Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Billâhî salli yâ hazır ale'n nebîy Mekki'l tâhir
Acemaşiran
_
Halil Nablusi
Şuğul
Düyek
Gözüne bakınca ateşler saçtın
Acemkürdi
Tâhir Sıral
Emel Sönmez
Şarkı
Aksak
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem
Arazbarbuselik
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullâh Ağa
Halifezâde Tâhir Efendi
Beste
Darbeyn
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum
Bayati
Tâhir Efendi
_
Beste
Zencir
Sana ben gönlümü verdim
Buselik
Tâhir Ağa
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Yıllar yılı bakışırız seninle
Buselik
Tâhir Sıral
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Sevdi dil bir muğ-beçe şûh-i şeni
Buselikaşiran
Tâhir Ağa
Sâmî
Şarkı
Ağır Aksak
Bahâne bahâne her şey bahâne
Hicaz
Tâhir Karagöz
Zeynep Arıcan
Şarkı
Aksak
Böylesi yaşamak yaşamak değil
Hicaz
Tâhir Sıral
Nedim Saatçioğlu
Fantezi
Düyek
Eli boş gidilmez gidilen yere
Hicaz
Kâni Karaca
Tâhir-ül Mevlevî
İlahi
Düyek
Her derde devadır senin bakışın
Hicaz
Tâhir Sıral
Ahmet Tığlı
Şarkı
Aksak
İsteyen kınasın isteyen gülsün
Hicaz
Tâhir Sıral
Ercan Akbay
Fantezi
Düyek
Yıllarca çile çektim belki bir gün son bulur
Hicaz
Suphi İdrisoğlu
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Düyek-Sofyan
Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde
Hicazkar
Tâhir Sıral
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Çileli gönlümü terkedip gittin
Hicazkar
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Düyek
Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne
Hicazkar
Ali Arıkan
Tâhir Alnar
Şarkı
Düyek
Ey gül tebessüm bilmez misin sen
Hicazkar
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ey verd-i rûy-i âl sana
Hicazkar
Tâhir Ağa
Hacı Fâik Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Gizli sevdim cân ü dilden kimseye fâş etmedim
Hicazkar
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz
Hicazkar
Tâhir Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Türk Aksağı
Kim görse ol lâ'li mülü
Hicazkar
Tâhir Ağa
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Seyr eyleyip sîmîn-tenin...
Hicazkar
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısra
Hisar
Tâhir Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki
Hisarbuselik
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Aksak
Dervişlerin hırkasını
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
Tâhir Kutsi Makal
İlahi
Türk Aksağı
Ey dil sev ol perî-veş'i bu hüsn ü ân ile
Hüseyni
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Ağır Semai
Aksak Semai
Her şeyim toprak
Hüseyni
Tâhir Karagöz
İ.Hakkı Yılanlıoğlu
Şarkı
Aksak
Mübârek Ramazan geldi
Hüseyni
Tâhir Karagöz
Tahir Karagöz
İlahi
Düyek
Sabah akşam karşımdasın
Hüseyni
Tâhir Karagöz
Bestâmi Yazgan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Uzayıp gitse de gurbet yolları
Hüseyni
Sıtkı Sahil
Tâhir Yüksel
Şarkı
Düyek
Yûnûs'un yolunda aşka vardık
Hüseyni
İrfan Doğrusöz
Tâhir Kutsi Makal
İlahi
Türk Aksağı
Mürg-i sidre şûle-i dil-hânemin pervânesi
Hüseynibuselik
Kâzım Uz (Muâllim)
Tâhir-ül Mevlevî
Durak
Serbest
Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız
Hüzzam
Tâhir Karagöz
Tâhir Karagöz
Şarkı
Curcuna
Ne günün şi'ri sabahlarla biter
Hüzzam
Hasan Soysal
A. Ö. Hacıtâhiroğlu
Şarkı
Aksak
Ömrüm bir kadehtir ki içinde sen dolusun
Hüzzam
Tâhir Sıral
Nevin Konuk
Şarkı
Sofyan
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Isfahan
Tâhir Karagöz
Müctebâ
İlahi
Devr-i Hindi
Bir cânân hasretiyle kapıldım ben bu derde
Kürdilihicazkar
Tâhir Sıral
Gâlip Uzunca
Şarkı
Sofyan
Uzansam tutacağım sanarken
Kürdilihicazkar
Tâhir Sıral
Tâhir Sıral
Şarkı
Curcuna
Aşkın ateşiyle kor olup yandım
Mahur
Tâhir Sıral
Emel Sönmez
Şarkı
Aksak
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler
Mahur
