
_
Gönlüm Düşüyor Çırpınarak Gizli Kemende
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Turgut Tarhan
Gönül Sana Tapalı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Gördüm Seni Sevdim Güzelim Gonce-İ Tersin
Acemaşiran
İrfan Doğrusöz
H. Sîret Özsever
Kime Hâlim Diyeyim Kime Feryâd Edeyim
Acemaşiran
Fâize Ergin
_
Merhem Koyup Onarma Sînemde Kanlı Dağı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Fuzûlî
Neden Kalbim Seni Sevdi
Acemaşiran
Mehmet Yürü
_
N'ideyim Bilmem Elinden Senin
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
O Tebessüm O Tavırlar O Levendâne Hıram
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Bedri Ziyâ Aktuna
Rast Geldim İki Câne
Acemaşiran
_
_
Ahû Bakışlı Bir Civan
Acemaşiran
Dâniş Bey
_
Ey gul-i rana seni bir gul diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Bilmem Nedir Ey Gül-İzâr
Acembuselik
Tan. Osman Bey
Mehmet Sâdi Bey
Çoktan İdim Sana Hasret
Acembuselik
Kemençeci Usta Yani
_
Dağ-ı Elem-i Aşkımız Âfâka Nihandır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir
Düştü Gönül Bir Civana
Acembuselik
Ali Ağa
_
Ey Sîne-Sâf-ı Lâl-i Mül
Acembuselik
Sultan II.Mahmut
_
Görmez Oldu Çeşmimiz Hicrinle Hâb
Acembuselik
Tan. Aleksan Ef.
_
Gün Battı Gece Oldu Sesler Azaldı
Acembuselik
İsmail Hakkı Bey
_
Lûtf Eyle Buyur Meclise Eyyâm-I Vefâdır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
_
Ol Gonca Dihen Gül Gibi Güldükçe Demâdem
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
Küçük Mehmet Ağa
Artık Gelecek Sanma Sakın Geçti O Günler
Acemkürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Aşkımı Bir Anlasan Gözlerime Baksanda
Acemkürdi
Mustafa Sağyaşar
Mine Gül Karadağ
Aşkın Kânununu Yazsam Yeniden
Acemkürdi
Sâdettin Öktenay
Mehmet Erbulan
Ay Gülmüyor Yüzüme Bu Gece
Acemkürdi
Selma Erdeviren
Selma Erdeviren
Baharla Hazân Birleşemez Ortada Yaz Var
Acemkürdi
Avni Anıl
Veliye Yâkut
Bak Yine Geçti Bahar Gül N'eylesin
Acemkürdi
İzzet Altınbaş
M.Nihat Etiz
Bir Başka Edâ Başka Bir Arzu İle Geldin
Acemkürdi
Avni Anıl
Hikmet Şinâsi Önol
Bir Sevdâ Geldi Başıma Felek Su Kattı Aşıma
Acemkürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Fikrimin İnce Gülü
Acemkürdi
İsmail Hakkı Bey
_
Kır Atıma Bineyim Yâr Yoluna Gideyim
Acemkürdi
Mehmet Yürü
_
Küçücük Kalbin Dilerse (Ankara'da Bekliyorum)
Acemkürdi
Osman Babuşçu
Osman Babuşçu
Öyle Bir Zâlime Düştüm Ki Niyâz Dinlemiyor
Acemkürdi
Sâdi Hoşses
_
Sanki Ben Gülecektim Aşkından Ölecektim
Acemkürdi
Zeki Duygulu
_
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
Acemkürdi
Amir Ateş
Yaşar Nabi Nayır
Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim
Arazbar
Hacı Fâik Bey
_
El Çekeli Zülf-İ Yârdan
Arazbar
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Göreydim Meh Cemalin Olur Bana Dünya Malin
Arazbar
Manok AĞA
-
Gülşene Teşrîfini Ey Gül-İzâr Sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Ey Merdüm-İ Çeşm-İ Cihan
Arazbarbuselik
Dellalzâde
_
Gördükte Seni Ey Dil-Pesendim
Arazbarbuselik
Kemânî Ethem Ağa
Mihrî
Benzemez Kimse Sana Tavrına Hayrân Olayım
Bayati
Fehmi Tokay
Rüştü Şardağ
Bir Gonca-Fem'in Yâresi Vardır Ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
_
Çıkmaz Derûn-İ Dilden Efendim Mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Gül Hazin Sünbül Perişân Bağ-ı Zârın Şevki Yok
Bayati
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Mey
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Karşıdan Yâr Güle Güle Yârim Geldi Canım Geldi
Bayati
Dede Efendi
_
Seni Ne Çok Sevdiğimi Söylesem De Bilemezsin
Bayati
Erol Sayan
Neclâ Gürer
Yüklüyüm Dertlerden Yana
Bayati
Yusuf Nalkesen
Fuat Edip Baksı
Bağa Girdim Ay Çıktı Karşıma Bir Yâr Çıktı
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Bana N'oldu Değişti Şimdi Hâlim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Diller Nice Bir Çâh-I Zenahdânına Düşsün
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Gözümde İşvenümâdır Hayâl-İ Bî-Bedeli
Bayatiaraban
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Alemde Ey Serv-İ Semen
Bestenigar
Ahmet Arifî Bey
_
Ben Seni Sevdim Seveli Kaynayıp Coştum
Bestenigar
Dede Efendi
Dede Efendi
Bu Nevâ-Yı Dil-Hıraş Âh-I Dil Ü Cânım Mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Ef.