Tâhir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sana aşk yaraşır güzellikler içinde
Mahur
Tâhir Sıral
Ali Bilgiç
Şarkı
Sofyan
Sessiz sedasız gitti yazgımda
Mahur
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Sofyan
Aşk yaşanır anlatılmaz
Muhayyer Kürdi
Tâhir Sıral
Ulviye Savtur
Fantezi
Düyek
Büsbütün terkedip çıkma dünyamdan
Muhayyer Kürdi
Tâhir Sıral
Vedat Fidanboy
Şarkı
Düyek
Gönül tezgâhımda bir şiir olsan
Muhayyer Kürdi
Tâhir Sıral
Emel Sönmez
Şarkı
Düyek
Kordonboyu şen gezer güzellere göz süzer
Muhayyer Kürdi
Tâhir Sıral
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Rûhumda fırtına dinmek bilmiyor
Muhayyer Kürdi
Tâhir Sıral
Hülyâ Sönmez
Fantezi
Düyek
Yolunu dört gözle bekledim
Muhayyer Kürdi
İsmâil Demirkıran
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Düyek
Bir telâş içinde geçiyor günler
Nev-Eser
Fethi Karamahmudoğlu
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Curcuna-Sofyan
Aşkım ile dolmuyorsun
Nihavend
Tâhir Sıral
Ayten Akdağ
Fantezi
Aksak
Her akşam kapıyı açtığın zaman...
Nihavend
Tahir Siral
Rahmi Torun
Fantezi
Sofyan
Sevgilim beni bırakıp kaçtı
Nihavend
Tahir Ünyaylar
Tahir Ünyaylar
Şarkı
Sofyan
Tahirim, can Tahirim benim civan Tahirim
Nihavend
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Gülsün yaraşır gül sana
Nişaburek
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Gözyaşlarım dinmiş sinmiş gibiyim
Pesendide
Fethi Karamahmudoğlu
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Düyek
Bilgi bahçesinin gülü
Rast
Tâhir Karagöz
Bestâmi Yazgan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Rast
Tâhir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Bilindi bûseye yok yârin izni
Saba
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
O şûhun ey gönül düşnâm-ı lâ'li telh-bâr olmaz
Saba
Halifezâde Tâhir Efendi
_
Beste
Hafif
Semâveri kurduk düze
Segah
Tâhir Karagöz
_
İlahi
Curcuna
Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
Segah
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Arife mir'at-i vahdettir ser-â-ser kâinat
Segah Maye
Kâzım Uz (Muâllim)
Tâhir-ül Mevlevî
Durak
Serbest
İsterdim aşkım seni yıllar öncesi sarsın
Suzidil
Tâhir Sıral
Nevin Yavuz
Şarkı
Aksak
Nedir bu sendeki hâlet
Suzinak
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Aksak Semai
Yeşil gözlerinle pembe yüzünle
Suzinak
Tâhir Karagöz
Fuat Tamer
Şarkı
Curcuna
Zahme-i sevdâ-nisârım vur ki ey feyyâz-ı aşk
Suzinak
Kâni Karaca
Tâhir-ül Mevlevî
Şarkı
Devr-i Hindi
Âşık-ı yezdân der Allah Allah
Şivenüma
Tahir Karagöz
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Afitâbım sana bilmem ne oldu
Tahir
Rif'at Bey
Sermet Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Ah felek döndürdün çehri başımda
Tahir
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Aksak
Aldın dilimi zülfün için şâne mi sandın
Tahir
Mehmet Efendi(Müezzin)
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Allahümme yâ Celîl u yâ Cebbar
Tahir
Ali Ufkî
_
Tesbih
Sofyan
Aşk dediğin bu mu senin
Tahir
Hüsnü Üstün
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Aksak
Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir
Tahir
Zekâî Dede
_
Beste
Muhammes
Bağ-bân sünbül okur biz dahi giysû diyelim
Tahir
Mehmet Ef.(Küçük-Müezzin)
_
Beste
Hafif
Bahçe duvarını aştım
Tahir
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın
Tahir
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Sofyan
Bana bir nîm-nigâh etti
Tahir
Tâhir Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Başta deli deli esen yeli serdim ayağına
Tahir
Suphi İdrisoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Belgrad Kalesi Zemlin Ovası
Tahir
_
_
Türkü
Ağır Aksak
Ben giderken ekinleri gök idi
Tahir
N. Halil Poyraz
_
Türkü
Sofyan
Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim
Tahir
Z. Arif Ataergin
Kirâmeddin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Ben öyle çilgınım ben öyle deli
Tahir
Alâeddin Yavaşca
Sâdun Aksüt
Şarkı
Düyek
Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım
Tahir
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez
Tahir
H. Sadettin Arel
H. Sîret Özsever
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir küheylân at gerektir gönlüm ile yarışa
Tahir
Çorlu'lu
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir şûhun oldum mâili
Tahir
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Bir tıfla dûçâr oldu gönül semt-i Bebek'de
Tahir
Hâfız Abdullah Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Bir yosma tâze hoş-hırâm
Tahir
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Bulsun ikbâl devletin günden güne
Tahir
Sultan II.Mahmut
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir
Tahir
_
_
Türkü
Sofyan
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm
Tahir
Nâne Ahmet Çelebi
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Ağır Semai
Aksak Semai
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Tahir
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Düyek
Dâm-ı aşka düştü dîvâne gönlüm
Tahir
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Türk Aksağı
Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor
Tahir
Cevdet Çağla
_
Şarkı
Düyek
Deve yüksek atamadım urganı
Tahir
İstanbul Türküsü
_
Türkü
Sofyan
Develer katar katar
Tahir
_
_
Türkü
Sofyan
Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i nâza
Tahir
Zekâî Dede
_
Beste
Remel
Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım
Tahir
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Dirildi kalemim dostlar gece rüyâsını gördüm
Tahir
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Sofyan
Dizlerine kapansam kana kana ağlasam
Tahir
Sâdettin Kaynak
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
Efe'm şimdi eller sözüne kandı
Tahir
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Aksak
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ
Tahir
M. İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İlahi
Evsat
Evlerinin direği kardan beyaz bileği
Tahir
Diyarbakır türküsü
_
Türkü
Sofyan
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim
Tahir
_
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Ey benim dîvâne gönlüm
Tahir
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Devr-i Hindi
Ey leb-i gonca i'zârı sevsen
Tahir
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Feryâdı bırak yaslı yürek gel beni kırma
Tahir
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gelecektin bana cânım o sözün n'oldu senin
Tahir
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Gelinin yüzünde ipek duvarlar
Tahir
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Gider iken kundurama kum doldu
Tahir
_
_
Türkü
Sofyan
Gönül çıkar gelir yârin yoluna
Tahir
Alâeddin Yavaşca
Memduh Cumhur
Şarkı
Sofyan
Gönül hun oldu şevkinle boyandım ya Resulallah
Tahir
Celâl Abacı
Abdülkadir Keçeoğlu
İlahi
Düyek
Gönül te'sir-i gamla nâlezendir
Tahir
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül vermişken el çektim güzelden
Tahir
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Düyek
Gördükçe tehî sâgarı çeşmim dola düştü
Tahir
Zekâî Dede
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gözlerin var boncuk boncuk
Tahir
Reyhan Karataş
Reyhan Karataş
Türkü
Nim Sofyan
Gül ağacı gül ağacı gönlüm dolu binbir acı
Tahir
_
_
Rumeli Türküsü
Nim Sofyan
Gül budanmış dal dal olmuş
Tahir
Kutlu Payaslı
Öksüz Âşık (Dede)
Şarkı
Ağır Aksak
Gülşen bahçesinde bir zâde gördüm
Tahir
_
_
Şarkı
Curcuna
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme
Tahir
Suphi Ezgi
_
Şarkı
Aksak
Hasta gönlüm ağladıkça derdime derman mı var
Tahir
İsmâil Demirkıran
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Hiç gülmedi yüzüm tâlihim söndü