_
Cânım Beni Lûtfunla Rindâne Eden Sensin
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Çok Sürmedi Geçti Tarâb-I Şevk-İ Bahârım
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
A. Râsim Bey
Dağlarda Benim Şevk İle Âvâzelerim Var
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
_
Ey Gönül Bir Derde Düştün Derdinin Dermânı Yok
Bestenigar
Sâdettin Kaynak
H. Sîret Özsever
Gamzen Ki Ola Sâkî-İ Çeşm-İ Siyeh Mest
Bestenigar
Itrî.
_
Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevdiğim
Bestenigar
K. Mustafa İzzet Ef.
Y. Nazîm Efendi
Hayli Demdir Bağlanıp Kaldık Şitâda Zâr İle
Bestenigar
Dede Efendi
_
Hicrânımı Söyler Sana Ud'umdaki Teller
Bestenigar
Ali İçinger
M. Nâfiz Irmak
Men Bende Şüdem Bende Şüdem
Bestenigar
Dede Efendi
_
Söyle N'ettim Ben Sana Zâlim Felek
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Aman Cânâ Beni Şâd Et
Buselik
Fehmi Tokay
_
Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle
Buselik
Erol Sayan
Erol Sayan
Boş Kalbimi Bir Hâtıranın Gölgesi Bekler
Buselik
S. Ziya Özbekkan
H. Münir Ebcioğlu
Dehr Olmada Bu Sûr İle Ma'mûr-I Meserret
Buselik
Dede Efendi
Dede Efendi
Gözümde Özleyiş Gönlümde Acı
Buselik
Selâhattin İnal
Şemsi Belli
Ne Zaman Başlar Bilinmez
Buselik
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Ne Zeman Bilmiyorum Müddeti Hicran Bitecek
Buselik
Hâfız Ahmet Irsoy
_
Kudûmun Rahmet-İ Zevk U Safâdır
Çargah
A.Mahmud Hüdâî Hz.
A.Mahmud Hüdâî Hz.
Aksaray'dan Geçer İken Çevirdiler Yolumu
Dügah
_
_
Aldı Elden Gülşeni Bâd-I Hazan
Evcara
Hacı Fâik Bey
Sultan Murat V
Bir Letâfetli Havâ Kim Bu Şeb Ey Sen Mehlika
Evcara
Dede Efendi
Hızırağazâde Said Bey
Biz Ol Âşıklarız Kim Dağımız Merhem Kabûl Etmez
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Ramî Mehmet Paşa
Dil Mi Var Kim Anda Yoktur Dağ-I Sûzânın Senin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Asım Efendi
Ey Şûh Aceb Ki Derd-İ Nihânı Bilir Misin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Râsih Bey
Hüsnüne Mâil Gönlüm Ezelden
Evcara
Dede Efendi
_
Kamet-İ Mevzunu Kim Bir Mısra'-I Bercestedir
Evcara
Küçük Mehmet Ağa
Sünbülzâde Vehbi
Mecnûn Koşar "Leylâ" Diye Efsâneden Efsâneye
Evcara
Selâhattin Pınar
Hüseyin Mayadağ
Nüks Etti Yine Âteş-İ Sevdâ-Yı Gönül Ah
Evcara
Kanûni Nâzım Bey
_
Olup Aşkınla Avare Bulunmaz Derdime Çare
Evcara
Hacı Ârif Bey
-
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim
Evcara
Sadettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Göz yaşlarınız Kalbime Toplanmış Emeldi
Eviç
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Kâkülleri Lüle Lüle Gel Karşıma Güle Güle
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Şâhâne Gözler Şâhâne
Eviç
_
_
Kayıt 0 ile 100-Top:807