Tahir
Nihat Adlim
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Hiç uyutmaz beni derdim
Tahir
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
İrafa fincan koydum
Tahir
_
_
Şarkı
Sofyan
İsmin nedir diye sordum demedin mi sarmaşık
Tahir
_
_
Şarkı
Aksak
Kandillerle donandı minâreler
Tahir
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Kar mı yağmış Kütahya'nın dağına
Tahir
_
_
Türkü
Aksak
Karşıda Türk evleri yayılır develeri
Tahir
_
_
Türkü
Sofyan
Kat idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin
Tahir
Hacı Arif Bey
_
İlahi
Evsat
Kim dedi sana ey kız böyle gülşende kırda
Tahir
H. Sadettin Arel
Ahmet Nâzım
Şarkı
Yürük Semai
Lâf etmeyecekdim yine hiç gam ü kederden
Tahir
Rüştü Eriç
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Lûtf et bana ey gaffar beni affeyle Allâh'ım
Tahir
Hâlit Bey (Müezzin)
_
İlahi
Düyek
Meyl etti gönül bir meh-i hurşid-tırâze
Tahir
Seyyid Mehmet Nuh
_
Beste
Remel
Ne aşka sabreder oldum ne akl ile yârim
Tahir
Cinuçen Tanrıkorur
Dîvâne Mehmet Çelebİ
Şarkı
Sofyan
Ne geçersin kömür gözlüm yolumdan
Tahir
_
_
Şarkı
Ağır Düyek
Ne hevâ-yı bağ-ı ruhsâr men esîr-i zülf-i yârem
Tahir
Seyyid Mehmet Nuh
_
Yürük Semai
Yürük Semai
N'olsun eyâ gülbün-i nâz
Tahir
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Penbe tenlim gül dudaklım
Tahir
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Düyek
Pervaz edip havalanma
Tahir
Erol Başara
Efkâri
Türkü
Nim Sofyan
Revan yolu diken
Tahir
_
_
Şarkı
Curcuna
Sarı zeybek şu dağlara yaslanır
Tahir
_
_
Zeybek
Aksak
Sayfa sayfa aşkı yazdım kalbine
Tahir
Ali Şenozan
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Sen benim özlediğim yıllarca beklediğim....
Tahir
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Nim Sofyan
Seni kar kış tipi rüzgâr üşütür
Tahir
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Senin yazın kışa benzer
Tahir
_
Âşık Hasan
Şarkı
Evsat
Su gelir taşa değer
Tahir
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Nim Sofyan
Şâhid-i âlem-pesendim bî-güman
Tahir
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Şallah gördüm seni gönül kan olasın
Tahir
_
_
Mehter
Semai
Şen çehremi soldurdu bugün
Tahir
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Yürük Semai
Şu dağlardan ne turnalar geçmiştir
Tahir
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Curcuna
Tükendi gönlümün sabr ü kararı
Tahir
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Uzak durma yaklaş hele
Tahir
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Düyek
Yalvarırım ey gül-izâr
Tahir
Markar Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum
Tahir
H. Sadettin Arel
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Sofyan
İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur
Tahirbuselik
Lâtif Ağa
Halifezâde Tâhir Efendi
Şarkı
Devr-i Revan
Bizim hancı gerçek hancı
Uşşak
Tâhir Karagöz
İ.Hakkı Başer
Şarkı
Curcuna
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin
Uşşak
Halifezâde Tâhir Efendi
Nûri Ağa (Klârnetçi)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Bu kadar naz etme göster kendini
Tahir
Câvit Ersoy
Kâni Soylu
Türkü
Türk Aksağı
Ey Allah'ım seni sevmek ne güzeldir
Nihavend
Tahir Karagöz
Niyazi Mısrî
İlahi
Düyek
Adın düşmez dilimizden
Hisarbuselik
Tahir Karagöz
Etem Ertürk
İlahi
Aksak
Allah yolu en doğru yol
Dügah
Tahir Karagöz
İ. Hakkı Yılanlıoğlu
İlahi
Dügah
Aşık-ı yezdan zikreder dâim
Saba
Tahir Karagöz
Ali Ulvi Kurucu
İlahi
Sofyan
Aşık oldum ben Allah'ın adına
Segah
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ay yıldız benim adım
Segah
Tahir Karagöz
İ. Hakkı Başer
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Benliktir insana en büyük düşman
Hüzzam
Tahir Karagöz
Mehmet Oruç
İlahi
Düyek
Biz dünyadan gider olduk
Segah
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bozkurtların Başbuğları kükreyince Sögüt'te
Segah
Tahir Karagöz
Tahir Karagöz
Marş
Düyek
Çağırdı beni uykuda bir hâtıf-i esrar
Saba
Tahir Karagöz
Tahir Karagöz
İlahi
Yürük Semai
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Hicaz
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Cân u dilde hâne ettin âkîbet
Hüzzam
Tahir Karagöz
Erz. İbrahim Hakkı
İlahi
Düyek
Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni
Saba
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Dervişlik dedikleri bir acaip tuzaktır
Rast
Tahir Karagöz
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Duman olsam döne döne dağılsam
Karcıgar
Tahir Karagöz
Dr. Fuat Taner
Köçekçe
Aksak
Duy şikayet etmede her an bu ney
Rast
Tahir Karagöz
Hz. Mevlânâ
İlahi
Düyek
Eşrefoğlu al haberi
Hicaz
Tahir Karagöz
Kul Hasan Dede
İlahi
Sofyan
Çile çektim nice yıllar
Hüzzam
Cavit Ersoy
Tahir Kaya
Şarkı
Aksak
Gözümdeki damlalar, gönlümdeki hicrandan
Hicaz
Cavit Ersoy
Tahir Kaya
Şarkı
Düyek
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Tahir
H.Sadettin Arel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahir
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahir
Refik Fersan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahir
Tanburi İsak
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Tahir
H.Sadettin Arel
Devr-i Turan
Oyun Havası
No:2 Hoplantı
Tahir
Misak Ağa
Düyek
Peşrev
_
Tahir
Dede Salih Efendi
Fahte
Peşrev
_
Tahir
H.Sadettin Arel
Nim Sofyan
Oyun Havası
_
Tahir
Sedat Öztoprak
Nim Sofyan
Oyun Havası
Sivaslı
Tahir
Tanburi İsak
Zencir
Peşrev
Leon Hanciyan Külliyatından
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Sevgilim beni bırakıp kaçtı
Nihavend
Tâhir Ünyaylar
Tâhir Ünyaylar
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ayağında Kundura
Şanlıurfa
Mukim Tahir
Plâktan Yazıldı
Mehmet Özbek
Çay İçinde Adalar
Şanlıurfa
Mukim Tahir
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Evleri Yol Üstüdür
Şanlıurfa/Halfeti
Tahir Yazıcıoğlu
Adnan Ataman
Adnan Ataman
Evlerinde Bir İpekten Halı Var
Gaziantep
Fırıncı Tahir
Emin Aldemir
Emin Aldemir
Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa
Şanlıurfa
Mukim Tahir
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Güvercin Vurdum Kalkmaz
Şanlıurfa
Mukim Tahir/Selahattin Atabay
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Kapuyu Çalan Kimdir
Şanlıurfa
Mukim Tahir
Plâktan Yazıldı
Mehmet Özbek
Kırmızı Kurdele
Urfa
Muhkim Tahir
Ank.Rad.
Erkan Sürmen
Osman'ımın Tesbihi Var Da Mercandan
Antalya/Bademağacı
O. Zeki Akça/Tahir Sargın
Efe Savaş Sargın
Efe Savaş Sargın
Pınara Varmadın Mı
Şanlıurfa
S.Atabay/M. Tahir
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Sabah Olur Koyun Kuşluğa Gelir
Malatya/Tahir
Ali Doğan
Ankara Devlet Kons.
Mehmet Çelikdemir
Elleri pamuk gözleri mavi
Şanlı Urfa
Tahir Oturan
İbrahim Tatlıses
Salih Turhan
Tahir ağa rakı içersin
Rumeli-Ohri
Bayram Süleyman
Aluş Nuş
Aluş Nuş
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Gönlümdeki yarayı silip silip kanatma
Rast
Mustafa Coşkun
Tahir Kaya
Şarkı
Mustafa Coşkun
Handır bu gönlüm
Tahir
Cemil Altınbilek
Sâmiha Ayverdi
İlahi
Cemil Altınbilek
Handır bu gönlüm (Hancı)
Tahir
Cemil Altınbilek
Sâmiha Ayverdi
İlahi
Cemil Altınbilek
Siyah kaküllerin dökmüş
Tahir
Şahin Türkeşsiz
Köroğlu
türkü
Mehmet Türkeşsiz
İlâhî Dilerim Senden Visâlin
Tâhîr
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Handır bu gönlüm-2
Tahir
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Bağrım yanıyor gül yüzü geldikçe hayale
Tahir
A.Midhat Güpgüpoğlu
A.Mithad Güpgüpoğlu
Şarkı
Abdullah Güpgüpoğlu
Gel Seninle Gidelim, Yürü Mevlâya, Mevlâya
Sabâ
Tahir Karagöz
Mehmet Oruç
İlahi
Ömer Ünal
Sevgi Baht Olmuş Ezelden Bize
Rast
Tahir Karagöz
İbrahim Yurtören
İlahi
Ömer Ünal
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü